-->

środa, 8 maja 2013

Dąbrowa Miętka

Taryfa Podymnego 1775 r.
Dąbrowa, wieś, woj. sieradzkie, ziemia wieluńska, własność szlachecka, 51 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Dąbrowa Pustkowie, parafia stolec, dekanat warcki, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat sieradzki, własność: Szaniawska, star.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Dąbrówka miętka, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Sieradzki, parafia Stolec, własność prywatna. Ilość domów 13, ludność 97, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny: 
Dąbrowa Miękka, Miętka, wś, pow. sieradzki, gm. Złoczew, par. Uników, rozl. mr. 290 w posiadaniu włościan; 188 mk., ludność rolnicza. 

Spis 1925:
Dąbrowa Mięka, wś, pow. sieradzki, gm. Złoczew. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 43. Ludność ogółem: 265. Mężczyzn 131, kobiet 134. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 265. Podało narodowość: polską 265.

Wikipedia:
Dąbrowa Miętka-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Złoczew. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Powszechny Dziennik Krajowy 1831 nr 88

Komornik Trybunału Cywilnego Woiewództwa Kaliskiego. Maiętność Ziemska Stolec z wszystkiemi przyległościami i użytkami w Powiecie i Obwodzie Sieradzkim sytuowana, sądownie zaięta, przez licytacyą publiczną w dniu 13 maia r. b. przed W. Antonim Pstrokońskim Reientem Powiatu Sieradzkiego w mieście Sieradzu, w Kancellaryi iego odbydź się maiącą, w trzechletnią possessyą dzierżawną poczynaiąc z dniem S. Jana Chrzciciela r. b. naywięcey daiącym wypuszczoną będzie, a to w dwóch następuiących oddziałach. a) W oddziale 1 o godzinie 10 z rana. — Dobra Stolec składaiące się z folwarku Stolec, z wsi Zarobney tegoż nazwiska , z folwarku Filipole, z wsi Zarobney Biesice, z folwarku Hutniki, z wsi Zarobney Dąbrowa Mięka z wsi Zarobney Broszki, i młyna wodnego w Stoku. b) W oddziale II o godzinie 3 z południa dobra Łeszczyn złożone z folwarku Łeszczyn z wsiów Zarobnych Łeszczyn, i Burdonowka zwanych. — Niemniey Pustkowia Tekliny. Warunki, pod iakiemi wydzierżawienie tey maiętności w dwóch wyrażonych oddziałach nastąpi; każdy z interessentów w Biurze wymienionego wyżey Reienta, w czasie właściwym przeyrzeć i odczytać może. Dobra w oddziale 1 opisane, przynoszą dotąd roczney dzierzawy po 12,000 złotych, zaś dobra w oddziale 11 o koło 5250 złp., co podaię do publiczney wiadomości. Kalisz d. 26 marca 1831 r. Józef Narczyński.

Dziennik Powszechny 1833 nr 98

Komornik Trybunału Cywilnego Wdztwa Kaliskiego. Dobra ziemskie Stolec, składaiące się z folwarku Stolec, z wsi zarobney tegoż nazwiska, z folwarku Filipole,z wsi zarobney Biesice, z folwarku Hutniki, z wsi zarobney Dąbrowa miękka, z folwarku i wsi zarobney Broszki, w Powiecie i Obwodzie Sieradzkim leżące, które dotąd corocznej dzierzawy po złp. 12,000 czynią, w trzechletnią dzierzawę poczynaiąc z dniem S. Jana Chrzciciela r. b., w terminie licytacyi przed W. Antonim Pstrokońskim Reientem w mieście Sieradzu, w Kancellaryi Jego, dnia 21 Maia r. b. o godzinie 10 z rana odbyć się maiącej, więcey daiącemu wypuszczone będą. Warunki licytacyine każdy z Interessentów w biurze tegoż Reienta przeyrzeć i odczytać może. Kalisz dnia 30 Marca 1833 r. Józef Nurczyński.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1839 nr 17

Pisarz Trybunału Cywilnego Pierwszey Jnstancyi Gubernij Kaliskiey.
Zawiadomia publiczność iż dobra ziemskie, Stolec część A. i B składaiące się obiedwie części z folwarku i wsi zarobney Stolec z folwarku Filipole, z wsi zarobney Biesiec, z folwarku Hutniki, z wsi zarobney Dąbrowa Miętka z folwarku i wsi zarobney Broszki, z folwarku i wsi zarobney Łeszczyn, z wsi zarobney czyli pustkowia Burdonówka zwanego, i młyna pustego, we wsi Stolcu, niemniey pustkowia Teklina, w Powiecie i Obwodzie Sieradzkim Gubernii Kaliskiey położone, iednę gminę pod nazwiskiem „Gmina Stolec" składaiące, Sukcessorów Kaietana Szaniawskiego, to iest: 1. Ludwiki Szaniawskiey. 2. Józefy z Szaniawskich Gwidona Rychłowskiego małżonki. 3. Filipa. 4. Henryka rodzeństwa Szaniawskich własne, z wszystkiemi przyległościami, użytkami i dochodami, Aktem tradycyi nieruchomości przez
Wincentego Gustowskiego Komornika przy Trybunale Kaliskim na gruncie tychże dóbr w dniach 13/25, 14/26, 15/27, l6/28 Kwietnia r. 1838 na rzecz Adama Mazurkiewicza Patrona Trybunału Cywilnego Gubernii Kaliskiey, w mieście Kaliszu zamieszkałego, zaś zamieszkanie prawne co do tego interessu u Mateusza Rubach i Roberta Chrystowskiego Patronów tegoż Trybunału w Kaliszu zamieszkałych, obrane maiącego — za którego w interessie tym rzeczeni Patronowie Mateusz Rubach i Robert Chrystowski stawaią i wywłaszczenie popieraią, na publiczną sprzedaż w drodze przymuszonego wywłaszczenie zaięte zostały. Akt zaięcia wyżey z daty powołamy w pięciu kopiach Janowi Kamockiemu dzierżawcy dóbr Stolca, to iest: w pierwszey iako Wóytowi Gminy dóbr Stolca części A i B, w drugiey iako ustanowionemu dozorcy, w trzeciey dla Filipa Szaniawskiego, w czwartey dla Ludwi­ki Szaniawskiey, a w piątey kopii dla Sukcessorów Henryka Szaniaw­ skiego, czyli ich Matki i naturalney opiekonki Albiny z Krąkowskich po tymże Henryku Szaniawskim pozostałey wdowy, zaś w szóstey ko­ pii Józefie z Szaniawskich i Gwidonowi małżonkom Rychłowskim, i nakoniec w siódmey kopii Jakubowi Boiemskiemu Pisarzowi Sądu Pokoiu Powiatu Sieradzkiego w dniach 16/28 Kwietnia 1838, 22 Kwietnia (4 Maia) i 2/14 Maia r. 1838 doręczony i zostawiony został.
Następnie tenże Akt zaięcia w Księdze Wieczystey dóbr Stolca części A i B, w dniu 10/22 Maia r. zaś w Księdze zaregestrowań
Trybunału Cywilnego Gubernii Kaliskiey w dniu 17/29 tegoż miesiąca i roku wpisany i zaregestrowany iest.
Dobra Stolec część A. i B. z wszelkiemi przyległościami dwie oddzielne Księgi Wieczyste maiące, z których pierwsza Księga pod lit. A., a druga pod lit. B. oznaczone, w których iest Kościół Parafial­ny i do teyże Parafii Stolec należą odległe są od miasta Obwodowego Sieradza mil 3 i pół, Wielunia, mil 2 i pół, Złoczewa milę 1, Widawy mil 2, i Kalisza mil ośm.
Rozległość tychże dóbr uważaiąc sposobem przybliżonym którey gatunek ziemi w bardzo małey części do klassy I. i II. a większey do Klassy III, IV, V i VI należy, iest następna:
1. Grunta orne folwarczne wszystkich folwarkach dóbr Stoleckich obeymuią około Morg. 1400.
2. Grunta orne których włościanie używaią wraz z pustemi rolami około Morg 918.
3. Łąki dworskie i wieyskie Morg. 340.
4. Place pod zabudowaniami dworskiemi i
wieyskiemi wraz z podwórzami Morg. 180.
5. Ogrody wieyskie i dworskie Morg. 150
6. Bory i lasy nad granicą Niechmirów na­ rożnie Szynkielów, Wielgie, Rudlice, na territorium ku Broszkom po nad granicami Gronowek i Gronów Morg. 1800.
7. Góry piaszczyste częścią na pastwiska przeznaczone, wody, rowy i drogi Morg. 550.
8. Place pod zabudowaniach Księżemi do Probostwa mieyscowego należące wraz
z polami i łąkami Morg. 224 .
Ogół całey rozległości wynosi około Morg. 5562 Czyli około włók 285 morg. 12, miary nowo polskiey, oprócz kontrowersu z strony Rudlic około 24 morg. miary nowo polskiey obeymuiącego.
W dobrach tych iest włościan pańszczyznę robiących:
A. w Wsi Stolcu.
a. Zagrodników dwudziesta trzech z których dwóch robią pańszczyzny po 4 dni w tydzień ręczno, reszta zaś po trzy dni na tydzień i płaci każdy z nich w gotowych pieniądzach na Sty Marcin dworowi po złt. 1 i maią zasiew gruntowy dworski.
b. Komorników odrabiaiących w tydzień po dni dwa, dwónastu zaś w tydzień po dniu iednym, dziesięciu. |
B. w Wsi Biesiec.
a. Półrolnik ieden posiadaiący załogę i zasiew dworski, odrabiaiący na tydzień pańszczyzny po dni 4 sprzężaiem lub ręczno i płacący czynszyku rocznie po złp. 3.
b. Zagrodników 8, maiących zasiew gruntowy i robiących pańszczyzny po dni trzy na tydzień sprzężaiem lub ręczno i płacących czynszyku dworowi rocznie po złp. 1.
c. Komorników pięciu odrabiaiących w tydzień po dwa dni ręczno zaś trzech odrabiaiących w tydzień po dniu iednym.
C. w Wsi Dąbrowa Miętka.
a. Półrolników czterech posiadaiących załogę i zasiew dworski ro­biących pańszczyzny po 5 dni na tydzień sprzężaiem lub ręczno i pła­ cących czynszyku po złp. 2. rocznie.
b. Zagrodników 9 odrabiaiących pańszczyzny sprzężaiem lub ręczno po 3 dni na tydzień i płacących czynszyku po złp. 1 rocznie.
c. Komorników 5 odrabiaiących pańszczyznę ręczno po iednym dniu na tydzień.
D. w Wsi Broszki.
a. Półrolnik ieden posiadaiący załogę dworską odrabiaiący pań­szczyzny po cztery dni na tydzień sprzężaiem lub ręczno i płacący czyn­szyku po złp. 2 rocznie.
b. Zagrodników 8 odrabiaiących po dni 3 na tydzień sprzężaiem lub ręczno i płacących czynszyku po złp. 1 rocznie.
c. Komorników 3 odrabiaiących pańszczyznę po dni 2 na tydzień ręczno, zaś pięciu odrabiaiących po iednym dniu w tydzień.
E. w Wsi Łeszczyn.
a. Półrolnik ieden maiący załogę dworską, odrabiaiący pańszczyznę sprzężaiem lub ręczno i płacący czynszyku po złp. 2 rocznie.
b. Zagrodników 21, z których 15 odrabia pańszczyznę, sprzęża­ iem lub ręczno po trzy dni na tydzień a sześciu po dwa i płacą czynszyku po złp 1 rocznie.
c. Komorników 9 którzy robią pańszczyznę po iednym dniu na tydzień.
F. Wsi Burdonowce.
a. Półrolnik 1 posiadaiący załogę dworską robiący pańszczyznę sprzężaiem lub ręczno po dni 6 w tydzień, płacący po złp. 2 czynszu rocznie.
b. Zagrodników 7, z tych czterech robi pańszczyznę po dni 3 a 3ch po dni 2 na tydzień sprzężaiem lub ręczno i płacą czynszyku ro­cznie po złp. 1.
c. Komornik 1 robiący pańszczyzny 1 dzień w tydzień ręczno, oprócz innych powinności w Akcie zaięcia wyrażonych.
Czynszownicy niestali są następni:
A. w Wsi Stolcu.
1. Jdzi Pawlik vel Pawlicki dożywotni Młynarz płaci rocznie z Młyna wodnego złp. 400 lub w złocie 20 dukatów odbywaiący mlewo dworowi bezpłatnie, odrabiaiący ośm lasek roli i oddawaiący po 4 kapłony i kopie iaj rocznie któren to Młyn posiada z Kontraktu dożywotniego daty 31 Marca 1810 roku przez Kaietana Szania­ wskiego nadanego.
2. Kasper Turek posiadaiący rolę zagrodniczą, w nagrodę zasług z Kontraktu przez tegoż Kaietana Szaniawskiego dnia 25 Lipca 1812 r. nadanego, orzący na Wiosnę 15 lasek roli i tyleż na Jesień oddaiący kapłona i mendel iaj rocznie oraz płaci czynszyku złp. 1 rocznie; prócz te­ go iako garncarz płaci czynszu rocznie Złp. 40.
3. Wawrzeniec Sikora płaci rocznie Złp. 40.
4. Andrzey Zagrayski dito Złp. 40.
5. Kazimierz Witowski dito Złp. 40.
6. Łukasz Michalak dito Złp. 40.
7. Tomasz Parzybot dito złp. 40.
8. Jan Garnczarek vel Jędrzeyczyk płaci rocznie Złp. 40.
9. Antoni Osiołek płaci rocznie Złp. 40.
10. Antoni Turek z roli zagrodniczey i pomiesz­ kania płaci rocznie Złp. 140.
odrabia w żniwa 5 tłuk sprzężaiem i 5 tłuk ręczno.
11. Tomasz Parzybot z roli i pomieszkania płaci
rocznie Złp. 63.
12. Antoni Fayt karczmarz w wsi Stolcu płaci z
ogrodu i pomieszkania Złp. 200
i szynkuie dworskie trunki za 21 grosz.
B. we Wsi Biesiec.
13. Michał Kuczowolski płaci rocznie Złp. 63
szynkuie dworskie trunki za 2l grosz.
14. Jzydor Soyka płaci rocznie Złp. 45
i odrabia 5 tłuk w żniwa i daie kapłona i mendel iaj.
C. we Wsi Broszkach.
15. Marek Bartosz płaci rocznie złp. 50
i szynkuie dworskie trunki za 21 grosz.
D. we Wsi Łeszczyn.
16. Marcelli Partyka płaci rocznie Złp. 50.
i szynkuie dworskie trunki za 21 grosz.
E. we Wsi Burdnowce.
17. Filip Kowalczyk płaci rocznie złp. 30.
szynkuie trunki dworskie za 21 grosz.
Jest także w wsi Dąbrowa Miętka karczmarz Cypryan Osmelak któren nic nie płaci lecz szynkuie trunki dworskie za 21 grosz.
W dobrach zaiętych niemasz żadnych Jnwentarzy, porządków go­spodarczych, statków ani naczyń Gorzelnianych lub Browarnych, niemasz równie żadnych fabryk ni zakładów.
WYSIEW
ogólny w całych dobrach iest następny:
Pszenicy wierteli 76.
Żyta dito 640.
Jęczmienia dito 107.
Grochu dito 62.
Owsa dito 550.
Tatarki dito 97.
Prosa dito 4.
Siemienia lnianego dito 6.
Kartofli dito 510.
Siana sprzęt około wozów 536.
Podatki wynoszą rocznie z dóbr w mowie będących tak dominialne iako też gromadzkie złp. 5314 gr. 22 oprócz tego dominium Sto­ lec płaci dziesięciny Proboszczowi rocznie złp. 40.
Dobra Stolec część A i B, z folwarkiem Filipole, z wsią zarobną Biesiec, folwarkiem Hutniki, wsią zarobną Dąbrowa Miętka, folwarkiem i wsią zarobną Broszki zostaią w dzierzawney possessyi Sukcessorów Woyciecha Komornickiego do Sgo Jana Chrzciciela 1839 roku a to na mocy protokułu licytacyinego w Sieradzu dnia 27 Kwietnia (9 Maia) 1836 roku sporządzonego za opłatą ceny dzierzawney rocznie 18020 złotp. zaś folwark i wieś zarobna Łeszczyn oraz Burdonowka również część A i B, zostaią w zastawney possessyi Sukcessorów Marcellego Ol­szewskiego, a to w procencie od summy 100005 złtp.
Sprzedaż dóbr tych odbywać się będzie w Trybunale Cywilnym 1ey Jnstancyi Gubernii Kaliskiey w Kaliszu w Pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny sytuowanym w mieyscu zwykłych posiedzeń, do tego warunki licytacyi sprzedaży w Biórze Pisarza Trybunału i u popieraiących sprzedaż Mateusza Rubach i Roberta Chrystowskiego Patronów Trybunału a teraz u Patrona Bielskiego złożone, każdy z Jnteressentów przejrzeć może.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi sprzedaży na Audyencyi Publiczney Trybunału Cywilnego Pierwszey Jnstancyi Gubernii Kaliskiey w Kaliszu w dniu 6/18 Lipca roku 1838 o godzinie 10tey z rana nastąpiło, drugie dnia 20 Lipca (l Sierpnia) a trzecie dnia 4/16 Sierpnia 1838 roku. Za dobra te wówczas wyrabiaiący przedaż Adam Mazurkiewicz podał summę 160000 złp. w gotowiźnie, poczem termin do temczasowego dóbr tych przysądzenia na dzień 15/27 Września ro­ ku 1838 wyznaczony był, w którym to terminie formalności za dopeł­nione uznane, dobra w mowie będące Stolec A i B, Mateuszowi Ru­bach Patronowi popieraiącemu za summę 160000 złp. w gotowiźnie przysądzone i termin do ostatecznego tychże dóbr przysądzenia na dzień 6/18 Kwietnia 1839 roku wyznaczony został — w trakcie tey subhastacyi Antoni Olszowski dziedzic dóbr Niechmierowa w Niechmierowie Po­ wiecie Sieradzkim zamieszkały przez cessyą z dnia 7/19 Lutego r. b. przed Józefem Białobrzeskim Reientem Kancellaryi Ziemiańskiey, Gubernii Kaliskiey zeznaną nabył tak summy kapitalney z procentami iak równie wszelkich praw od wyrabiaiącego przedaż Adama Mazurkiewi­cza i na rzecz iego dalsza subhastacya iest popierana a to przez usta­nowionego od niego Obrońcę Franciszka Bielskiego Patrona Trybuna­łu Kaliskiego w Kaliszu zamieszkałego u którego rzeczony Antoni Olszewski zamieszkanie prawne ma do tego interessu obrane. W termi­nie tym ostatecznego przysądzenia Trybunał dla niesporządzoney taxy dóbr rzeczonych termin ostatecznego przysądzenia nadzień 2/14 Listo­pada 1839 roku godzinę 10 z rana odroczył.

w Kaliszu dnia 6/18 Kwietnia 1839 r. Franciszek Salezy Wołowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1839 nr 81

Zawiadamia publiczność, iż dobra ziemskie Stolec część A. i B. składające się obiedwie części z folwarku i wsi zarobnej Stolec, z folwarku Filipole, z wsi zarobnej Biesice, z folwarku Hutniki, z wsi zarobnej Dąbrowa Miętka, z folwarku i wsi zarobnej Broszki, z folwarku i wsi zarobnej Łeszczyn, z wsi zarobnej czyli pustkowia Burdonówka zwanego, w powiecie i obwodzie Sieradzkim położone, przynoszące dotąd rocznej dzierzawy 18,020 złp. w trzechletnią possessyą dzierzawną poczynając od S. Jana Chrzciciela r. b. wypuszczone będą, a to w terminie licytacyi d. 19 Kwietnia (1 Maja) r. b. przed Antonim Pstrokońskim Rejentem powiatu Sieradzkiego, w mieście Sieradzu w kancellaryi jego o godzinie 10 z rana odbyć się mającej. Warunki licytacyjne każdy z interesentów w biurze tegoż Rejenta w czasie właściwym odczytać może.
Kalisz dnia 16 (28) Lutego 1839 r.
Wincenty Gustowski Komor.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1850 nr 140

(N. D. 2798) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:  
2. Aleksego Kożuchowskiego właściciela dóbr Brudzyn z Okręgu Konińskiego oraz właściciela wsiów Broszki, Dąbrowa Miętka i folwarku Hutniki z przyległościami, dwóma księgami wieczystemi dóbr Stolec lit. A. i Β. z Okręgu Sieradzkiego objętych, otworzyły się spadki, do regulacyi których wyznacza się termin na dzień 18(30) Grudnia 1850 r. w Kancellaryi hypotecznej w Kaliszu.
Kalisz dnia 6 (18) Czerwca 1850 roku.
Jan Niwiński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1856 nr 238

(N. D. 5510) Sąd Policyi Prostej Okręgu Sieradzkiego.
W dniu 4 (16) Czerwca r. z we wsi Dąbrowa Gminie Stolec znalezione zostały i zwłoki dziewczyny, lat około 13 mieć mogącej, która w tejże wsi poprzednio służyła, i po wyprowadzeniu śledztwa okazało się: iż dziewczyna ta miała imię Katarzyna i pochodziła z wsi Bujnowa Gminy Złoczewska wieś, gdy jednakże Wójt gminy Złoczewska wieś, rapportem doniósł, iż z Gminy jego nie pochodzi, wzywa przeto wszystkich ktoby o jej nazwisku lub pochodzeniu wiedział aby wiadomości tej Sądowi tutejszemu lub też Sądowi poprawczemu w Kaliszu udzielił.
Sieradz d. 18 (30) Września 1856 r.
Podsędek, Radca Honorowy,
Biernacki.
Gazeta Kaliska 1895 nr. 75

W dniu 28 t. m. we wsi Dąbrowa- Mentna, powiatu sieradzkiego zmarł nagle 10-letni Jan Nawrocki.

Zorza 1917 nr 3

Wieści od Czytelników.
Z pod Złoczewa (ziemia Kaliska).
Miło jest patrzeć dzisiaj, jak ten chłop polski, stojący przez tyle wieków na ostatnim szczeblu życia narodowego, ten chłop polski, z którym się nikt nie liczył — daje oto znać, że żyje, że i jego obchodzą losy tej ziemi, na której się urodził. I nietylko obchodzi go ta ziemia — ale on ją kocha z duszy i serca, nie mniej, niż inne stany. Bo chłop polski zrósł się z ziemią polską, on jej swą pracę i pot oddaje. Zrozumieliśmy także, że aby więcej jeszcze przywiązać się do ojczyzny, lepiej jej służyć, lepiej zaspakajać jej potrzeby i wymagania, potrzeba nam więcej oświaty. Bierze się więc prosty lud w siermiędze za ręce i wspólnemi siłami zdobywa sobie ten skarb i oświatę.
Tak i u nas, w stronach Złoczewskich, zaczynają się ruszać ludzie. Naprzykład we wsi Dąbrowie, gdzie dotąd tylko dwuch gospodarzy umiało jako tako czytać, powiedzieli sobie włościanie, że tak dalej być nie może, i zadali kłam tym, którzy powiadają, iż chłop polski nie chce żyć inaczej, niż jego dziad i pradziad.
Jeden z gospodarzy dąbrowskich dał dom, inni rozłożyli na siebie składkę na nauczyciela, i uczą swe dzieci, aż miło!
Także w Złoczewie i o okolicy zakładają biblioteki wiejskie, urządzają przedstawienia teatralne. Naprzykład w Godynicach dano niedawno dwie sztuczki, poczem odbyły się śpiewy i deklamacye. Zebrani spędzili wieczór bardzo mile. Młodzież Godynicka dała sobie słowo niepalenia przez jakiś czas papierosów i składania zaoszczędzonych pieniędzy na zakupno książek lub czego innego, co pożytek przyniesie.
Słowem, młodzież garnie się chętnie do oświaty i budzi się do życia; tylko niektórzy starsi śpią jeszcze. Bywają np. wypadki, że ojcowie nie pozwalają swym córkom brać udziału w przedstawieniach amatorskich, skutkiem czego stale brak u nas „aktorek.” Ale niechno tylko zagrają do tańca, to dziewczyn jest zaraz dosyć—i starzy nie bronią im tańczyć.
Ale, da Bóg, że i starzy przestaną przeszkadzać w dobrych przedsięwzięciach — byleby tylko młodzież wytrwała.
J. Świtała.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1926 nr 52

Ogłoszenie.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie podaje do publicznej wiadomości, że Okręgowa Komisja Ziemska w Piotrkowie na posiedzeniu w dniu 31 marca 1926 r. postanowiła: 1) wniosek gospodarzy wsi Broszki z dnia 4 maja 1925 r., wyrażony w formie podania w sprawie komasacji ich gruntów oraz wniosek gospodarzy wsi Dąbrowa Miętka, zgłoszony do protokułu, w sprawie scalenia ich gruntów zatwierdzić; 2) ustalić obszar scaleniowy w granicach gruntów wsi Broszki: a) ukazowych o powierzchni 111 ha 9900 m. kw., b) bankowych Antoniego Stempnia około 2800 m. kw. razem 112 ha. 2700 m. kw. II. gruntów wsi Dąbrowa Miętka: a) ukazowych o powierzchni ok. 162 ha. 3628 m. kw., b) zaserwitutowych o powierzchni ok. 68 ha. 3701 m. kw.: III. gruntów majątku ziemskiego Broszki o powierzchni ok. 166 ha. 8400 m. kw., czyli cały obszar scaleniowy obejmowały około 510 ha.; 3) wszcząć postępowanie scaleniowe na określonym wyżej obszarze i 4) dokonać ekspertyzy melioracyjnej na gruntach wsi Dąbrowa Miętka.
Orzeczenie to utrzymane zostało w mocy orzeczeniem Głównej Komisji Ziemskiej w Warszawie z dnia 21 września 1926 roku.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie.
_________________________________________________________________________________

 Ziemia Sieradzka 1926 grudzień
_________________________________________________________________________________


Łódzki Dziennik Urzędowy 1928 nr 1

Ogłoszenie.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie podaje do publicznej wiadomości, że Okręgowa Komisja Ziemska w Piotrkowie na posiedzeniu w dniu 31 sierpnia 1927 roku postanowiła;
1) wniosek Komisarza Ziemskiego z dnia 25. VI. zatwierdzić,
2) rozszerzyć obszar scalenia gruntów wsi Broszki i Dąbrowa Miętka,
3) dołączyć do obszaru scalenia gruntów wsi Broszki i Dąbrowa Miętka ustalony orzeczeniem Okręgowej Komisji Ziemskiej w Piotrkowie z dnia 31 marca 1926 roku około 69 ha gruntów zaserwitutowych wsi Dąbrowa Miętka oraz około 71 ha gruntów zaserwitutowych wsi Broszki,
4) określić ostatecznie obszar scalenia gruntów wsi Broszki i Dąbrowa Miętka na około 555 ha 7328 m. kw., w czem gruntów majątku Broszki około 75 ha.
Orzeczenie to uprawomocniło się dnia 9 grudnia 1927 r.
Z. p. Prezesa:
(—) Lipiński Naczelnik Biura O. K. Z.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1930 nr 17

OBWIESZCZENIE.
Wydział Hipoteczny przy Sądzie powiatowym w Sieradzu obwieszcza, że na dzień 5-go listopada 1930 roku wyznaczony został termin pierwiastkowych regulacyj hipotek nowoutworzonych kolonij scalonych gruntów wsi Dąbrowa-Miętka, gm. Złoczew, pow. Sieradzkiego na żądanie Okr. Komisji Ziemskiej w Piotrkowie, a mianowicie: 1) kolonja Nr. 27 o powierzchni 8 ha. 8030 mtr. kw., własność Michała i Józefy małż. Halamus; 2) kol. Nr. 28 o powierzchni 11 ha. 2014 mtr. kw., własność Franciszka Halamusa i ssów po Wawrzyńcu Halamusie; 3) kol. Nr. 29 o powierzchni 5 ha. 5222 mtr. kw., własność Wincentego i Józefy małż. Kowalskich; 4) kol. Nr. 30 o powierzchni 7 ha. 3295 mtr. kw., własność Marjanny Parzybut i ssów po Andrzeju Parzybucie; 5) kol. Nr. 31 o powierzchni 3 ha. 4021 mtr. kw., własność ssów po Marcinie Pryglu; 6) kol. Nr. 32 o powierzchni 9 ha. 1201 mtr. kw., własność Franciszka Perdka i ssów po Franciszce Perdek; 7) kol. Nr. 33 o powierzchni 14 ha. 6949 mtr. kw., własność Józefa i Jadwigi małż. Halamus; 8) kol. Nr. 34 o powierzchni 12 ha. 9160 mtr. kw., własność Józefa i Marjanny małż. Janików; 9) kol. Nr. 35 o powierzchni 6 ha. 9340 mtr. kw., własność Marjanny Szymczak; 10) kol. Nr. 36 o powierzchni 8 ha. 2143 mtr. kw., własność Józefa i Józefy małż. Sosin; kol. Nr. 37 o powierzchni 5 ha. 6122 mtr. kw., własność Michała i Józefy małż. Włodarczyków; kol. Nr. 38 o powierzchni 5 ha 7588 mtr. kw., własność Wawrzyńca i Ewy małż. Osmelak; 13) kol. Nr. 39 o powierzchni 10 ha. 0293 mtr. kw., własność Stanisława i Stanisławy małż. Radwańskich; 14) kol. Nr. 40 o powierzchni 14 ha. 9416 mtr. kw., własność Tomasza Wlazłego i Marjanny Fraszczyk; 15) kol. Nr. 41 o powierzchni 8 ha. 9394 mtr. kw., własność Walentego i Antoniny małż. Karbowiaków; 16) kol. Nr. 42 o powierzchni 4 ha. 2662 mtr. kw., własność Jana Gruszczyńskiego i ssów po Jadwidze Gruszczyńskiej; 17) kol. Nr. 43 o powierzchni 6 ha. 5645 mtr. kw., własność Walentego i Stanisławy małż. Wlazłych; 18) kol. Nr. 44 o powierzchni 5 ha. 2261 mtr. kw., własność ssów; po Kazimierzu Grzelaku; 19) kol. Nr. 45 o powierzchni 5358 mtr. kw. w posiadaniu Józefa Rzeteckiego; 20) kol. Nr. 46 o powierzchni 8 ha. 7519 mtr. kw., własność Stanisława Szremskiego i ssów po Wawrzyńcu Młynarczyku; 21) kol. Nr. 47 o powierzchni 5 ha. 0643 mtr. kw., własność Józefy Witkowskiej i ssów po Walentym Witkowskim; 22) kol. Nr. 48 o powierzchni 8 ha. 5419 mtr. kw., własność Jana i Antoniny małż. Olbińskich; 23) kol. Nr. 49 o powierzchni 7 ha. 0552 mtr. kw., własność Tomasza i Marjanny małż. Olbińskich; 24) kol. Nr. 50 o powierzchni ha. 5551 mtr. kw., własność Józefa i Cecylji małż. Szwedów; 25) kol. Nr. 51 o powierzchni 10 ha 1205 mtr. kw., własność Stanisława Szweda; 26) kol. Nr. 52 o powierzchni 8 ha. 5417 mtr. kw., własność Józefa i Józefy małż. Mielczarków; 27) kol. Nr. 53 o powierzchni 6 ha. 8160 mtr. kw., własność ssów Marcina Parzybuta; 28) kol. Nr. 54 o powierzchni 6 ha. 7830 mtr. kw., własność Antoniego Halamusa; 29) kol. Nr. 55 o powierzchni 6 ha. 9910 mtr. kw., własność Kacpra i Józefy małż. Nawrockich; 30) kol. Nr. 56 o powierzchni 5 ha. 3892 mtr. kw., własność Franciszka i Gertrudy małż. Łuczaków; 31) kol. Nr. 57 o powierzchni 5 ha, 1284 mtr. kw., własność Wiktorji Parzybut i ssów po Łukaszu Parzybucie; 32) kol. Nr. 58 o powierzchni 9 ha- 0291 mtr. kw., własność Antoniego Siuty i ssów po Zofji Siuta; 33), kol. Nr. 59 o powierzchni 9 ha. 3423 mtr. kw., własność ssów Franciszka Siuty; 34) kol. Nr. 60 o pow. 5 ha. 2551 mtr. kw., własność ssów Wojciecha Parzybuta; 35) kol. Nr. 61 o powierzchni 13 ha. 1129 mtr. kw., własność Józefa i Wiktorji małż. Drygowskich; 36) kol. Nr. 62 o powierzchni 13 ha. 1129 mtr. kw., własność Józefa i Wik torji małż. Drygowskich; 36) kol. Nr. 62 o powierzchni 4 ha. 2938 mtr. kw., własność Andrzeja Wlazłego; 37) kol. Nr. 63 o powierzchni 7 ha. 9511 mtr. kw., własność Antoniego i Jadwigi małż. Wyrwasów; 38) kol. Nr. 64 o powierzchni 6 ha. 2655 mtr. kw., własność Marcina i Wiktorji małż. Olbińskich; 39) kol. Nr. 65 o powierzchni 6 ha. 1747 mtr. kw., własność Michała i Agnieszki małż. Młynarczyków; 40) kol. Nr. 66 o powierzchni 5 ha. 4492 mtr. kw., własność Wawrzyńca i Marjanny małż. Bednarek; 41) kol. Nr. 67 o powierzchni 6 ha 8081 mtr. kw., własność Józefa i Katarzyny małż. Bednarek; 42) kol. Nr. 68 o powierzchni 4 ha. 1611 mtr. kw., własność Marcina i Stanisławy małż. Baran; 43) kol. Nr. 69 o powierzchni 4 ha. 6639 mtr. kw., własność ssów po Pawle i Ludwice małż. Banasiak; 44) kol. Nr. 70 o powierzchni 4 ha. 0281 mtr. kw., własność Józefa i Wiktorji małż. Kołodziejczyków; 45) kol. Nr. 71 o powierzchni 17 ha. 9297, mtr. kw., własność ssów po Antonim Osmelaku i ssów po Marjannie Osmelak; 46) grunt pod szkołę o powierzchni 1 ha. 4760 mtr. kw.; 47) kopalnia gliny o powierzchni 5178 mtr. kw. i 48) kopalnia piasku o powierzchni 6272 mtr. kw.
W oznaczonym terminie osoby zainteresowane winny zgłosić się w kancelarji Wydziału Hipotecznego w Sieradzu pod skutkami prekluzji.
Sieradz, dnia 7 sierpnia 1930 r.
Pisarz Hipoteczny w Sieradzu

(—) Pawłowski.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1930 nr 24


OBWIESZCZENIE.
Wydział Hipoteczny przy Sądzie Powiatowym w Sieradzu obwieszcza, że na dzień 4-go marca 1931 roku wyznaczony został termin pierwiastkowej regulacji hipoteki dla gruntów scalonych wsi Dąbrowa-Miętka, gminy Złoczew, pow. Sieradzkiego, zawierających ogólnej przestrzeni 343 ha 8352 m. kw. i należących do: 1) Michała i Józefy małż. Halamus, 2) Franciszka Halamusa i ssów po Wawrzyńcu Halamusie, 3) Wincentego i Józefy małż. Kowalskich. 4) Marjanny Parzybut i ssów po Andrzeju Parzybucie, 5) ssów po Marcinie Pryglu, 6) Franciszka Perdka i ssów po Franciszce Perdek, 7) Józefa i Jadwigi małż. Halamus, 8) Józefa i Marjanny małż. Janików, 9) Marjanny Szymczak, 10) Józefa i Józefy małż. Sosin, 11) Michała i Józefy małż. Włodarczyków, 12) Wawrzyńca i Ewy małż. Osmelak, 13) Stanisława i Stanisławy małż, Radwańskich, 14) Tomasza Wlazłego i Marjanny Fraszczyk, 15) Walentego i Antoniny małż. Karbowiaków, 16) Jana Gruszczyńskiego i ssów po Jadwidze Gruszczyńskiej, 17) Walentego i Stanisławy małż. Wlazłych, 18) ssów po Kazimierzu Grzelaku, 19) w posiadaniu Józefa Rzeteckiego, 20) Stanisława Szremskiego i ssów po Wawrzyńcu Młynarczyku, 21) Józefy Witkowskiej i ssów po Walentym Witkowskim, 22) Jana i Antoniny małż. Olbińskich, 23) Tomasza i Marjanny małż. Olbińskich, 24) Józefa i Cecylji małż. Szwedów, 25) Stanisława Szweda,- 26) Józefa i Józefy małż. Mielczarków, 27) ssów Marcina Parzybuta, 28) Antoniego Halamusa, 29) Kacpra i Józefy małż. Nawrockich, 30) Franciszka i Gertrudy małż. Łuczaków, 31) Wiktorji Parzybutowej i ssów po Łukaszu Parzybucie, 32) Antoniego Siuty i ssów po Zofji Siuta, 33) ssów Franciszka Siuty, 34) ssów Wojciecha Parzybuta, 35) Józefa i Wiktorji małż. Drygowskich, 36) Andrzeja Wlazłego, 37) Antoniego i Jadwigi małż. Wyrwasów, 38) Marcina i Wiktorji małż. Olbińskich, 39) Michała i Agnieszki małż. Młynarczyków, 40) Wawrzyńca i Marjanny małż. Bednarek, 41) Józefa i Katarzyny małż. Bednarek, 42) Marcina i Stanisławy małż. Baran, 43) ssów po Pawle i Ludwice małż. Banasiak, 44) Józefa i Wiktorji małż. Kołodziejczyków,
45) ssów po Antonim Osmelaku i ssów po Marjannie Osmelak, 46) grunt pod szkołę, 47) kopalnia gliny i 48) kopalnia piasku.
W oznaczonym terminie osoby zainteresowane winny zgłosić się w kancelarji Wydziału Hipotecznego w Sieradzu pod skutkami prekluzji.
Sieradz, dnia 6 listopada 1930 roku.
Pisarz Hipoteczny w Sieradzu

(—) Pawłowski.Echo Sieradzkie 1933 12 styczeń

TRADYCYJNY OPŁATEK.
We wsi Broszki gm. Złoczew odbył się tradycyjny opłatek Z. S. w miejscowej szkole powszechnej. W opłatku wzięły udział strzelczynie i strzelcy pododdziałów Stolec, Broszki i Dąbrowy. Z Sieradza na opłatek przybył p. Posiła czł. Zarządu pow. składający życzenia pomyślności w pracy dla dobra państwa i społeczeństwa oraz wytrwania w służbie strzeleckiej. Wzniesiony okrzyk na cześć Marszałka Piłsudskiego wszyscy trzykrotnie powtórzyli.
Po przemówieniach prezesa p. Pustelnika i p. Wasiaka oraz wzajemnym łamaniu się opłatkiem i odśpiewaniu kolend opłatek zakończył się zabawą taneczną.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
 XIX. Obszar gminy wiejskiej Złoczew dzieli się na gromady:
6. Dąbrowa-Miętka, obejmującą: wieś Dąbrowa-Miętka, kolonję Oleśnica.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Obwieszczenia Publiczne 1933 nr 103

Wydział hipoteczny przy sądzie grodzkim w Sieradzu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
1) Wojciechu Parzybucie, właścicielu osady we wsi Dąbrowa- Miętka, gminy Złoczew, oznaczonej Nr. 17 tabeli przed scaleniem, obecnie Nr. 60 porządkowym i Nr. 326 rep. hipotecznego;

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień 13 lipca 1934 r. W powołanym terminie osoby zainte­resowane winne zgłosić swoje prawa w powyżej wskazanym wydziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza