-->

środa, 8 maja 2013

Emilianów

Słownik Geograficzny:  
Emilianów, kol., pow. sieradzki, gm. Złoczew, par. Uników, ma 27 dm., 278 mk. (56 ewang.) 136 morg. Powstała na obszarze dóbr Uników.

Spis 1925:
Emiljanów, wś, pow. sieradzki, gm. Złoczew. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 39. Ludność ogółem: 278. Mężczyzn 145, kobiet 133. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 231, ewangelickiego 47. Podało narodowość: polską 278.

Wikipedia:
Emilianów-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Złoczew. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Kurjer Warszawski 1886 nr 140

— Wypadki na prowincji.
Mieszkaniec wsi Emiljanowa, w powiecie sieradzkim, St. Malanowski, łowiąc ryby, wpadł do wody i utonął.  

Zorza 1917 nr 32

Wieści od Czytelników.
Nowe straże ogniowe. Nowe straże ogniowe powstały w Czarnożyłach i Unikowie (ziemia Wieluńska); pierwsza ma 52 członków, druga—32 ch z oddziałem we wsi Emiljanowie.
T. O.

Ziemia Sieradzka 1920 grudzień


Obwieszczenia Publiczne 1925 nr 9

Wydział hipoteczny powiatowy, w Sieradzu obwieszcza, iż na d. 7 maja 1925 r. wyznaczony został termin pierwiastkowej regulacji hipotek dla:
3) osady włość. we wsi Emiljanowie, gm. Złoczew, pochodzącej z osad uwłaszczonych, oznaczonych Nr Nr 18, 19, 20 i 21, przestrzeni 15 morgów i 12 1/2 pręt., należącej do Walentego i Stanisławy małż. Sierczaków.
W powyższym terminie winny zgłosić się osoby interesowane w kancelarji hipotecznej, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 4


Sąd okręgowy w Kaliszu, na mocy art. 1776 U. P. C., niniejszem zawiadamia Elżbietę Uttową, Paulinę Langową i Emmę Uttównę, w kraju nieobecne i z miejsca pobytu niewiadome, ostatnio zamieszkałe we wsi Emiljanów, gm. Złoczew, iż decyzją sądu z dnia 15 listopada 1930 roku do obrony praw, oraz zarządu ich majątkiem został mianowa­ny kurator Walenty Gierczyński, zamieszkały we wsi Emiljanów, gm. Złoczew, pow. sieradzkiego. Nr. spr. II. J. Z. 297/30.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
 XIX. Obszar gminy wiejskiej Złoczew dzieli się na gromady:
7. Emiljanów, obejmującą: wieś Emiljanów, osadę Uników-Emiljanów.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza