-->

sobota, 25 maja 2013

Dąbrówka / Dąbrówka Szadkowska

Zajączkowski:
Dąbrówka (D. Szadkowska)-pow. poddębicki
1) 1298 oryg., KDP III, 70: Dambroua - Władysław Łokietek stwierdza, że D. oraz 2 wsie (Bałdrzychów, v. i Zagórzyce, v.) przechodzą drogą zamiany z rąk kl. sulejowskiego w jego posiadanie. Wzm.: Scoltetus qui inpredictis villis et inpossessione de Bussino (Busina, v.) circumadiacenti prefuit.
2) XVI w. Ł. I, 371, 373: Dambrowka - villa, par. Bałdrzychów, dek. i arch. uniejowski. 3) 1511-1518 P. 190: Dambrowka - deserta, par. jw., pow. szadkowski, woj. sieradzkie. 1552-1553 P. 235: Dambrowka - wł. szl., jw. 4) XIX w. SG I, 934: Dąbrówka Szadkowska - wś, par. jw., gm. Wierzchy, pow. sieradzki. Uwagi: Koz. (I, 79) identyfikuje D. dok. z dzisiejszą Dąbrówką Szadkowską, podobnie Mitk. (s. 227 przyp. 416), który uważa, że powstała ona w wyniku karczunku na gruntach Bałdrzychowa.  

Czajkowski 1783-84 r.
Dąbrowka, parafia bełdrzychow (bałdrzychów), dekanat lutomirski (lutomierski), diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: Milewski.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Dąbrówka milno, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Bałdrzychów, własność prywatna. Ilość domów 9, ludność 89, odległość od miasta obwodowego 4.

Słownik Geograficzny:  
Dąbrówka Szadkowska - wś,  pow. sieradzki, gm. Wierzchy, par. Bałdrzychów, rozległości morg. 307, z tego w posiadaniu dworu morg. 256, włościan osad 15, morg. 51, mieszk. 87.

Słownik Geograficzny:  
Dąbrowa Szadkowska, wś, pow. sieradzki, gm. Wierzchy, par. Bałdrzychów.

Spis 1925:
Dąbrówka, wś i kol., pow. sieradzki, gm. Wierzchy. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 5, kol. 16. Ludność ogółem: wś 49, kol. 133. Mężczyzn wś 28, kol. 65, kobiet wś 21, kol. 68. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 41, kol. 133, ewangelickiego wś 8. Podało narodowość: polską wś 49, kol. 133.

Wikipedia:
Dąbrówka-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Zadzim.Sołectwo to dwie wsie Wyrębów i Dąbrówka. W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

1992 r.  

Akta metrykalne (Parafia Bałdrzychów) 1776

18. Roku 1776-go, dnia zaś 7-go marca, Znakomity Przewielebny Placyd Ledecki, prepozyt tego kościoła, notariusz Stolicy Apostolskiej ochrzcił urodzoną 2-go marca dziewczynkę dwoma imionami Helena, Kunegunda, Szlachetnych Urodzonych Seweryna i Anny Czyżowskich, prawowitych małżonków, posesorów części Dąbrówki zwanej Zaleśna tej parafii bełdrzychowskiej. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Maciej Dunin dziedzic w Chodakch, burgrabia sieradzki ze swoją małżonką Wielmożną Heleną z Trzuskowskich Duninową, oboje małżonkow z Chodaków.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1819

Suchorzyn
Wielmożny Jegomości Pan Jan Podczaski z Wielmożną Jegomości panną Marianą Dembińską. Roku tysiąc osiemset dziewiętnastego, dnia dwudziestego stycznia w środę [pomyłka, to był wtorek] przed nami proboszczem parafii niemysłowskiej administratorem kościoła drużbińskiego, sprawującym obowiązki urzędnika Stanu Cywilnego gmin parafii Niemysłów, powiatu wartskiego w obwodzie i województwie kaliskim a specjalnym pismem Wielmożnego Jegomość Księdza Mikołaja Obrokczyńskiego proboszcza drużbińskiego, urzędnika Stanu Cywilnego gmin parafii drużbińskiej dnia dwudziestego tego miesiąca roku bieżącego do przyjęcia do aktów gminy swej upoważnionym dla słabości i choroby jego, stawił się Wielmożny Jegomości Pan Jan Podczaski posesor wsi Folga w parafii Opatowiec położonej w obwodzie Miechów w województwie krakowskim, tu zaś przy Wielmożnym Jegomości Panu Ignacym Podczaskim posesorze wsi Suchorzyn położonej w parafii drużbińskiej, powiecie szadkowskim, obwodzie sieradzkim, województwie kaliskim, swym stryju, liczący lat podług metryki chrztu wyjętej a ksiąg kościoła parafialnego jutrosińskiego, dwadzieścia sześć, które skończy w dniu dwudziestym ósmym miesiąca grudnia roku teraźniejszego, syn Wielmożnego Jana Podczaskiego kontrolera Komory Głównej Celnej Opatowieckiej i świętej pamięci Teresy z Ziołkowskich zmarłej. - Stawiła się także Wielmożna Jegomości panna Marianna Dembińska licząca lat około trzydzieści sześć w rzeczonej wsi Suchorzyn, parafii tejże drużbińskiej przy siostrze swej rodzonej Wielmożnej Jegomości Pani Małgorzacie z Dembińskich Podczaskiej, małżonce wspomnianego Wielmożnego Jegomości Pana Ignacego Podczaskiego, od lat trzech zostająca i zamieszkująca, córka świętej pamięci zmarłych Felicjana Dembińskiego i Józefy z Wyganowskich, pełnoletnia. Strony stawające żądają, ażebyśmy przytąpili do obchodu ułożonego międzi nimi małżeństwa, którego zapowiedzi wyszły w parafii drużbińskiej, to jest pierwsza dnia trzeciego a druga dnia dziesiątego miesiąca stycznia roku bieżącego w niedziele. Gdy inne tamowanie przeciw rzeczonemu małżeństwu nie zszło, my przejąwszy zaświadczenie plebana opatowieckiego wydane z Opatowca pod dniem szóstym listopada roku zeszłego tysiąc osiemset osiemnastgo, jako Wielmożny Jan Podczaski jest bezżenny, tudzież metryki chrztu, z których okazuje się, iż formalności jakich prawo wymaga, zachowane zostały, przychylając się do naminionego żądania, po przeczytaniu stronom i świadkom wyżej wyrażonych papierów, jako też Działu Szóstego Kodeksowego w tytule O Małżeństwie, zapytaliśmy się przyszłego małżonka i przyszłej małżonki, czyli chcą się pobrać z sobą, na co gdy każde z nich oddzielnie odpowiedziało, iż taka ich jest wola, oświadczamy w imieniu prawa, iż Wielmożny Jan Podczaski kawaler pełnoletni i Wielmożna Marianna Dembińska panna pełnoletnia, połączeni są z sobą węzłem małżeństwa. Tego wszystkiego spisaliśmy akt w przytomności Wielmożnych Jegomościów Panów Ignacego Podczaskiego stryja wstępującego w stan małżeński, posesora wsi Suchorzyn parafii drużbińskiej liczącego lat czterdzieści siedem, Franciszka Płaczkowskiego posesora wsi Sędów parafii Wartkowice liczącego lat trzydzieści sześć, niemniej Wielmożńych Andrzeja Jackowskiego wuja zaślubionej panny, posesora wsi Dąbrówka parafii Bałdrzychów liczącego lat siedemdziesiąt i Michała Jackowskiego brata ciotecznego tejże panny, liczącego lat trzydzieści pięć, posesora wsi Borki parafii Bałdrzychów, który to akt został stawającym przeczytany i podpisany przez nas i osoby w akcie wyrażone. Ksiądz Bartłomiej Saganowski poddziekan uniejowski, pleban niemysłowski, administrator kościoła parafii Drużbin, jako specjalnie od chorującego księdza Mikołaja Obrokczyńskiego plebana i urzędnika Cywilnego upoważniony. Jan Podczaski, Marianna Dembińska, Ignacy podczaski, Franciszek Płaczkowski, Andrzej Jackowski, Michał Jackowski.

Gazeta Warszawska 1821 nr 42

Podpisany Patron Trybunału Cywilnego I. Instan. Woiewódz. Kaliskiego, jako zastępuiący Ernesta Bogumiła Faltz Kuratora massy konkursowey Kaietana Milewskiego, stosownie do Uchwały JO. Xięcia Namiestnika Królewskiego z dnia 22 Stycznia 1819 r., mam honor wezwać ninieyszem wszystkich Wierzycieli do teyże massy ubiegających się, ażeby się osobiście lub przez Pełnomocników stawili w dniu 6 Kwietnia r. b. o godzinie 4tey z południa przed W. Garszyńskim Sędzią Referentem, w Kaliszu w mieyscu zwykłych posiedzeń Trybunału, w celu uchwalenia dalszey Administracyi massy i iey kontrolli, a z powodów, iż dobra do teyże massy należące, a mianowicie Borzewiska z przyległościami w Powiecie Szadkowskim leżące, lubo były wystawione na sprzedaż publiczną, dla braku licytantów sprzedanemi nie zostały, również dobra Borki i Lipki, Wyrębów, Dąbrówki, Charchow Pański, Nowa-Wieś, Wylazłów i Porczyn, chociaż sprzedanemi zostały, dla niedopełnienia atoli warunków przez pluslicytantów powtórnie na ich koszt i ryzyko sprzedanemi bydź muszą. — Kalisz dnia 1 Marca 1821 roku. Andrzey Frydrych.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1839 nr 26

Pisarz Trybunału Cywilnego pierwszey Jnstancyi Gubernii Kaliskiej.
Podaie do publicznej wiadomości, iż w skutek wyroku Trybunału Cywilnego 1ej Jnstancyi byłego Woiewództwa Kaliskiego z dnia 4 Czer­wca 1817 roku nakazaną została sprzedaż dóbr, dawniej do massy konkursowej Kaietana Milewskiego należących, pomiędzy innemi wsi Dą­brówki Liter A. B. z przyległościami w Powiecie Szadkowskim Gubernii Kaliskiej położonej Wyrokiem tegoż Trybunału byłego Woiewództwa Kaliskiego z dnia 3 Kwietnia 1819 roku taxa rzeczonych dóbr Dą­brówki Lit. A. B. potwierdzoną została. Dobra te Dąbrówka zwane Lit. A. B. otaxowane zostały przez biegłych na złp. 43394 a obejmuią rozległości iako to:
1. Ról dworskich morg. 114 pk. 156.
2. Łąk dworskich morg. 15 pk. 251.
3. Ogrodów dworskich morg. 2 pk. 170.
4. Zabudowań dworskich morg. 2 pk. 57.
5. Ról włościańskich morg. 74 pk. 186.
6. Łąk włościańskich morg. 6 pk. 128.
7. Ogrodów włościańskich i zabudowań morg. 7 pk. 222.
8. Błonia czyli pastwisk morg. 3 pk. 50.
9. Krzaków czyli zarośli morg. 25 pk. 185.
10. Dróg morg. 2 pk. 275.
11. Wód morg. 2 pk. 291.
Razem morg. 258 pk. 271
Czyli włók 8 morg. 18 pk. 271 miary chełmińskiej.
Dobra te Dąbrówka na popierania w ówczas Kuratora massy konkursowej rzeczonego Kaietana Milewskiego na sprzedaż publiczną w drodze beneficyalnego postępowania wystawione były, i przez Wyrok Trybunału Cywilnego byłego Woiewództwa Kaliskiego dnia 23 Czer­ wca 1820 r. zapadły Felixowi Więckowskiemu Patronowi tegoż Trybunału, na rzecz Andrzeia Jackowskiego licytuiącemu, czyli temuż Andrzeiowi Jackowskiemu ostatecznie za summę złp. 45300 przysądzone zostały. Rzeczony Andrzej Jackowski iako plus licytant dóbr Dąbrówki, wedle świa­dectwa przez podpisanego Pisarza Trybunału Cywilnego Gubernii Kali­skiej w dniu 3/15 Maia 1839 r. wydanego, warunkom licytacyinym zadosyć nieuczynił. Stosownie więc do art. 737 i następnych K. P. S. dobra te Dąbrówka Lit A. B. na sprzedaż powtórną na koszt i risico plus licytanta czyli teraz Jego sukcessorów wystawione zostaią, a to na popieranie Wej Agnieszki z Rojków Jackowskiej Michała Jackowskiego małżonki iako wierzycielki tych dóbr Dąbrówki, za upoważnieniem mę­ża Michała Jackowskiego dzierżawcy wspomnionych dóbr tamże w Po­ wiecie Szadkowskim wraz z żoną zamieszkałego czyniącej, która zamieszkanie prawne co do tego interessu w Kaliszu u Wgo Wiktora Wojniewicza Patrona Trybunału Cywilnego Gubernii Kaliskiej sobie obiera, a za którą tenże Wny Wiktor Wojniewicz Patron stawać, i w popar­ciu relicytacyi rzeczonych dóbr Dąbrówki Lit. A. B. na powtórną prze­daż tak iak exystuią w całem ograniczeniu, na koszt i niebespieczeństwo plus licytanta, czyli teraz jego sukcessorów to iest: Michała Jac­ kowskiego dzierżawcy wsi Dąbrówki tamże w Powiecie Szadkowskim zamieszkałego i Wojciecha Jackowskiego czyli po iego śmierci pozostałych dzieci nieletnich iako to: 1. Łukasza Ignacego 2ch imion syna, 2. Maryanny, 3. Jzabelli Elżbiety Rozalii trzech imion, 4. Tekli Teodo­ ry dwóch imion córek rodzeństwa Jackowskich, których to nieletnich opiekunem głównym iest Wny Franciszek Chrzanowski dziedzic dóbr Lichawy tamże w wsi Lichawie Powiecie Szadkowskim zamieszkały, działać będzie.
Powtórna przedaż w drodze relicytacyi w mowie bedących dóbr Dąbrówki Lit. A. B. z przyległościami, odbywać się będzie na Audyencyi publicznej Trybunału Cywilnego Gubernii Kaliskiej w Kaliszu w Pałacu Sądowym przy ulicy Józefina posiedzenia swe odbywaiącego, do czego nowe warunki licytacyi i sprzedaży w Biórze podpisanego Pi­sarza Trybunału złożone, iak i u popieraiącego przedaż Wgo Wiktora Wojniewicza Patrona każdy z interessentów przejrzeć może.
Publikacya warunków licytacyi i przedaży powtórnej dóbr tych, na Audyencyi wspomnionego Trybunału w dniu 29 Czerwca (11 Li­pca) r. b. 1839 o godzinie 10 z rana nastąpi.
w Kaliszu dnia 7/19 Czerwca 1839 roku.

Franciszek Salezy Wołowski.

Obwieszczenia Publiczne 1921 nr 4

REJESTRACJE HANDLOWE.
Do rejestru handlowego, działu A, sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy pod numerami:
2458. „Antoni Szpikowski", sklep kolonjalny, rzeźniczy, sprzedaż piwa i papierosów monopolowych w Dąbrówce, gm. Wierzchy, pow. Sieradzkiego; właściciel Antoni Szpikowski w Dąbrówce;

Łódzki Dziennik Urzędowy 1928 nr 13

Ogłoszenie.
Starostwo Sieradzkie stosownie do art. 222 p. 4 Ust. z dnia 19. IX. 1922 r. Dz. Ust. 102, poz. 936 — ogłasza, że dnia 6 sierpnia 1928 r. zatwierdzony został statut Spółki wodnej we wsi Dąbrówka, gm. Wierzchy.
Spółka wodna nosi nazwę „Dąbrówka-Borki". Celem spółki jest osuszenie gruntów członków spółki według przedłożonego Starostu projektu technicznego.
Statut Spółki wodnej uchwalony przez członków na zebraniu w dniu 13 lipca 1928 r. ułożony został według wymogów okólnika Min. Rob. Publ. z dnia 20. VII. 1923 roku Nr. 417/23 (Monitor Polski Nr. 161, poz. 225).
Sieradz, dnia 8 sierpnia 1928 r.
Starosta (—) w. z. Drożański.


Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 32a

Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:


dnia 27 grudnia 1928 r.
10213. „Franciszek Pietrzak" — sklep kolonjalno-spożywczy w Dą­brówce, gminy Wierzchy, powiatu sieradzkiego. Istnieje od 1925 roku. Właściciel Franciszek Pietrzak, zamieszkały w Dąbrówce.


Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 21a

Wpisy do rejestru handlowego.
Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu, wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:


dnia 7 listopada 1929 roku
11197. „Magdalena Pawlak", sklep spożywczy w Dąbrówce, gminy Wierzchy, powiatu sieradzkiego. Istnieje od 1929 roku. Właśc. Magda­lena Pawlak, zam. w Dąbrówce.


Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 21a

Wpisy do rejestru handlowego.
Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu, wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:


dnia 14 listopada 1929 roku
11265. "J. Lipińska i K. Jarociński i S-ka", młyn udziałowy w Szad­ku, powiatu sieradzkiego. Istnieje od 1914 roku. Wspólnikami są: spadko­biercy Ignacego Lipińskiego, jego dzieci: syn Stanisław i córka Marja, których prawa reprezentuje ich matka, Janina Lipińska, zamieszkała w Szadku; 2) Kazimierz Jarociński, zamieszkały w majątku Zadzim, po­wiatu sieradzkiego; 3) Ignacy Cichocki, zamieszkały w Popowie, gminy Niemysłów, powiatu tureckiego; 4) Zofja Dąbska. zamieszkała w Woli Flaszczynej, gminy Wierzchy, powiatu sieradzkiego; 5) Piotr Kubicki, zamieszkały we wsi Popów, gminy Niemysłów, powiatu tureckiego; 6) Wła­dysław Wężyk, zamieszkały w majątku Bełdów, powiatu łódzkiego; 7) Jan Patora, zamieszkały we wsi Dąbrówka Szadkowska, powiatu sie­radzkiego; 8) Jadwiga Jarocińska, zamieszkała w Zadzimiu, powiatu sieradzkiego; 9) Andrzej Kubicki, zamieszkały w folwarku Pabjanice, powia­tu łaskiego; 10) Jadwiga Kurnatowska, zamieszkała w Warszawie, przy ulicy Kruczej Nr. 47a; 11) Kazimierz Orzechowski, zamieszkały w Malanowie, gminy Puczniew, powiatu łódzkiego i 12) Ignacy Pawlikowski, zamieszkały w folwarku Pabjanice, powiatu łaskiego. Udzie­lona została prokura z prawem obciążania nieruchomości i praw hipotekowanych spółki mieszkańcowi kolonji Ogrodzim, gminy Szadek, Antonie­mu Kosińskiemu. Firma jest spółką firmową, zawiązaną na mocy aktu notarjusza w Sieradzu, Tymienieckiego z dn. 30 kwietnia 1914 r., za rep. Nr. 818 na termin nieograniczony. Zarządcami są: Kazimierz Jarociński, za­mieszkały w majątku Zadzim, powiatu sieradzkiego i Janina Lipińska, zamieszkała w Szadku. Zarządcy mają prawo przyjmować nowych udzia­łowców, nabywać majątek ruchomy i nieruchomy, wszelkiego rodzaju ma­szyny i motory, sprzedawać mąkę i produkty przemiału, obciążać ma­jątek spółki długami, zabezpieczać długi na hipotece nieruchomości spół­ki i na maszynach, zawierać i podpisywać umowy, zobowiązania pieniężne i weksle, kwitować odbiór pieniędzy, udzielać pełnomocnictw w zakresie działania, względnie likwidacji młyna, osobom trzecim, nawet nie nale­żącym do młyna, lecz fachowo obznajmionym z interesami, prowadzić wszelkiego rodzaju sprawy sądowe i wogóle zastępować spółkę bez ogra­niczenia. Wszelkiego rodzaju zobowiązania spółki, w tej liczbie weksle, winny być podpisywane pod stemplem firmy przez obydwóch zarządców. Korespondencję zwykłą może podpisywać pod stemplem firmy każdy z zarządców samodzielnie.


Echo Sieradzkie 1931 6 sierpień

SKAZANI W SĄDZIE GRODZKIM.
Na rozprawie w dniu 2. VIII sąd Grodzki skazał (...) Burski Józef lat 20 zam. w Dąbrówce gm. Wierzchy skazany został za kradzież młotka z wydziału drogowego na 2 tygodnie aresztu.(...)


Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 28a

Wpisy do rejestru handlowego.
Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu, wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:


dnia 10 grudnia 1931 r.
12426. „Felicja Nowicka", sprzedaż artykułów kolonjalno-spożywczych w Dąbrówce, gm. Wierzchy, powiatu sieradzkiego. Właścicielka Felicja Nowicka, zam. w Dąbrówce.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XIV. Obszar gminy wiejskiej Wierzchy dzieli się na gromady:
6. Dąbrówka Szadkowska, obejmującą: wieś Dąbrówka Szadkowska, kolonję Dąbrówka Szadkowska, kolonję Wyrębów, wieś Wyrębów.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:

wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza