-->

środa, 8 maja 2013

Doliny

Spis 1925:
Doliny, kol., pow. sieradzki, gm. Złoczew. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 8. Ludność ogółem: 56. Mężczyzn 27, kobiet 29. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 29, ewangelickiego 27. Podało narodowość: polską 56.

Wikipedia:
Doliny-przysiółek w Polsce położony w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Złoczew. Miejscowośc wchodzi w skład sołectwa Broszki. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
 XIX. Obszar gminy wiejskiej Złoczew dzieli się na gromady:
3. Broszki, obejmującą: kolonję Broszki, wieś Broszki, kolonję Doliny, kolonję Koźminy, kolonję Lipiny, kolonję Siekanie.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:

wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza