-->

piątek, 3 maja 2013

Dzierzązna

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Dzierząznia narodowa, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Glinno, własność rządowa. Ilość domów 25, ludność 201, odległość od miasta obwodowego 2.

Słownik Geograficzny:
Dzierzążna rządowa, wieś, pow. sieradzki, gm. t. n., par. Glinna; rozległości morg 1277, w tem gruntów dworskich (majorat.) m. 446, włościańskich 831: ludności katolickiej 447, staroz. 5, razem 452. Wiatrak z produkcyą 150 korcy. R. 1827 było tu 25 dm., 201 mk. Gmina Dz. należy do sądu gminnego w Zadzimiu, do 3-ch parafij: Glinno, stanowiącej filią kościoła w Brodni, Kamionacz i Rososzyca. Zajmuje północno-zachodnią część powiatu, graniczy od północo-zachodu z powiatem kaliskim, od południa z gminą Męka, do wschodu z gminą Szadek i Wojsławice. Składa się z następujących nomenklatur: kol. Borek Lipiński, fol. Chorążka, wsi: Dzierzązna rządowa, Glinno, Kamionacz, kol: Lasek, Lipiny, wsi: Miedze, fol: Miłobądz, kol: Mogilno, Pieprzna góra, wsi: Rososzyca, osady Ulesie, wsi: Włyń, Wojciechów, kol. Wrzosy. Zarząd wójta gminy znajduje się we wsi Rososzyca. odległej od m. powiatowego wiorst 14, od st. kol. żel. w Łodzi wiorst 54. Rozległość ogólna gminy wynosi morgów 9703, z której to przestrzeni znajduje się: gruntów ornych w posiadaniu dworów: m. 200, włościan 2572; ogrodów m. 40, włośc. 29; łąk i pastwisk 990, włośc. 450; lasów 2952, zarośli 100; pod zabudowaniami 50, włośc. 230; wody i błota 55, drogi 25, włośc. 50; nieużytki włośc. 110; razem m. 6262 w pos. dwor., m. 3441 w pos. włośc.; czyli 9703. Gospodarstwa dominialne w stanie średnim, grunta przeważnie żytnie, hodowla inwentarza zwyczajna, lasów urządzonych morg 1350. Gospodarstwa włosciańskie ubogie, z wyjątkiem kilku wsi jak Lasek i Miedze, w których ludność odznacza się pracowitością a ztąd i względną zamożnością; w innych zaś z powodu małych działów i braku zarobku, a głównie zamiłowania pracy, ludność w ogóle uboga; hodowla inwentarza nędzna. Ludności ogółem dusz 3319 a mianowicie: Rzymsko katolików mężczyzn 1565, kob. 1663; ewangelików męż. 39, kob. 31; starozakonnych męż. 9, kob. 12. Kościołów parafialnych dwa we wsi Kamionaczu i Rososzycy i jeden filialny we wsi Glinno, stanowiący filią kościoła w Brodni. Szkoły elementarne dwie: we wsi Glinno 73 uczniów, i we wsi Rososzyca 115 uczniów. Zakładów fabrycznych i przemysłowych żadnych niema, prócz 6 wiatraków, produkujących rocznie do 900 korcy zboża. Opłaty gminne oprócz podatków skarbowych wynoszą: na zarząd gminy rs. 687 rocznie, sąd gminny 308 rs. 

Spis 1925:
Dzierzązna, wś, pow. sieradzki, gm. Dzierżązna. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 72. Ludność ogółem: 385. Mężczyzn 191, kobiet 194. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 385. Podało narodowość: polską 385.

Wikipedia:
Dzierzązna-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Warta. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego. Sołectwo Dzierzązna obejmuje miejscowości Dzierzązna i Dzierzązna Wrzosy.

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
DZIERZĄZNA RZĄDOWA par. Glinno, p. sieradzki, w 1783 roku proboszcza sieradzkiego, następnie wieś rządowa i majorat. Ma powierzchni 1277 mg w tym dworskich 446 mg. Ludności jest 447 i 5 starozakonnych. Jest wiatrak z produkcją 150 korców na rok. (SGKP t.1, s.277)


1992 r.

Akta metrykalne (Parafia Glinno-Brodnia) 1758


Dzierzązna
Tego samego roku, dnia 25 września, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Aleksander, urodzonego dnia 8-go tego miesiąca, syna Urodzonych Kajetana i Wiktorii z Biskupskich Otockich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Józef Tyminiecki i Rozalia Wolska.

Akta metrykalne (Parafia Glinno-Brodnia) 1771


Dzierzązna
A.D. 1771, dnia 1-go lutego. Ja, Stefan Majoronoski zarządca glinneński, ochrzciłem dwoma imionami, urodzoną dnia 21 stycznia, córkę matki Urodzonej Wiktorii Biskupskiej i Urodzonego ojca Józefa Otockiego, małżonków tego kościoła. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Walenty Łep?ki z Poprężników i Urodzona babka Biskupska.

Akta metrykalne (Parafia Glinno-Brodnia) 1773


Dzierzązna
A.D. 1773, dnia 13 marca. Ja, jak wyżej, ochrzciłem urodzonego 4 miesiąca ?, syna Urodzonej Pani Wiktorii Biskupskiej i Wielmożnego i Urodzonego Pana Kajetana Otockiego, małżonków tego kościoła, któremu zostały nadane imiona Kazimierz Grzegorz. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny ? Otocki i Wielmożna Wolska.

Akta metrykalne (Parafia Glinno-Brodnia) 1774


Dzierzązna
A.D. 1774, dnia 13 września. Ja, Maksymilian Skrzetuski kanonik katedralny gnieźnieński, błogosławiłem małżeństwo Urodzonych Benedykta Skrzetuskiego brata rodzonego z Wielmożną Barbarą Tokarską, opuszczając trzy zapowiedzi na mocy indultu i decyzji Znakomitego oficjała gnieźnieńskiego, nie znajdując żadnych przeszkód, w obecności świadków Wielmożnego Szymona Para?zeskiego, Przewielebnego Michała ?czyckiego, Stefana ? zarządcę kościoła glinneńskiego.

Akta metrykalne (Parafia Glinno-Brodnia) 1774


Dzierzązna
A.D. 1774, dnia 7 listopada. Ja, jak wyżej, ochrzciłem urodzonego 16 października, syna Wielmożnej i Urodzonej Pani Barbary z Tok[ar]skich Skrzetuskiej i ojca Urodzonego Benedykta Skrzetuskiego, małżonków tego kościoła, któremu zostały nadane imiona Maksymilian i Rafał. Rodzicami chrzestnymi byli Znakomity Wielebny Maksymilian Skrzetuski kanonik metropolitalny gnieźnieński i Wielmożna i Urodzona Pani Maksima z Szembeków Pstrokońska z ...

Akta metrykalne (Parafia Glinno-Brodnia) 1776


Dzierzązna
A.D. 1776, 5 stycznia. Ja, jak wyżej, ochrzciłem córkę Wielmożnej Barbary z Tokarskich Skrzetuskiej i ojca Urodzonego Benedykta Skrzetuskiego, małżonków tego kościoła, której zostały nadane imiona ? Eleonora Wiktoria. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Pan Jan Gołęboski i Wielmożna Wiktoria Gołęboska z Sado?

Akta metrykalne (Parafia Glinno-Brodnia) 1777


Dzierzązna A.D. 1777, dnia 12 lipca. Ja, jak wyżej, ochrzciłem syna matki ? Pokło? i ojca Błażeja Gułaja oberżysty, małżonków tego kościoła, któremu zostały nadane imiona Jan Gwalbert. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Bernard Pauczyński i Urodzona Franciszka Strońska.

Akta metrykalne (Parafia Glinno-Brodnia) 1785

Sierpień
Dzierzązna
A.D. 1785. Ja, Bartłomiej Wągrowski, dopełniłem ceremonię nad ochrzczonymi dziećmi Julianem, dwa i pół roku mającym synem Urodzonych Kajetana i Magdaleny Skrzetuskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Dominik Dobek z Włynia i Wielmożna Pani Maksima Pstrokońska chorążyna piotrkowska. ? Wawrzyńcem dzieckiem półrocznym, którego rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Jakub Głowczewski dzierżawca wsi królewskiej Glinno i Wielmożna Pani Katarzyna Dobkowa z Włynia.

 Gazeta Poznańska 1813

OBWIESZCZENIE.
Radzca Stanu Dyrektor Generalny Dóbr i Lasow Narodowych.
Podaie ninieyszem do wiadomości publiczney, iż wskutek Dekretu N. Pana pod dniem 15 Lutego i 3go Kwietnia 1812. w Drezdnie wydanych, odbywać się będą tu w Warszawie w Biorze Dyrekcyi Generalney Dóbr i Lasów Narodowych w domu Zielińskich przy ulicy Rymarskiey sytuowanym, tamże posiedzenie swe maiący, układy względnie sześcioletniego zadzierzawienia Dóbr Narodowych w 6sciu dawnieyszych Departamentach Xięstwa Warszawskiego, w roku bieżącym 1813 z dniem I wszym Czerwca z dziarżawy dotychczasowey wychodzących, a to nie tylko zwykłym sposobem przez licytacyą, ale też i z wolney ręki. Termina rozpoczęcia licytacyi, tudzież układów, oznaczaią się następuiące:
b) Ekonomia Brodnia z folwarkami: Brodnia, Brzeg, Dzierżązna, Gynno, Krzewica, pretium fisci pols. 22,588 gr. 22 szel. 2 1/4
Pomnieysze folwarki i realności w 6ściu dawnieyszych Departamentach Xięstwa Warszawskiego sytuowane, których pretium fisci Złot. pols. 3000 nieprzynosi, w miastach Powiatowych resp. Okręgu, w krórym są położone, przez publiczną licytacyą wydzierżawionemi będą. Termina licytacyi, jako i summy anszlagowe późniey przez dziennik Departamentowy do publiczney wiadomości podane zostaną. Ostrzegaią się przytem Pretendenci, iż tyko ci do licytacyi lub układów będą przypuszczeni, ktorzy swoią kwalifikacyą, mianowicie zaś fundusz pewny na kaucyą połowie summy dzierżawney wyrównywaiącą wskażą, i zaraz na wstępie do układów Vadium, czyli zakład równaiący się czwartey części summy na intratę podaney złożą. Warunki ogólne, pod któremi zadzierżawienie dóbr nastąpi, nie tylko przy Akcie licytacyi ogłoszone zostaną, ale nadto każdy też warunki, iako też i wyciągi intrat w każdym czasie w Biórze Dyrekcyi Generalney dla wiadomości okazane sobie mieć może.
w Warszawie dnia 24. Stycznia 1813.
Badeni.
Mazaraki, S. G.  

Gazeta Warszawska 1813 nr 10

Radca Stanu, Dyrektor generalny Dóbr i Lasów Narodowych, podaie ninieyszem dm wiadomości publiczney, iż w skutek Dekretu N. Pana pod dniem 15 Lutego i 3 Kwietnia 1812 r. w Dreznie wydanych , odbywać się będą ta w Warszawie w Biórze Dyrekcyi Jeneralney Dóbr i Lasów Narodowych w domu Zielińskich przy ulicy Rymarskiey pod N sytuowanym, tamże posiedzenie swe maiącey, układy względnie sześcioletniego Zadzierżawienia Dóbr Narodowych w sześciu dawnieyszych Departamentach Xięstwa Warszawskiege w r. b . 1813 z d 1 Czerwca z Dzierżawy dotychczasowey wychodzących , a to nie tylko zwykłym sposobem przez Licytacyią, ale też i z wolney ręki. Termina rozpoczęcia Licytacyi tudzież Układów oznaczaią się następuiące :
Na d. 8 Marca 1813.— 3 z Departamentu Kaliskiego:
2—b Ekonomiia Brodnia, z Folwarkami Brodnia , Brzeg , Dzierzązna , Glinno, Krzewica ; praetium fisci Z. P . 22588 g. 22 sz: 2 1/4 (...)
Pomnieysze Folwarki i realności w 6ciu dawnieyszych Departamentach Xięstwa Warszawskiego sytuowane, których praet: fisci zło: 3000 nieprzenosi , w miastach Powiatowych respective okręgu, w którym są położone , przez publiczną Licytacyią wydzierżawionemi będą Termina Licytacyi, iako i Summy anszlagowe, poźniey przez Dziennik Departamentowy do publiczney wiadomości podane zostaną, —Ostrzegaią się przy tem pretendenci iż tylko ci do Licytacyi lub układów będą przepuszczeni , którzy swoią kwalifikacyią, mianowicie zaś fundusz pewny na kaucyią połowie Summy dzierżawney wyrownywaiącą; wskażą, i zaraz na wstępie do układow wadium czyli zakład rownaiący się czwartey części Summy na intratę podaney złożą. Warunki ogólne , pod któremi zadzierżawienie Dóbr nastąpi , nietylko przy akcie licytacyi ogłoszone zostaną, ale nadto każdy też Warunki iako też i wyciągi Intrat w każdym czasie w Biórze Dyrekcyi Jeneralney dla wiadomości okazane mieć może. W Warszawie dnia 27 Stycznia 1813. Badini Mazaraki, Sekr:

Gazeta Warszawska 1815 nr 82

Uwiadomienia o wyieżdżaiących za Granicę. Po pierwszy Raz.
I.) Woyciech Kowalewski Possessor wsi Dzierzązna Powiatu Szadkowskiego, i Mateusz Gusłowski Obywatel miasta Warty, Pow: Wartskiego w Dep: Kaliskim, wyieżdżaią swemi końmi, do miasta Wysokie do Litwy w kray Rossyyski, w interessie hadlu, biorą z sobą służących: Franciszka Maiorowicza, Macieia Gaydowicza, Jana Truszczyńskiego i Józefa Wiśniewskiego. I.) Powyżsi Interessenci z Depart: Kaliskiego, z temiż służącemi wyieżdżaią do Wrocławia w Szląsku także w inter: handlowym.

Gazeta Warszawska 1826 nr 46

Trybunał Cywilny Pierwszey Instancyi Woiewództwą Kaliskiego.
Na skutek Postanowienia Nayiaśnieyszego Pana z daty 12/24 Stycznia r. b. Regulacyią Hypotek Dóbr Narodowych, z któremi Skarb Publiczny do Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego przystępuie, nakazuiącego, i na skutek Reskryptów Kommissyy Rządowych Sprawiedliwości i Przychodów i Skarbu d. d. 22 i 24 Lutego r. b. rozpoczynaiąc regulacyią takową hypotek, podaie do wiadomości publiczney, iż do przyymowania Aktów pierwiastkowego regulowania hypotek Dóbr i realności niżey wymienionych w Woiewództwie Kaliskiem położonych, wyznaczył termin na dzień 1wszy Maia 1826 roku, dla:
1. Dóbr Narodowych Ekonomii Brodni, składaiącey się z folwarku i wsi Brodni, Pustkowia i Młynika, z folwarku i wsi Brzega i wiatraka w Powiecie Wartskim Obwodzie Kaliskim, z folwarku i wsi Dzierzązny z prawem pobierania składowego z Warty, z folwarku i wsi Glinna i Pustkowie Bugay w Powiecie Szadkowskim Obwodzie Sieradzkim, z folwarku i wsi Grzybki, z wsi Proboszczowic w Powiecie Wartskim Obwodzie Kaliskim, z folwarku i wsi Rzeczycy i Młyna w Powiecie Szadkowskim Obwodzie Sieradzkim położonych.
(...) W moc Art: 3 postanowienia powyższego Nayiaśnieyszego Pana, oznaymia Trybunał, iż ktokolwiek sądziłby mieć prawo do własności Dóbr wyżey wymienionych, lub iakie prawo rzeczowe ściągaiące się do tychże Dóbr, może i powinien się zgłosić w terminach oznaczonych, a naypóźniey do dnia 14 Cztrwca r. b., który się w skutek Art: z tegoż postanowienia, ze względu na czas do obwieszczeń potrzebny, iako ostateczny i prekluzyyny oznacza.
Nadto dodaie Trybunał wskutek Art: 4 postanowienia Nayiaśnieyszego Pana, iż żadne reklamacyie przeciw Inkameracyi Dóbr na mocy urządzeń, iakie nastąpiły za Rządu Pruskiego, Austryiackiego, oraz na mocy Prawa na Seymie Xięztwa Warszawskiego dnia 23 Grudnia 1811 roku uchwalonego, ani też kompetencyie do Hypoteki przyiętemi nie będą, rozpoznawaniu Sądowemu nie ulegaią, niemniey żadne inne pretensyie prócz wymienionych powyżey w Artykule 3 do Hypoteki przyymowanemi bydź nie maią.
Regulacyia takowa odbywać się będzie w Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny położonym, przed delegowanemi przez Trybunał wyznaczonemi, o których w Kancellaryi Hypoteczney dowiedzieć się będzie można. — Kalisz d. 4 Marca 1826 r.
Rembowski Prezes.
Karnecki Sekretarz.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 1828 nr 626

NRO 72375/26525— WYDZIAŁ SKARBOWY. SEKCYA SKARBOWA.
KOMMISSYA WOIEWODZTWA MAZOWIECKIEGO.
Stosownie do Odezwy Kommissyi Woiewództwa Kaliskiego z dnia 31 Sierpnia r. b. Nro 39336/17639 i z dnia 21 Września r. b. Nro 40237/18114 przyłączając tu poniżéy Wykaz dłużników kar Sądowych za kwartał 2. r. b. niemniey Wykaz kar Kontrawencyi Stęplowych za kwartał 2. r. b. z pobytu niewiadomych, poleca ninieyszém Wóytom, Prezydentom i Burmistrzom, ażeby ścisłe śledztwo tak osób iako i ich funduszów, po Miastach i Gminach dopełnili, w razie wyśledzenia przypadaiące od nich należności, ściągnąwszy, takowe wgotowiźnie, to iest kary Sądowéy według wskazania w uwagach wykazu, a kary Kontrawencyine do Kontrolli Skarbowéy Woiewództwa Kaliskiego kosztem dłużnych odesłać winni. O skutku zaś obowiązani są naypóźniey w dniach 30. Kommissarzom właściwych Obwodów donieść, którzy tego dopilnować i również w przeciągu tego czasu o tém Kommissyi Woiewództwa zarapportować są obowiązani; po upływie którego to terminu, śledztwo za bezskuteczne uważanem będzie, zastrzegając odpowiedzialność za szkodliwe ztąd wyniknąć mogące skutki.
w Warszawie dnia 27 Mca Listopada 1827 roku.
Radca Stanu, Prezes Kommissyi
R. REMBIELIŃSKI. Filipecki, Sekr: Jener.
Lit: A. Wykaz dłużników Kar Kontrawencyiych z mieysca teraźniejszego pobytu niewiadomych, uformowany przez Kontrollę Skarbową Woiewództwa Kaliskiego z Kwartału II. 1827 roku.

13. Jcek Markus, ostatnią razą zamieszkały w Dzierzązney Obwodzie Sieradzkim Złłp: 6, gr: 10.  

Powszechny Dziennik Krajowy 1830 nr 22

Kommisya Woiewództwa Kaliskiego. W uzupełnieniu trzech reskryptów Kommissyi Rządowey Przychodów i Skarbu a mianowicie: ad 1, z daty 7 Października roku zeszłego Nr. 58498F11479 ad 2. Z daty 14 Października roku zeszłego Nr. 75093f16056. ad 3. Z daty 28 Października r. zeszłego Nr. 77872f16594, wydanych, a zasadzaiących się na dekrecie Nayiaśnieyszego PANA w Odessie pod dniem 19 Sierpn. 1828 r. zapadłym, Kommissyą Woiewódzka do powszechney podaie wiadomości, iż 1, dnia 21 Lutego r. b. 2, — 23 ditto. 3, —20 Marca r. b. 4,—23 ditto. poczynaiąc zawsze od godziny trzeciey z południa odbywać się będzie w Jey biurze na Sali zwykłych posiedzeń publiczna licytacya na sprzedaż następuiących dóbr rządowych, to iest: ad 1. Klucza Wola Łaszczowa, składaiącego się z wsi i folwarku Bielawy, propinacyi w całym kluczu, wiatraku we wsi Woli Łaszczowey, i lasu przyległego obrąb bielawy zaymuiącego włok 44 morgów 8 prętów 168 przestrzeni miary nowopolskiey, w Ekonomii Staremiasto, Powiecie i Obwodzie Konińskim położonego. ad. 2 Klucza Turkowice, składaiącego się z wsiów Cisowa części Rządowey i części Woytowskiey, Kowali Xiężych, Turkowice, Sadowa Xiężego, i gruntów skarbowych przez dotychczasowego Naddzierżawcę obsianych, z folwarków Turkowice i Cisów, z propinacyi w tymże kluczu, z wolnego mlewa, rybołówstwa, oraz lasu przyległego w Ekonomii Turek, w Powiecie Wartskim Obwodzie Kaliskim położonego. ad 3. Klucza Brodnia, składaiącego się z wsiów: Brodnia, Brzegi, Dzierzążno, Glinno i Bugay, z folwarków: Brodnia, Glinno Bugay i Dzierzązna, Rybołówstwa i Propinacyi w całym tym kluczu, oraz lasu przyległego, w Ekonomii Brodnia w Powiecie Wartskim Obwodzie Kaliskim położonego. ad 4. Klucza Rzeczyca, składaiącego się z wsi i folwarku Rzeczycy, gruntów młynarskich i Karczemnych, Propinacyi w tym kluczu, niemniey lasu przyległego, włók 35 Morgów 19 prętów 290 przestrzeni miary nowopolskiey obeymuiącego, w Ekonomii Brodnia, powiecie Szadkowskim, Obwodzie Sieradzkim położonego. Licytacya zaczynać się będzie, a mianowicie: ad 1. od summy złp. 49,767 gr. 14. ad 2. — — 139,718 — 20. ad 3. — — 176,122 — —14. ad 4. — — 61,971 — 22. w srebrze albo w listach zastawnych koloru białego w nominalney wartości. Oprócz postąpioney na licytacyi summy, obowiązany będzie plus licytant corocznie skarbowi opłacać w dwóch ratach kanon: ad 1. w summie złp. 2376 gr. 25. ad 2. — — 6728 — 14. ad 3. — — 8154 — 26. ad 4. — — 3021 — 11. z wolnością iednak spłacenia takowego monetą brzęczącą. Nadto przeymnie tenże pożyczkę od Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego: ad 1. w summie złp. 26,000 ad 2. — — 60,000 ad 3. — — 151,800 ad 4. — —18,000 zaciągnioną, od którey przez następne 24 lat wnosić będzie do kassy tegoż Towarzystwa prawem seymowem z dnia 13 Czerwca 1825 r. ustanowioną opłatę. Oprócz podatków i ciężarów do tych dóbr przywiązanych, opłacać się będzie także nowo ustanowiony podatek ofiary, iako to: ad 1. w ilości złp. 855 gr. 26. ad 2. — —1346 — 17. ad 3. — — 2024 —'3. ad 4. — — 183 — 21. Każdy przystępuiący do licytacyi winien złożyć vadium. ad 1. w summie złp. 5,793 gr. 20. ad 2. — — 15,857 — l ad 3. — — 22,381 — 23. ad 4. — — 6762 — 22. w srebrze lub listach zastawnych, a nadto utrzymuiący się przy niey, obowiązany będzie zaraz złożyć drugą podobną ilość. —W tem mieyscu Kommissya Woiewódzka widzi potrzebę uwiadomić chęć kupna maiących, że lubo do klucza Turkowic ad Nr. 2 przyłączoną iest wieś Sadów Xięży, przecież takowa wraz z propinacyą i lasem przyległym włok 43 morgów 16 prętów 182 miary nowo-Polskiey obszerności maiącym oddzielnie sprzedaną bydź może, ieżeli pretendenci życzyć sobie tego będą, a klucz Turkowice nie będzie mógł bydź w całości sprzedany. Proetium tey realnaści, od którego Licytacya in plus zaczynać się będzie, wynosi Złp. 35,175. Kanon roczny uczyni zł. 1694 gr. 11. Pożyczka od Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego zaciągnięta Złp.15.000 Vadium ustanowione Złp. 3988 gr 23. O innych warunkach licytacyynych, każdy chęć kupna maiący poweźmie wiadomość w biurze Kommissyi Woiewódzkiey, gdzie nawet warunki kupna wraz z tabellarycznym wykazem źródeł dochodów na drzwiach są wywieszone. Wolno iest każdemu chęć licytowania maiącemu o stanie dóbr na gruncie przekonać się, a w tey mierze zgłosić się zechce do właściwych ekonomii naddzierżawców, do których stosowna wyszła dyspozycya. w Kaliszu dnia 7 Stycznia 1830 r. Radca Stanu Prezes Rudzicki. Sekretarz Jeneralny Dziewulski.

Powszechny Dziennik Krajowy 1830 nr 104

Kommissya Woiewództwa Kaliskiego. Z powodu spełzłey licytacyi dóbr rządowych klucza Brodnia w ekonomii tegoż nazwiska położonych, kommissya woiewódzka w wykonaniu reskryptu kommissyi rządowey przychodów i skarbu z dnia 20 stycznia r. b. nr. 2299f329 zasadzaiącego się na dekrecie Nayiaśniszego Pana z dnia 19f31 sierpnia 1828 roku w Odesie zapadłym, podaie do powszechney wiadomości: iż dobra te na sprzedaż z wolney ręki ninieyszem wystawione zostaią.— Każdy więc chęć kupna maiący, może w tey mierze bądź wprost do kommissyi rządowey przychodów i skarbu, bądź do kommissyi woiewódzkiey, stosowną podać deklaracyą. Klucz Brodnia położony w ekonomii tegoż nazwiska powiecie Wartskim i obwodzie Kaliskim, składa się z wsiów Brodnia, Brzeg, Dzierzążno, Glinno i Bugay, z folwarków Brodnia, Glinno, Brzeg i Dzierzążna, oraz lasu przyległego. Praetium ustanowione wynosi summę złp. 176,122. gr. 14 w srebrze, albo listach zastawnych koloru białego w nominalney wartości. Oprócz powyższego praetium obowiązany będzie nowo nabywca co rocznie skarbowi opłacać w dwóch ratach kanonu w summie złp. 8154 gr. 26 z wolnością iednak spłacenia takowego monetą brzęczącą. Nadto przeymie tenże pożyczkę od towarzystwa kredytowego ziemskiego w summie złp. 151,800 ząciagniętą, od którey przez następne 24 lata, wnosić będzie do kassy tegoż towarzystwa prawem seymowem z dnia 13 czerwca 1825 r. ustanowioną opłatę. Oprócz podatków i ciężarów do tych dóbr przywiązanych, opłacać się będzie także nowo ustanowiony podatek ofiary w ilości złp. 2024 gr. 3. Przystępuiący do kupna tych dóbr, winien będzie złożyć vadium w summie złp 44,769 gr. 16 w srebrze lub listach zastawnych. O innych warunkach, każdy chęć kupna maiący poweźmie w godzinach służbowych wiadomość w biórze kommissyi woiewódzkiey, a mianowicie w sekcyi dóbr i lasów rządowych, gdzie nawet warunki te wraz z tabelarycznym wykazem źródeł dochodów na drzwiach są wywieszone. Wolno iest każdemu chęć kupna maiącemu o stanie dóbr na gruncie przekonać się a w tey mierze zgłosić się zechce do właściwej ekonomii naddzierżawcy i urzędu leśnego Szadek, do których stosowna iuż wyszła dyspozycya. w Kaliszu dnia 22 marca 1830 roku. Radca stanu Prezes. Piwnicki, Sekretarz Jeneralny Dziewulski.

Powszechny Dziennik Krajowy 1831 nr 39

Kommissya Woiewództwa Kaliskiego. Podaie do powszechnej wiadomości , iż następne dobra rządowe wydzierżawiać będzie w drodze publiczney licytacji od 1 czerwca 1831 r. a mianowicie:
1. W d. 1 maia 1831 naczelną dzierżawę ekonomii Brodnia w obwodzie Kaliskiem położoną, na lat sześć pro 1831f37 czyniącą dotąd rocznego dochodu złp. 14,125 gr. 22 do którey należą: a) folwarki Brodnia i Dzierzążna, b) wsie Brodnia, Brzeg i Dzierzążna, e) Propinacya, d) Rybołówstwo,
4. W d. 14 marca r. b. Folwark Bugay w ekonomii Wieluń obwodzie Wieluńskim położoney na lat sześć pro 1831f37 czyniący dotąd rocznego dochodu złp. 659.
5. W d. 8 Marca r. b. naczelną dzierżawę ekonomii Mokrska w Obwodzie Wieluńskim położoną na risico dotychczasowego naddzierżawcy pro 1831f33 czyniącą rocznego dochodu złp. 27,644 gr 27 do którey należą. a) folwarki Kowale. Krzyworzeka, Mokrska, i Wróblew, b) wsie Gana, Kowale, Krzyworzeka, Mokrska. Stroiec i Wróblew, c) Rybołówstwo,
7.W d. 10 marca r. b. Klucz Grzybki w ekonomii rządowey Brodnia obwodzie Kaliskim położony na lat sześć pro1831f37 czyniący dotąd rocznego dochodu złp. 4829 gr. 7 do którego należą. a) folwark Grzybki, b) wsie Grzybki i Proboszczowice, c) Propinacya:
8. W d. 11 marca r. b. klucz Dzietrzniki w ekonomii Wieluń w obwodzie Wieluńskim położony na lat sześć pro 1831f37 czyniący dotąd rocznego dochodu złp. 5827 gr. 10 do którego należą. a) folwarki Dzietrzniki i Wieluń, b) wieś Dzietrzniki, c) Młyn Kępa zwany d) Propinacya:
9. W d. 12 marca r. b. naczelną dzierżawę ekonomii Męka w obwodzie Sieradzkim położoną na resico dotychczasowey naddzierżawczyni na lat cztery pro 1831f35 czyniącą dotąd rocznego dochodu złp. 6901 gr. 3 do którey należą. a) folwarki Męka i Piaski, b) wsie Męka, Piaski i Ruda, c) Młyn Nagrobla, d) Propinacya, e) Rybołóstwo,
10. W d. 14 marca r. b. dobra Łobudzice i Wola Łobudzka w ekonomii Męka obwodzie Sieradzkim położone na lat sześć pro 1831f37 czyniące dotąd rocznego dochodu złp. 4300.
11. W d. 15 marca r. b. dobra wieś wójtostwo Dzigorzew w ekonomii Męka obwodzie Sieradzkim położone na lata sześć, pro 1831f37 czyniące dotąd rocznego dochodu złp. 2425 gr. 15 oprócz podatków kontyngensu furażowego, kanonu i kompencyi ofiary gruntowej i podymnego z tych dóbr uiszczanych a złp. 2634 gr. 11 wynoszących.
12. W d. 16 marca r. b. dobra Woźnik w ekonomii Męka, obwodzie Sieradzkim położone wraz z prawem pobierania cła mostowego od mostu w Woźnikach na rzece Warcie położonego, tudzież z propinacyą w Woźnikach Dzigorzewie Suchy i Mnichowie na lat sześć pro 1831f37 czyniące dotąd rocznego dochodu złp. 5250 oprócz podatków kantyngensu, kanonu i kompetencyi z tych dóbr opłaconych a złp. 6227 gr. 21 wynoszących.
13. W dniu 17 marca r. b. Dobra wieś zarobna Mnichów z folwarkiem Sucha w ekonomii Męka, w obwodzie Sieradzkiem położone na lat sześć pro 1831f37 czyniące dotąd rocznego dochodu złp. 2,000 oprocz kanonu i kompetencyi z tych dóbr opłacanych a złp. 1602 gr. 28 wynoszących.
Termina w tey mierze odbywać się będą na sali posiedzeń Kommissyi Woiewódzkiey po południu od godziny trzeciey, a o warunkach pod iakiemi wydzierżawienie dóbr wyżey wyrażonych do skutku doprowadzonem zostanie, konkurenci w biurze sekcyi dóbr w godzinach służbowych poinformować się mogą. Każdy pretendent w terminie stawaiący, winien przed przystąpieniem do licytacyi usprawiedliwić. a) Świadectwem Kommissarza Obwodu, w którym dotychczasowe ma zamieszkanie, że w tym Obwodzie iest znany, iako dobry zamożny gospodarz, że posiada dostateczny fundusz w gotowiznie, oraz inwentarz odpowiedni, który co do ilości i iakości wyszczególniony bydź winien, tudzież: b) Świadectwem dziedzica dóbr, kótóre dotąd dzierżawił, iż mu się w zupełności uiścił, że iest zamożnym gospodarzem i że się z Włościanami dobrze obchodził, nakoniec obowiązany zostaie. c) Złożyć vadium w gotowiznie monetą kurs kassowy w kraiu maiącą do wysokości jedney czwartej części summy dzierżawney z dóbr o których Possessyą ubiega się, które nieutrzymuiącemu się przy licytacyi natychmiast zwrócone będzie. Działo się w Kaliszu dnia 22 stycznia 1831 roku. Zastępco Prezesa podpis. Dodani z grona obywateli podpisy. Sekretarz Jlny

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1840 nr 23

(N. D. 102.) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej.
Po śmierci:  
5. Maryanny z Kobierzyckich Kołudzkiej współwłaścicielki dóbr Rajsko w Powiecie Kaliskim leżących i właścicielki summy 22,000 złp. na dobrach Dzierzązna A. i B. Powiatu Szadkowskiego w Dziale IV. pod Nrem 2 lokowanej, ogłasza się wiadomość otwarcia spadków, z wyznaczeniem terminu do regulacyi takowych spadków przed podpisanym Pisarzem Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej na dzień 18 (30) Kwietnia 1840 r. i z wezwaniem na tenże termin stron interessowanych pod prekluzyą.
Kalisz dnia 7 (19) Października 1839 r.
Antoni Korzeniowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1845 nr 162

(N. D. 3205) Sąd Policyi Prostej Okręgu Szadkowskiego.
W dniu 13 (25) Maja r. b. w rowie nad przerwą przy moście na trakcie z Szadku do Warty prowadzącym na territorium Dzierżążna Rządowa Powiecie Sieradzkim Gubernii Warszawskiej, dostrzeżone zostały zwłoki płci męzkiéj z imienia i nazwiska niewiadome. Na zwłokach o których mowa znaleziono surdut szaraczkowу porządny z guzikami rogowemi, z podszewką jasną zieloną kuczbajową, kamizelkę granatową na dwa rzędy zapinaną, z guzikami mosiężnemi z podszewką z kitaju granatowego, chustkę na szyi perkalikową niebieską z rzucikiem czarnym i różowym, szelki taśmowe żółte, kaftanik flanelowy i na nim medalik mosiężny na rzemyku z wyobrażeniem na jednej stronie Najświętszej Maryi Panny, spodnie szaraczkowe dobre, gatki płócienne nowe, koszulę lnianą nową, chustkę do nosa niebieską, buty nowe, kij dość gruby, lat około 50 mające, dobrej tuszy, twarzy okrągłéj,włosów ciemno krótkich oczu ciemnych, wąsów małych jasno blond faworytów rzadkich ciemnych, gdzie niegdzie siwych, na twarzy i brodzie zarostu rzadkiego, podług opinii Lekarza w skutek appoplexyi życie zakończył, podając o tem wypadku do powszechnej wiadomości, wzywa osoby o imieniu i nazwisku, oraz pochodzeniu owego człowieka wiedzące, iżby wiadomości tych udzielić zechciały.
Szadek dnia 15 (27) Czerwca 1845 r.
Borowski, Podsędek.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1846 nr 169

(N. D. 3724) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Kaliskiego.
Zapozywa Łukasza Domżalskiego młynarza z miasta Warty, ostatnio we wsi Dzierżązny Okręgu Szadkowskim zamieszkałego, ażeby w celu zapublikowania mu wyroku w sprawie własnej zapadłego w ciągu miesięcy dwóch od daty dzisiejszej w Sądzie tutejszym stawił się, gdyż w razie przeciwnym listami gończemi ściganym będzie.
Kalisz d. 29 Czer. (11 Lipca) 1846 r.
Sędzia Prezydujący, Swierczyński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1847 nr 258

(N. D. 5558) Sąd Policyi Prostej Okręgu Szadkowskiego.
We wsi Dzierzązna Rządowa Okręgu Szadkowskim Gubernii Warszawskiej na Łęgu tejże wsi w d. 18 (30) Sierpnia r. b. znaleziony został przez włościanina koń chłopski maści karej, bez odmiany na nogi poślednie trochę koślawy lat 9 mający który w tejże wsi pomieszczony znajduje się. Wzywa więc niewiadomego właściciela aby się w miesiąc czasu od niniejszego ogłoszenia wraz z dowodami własność jego udowodniającemi stawił gdyż po upływie czasu zakreślonego koń pomieniony na Skarb publiczny spieniężonym zostanie.
Szadek dnia 2 (14) Października 1847.
Borowski.

Warszawska Gazeta Policyjna 1848 nr 295


Dalszy ciąg listy osób poszlakowanych o ucieczkę z królestwa Polskiego za granicę. 135) Miniszewski Józef Aleksander lat 27, syn dzierżawcy dóbr Dzierżązna pow. Sieradzkiego znajdował się przy krewnych w pow. Wieluńskim, zkąd zbiegł.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1850 nr 217

(N. D. 2822) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Ogłasza postępowanie spadkowe toczące się po osobach zmarłych:  
2, Janie Chyczewskim i Michalinie z Chyczewskich Kołudzkiéj jako współwłaścicielach 1/4 części dóbr Rajska w Okręgu Kaliskiego i współwierzycielach summy rs. 1500 z prowizyami na dobrach Dzierzązna częściach Α. Β z Okręgu Szadkowskiego zabespieczonéj;  
(...) Do ukończenia tych postępowań spadkowych termin w Kaliszu w Kancellaryi Ziemiańskiéj na dzień 19 (31) Grudnia r. b się wyznacza.  
Kalisz dnia 10 (22) Czerwca 1850 roku.
Nep. Wojciechowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1851 nr 194

(N. D. 3905) Rząd Gubernialny Warszawski. (Dalszy Ciąg listy imienej zbiegłych z Królestwa za granicę.)
87, Miniszewski Józef Aleksander, lat 27, syn dzierżawcy, z Dzierżązny, pow. Sieradzkiego, zbiegł 1848 r.;

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1852 nr 147

(N. D. 2964) Rząd Gubernialny Warszawski.
Podaje do wiadomości że w biurze Naczelnika Powiatu Sieradzkiego d. 23 Lipca (4 Sierpnia) b. r. od godziny 12 w południe odbywać się będzie in minus licytacya na budowę trzech mostów na Łęgach rzeki Warty pod wsią Rządową Dzierzązna w Ekonomii Brodnia, koszta tej budowy wynoszą rs. 1546 k. 28 1j2. Od tej więc summy in minus licytacja wywołaną będzie.
Na vadium do licytacyi naznacza się kwota rs. 390. Wzywa więc wszystkich chęć licytowania mających aby w terminie oznaczonym w biurze Naczelnika Powiatu się stawili, gdzie również o rodzaju budowy i cenach anszlagu bliższą informacją powziąźć można.
Warszawa d. 19 Czerwca (1 Lipca) 1852.
Gubernator Cywilny,
Tajny Radca, Łaszczyński.
za Naczelnika Kancellaryi, Smolechowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1861 nr 37

OBWIESZCZENIA SPADKOWE.
(Ν. D. 817) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci: 
3. Grzegorza Chrzanowskiego wierzyciela, a) rs. 300, na dobach Dzierząrzna lit. A, z Ogu Szadkowskiego ad 1 (…) otworzyły się spadki, do uregulowania których termin na dzień 14 (26) Sierpnia 1861 r. w Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu przed sobą wyznaczam.  
Kalisz dnia 16 (28) Stycznia 1861 r.
Stanisław Rościszewski.

Dziennik Powszechny 1862 nr 66

(N. D. 1422) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu. Podając do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 Postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcją Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych następująco dobra ziemskie, za zaległość w ratach Towarzystwu należnych wystawione są na pierwszą sprzedaż przymusową przez licytacją publiczną w mieście Kaliszu w pałacu sądowym przy ulicy Józefiny w Kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych. Termin sprzedaży d. 12 (24) Listopada 1862 r.
7. Dzierzązna część A, B, z wszystkiemi przyleglościami i przynależytościami w Okręgu Szadkowskim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rs. 46 k 8, vadium rs. 285, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 1375, przed Rejentem Kancelarji Ziemiańskiej Stanisławem Rościszewskim.  
Sprzedaże wzmiankowanе odbędą się w terminach powyżej oznaczonych poczynając od godziny 10 z rаnа w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzony licytacja odbędzie się w jego Kancelarji przed innym Rejentem który go zastąpi. Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Ostrzeżenie: Wrazie nie dojścia do skutku powyższych sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna przedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń w terminach jakie Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi (art. 25 роstanowieniа Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r.) Kalisz dnia 3 (15) Marca 1862 r. Prezes, Szymanowski, Pisarz, Janczewski.

Dziennik Powszechny 1862 nr 126

(N. D. 2886) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu. Do niewiadomych z pobytu: 1. Antoniego i Małgorzaty z Chyczewskich zamężnej Wiikoszewskiej, rodzeństwa Chyczewskich, z powodu wierzytelności w dziale 4 pod N. 2 wykazu hypotecznego dóbr Dzierzązny ab na rzecz ich zabezpieczonej; 2. niewiadomych z imion nazwisk i pobytu SSów niegdy Grzegorza Chrzanowskiego, z powodu wierzytelności na rzecz tegoż w dziale 4, pod N. 1, 2, 3, wykazu hypotecznego dóbr Dzierzązny А В zabezpieczonej. Na zasadzie art. 7 Postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z d. 28 Czer. (10 Lipca)1860 r. zawiadamia wszystkich interesowanych a głównie powyżej wymienionych, iż dobra ziemskie Dzierzązna A B, z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami w Okręgu Szadkowkim Powiecie Sieradzkim Gubernii Warszawskiej położone jako zalegające w ratach Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych sumę rs. 46 kop. 8 z mocy upoważnienia Dyrekcji Głównej z dnia 9 (21) Lutego 1862 r. Nr. 1712, są wystawione na przymusową sprzedaż przez licytację publiczną, która odbywać się będzie w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej w dniu 13 (25) Listopada 1862 r. poczynając od godziny 10 z rana w Kancelarji hypotecznej przed Stanisławem Rościszewskim Rejentem miejscowej Kancelarji Ziemiańskiej lub jego prawnym zastępcą, wmieście Kaliszu przy ulicy Józefiny w gmachu Sądowym. Vadium do licytacji oznaczone jest w kwocie rs. 285 w gotowiźnie lub Listach Zastawnych z właściwemi Kuponami. Licytacja rozpocznie się od sumy rs. 1375. Warunki tej przedaży są do przejrzenia w właściwej księdze wieczystej i w biurze Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej.
Ostrzeżenie. Wrazie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń w terminie jaki Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi wedle art. 25 powołanego na początku postanowienia Rady Administracyjnej. Kalisz d. 23 Marca (9 Kwietnia)1862 r. Prezes, Szymanowski. Pisarz, Janczewski.

Dziennik Powszechny 1862 nr 292

We wsi Dzierzążna, gm. Glinno, pow. Sieradzkim, dnia 9 Października r. b. ośmioletnia Marjanna Maniaszczyk, córka gospodarza czynszowego, bawiąc się z innemi dziećmi na grobli prowadzącej z miasta Warty do Szadku, przez obsunięcie się ziemi wpadła w wodę i utonęła.

Kurjer Warszawski 1863 nr 191

Na mocy przywileju Króla Stefana Batorego z roku 1576, miasto Warta w Pcie Kaliskim, ma sobie nadaną wolność pasania inwentarzy na błoniach po za mostem na rzece Warcie rozciągających się, wspólnie z graniczącą wsią Dzierzążną w Powiecie Sieradzkim, własność Skarbu stanowiącą. Celem usunięcia niedogodności i przecięcia różnych kwestji z tej wspólnej używalności wynikających, zawarty został w dniu 19 (31) Października 1860 r., względem podziału rzeczonego pastwiska polubowny układ administracyjnie spisany na mocy którego, ze wspólnego pastwiska obejmującego przestrzeni mórg kwadratowych 206 pr: 115, przestrzeń nad rzeką Wartą położona, zawierająca morg kwadr: 103 pręt: 57, na wyłączny użytek i własność miasta Warty oddzieloną została. Rada Administracyjna, mając sobie przedmiot ten przez Komisję Rządową Spraw Wewnętrznych przedstawionym,z uwagi, że ugoda powyższa przecina stanowczo spór, ustalić ma granicę i zapewnić na przyszłość spokojną posesję rozdzielonej własności, zgodnie z wnioskiem pomienionej Komissji Rządowej i uchwałą Rady Powiatowej Kaliskiej, udzieliła dla Gminy miasta Warty upoważnienie do zawarcia ze Skarbem Królestwa, stosownie do art: 2045 Kod: Cyw: formalnej komplanacji, w myśl układu wzmiankowanego i do dopełnienia na gruncie stałego między miastem Wartą a wsią Dzierzążną rozgraniczenia. (Dz: Pow:)

Dziennik Warszawski 1864 nr 155

(N. D. 3161) dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 Postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 roku i upoważnień przez Dyrekcję Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie, za zaległość w ratach Towarzystwu należnych, wystawione są na sprzedaż przymusową przez licytacją publiczną w mieście Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny w Kancelarjach Hipotecznych poniżej wymienionych.
Termin przedaży dnia 1 (13) Lutego 1865 r.  
5. Dzierzązna A. B., z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami, położone w Okręgu Szadkowskim, raty zaległe w chwili zarządzenia przedaży wynoszą rs. 45 kop. 42 vadjum do licytacji rs. 315, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 1375, przed Rejentem Kanc. Ziem. Edwardem Milewskim.
(...) Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10-ej z rana, w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej. Gdyby zaś Rejent przed którym przedaż ma się odbywać był przeszkodzony, licytacja odbędzie się w jego kancelarji przed innym Rejentem który go zastąpi.  
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Kalisz d. 13 (25) Czerwca 1864 r.
Prezes, Chełmski.
Pisarz, Janczewski.
Dziennik Warszawski 1864 nr 185

(N. D. 3823) Dyrekcja Szczegółowi Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Do niewiadomych z pobytu:
1. Antoniego i Małgorzaty z Chyczewskich zamężnej Wilkoszewskiej rodzeństwa Chyczewskich, wierzycieli sumy w dziale IV wykazu hypotecznego dóbr Dzierzązny A. B. pod Nr. 2 zabezpieczonej, oraz
Do niewiadomych z imion, nazwisk i miejsca zamieszkania:
2. SSrów po niegdy Aronie Szyker właścicielu sum w dz. IV pomienionego wykazu hypotecznego pod N. 1, 2. 3 i 6 lokowanych.
Na zasadzie art. 7 Postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z d 28 Czer. (10 Lipca) 1860 r. zawiadamia wszystkich interesowanych a głównie powyżej wymienionych, iż dobra ziemskie Dzierzązna A. B. z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami, w Okręgu Szadkowskim Powiecie Sieradzkim Gubernji Warszawskiej położone, jako zalegające w ratach Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych sumę rs. 45 k. 42 z mocy upoważnienia Dyrekcji Głównej z d. 10 (22) Kwietnia 1864 r. N 6100, są wystawione na przymusową sprzedaż przez licytację publiczną, która odbywać się będzie w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej w dniu 2 (14) Lutego 1865 roku, poczynając od godziny 10 z rana w Kancelarji Hypotecznej przed Edwardem Milewskim Rejentem miejscowej Kancelarji Ziemiańskiej lub jego prawym zastępcą w mieście Kaliszu przy ulicy Józefiny w gmachu Sądowym.
Vadium do licytacji oznaczone jest w kwocie rs. 315 w gotowiźnie lub listach zastawnych z właściwemi kuponami.
Licytacja rozpocznie się od sumy rs. 1375. Warunki tej przedaży są do przejrzenia w właściwej księdze wieczystej i w biurze Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej.
Ostrzeżenie. Wrazie niedojscia do skutku powyższej przedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna przedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń w terminie jaki Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi w wedle art. 25 powołanego na początku Postanowienia Rady Administracyjnej.
Kalisz d. 1 (13) Lipna 1864 r.
Prezes, Chełmski,
za Pisarza Kiedrzyński.


Kurjer Warszawski 1867 nr 96

Najwyższy Ukaz z dnia 16 Marca r. b. nadający spadkobiercy Pułkownika Pleszczejewa Kapitan Lejtnantowi floty Pleszczejewowi, posiadaczowi majoratu Glinno w Powiecie Sieradzkim, w takież posiadanie część folwarku Dzierzążnia w tymże Powiecie, zamieszczony jest w Nrze 84 Dniewniku Warszawskim. (Dz. War.)

Dziennik Warszawski 1870 nr 275

W dniu 14 (26) Sierpnia r. b. pod wsią i gminą Dzierząznia, w powiecie Sieradzkim, znalezione zostały zwłoki człowieka nieznanego w wodzie zatopionego.
Wzywa przeto wszystkie władze i każdego, ktoby mógł posiadać wiadomość o pochodzeniu i nazwisku owego człowieka, aby o tem Sądowi tutejszemu doniósł.
Г. Пeтроkовъ, 1 (13) Деkабря 1870 г.
Предсвдательствующiй Судья,
Вадевсkiй.

Dziennik Warszawski 1873 nr 268

N. D. 7445. Sąd Policji Poprawczej w Kaliszu, wzywa wszelkie Władze nad porządkiem w kraju czuwające, aby na mieszkańca wsi i gminy Dzierzązna Rządowa powiatu Sieradzkiego, Jana Kanickiego, lat 33, wzrostu miernego, oczu piwnych, włosów ciemnych, twarzy podłużnej, nosa i ust miernych, pilną uwagę zwracały i w razie ujęcia Sądowi tutejszemu lub najbliższemu miejscu ujęcia, dostawić zechciały.
Kalisz d. 1 (13) Grudnia 1873 r.

Kurjer Warszawski 1884 nr 192

Kiedyż wreszcie nastąpi stan normalny?
— Wylew Warty.
Kal. donosi, iż wylew Warty zrządził strat w sianie, zbożu i ziemniakach w powiecie sieradzkim na sumę 15,380 rs.
W Biskupicach, Żerosławicach i Kowalach straty wynoszą .2,000 rs., w Glinnem 3,000 rs., w Dzierżąznie 1,880 rs., w Włyniu 7,000 rs.; w Kamionach 1,000 rs.
W powiecie tureckim woda zalała łąki w gminach Grzybki, Ostrów wartski i Bartochów przyczyniając szkodę w sumie 10,000 rs.  

Gazeta Kaliska 1895 nr. 75

Nowa gminna stacja pocztowa otwartą została w gm. Dzierzązna powiatu sieradzkiego.

Kurjer Warszawski (dodatek poranny) 1897 nr 129

Wieści z kraju.
Oddawna toczy się spór pomiędzy Zduńską Wolą a Szadkiem o przeniesienie sądu gminnego z Szadku do Zduńskiej Woli.
Za przeniesieniem sądu do Zduńskiej Woli przemawiają okoliczności następujące: z trzech gmin, należących do tego sądu, dwie: Zduńska Wola i Wojsławice, położone są bliżej m. Zduńskiej Woli. Z ogółu spraw zaledwie 1/4 pochodzi z gminy Szadek. Z sześciu członków sądu, czterech mieszka pod samą Zduńska Wolą. Nareszcie gmina Zduńska Wola, wskutek wzrostu samego miasta, przeniesienia rejentury z Szadku i utworzenia sądu pokoju wzrasta, gdy przeciwnie Szadek upada.
Mieszkańcy Szadka na swoją obronę przytaczają ten argument, że dla pomieszczenia sądu gminnego wznieśli budynek oddzielny, gdy Zduńska Wola, nie posiadając takiego budynku, naraziłaby sędziego na wydatek około 450 rs. na najem pomieszczenia dla sądu.
Korespondent Gazety kaliskiej ze Zduńskiej Woli, pragnąc spór usunąć i mieszkańców tak Szadku, jak Zduńskiej Woli, zadowolić, ogłasza projekt następujący:
Sąd w Zadzimiu, sąsiadujący z sądem w Szadku, a do którego należą gminy: Wierzchy, Zadzim, Krokocice, Dzierzążna i Charatów, nie posiada odpowiedniego lokalu dla sądu i pisarza. Świadkowie w zimie stać muszą w nieogrzanej sieni. Sala posiedzień niska i szczupła. Korespondent sądzi zatem, że należałoby gminę Dzierząznę przyłączyć do Wojsławic i Zduńskiej Woli z sądem w Zduńskiej Woli, zaś pozostałe gminy sądu zadzimskiego przyłączyć do Szadku z sądem w Szadku.
Szadek nie leży wprawdzie w centrum owych gmin, ale ma tę wyższość nad Zadzimiem, że ma dojazd szosami z pięciu stron. Nadto zrównałby się stosunek spraw sądzonych. W r. 1896-ym do sądu w Szadku wpłynęło 1416 spraw i 69 apelacyj, zaś do sądu w Zadzimiu tylko 677 spraw i 42 apelacje.

Kurjer Warszawski (dodatek poranny) 1898 nr 250

Ochrona lasów.
Jak już donosiliśmy, w d. 5-ym b. m., w Kaliszu odbyło się pierwsze posiedzenie organizacyjne komitetu gubernjalnego ochrony leśnej. Przewodniczył gubernator, r. t. Daragan, obecni byli pp.: wiceprezes sądu okręgowego, rz. r. st. N. Naumow, wicegubernator Stremouchow, prezes komisji włościańskiej, rz. r. st. Bazia, starszy rewizor leśny Antonikowski i obywatel ziemski, Emil Repphan.
Po odczytaniu okólnika J. E. Głównego Naczelnika kraju, p. gubernator zawiadomił, że na stałych członków komitetu ze strony właścicieli lasów przedstawił pp. Romockiego i Repphana.
Komitet zatwierdził podział gmin pomiędzy naczelników straży ziemskiej, zaś starszy rewizor leśny przedstawił spis lasów, w których w gub. kaliskiej prowadzony jest wyrąb pustoszący. Komitet postanowił przedsięwziąć kroki, celem wstrzymania wyrębu w tych lasach.
Komitet rozesłał do właścicieli lasów okólnik, w którym zawiadamia, że na zasadzie nowego prawa zabrania się: 1) prowadzenia pustoszących cięć lasu, niezgodnych z planem gospodarstwa leśnego;
2) karczowania samowolnego gruntów podleśnych i zmiany ich przeznaczenia; 3) pasania bydła w porębach i zagajnikach, nieistniejących lat co najmniej piętnaście.
Nadzór nad lasami, nieobciążonemi serwitutami leśnemi, ustanowiono, jak następuje:
W pow. sieradzkim lasy w gminach: Gruszczyce, Wróblew, Męka, Wojsławice, Godynice, Szadek, Charłupia Mała i Zduńska Wola, jak również gm. Kuźnica Grabowska z pow. wieluńskiego—leśniczego Klonowskiego; w gminach: Wierzchy, Dzierzązna Zadzim i Krokocice — naczelnika straży ziemskiej. 


Kurjer Warszawski (dodatek poranny) 1900 nr 238+ Pożary. W gub. kaliskiej od d. 14-go lipca do d. 14-go b. m. było 11 wypadków pożaru, a mianowicie: (…) w pow. sieradzkim:  w Dzierzążnie stodoła, owczarnia i stajnia; (...) Straty w ubezpieczonych nieruchomościach wynoszą 11,890 rb., a w nieubezpieczonych 2,580 rb. 

Gazeta Kaliska 1906 nr 333

We wsi Dzierżązna, w pow. sieradzkim, zabity został przez niewiadomych złoczyńców wystrzałem z fuzji włościanin Kazimierz Mańka.


Rozwój 1908 nr 190

Kary administracyjne.

Na mocy rozporządzenia czasowego generał- gubernatora wojennego, skazani zostali: (...) mieszkaniec gminy Dzierżązna w powiecie sieradzkim, Stanisław Augustyniak, mieszkaniec gminy Gruszczyce również w powiecie sieradzkim, Adolf Szendel i mieszkaniec gminy Iwanowice w powiecie kaliskim Gotfryd Berendt, za ucieczkę z miejsca zesłania— na 3 miesiące więzienia i powtórne wysłanie do gubernii Cesarstwa.

Rozwój 1908 nr 232

Na mocy postanowienia czasowego generał-gubernatora wojennego, skazani zostali: (...) mieszkaniec gminy Dzierzązna, pow. sieradzkiego, Teodor Szylcer, za włóczęgostwo i niezameldowanie paszportów — na 3 miesiące aresztu.

Obwieszczenia Publiczne 1922 nr 51


Notarjusz przy sądzie okręgowym w Kaliszu, Aleksander Rudzki, obwieszcza o otwarciu następujących postępowań spadkowych po zmarłych:
1) Kazimierzu Mańce, właśc. dwóch działek gruntu Nr. 15 i 14, przestrzeni każda po 3 dzies 2024 sąż., z majątku kol. Dzierzązna Nr. 1, pow. Sieradzkiego;

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 8 stycznia 1923 r., w kancelarji notarjusza Rudzkiego w Kaliszu, dokąd osoby interesowane w terminie tym winny się stawić, z odnpśnemi dokumentami, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1925 nr 104

Komornik przy kaliskim sądzie okręgowym, Roman Grzesik, za­mieszkały w Sieradzu, przy ul. Wartskiej 5, na zasadzie art. 1141, 1148, 1149, 1570 U. P. C., niniejszem obwieszcza, że w dn. 9 kwietnia 1926 r., o godz. 10 rano, w sali posiedzeń sądu pokoju 1 okr. w Sieradzu odbędzie się sprzedaż folw. „Dzierżązna Rządowa", należącego do Franciszka Ja­rosza, położonego w gm. Dzierżązna, star. sieradzkiem, przestrzeni 228 mórg 112 prętów ziemi piasczystej, w tej liczbie około 80 mórg zie­mi ornej, reszta niezdatna do użytku. Na folwarku tym znajdują się na­stępujące zabudowania: a) dom mieszkalny drewniany pod gontem o dwóch izbach z dwoma przystawkami, jedna na torf i druga przed kuch­nią, — w stanie lichym, b) stodoła z desek o dwóch sąsiekach i klepisku, pod słomą w stanie średnim, c) stodoła drewniana w regle, rozpoczęta w budowie, pod słomą, d) chlewy drewniane dla trzody z szopą i chlewi­kami, częściowo pod papą, W stanie lichym, e) część płotów sztacheto­wych, f) studnia cementowa z 5-ciu kamieni. Oprócz tego na folwarku tym znajduje się: 84 szt. owocowych drzewek, kierat, maszyna do młó­cenia zboża, sieczkarnia, kultywator o 5 ramionach, dwa pługi, dwie bro­ny, dwa kolejne wozy, oraz inwentarz żywy: cztery robocze konie z uprzężą, źrebak 1 1/2 roku, pięć dojnych krów i jedna jałówka, oraz wy­sianego żyta 45 korcy. W liczbie wyżej podanej niezdatnej do użytku ziemi znajduje się 1 morga zarośnięta brzeziną i 3 morgi pod wodami i wyeksploatowanem torfowiskiem.
Wymieniony folwark ma urządzoną księgę hipoteczną przy kali­skim sądzie okręgowym, ciężarami, ścieśnieniami i służebnościami nie obciążony z wyjątkiem długu w sumie 5.125 zł. i podatków komunalnych 70 zł., wyznaczony do sprzedaży z publicznej licytacji na pokrycie na­leżności Bolesława Koczyńskiego w sumie 5.125 zł. z %% i kosztami, z mocy tytułu wykonawczego sądu apelacyjnego w Warszawie z dn. 11 maja 1925 r., Nr. A . C. 321/25.
Licytacja rozpocznie sie od sumy szacunkowej 5.000 zł.
Osoby zamierzające wziąć udział w licytacji obowiązane są złożyć 10% vadium od sumy szacunkowej, czyli 500 zł., osoba zaś utrzymująca się przy kupnie, obowiązana jest złożyć przed upływem dni 7 opłaty aljenacyjne, resztę zaś szacunku przed upływem dni 14.

Warunki licytacyjne, oraz dokumenty odnoszące się do powyższej sprzedaży, są do przejrzenia dla osób interesowanych w kancelarji ko­mornika, a w dzień sprzedaży w sali posiedzeń sądu pokoju I okr. w Sieradzu.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1926 nr 3

WYKAZ

wydanych przez Starostwo Sieradzkie odpisów kart ewidencyjnych na konie niezdatne do służby w wojsku.
Karta ewidencyjna za Nr. 5354, wyst. mieszk. gm. Dzierżązna, Siwki Marcinowi.

Karta ewidencyjna za Nr. 5367, wyst. mieszk. gm. Dzierżązna, Walakowi Józefowi.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1926 nr 4

WYKAZ
wydanych przez urzędy gminne względnie magistraty w pow. Sieradzkim odpisów kart ewidencyjnych
wzamian zagubionych.
Karta ewidencyjna za Nr. 12079, wyst. mieszk. gm. Dzierżązna, Czyżakowi Antoniemu,
Karta ewidencyjna za Nr, 26436, wyst, mieszk. gm. Dzierżązna, Olbińskiemu Antoniemu.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1926 nr 47

Wykaz unieważnionych kart ewidencyjnych w powiecie sieradzkim.
12. Poper Franciszek, gm. Dzierżązna, Nr. karty ewidencyjnej 2489/IV.
Sieradz, dnia 30 sierpnia 1926 r.

Kierownik Starostwa (—) podpis.


Rozwój 1926 nr 264

Zmiany granic w gminach
województwa łódzkiego.
Co uchwalono na posiedzeniu sekcji R. W.
W dniu wczorajszym odbyło się pod przewodnictwem p. wicewojewody dr. Ossolińskiego posiedzenie sekcji Rady Wojewódzkiej, na którem zaopinjowano szereg spraw, dotyczących zmian podziału administracyjnego w niektórych gminach i powiatach, przemianowania gmin i t. p.
M. in. obrady dotyczyły zmiany granic niektórych gmin w powiatach brzezińskim, sieradzkim, tureckim, radomskowskim, konińskim. Dalej sekcja wydała opinję co do podniesienia osady Sulejów do godności miasta oraz wypowiedziała się za zmianą nazwy wsi Kowalewo — Sołectwo — Parcele, gminy Londek, powiatu Słupeckiego, na nazwę „Poniatówek", jak również nazwy gminy Dzierżązna, powiatu Sieradzkiego na „Rososzyca".

Następnie sekcja wypowiedziała się za wyłączeniem wsi Aniołów i Krogulec z gminy Chociszew, pow. Łęczyckiego i włączeniem ich do gminy Brużyca Wielka, pow. Łódzkiego. Pozatem zaopinjowano szereg spraw dotyczących zmniejszenia liczby sołectw w poszczególnych powiatach, oraz zamiany nieruchomości gromadzkich.
_________________________________________________________________________________

 Ziemia Sieradzka 1926 styczeń
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 Ziemia Sieradzka 1926 czerwiec
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 Ziemia Sieradzka 1927 styczeń
_________________________________________________________________________________

 

 Ziemia Sieradzka 1930 luty

W dniu 28 stycznia 1930 roku o godzinie 3-ej nad ranem nieznani sprawcy skradli na szkodę Franciszka Mazurkiewicza, zamieszkałego we wsi Dzierzązna, gminy Rossoszyca 4 gęsi, wartości 60 złotych. Jako sprawców kradzieży ujęto: Leonarda Piaseckiego i żonę jego Józefę Piasecką, zamieszkałych w Łodzi, przy ulicy Glinianej Nr.7, których wraz z

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 5a

Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:

dnia 19 listopada 1930 roku
11958. „Franciszek Trojanowski", sklep kolonjalno - spożywczy ze sprzedażą wyrobów mięsnych we wsi Dzierzązna, gm. Rossoszyca, pow. sieradzkiego. Właśc. Franciszek Trojanowski, zam. w Dzierząznie.

  Echo Sieradzkie 1931 luty 

WYRODNA MATKA.
W dniu 26 stycznia br. około 9-ej we wsi Dzierzązna, gm. Rossoszyca, znaleziono w rowie noworodka płci męskiej. Po przeprowadzonych poszukiwaniach ustalono, że matką noworodka była W. Sz. z gminy Rossoszycy, którą zatrzymano i wraz z dochodzeniem przekazano władzom sądowym.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1932 nr 2

WYKAZ
Stowarzyszeń i Związków, zarejestrowanych przez Urząd Wojewódzki Łódzki
za czas od 20. VI.—31. XII. 1931 r.
L. p. rej. 2923 Kółko Rolnicze w Dzierzążnie, pow. Sieradzki, z dn. 17. IX. 1931 r. L. BP. II. 1a/266.


Echo Sieradzkie 1932 17 luty

SPROSTOWANIE.
W związku z notatką naszą w numerze z d. 9 b. m. w sprawie niszczenia olszyny, otrzymujemy od Zarządu Szpitala Psychjatrycznego w Warcie następujące sprostowanie:
Na wydzierżawionym terenie od Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi folw. Dzierżązna, a nie ośrodka maj. Glinno znajduje się olszyna, co do kradzieży której Zarząd Szpitala niejednokrotnie zwracał się do posterunku P. P. w Rossoszycy, która nie wykryła winnych. Dalsze usiłowania ze strony Zarządu Szpitala w postaci pisma do Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie przez Urząd Wojewódzki w Łodzi (pismo z dn. 22 IX. 1931 r. L. dz. 1861) by sprzedać olszynę i tym sposobem przeszkodzić kradzieży, do dnia dzisiejszego nie zostało załatwione. Dzieję się to z winy szpitala.


Echo Sieradzkie 1932 2 październik

NOWE PRACE W ZWIĄZKU STRZELECKIM.
Zarząd Powiatowy Z. S. w Sieradzu przystąpił już do nowych prac organizacyjnych w terenie. Został wybrany Zarząd gminny Z. S. w Zadzimiu.
Prezesem zarządu wybrano jednogłośnie ob. dr. Mutkowskiego Olgierda, wiceprezesem Modrzejewskiego Bolesława, sekretarzem Lewińskiego Antoniego, skarbnikiem Palczewskiego Bogumiła i refer. wych. obyw. Zientarę Franciszka i członkami zarządu obywateli: Fraszczyńskiego, Kuwczyńskiego, Błaszczyka Józefa — syna Józefa i Matyjewicza, Komendantem oddziału zbiorowego mianowano: ob. Grubałowskiego.
W gminie Zadzim przewiduje się 4—7 oddziałów strzeleckich, które będą potworzone w poszczególnych wsiach na terenie gminy i będą podlegać zarządowi gminnemu.
W gminie Rossoszycy wyznaczono wybory do Zarządu Gminnego w pierwszym tygodniu października. W gminie tej zostaną utworzone oddziały w Mogilnie, Kamionaczu, Lasku, Włyniu i Dzierzążnie.

Echo Kaliskie Ilustrowane 1933 r.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
 XII. Obszar gminy wiejskiej Rossoszyca dzieli się na gromady:
1. Dzierżązna, obejmującą: wieś Dzierżązna, folwark Dzierżązna, osadę Dzierżązna Młyn, wieś Wrzosy.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Obwieszczenia Publiczne 1933 nr 99

Komornik sądu grodzkiego w Kaliszu, rewiru IV, zam. w Kaliszu, przy ulicy Kościuszki Nr. 6, na zasadzie art. 1146 U. P. C. obwieszcza, że w dniu 6 kwietnia 1934 roku, o godzinie 10-ej zrana, w sali posie­dzeń wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu, sprzedawane będą prawa współwłasności Tomasza Kędzi do osady położonej, we wsi Dzierżązna, gminy Rossoszyca, powiatu sieradzkiego, zapisanej w ta­beli pod Nr. 23, przestrzeni 11 mrg. 21 pręt. Na osadzie znajdują się: dom razem z oborą i stodołą pod jednym wspólnym dachem z szopą oraz studnia i 8 drzew rosnących dzikich. Do osady należy krowa, klacz i wóz.
Powyżej wymieniona osada w zastawie nie znajduje się, książki hipotecznej nie ma, obciążona jest alimentami na rzecz Andrzeja Kę­dzi. Ponieważ osada stanowi wspólną własność dłużnika i jego żony Katarzyny Kędziów, prawa Tomasza Kędzi sprzedane będą do połowy, czyli 5 mrg. 160 1/2 pr., w/g protokółu zajęcia z dnia 7 stycznia 1933 ro­ku, na żądanie Banku Ludowego w Warcie.
Licytacja rozpocznie się od sumy 4,000 złotych, lub od zniżonej do 2/3 cz. jako w II terminie, przyczem do przetargu dopuszczone będą osoby, które złożą wadjum w kwocie 10% sumy szacunkowej, czyli 400 złotych.
Akta tyczące się sprzedaży mogą być przeglądane w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu. (Nr. Km. 615/33).

Echo Sieradzkie 1933 24 październik

ZJAZD KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH POW. SIERADZKIEGO.
W Sieradzu odbył się Walny zjazd Kół Gospodyń Wiejskich i żon przodowników pow. Sieradzkiego, w którym wzięło udział około 200 osób.
Już od samego rana ściągały gospodynie w swych pięknych barwnych strojach, ze wszystkich stron powiatu, by dać dowód, że żyją, pracują, oświecają się, wprowadzają w czyn dobre rady dążą do podniesienia go dla kobiety polskiej i gospodyni wiejskiej — na najwyższe szczyty. Dały dowód, że nawet w dobie obecnego kryzysu praca ta musi być prowadzona, boć przecież wychowanie rodziny w zdrowiu duszy i ciała — podniesienie wyglądu i wydajności gospodarstwa, stworzenie jasnych, pogodnych i higienicznych warunków w domu — wszystko to jest niezmiernie ważne, gdyż decyduje o kulturze życia codziennego wsi — musi iść naprzód bez względu na lepsze czy gorsze stosunki gospodarcze.
Zjazd poprzedzony był nabożeństwie w kościele farnym, na które w zwartych szeregach podążyły organizacje: Kół Gospodyń i Związków Młodzieży- przy dźwiękach orkiestry Straży Pożarnej - skupione pod sztandarem Okr. Pow. Org. i Kółek Rol.
Po nabożeństwie nastąpił przemarsz do pomnika poległych gdzie gospodynie złożyły piękny wieniec (poduszkę) — wykonany przez Koło Gosp. Wiej. z Kobierzycka.
Był to wzruszający moment, który dał dowód, że gospodyni wiejska nie ogranicza się wyłącznie do swych spraw związanych z domem i gospodarstwem, ale także bierze udział w życiu społecznem — każde drgnienie wszelkie przejawy życia Ojczyzny są także Jej udziałem i leżą gorąco na sercu.
Po złożeniu wieńca przemaszerowano do remizy Strażackiej, gdzie odbyły się obrady K. G. W. Otwarcia zjazdu dokonała przewodnicząca Sekcji K. G. W. P. M. Radońska witając przedstawicieli władz i Org. Wojew. i powiatowych — wszystkie członkinie K. G. W. i żony przodowników pow. Sieradzkiego. Następnie prezes P. Starosta Borysowicz powitał zebranych wygłaszając dłuższe przemówienie o ważności pracy zorganizowanych gospodyń. Z oświaty pozaszk. powitał Zjazd P. Ławiński, życząc pomyślnych obrad — org. Strzelec P. Strzyżecki — Rady Wojew. K. G. W . i Sekcji Pow. Łaskowskiego P. Michalski — Zw. Mł. Ludowej P. Rajewski. Dalej protokół z I-go Walnego Zjazdu odczytała Instruktorka pow. P. Dzwoniarzówna poczem poszczególne koła odczytały sprawozdania z przeprowadzonych prac. Sprawozdanie roczne z prac Zarządu Sekcji Pow. oraz plan pracy na okres najbliższy zreferowała instruktorka KGW, poczem nastąpiła dyskusja nad powyższemi.
W dalszym programie referat o znaczeniu pracy KGW. wygłosiła Instruktorka Woj. P. inż. Prażmowska, poczem nastąpiło odczytanie przyznanych nagród za udział w konkursach uprawy ogr. warzywnych i soji, w [...] i [miejsce] zajął KGW. w Krobanowie otrzymując nagrodę zespołową — apteczkę domową i nagrodę wojew. bibljoteczkę, KGW. i Wojkowa — apteczkę, KGW. i Kobierzycka, Wągłczewa, Dzierzązny wanny obrączkowe (prysznice).
Nagrody indywidualne za uprawę soji otrzymały Koła: Smardzew, Kobierzycko, Orzeżyn.
W dalszym porządku obrad nastąpiły wybory do Zarządu Sekcji Pow. K. G. W. — del. na Walny Zjazd oto i KR. i del. na Cetr. Zjazd do Warszawy.
O g. 15-ej nastąpiło zamknięcie Zjazdu poczem wieczorem odbyła się zabawa Młodzieżowa w teatrze Miejskim. Przy dobrych nastrojach posileni dobremi ciastami i kanapkami, przygotowanemi przez gospodynie, młodzież bawiła się dobrze, do g. 12-ej.
Pokrzepieni na duchu i ciele - nową otuchę do dalszej, zbożnej pracy wrócili do domu.

Echo Łódzkie 1934 marzec

"Hrabianka" chciała wyjść za chłopa.
Naiwni kmiotkowie wsi Dzierżązna.
Warta, 9-go marca. (Od wł. kor.) — Do gospodarza wsi Dzierżązna pod Wartą Michała Stasiaka zgłosiła się z kartą od sołtysa tejże wsi niejaka Olga Hempel prosząc o nocleg.
Po pewnym czasie przybyła oznajmiła, że jest "hrabianką", posiada olbrzymie dobra w okolicy Gdyni i że z tej okolicy chciałaby kogoś pojąć za męża, a najchętniej z tego domu w którym się znalazła, a że jest zamożną pokazała jakąś książeczkę oszczędnościową z wpłatą 2,000 zł.
Gospodarz widząc, że synowie jego mogą zrobić kokosowy interes ugościł przyszłą "synową".
Minęło kilka dni... Przyszła "synowa" nagle zachorowała. Gospodarz zmuszony był co drugi dzień jeździć do lekarza do Warty. W domu zaś chora leżała w łóżku, paliła najlepsze papierosy dostarczone przez gościnnych gospodarzy.
Dla nabrania większych sił „hrabiance" dawano wszystko co najlepsze nie szczędząc drobiu nabiału wódki i t. p.
Po dwutygodniowym pobycie hrabianka wysłała do Gdyni, niby do swego majątku telegram, prosząc by przysłano jej auto równocześnie oznajmiając, im że poznała tu syna zamożnego gospodarza niejakiego Skawerego Stasiaka i że pragnie go poślubić. Upłynęło kilka dni. Spodziewane auto nie zjawiło się, a wówczas gospodarz z hrabianką udali się do Warty w sprawie napisania podania do hipoteki gdyńskiej o wyciąg z majątku. Gdy i to nie odniosło skutku udano się do Kalisza, Sieradza, Łodzi, celem wydobycia potrzebnych dokumentów.
Wszystkie wydatki zmuszony był pokrywać Stasiak na co sprzedał 2 wieprze, 1 krowę, 1 konia, 1 metr. grochu ogrodowego i t. p. Prócz tego gdzie mógł pożyczał, bowiem „hrabianka" przyrzekła mu że młodszy jego syn Gabriel będzie w jej majątku pisarzem zaś sąsiad Józef Mizera, rządcą. Gdy wszystkie starania okazały się bezskuteczne udali się wszyscy do Gdyni za zebraną gotówkę. Hrabiankę ubrano w ciepłe szaty córki Stasiaka, by się czasem nie przeziębiła.
Jakie było ich rozczarowanie gdy niedoszła synowa-hrabianka na jednej ze stacyj na Pomorzu uciekła... pozostawiając kmiotków na lodzie.
Bez grosza udali się pieszo do domu, rozpaczając nad utratą pieniędzy.

Obwieszczenia Publiczne 1937 nr 105

Wydział I Cywilny, Sądu Okręgowego w Łodzi, na zasadzie art. 1777-3 U. P. C., oraz zgodnie z decyzją z dnia 26 listopada 1937 r., ogła­sza, że na skutek podania Małgorzaty Pawlak, zamieszkałej w Łodzi, przy ulicy Niecałej nr 9, wszczęte zostało postępowanie celem uznania Franciszka Pawlaka za zmarłego i, z mocy art. 1777-8 U. P. wzywa tegoż Franciszka Pawlaka, syna Józefa i Małgorzaty z Mamosów, urodzonego we wsi Dzierzązna, gm. Rossoszyca, w dniu 8 października 1892 roku, ostatnio zamieszkałego w Łodzi, który w r. 1914 wstąpił do Legionów Polskich, obecnie niewiadomego z miejsca pobytu, aby w ter­minie 6 miesięcznym, od daty opublikowania niniejszego, stawił się w kan­celarii Wydziału Cywilnego, Sądu Okręgowego w Łodzi, przy pl. Dąbrowskiego 5, albowiem po tym czasie nastąpi uznanie go za zmarłego
Nadto I Wydział Cywilny, Sądu Okręgowego w Łodzi, wzywa wszystkich, którzy o życiu lub śmierci pomienionego Franciszka Pawlaka posiadają wiadomości, by o znanych sobie faktach zawiadomili Sąd najpóźniej w oznaczonym wyżej terminie, spr. nr Co. 683/37.  

Dziennik Łódzki 1951 nr 294

Za patriotyczną postawę i wzorowe wykonywanie obowiązków wobec państwa ludowego Krzyżami Zasługi odznaczył Prezydent RP 32 chłopów woj. łódzkiego
WARSZAWA. — PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ NA WNIOSEK PREZYDIUM WOJ. RN W ŁODZI — POSTANOWIENIEM Z DNIA 8 LISTOPADA 1951 R., ODZNACZYŁ ZA PATRIOTYCZNĄ POSTAWĘ I WZOROWE WYKONANIE OBOWIĄZKÓW WOBEC PAŃSTWA LUDOWEGO NASTĘPUJĄCYCH CHŁOPÓW PRACUJĄCYCH WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO:
BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI
32. Szczepaniak Marcin — gr. Dzierżązna, gm. Rossoszyca, pow. Sieradz.


Dziennik Łódzki 1961 nr 183

Nasz specjalny wysłannik donosi:
Alarm na Warcie trwa
Już z daleka słychać było potworny ryk wody. Wysoko skłębione jej masy pędziły wśród dudnienia kamieni, rwąc brzegi niby kartki zielonego papieru.
Na brzegu krzyk. Właśnie fala uderzyła w dom, wywróciła go i poniosła z sobą. Środkiem rzeki płynęły szczątki mostów, ogromne drzewa, połamane jak zapałki, snopy siana i zboża. Ze srebrnej kipieli wyłonił się na chwilę trup ogromnej krowy — zawirował przez kilka sekund i wartko popłynął dalej.
A oto nadpływa z daleka niby szary żagiel, cała stodoła. Na dachu siedzi zielono-żółty kogut i pieje...
Taki obraz pozostał mi w pamięci z czasu słynnej powodzi w roku 1934, kiedy wezbrany Dunajec i inne górskie rzeki zniszczyły olbrzymi szmat Podhala i ziemi krakowskiej.
* * *
Warta to nie Dunajec... Ale i ona — jak świadczy o tym samjej nazwa — płynie wartko. I umie ze zdradzieckim impetem występować z łożyska...
Wielodniowe deszcze podniosły — jak o tym donosiliśmy — jej normalny poziom. Onegdaj zarządzono stan alarmowy. Nad Wartą stanęła warta, ażeby, w miarę możliwości, uprzedzić ataki rzeki, ewentualnie zmniejszyć ogrom katastrofy.
W Prez. Narodowej w Sieradzu czuwano przez całą noc. Ostry dyżur trwał w Komitecie Partyjnym, MO, Komendzie Straży Pożarnej, w specjalnie powołanym do życia Komitecie Powodziowym. Sytuacja była niebezpieczna. Stan alarmowy ogłasza się tu przy poziomie 4.10 m, a w czwartek osiągnął on 4.46 m.
W zalanym wodą ośrodku sportowym czuwał m. in. stary strażnik wałowy Zygmunt Złobicki. Czuwał niespokojnie przez całą noc, bo...
— Bo, proszę pana — opowiadał mi — z wodą Warty to nie żarty! W roku 1940 pokazała ona co potrafi. Woda przelała się wtedy przez wały ochronne i zalała całe dzielnice, więc Olendry Duże i Małe, ul. Wierzbową, Porzecze itd. Pociągnęło to za sobą ogromne straty: w gruzy padły liczne domy, zniszczone zostały wielkie połacie ogrodów i gospodarstw rolnych. Stan wody podniósł się wczoraj jeszcze o 8 cm, ale myślę, że tym razem najgorsze już przeszło: że nie czeka nas katastrofa podobna do tej, jaka zniszczyła nas w roku 1940.
— A według pana, jakie należałoby przedsięwziąć środki, aby ewentualność tego rodzaju powodzi zmniejszyć do minimum? — zapytuję.
— Po prostu: poszerzyć tamy i wznieść przeciwpowodziowe wały wsteczne nad rzeką Żegliną.

* * *
Samochód redakcyjny zatrzymuje się w Dzierlinie.
Pola tamtejszej spółdzielni produkcyjnej, do której przytyka 8 ha stawów rybnych, przypominają w niektórych fragmentach Polesie w czasie roztopów.
Nad świeżo rozkopaną tamą wre praca. Migają łopaty i motyki. Walenty Król, przewodniczący spółdzielni ma strapiona minę:
— Spójrz pan, co się stało. Rzeka Myja wylała i zdewastowała tamy stawów. Ryby, nasze bogactwo, dosłownie rozpłynęły się po okolicznych polach i łąkach, zatopionych przez wodę. Straty wielkie! A dodajmy do tegzniszczenie pól ornych i łąk. Niestety, tego rodzaju wypadki przeżywamy tu raz wraz.
— A środki ochronne na przyszłość?
— Trzeba pomyśleć o lepszym zabezpieczeniu technicznym, a więc regulacji rzeki Warty oraz rzeki Myi na odcinku Dzierlin — Charłupia Małdo rzeki Warty.

* ★ *
Warta pod wsią Biskupice przypomina jezioro. Ofiarą powodzi padło 300 ha łąk. W gromadzie Włyń jeszcze gorzej. Przewodniczący tamtejszej Gromadzkiej Rady Narodowej Zygmunt Widelski bilansuje straty:
— Zalało około 500 ha łąk i, licząc pobieżnie, przeszło 100 ha ornego pola. Najwięcej ucierpiały wsie: Glinno, Dzierżązna, Włyń, Kamionacz, Grądy. Postawiliśmy na nogi straż pożarną, nad brzegiem czuwają stałe warty. Wczoraj odetchnęliśmy, ponieważ najwyższa fala minęła, niemniej czuwamy dalej. Trzeba by w przyszłości przeprowadzić regulację rzeki Niwki na odcinku Włyń — Kamionacz — Grądy. Wznieść wał od szosy Warta — Łódź do miejscowości Brodnica, co zabezpieczy dobrych kilkaset hektarów pól ornych i łąk...
* * *
...Warty czuwają również nad brzegami Widawki. Najwyższy poziom wody obserwowano tam w środę. Utonął wtedy w Zielęcicach 12-letni chłopak Siubczyński. Klęska powodzi dotknęła najbardziej wsie: Rębieszów, gdzie zatopiła ogromny szmat łąk i poligon, Restarzew Cmentarny, Szczerców i Podgórze przy ujściu Widawki do Warty, gdzie poziom wody podniósł się o 60 cm. ponad stan alarmowy.
W tej chwili — informują nas w Prez. RN w Łasku: katastrofę uważamy za zażegnaną, ale alarm trwa. A co trzeba zrobić w przyszłości, ażeby uniknąć podobnych niespodzianek? Uregulować rzekę na odcinku Widawa — Kalinowa — Ligota — Górki Grabieńskie.
* ★ *
...Wracamy do Łodzi. Nie jest tak źle, jak zapowiadało się! Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że kryzys minął. Ale te złe godziny wykazały dojrzałość władz społeczeństwa, które stanęło na poziomie, mobilizująwszystkie swoje siły do walki z powodzią. Okazuje się jednak, że aczkolwiek wiele bardzo wiele zrobiono już w tej dziedzinie, to jednak brzegi rzek woj. łódzkiego nie na wszystkich odcinkach zostały już należycie zabezpieczone. Tak więc dalsza ich regulacja staje się sprawą bardzo palącą.
M. JAGOSZEWSKI


Dziennik Łódzki 1967 nr 113

7 pożarów —
365 tysięcy zł strat
Wczoraj w woj. łódzkim zanotowano 7 pożarów. Straty oblicza się na ok. 365 tys. zł.

Wczoraj w Dzierzążnie pow. Sieradz spaliły się 4 budynki całkowicie i 7 częściowo. Straty ok. 160 tys. zł. Przyczyna pożaru — iskra z komina.


Dziennik Łódzki 1969 nr 244


Ponadto Komenda wojewódzka straży pożarnych zanotowała inne, mniejsze pożary. Są wśród nich: (...) dom mieszkalny w Dzierżąznej, pow. Sieradz oraz 2 hektary lasu w Klonowej, pow. Sieradz. (z)


Dziennik Łódzki 1973 nr 200


W miejscowości Dzierzązna pow. Sieradz spaliła się stodoła ze zbiorami oraz dach na innym budynku. Pożar powstał wskutek zwarcia w silniku elektrycznym, podczas omłotów.

Dziennik Łódzki 1974 nr 94


W Dzieżąznej pow. Sieradz spaliły się dwie stodoły i budynek mieszkalny należące do Józefa W. i Henryka R. Pożar powstał od iskry z komina. Straty szacuje się na 80 tys. zł.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza