-->

sobota, 25 maja 2013

Dąbrówka Górna i Nadolna

Zajączkowski: 
Dąbrówka-pow. poddębicki
1) 1392 PKŁ I, 2457, 2493: Dabrowca, Dambrowca- Przibco et Albertus de D. 2) 1399 PKŁ I, 6159, II, 6070; 6086, 6340: Dąbrówka, Dambrowka, Dobrowka -Przibek de D., Michalek de D., Nicolaus Michaelis de D. 3) 1400 PKŁ II, 6501, 6548: Dambrowka - Laurencius de D., Nicolaus Michaelis de D.
4) XVI w. Ł. II, 375-376: Dambrowkj, Dambrowka duplex - villa, par. Dalików, dek. szczawiński, arch. łęczycki. 5) 1576 P. 67: Dambrovka Nadolna, Dambrovka Nagorna - wł. szl., par. jw., pow. i woj. łęczyckie. 6) XIX w. SG I, 933: Dąbrówka nadolna - wś i kol., Dąbrówka nagórna - kol., par. i gm. Dalików, pow. jw.
Uwagi: na podstawie analizy przytoczonych powyżej zapisek sądowych wym. w nich nazwę D. należy odnieść do os. D. w par. Dalików.

Taryfa Podymnego 1775 r.
Dąbrówka Górna, wieś, woj. łęczyckie, powiat łęczycki, własność szlachecka, 4 dymów.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Dąbrowa nagórne, województwo Mazowieckie, obwód Łęczycki, powiat Zgierski, parafia Dalików, własność prywatna. Ilość domów 10, ludność 79, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny:  
Dąbrówka Górna,  wś, pow. łęczycki, ob. Dalików.

Spis 1925:
Dąbrówka Górna, wś, pow. łęczycki, gm. Dalików. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 11, inne zamieszkałe 1. Ludność ogółem: 86. Mężczyzn 43, kobiet 43. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 37, ewangelickiego 49. Podało narodowość: polską 37, niemiecką 49.

Wikipedia:
Dąbrówka Górna-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Dalików. Miejscowość wchodzi w skład sołectwa Gajówka-Wieś. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Dąbrówka nadolna, województwo Mazowieckie, obwód Łęczycki, powiat Zgierski, parafia Dalików, własność prywatna. Ilość domów 22, ludność 144, odległość od miasta obwodowego 2.

Słownik Geograficzny:
Dąbrówka Nadolna,  wieś i kol. i D. nagórna, kol., pow. łęczycki, gm. i par. Dalików (ob.). D. nadolna, wś, liczy morgów 464, domów 14. D. nadolna, kol., liczy morg 4945, domów 125. D. nagórna, kol., liczy morgów 198, dymów 15.

Spis 1925:
Dąbrówka Dolna, wś, pow. łęczycki, gm. Dalików. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 13. Ludność ogółem: 89. Mężczyzn 47, kobiet 42. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 54, ewangelickiego 35. Podało narodowość: polską 82, niemiecką 35.

Wikipedia:
Dąbrówka Nadolna-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Dalików. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.
______________________________________________________________________________

Dąbrówka Nadolna (Dąbrówki) 1839r.

Dąbrówka Nadolna 1992 r.
__________________________________________________________________________________________________________________________

Dąbrówka Górna (Dąbrowa) 1839 r.

Dąbrówka Górna 1992 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 1824 nr 449

Nro 51169/58013= WYDZIAŁ WOYSKOWY.
KOMMISSYA WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO.
Zamieszczając poniżey Listę imienną Spisowych, z mieysca pobytu swego dla ochronienia się od zaciągu woyskowego zbiegłych, zaleca Wóytom, Prezydentom i Burmistrzom, aby w Gminach swych iak nayściśleysze śledztwo dopełnili, wyśledzonych spisowych nieprawnie znayduiących się przytrzymali, i Kommissarzowi właściwego Obwodu dostawili, zkąd do Bióra Kommissyi Woiewódzkiéy przez transport odesłani bydź maią.
Wóyci Gmin, Prezydenci i Burmistrze miast ściśle ninieyszemu poleceniu zadość uczynią, a Kommissarze skutku dopilnują.
w Warszawie dnia 30. Sierpnia 1824 r.
Radca Stanu, Prezes Kommissyi
w Zastępstwie KOŻUCHOWSKI. Filipecki Sekr: Jener:
Lista imienna spisowych z Woiewództwa Mazowieckiego zbiegłych.
z Obwodu Łęczyckiego.
Czyżewski Maciey, zbiegł z Gminy Dalików z wsi Dąbrowa, ma lat 23. Wyrobnik, twarzy okrągłéy, oczu niebieskich, nosa miernego, czoła miernego, włosów blond.

Warszawska Gazeta Policyjna 1852 nr 215

Ważniejsze zdarzeniu zaszłe w Królestwie.

W dniu 15 z. m. we wsi Dąbrowie nagórnej pow. Łęczyckim, Konstanty Korf i żona jego Marjanna, rażeni piorunem w mieszkaniu swojem życie postradali.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1857 nr 283

(N. D. 6015) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Warszawie.
Po nastąpionej śmierci:
2. Felixa Ułanowskiego, ogłasza się postępowanie spadkowe, mianowicie:
Ad 1. co do:
(...) e) złp. 50,000, albo rs. 7500 w dziale IV pod Nr. 3, wykazu dóbr Dąbrówka Nadolna z Okręgu Zgierskiego, z przywiązanem do niej, i w dziale III pod Nr. 3 zapisanem prawem wystawienia tychże dóbr na przymuszoną sprzedaż, intabulowanych;
(…) Do regulacyi zaś powyższych spadków, oznaczam termin przed sobą na d. 3 (15) Kwietnia 1858 r. w Kancellaryi hypotecznej w Warszawie.
Warszawa d. 11 (23) Września 1857 r.
Wojciech Sliwiński.


Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1859 nr 40

(N. D. 839) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Warszawie.
Po śmierci: 3. Karola Weyl właściciela dóbr Dąbrówki Nadolnej Okręgu Zgierskiego, (…) ogłaszam toczące się postępowania spadkowe z terminem sześcio-miesięcznym, a najdalej na d. 11 (23) Sierpnia 1859 r. oznaczającym się w którym spadkobiercy, wierzyciele i legataryusze prawa swe meldować winni pod prekluzyą.
Warszawa dnia 5 (17) Lutego 1859 r.
Stępowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1860 nr 242

(N. D. 5375) Dobra ziemskie Dąbrówka Nadolna z kolonią Dąbrówka w Ogu Zgierskim Powiecie Łęczyckim Gubernii Warszawskiej, obszerności włók 15, morg 14 prętów kw. 155 miary nowopolskiej, czyli dziesiatyn 238 sażeni 120,40, należące do nieletniej Anny Karoliny Maryi Wejl, w m. Ozórkowce O-gu Zgierskim, przy matce i opiekunce Emmie Wejl zamieszkałej, przedane będą przez publiczną licytacyę wskutek postanowienia Rady Familijnej potwierdzonej decyzyą Trybunału.
Przedaż odbędzie się w Zgierzu w kancellaryi Rejenta O-gu Zgierskiego Jana Cichockiego. Przysądzenie przygotowawcze nastąpi d. 6 (18) Grudnia r. b. z rana, a stanowcze d. 24 Grudnia (5 Stycznia) 1860j61 r. także rano.
Warunki każdego czasu w kancellaryi Rejenta przejrzane być mogą.
Opiekun przydany Wilhelm Wejl obywatel, mieszka w Skęczniewie Ogu Wartskim.
Zgierz dnia 11 (23) Października 1860 r.
Rejent Kancellaryi Ogu Zgierskiego.
Cichocki Jan.

Dziennik Powszechny 1861 nr 11

LICYTACJE I SPRZEDAŻE PUBLICZNE. (N. D. 3951). Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie. Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 Postanowienia Rady Administracyjnej z dnia 27 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcję Główną udzielonych, następujące dobra ziemskie jako zalegające w ratach Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych, wystawione są na sprzedaż przymusową przez licytacje publiczne, które odbywać się będą w Warszawie przy ulicy Miodowej pod N. 487 w kancelarjach Rejentów niżej wyrażanych:
3. Budzynek z dezertą Dąbrówka, koloniami Janów, Budzynek, Dąbrówka Nadolna, z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami, położone w Okręgu Zgierskim Powiecie Łęczyckim, raty zaległe rsr.. 252 k. 18, vadium do licytacji rs 1000, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 6334 k. 89 1/2, termin przedaży d. 10 (22) Marca 1862 r., przed Rejentem Stanisławem Zawadzkim. (...)
Przedaże wzmiankowane odbędą się w terminach wyżej oznaczonych poczynając od godziny 10 z rana w obec Radcy Dyrekcji Szczegółowej; gdyby zaś Regent przed którym przedaż ma się odbywać był przeszkodzony, przedaż odbędzie się w jego Kancelarji przed innym Rejentem który go zastąpi. Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych Księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej. Warszawa d. 15 (27) Sierpnia 1861 r Rzeczywisty Radca Stanu, Prezes, P. Łubieński. Pisarz Dyrekcji. w z. Asesor Kolegialny, Turski.Dziennik Warszawski 1864 nr 183

(N. D. 3845) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Warszawie.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 postanowienia Rady Administracyjnej z dnia 27 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcję Główną udzielonych następujące dobra Ziemskie, jako zalegające w ratach Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych, wystawione są na sprzedaż przymusową przez licytacje publiczne, które odbywać się będą w Warszawie przy ulicy Miodowej pod N. 487 w Kancelarjach Rejentów niżej wyrażonych.
3. Dalików, kolonja Dąbrówka Górna, z przyległościami tudzież Lubocha z dezertą Bugaj z wszystkiemi tych dóbr przyległościami i przynależytościami w Okręgu Zgierskim Powiecie Łęczyckim, raty zaległe w chwili zarządzenia przedaży wynoszą rs. 411 kop. 89, vadjum do licytacji rs. 2300, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 10236, termin przedaży dnia 22 Lutego (6 Marca) 1865 r. przed Rejentem Kanc. Ziem. Józefem Żbikowskim.
30. Budzynek z dezertą Dąbrówka, kolonją Janów, Budzynek i Dąbrówka Nadolna, z wszystkiemi ich przyległościami i przynależytościami, w Okręgu Zgierskim, Powiecie Łęczyckim, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rs. 158 k. 10, vadjum do licytacji rs. 1800, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 4291 k. 25, termin sprzedaży dnia 15 (27) Marca 1865 r. przed Rejentem Kanc. Ziem. Stanisławem Zawadzkim.
(...) Przedaże wzmiankowane odbędą się w terminach wyżej oznaczonych poczynając od godziny 10-ej z rana, w obec Radcy Dyrekcji Szczegółowej; gdyby zaś Rejent przed którym przedaż ma się odbywać był przeszkodzony, przedaż odbędzie się w jego Kancelarji przed innym Rejentem który go zastąpi.  
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Warszawa d. 24 Lipca (5 Sierpnia) 1864 r.
Za Prezesa, A. Zabokrzecki.
Za Pisarza Dyrekcji, Krajewski.

Dziennik Warszawski 1867 nr 3

(N. D. 53). Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Warszawie.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 Postanowienia Rady Administracyjnej z d. 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcję Główną udzielonych następujące dobra ziemskie, jako zalegające w ratach Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych, wystawione są na przedaż przymusową przez licytacje publiczne, które odbywać się będą w Warszawie przy ulicy Miodowej pod Nr. 487 w kancelarjach Rejentów niżej wyrażonych:
19. Dalików, kolonja Dąbrówka Górna z przyległościami, tudzież Lubocha z dertą Bugaj z wszystkiemi tych dóbr przyległościami i przynależytościami w Okręgu Zgierskim Powiecie Łęczyckim, raty zaległe w chwili zarządzenia przedaży wynoszą rs. 411 k. 89, vadium do licytacji rs. 1,600, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 10,236, termin przedaży d. 19 Września (1 Października) 1867 r. przed Rejentem Kanc. Ziem. Janem Jasińskim.
Przedaże wzmiankowane odbędą się w terminach wyżej oznaczonych poczynając od godziny 10 z rana w obec Radcy Dyrekcji Szczegółowej; gdyby zaś Regent przed którym przedaż ma się odbywać był przeszkodzony, przedaż odbędzie się w jego Kancelarji przed innym Regentem który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych Księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Warszawa, dnia 9 (21) Grudnia 1866 roku.
Prezes, A. Zabokrzecki.
Pisarz Dyrekcji, J. Suski.

Rozwój 1911 nr 134

Jest do sprzedania
Majątek ziemski
na prawach włościańskich, składający się z 29-ciu morgów ornej ziemi z zasiewami, budynkami, ogrodem owocowym i wiatrakiem cylindrowym w średnim stanie za sumę rb. 7,500. Miejscowość pomiędzy Aleksandrowem i Poddębicami, Dąbrówka nadolna, gmina Dalków, pow. łęczycki, gub. kaliska, S. Machnikowski.

Gazeta Świąteczna 1915 nr 1809

Kary. W Łęczycy, mieście powiatowem w guberńji kaliskiej, zostali skazani przez sąd wojenny następujący ludzie: (...) 3) August Wendland z Dąbrówki-Dolnej, rolnik, na rok ciężkiego więzienia — wszyscy za to, że nie oddali strzelb, które mieli u siebie (...).

Obwieszczenia Publiczne 1923 nr 51

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Józef Dzierzbicki, niniejszem obwieszcza, że po zmarłych, niżej wymienionych, zostały otwarte postępowania spadkowe, a mianowicie po:
1) Józefie Wolskim, właśc. 3 1/2 mórg, stanowiących resztę 18 mórg 200 pręt. z pod Nr. 3, Działu II. wyk. hip. maj. Dąbrówka Nadolna, pow. Łęczyckiego;
Termin zamknięcia wymienionych wyżej postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 28 grudnia 1923 r., w kancelarji notarjusza Józefa Dzierzbickiego w Kaliszu.

Obwieszczenia Publiczne 1925 nr 37

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Józef Dzierzbicki, niniejszem obwieszcza, że zostało otwarte postępowanie spadkowe po zmarłym Edwardzie Wolskim, współwłaśc. działek Nr 5 prze­strzeni 5 morgów, Nr 6 przestrzeni 5 morgów i Nr 7 przestrzeni 15 morgów, czyli razem 25 morgów, zapisanych pod Nr 10 w dziale II wyk. hip. maj. Dąbrówka Nadolna, pow. łęczyckiego.
Termin zamknięcia tego postępowania spadkowego wyznaczony został na d. 10 listopada 1925 r. w kancelarji notarjusza Józefa Dzierzbickiego w Kaliszu.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 4

OBWIESZCZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiego w Łodzi do spraw nieruchomości, rewiru 1-go, urzędujący w m. Łodzi, przy ul. 11-go Listopada Nr. 37-a, obwieszcza, że w dniu 27 kwietnia 1933 roku, od godz. 10 rano, odbędzie się w sali posiedzeń Sądu Okręgowego w Łodzi, przy Placu Dąbrowskiego Nr. 5, na żądanie Eugenji Pontówny, sprzedaż z publicznej licytacji nieruchomego majątku, położonego we wsi Dąbrówka-Nadolna, gm. Dalików, pow. łęczyckiego, stanowiącego własność Leopolda i Marty małż. Hutt.
Nieruchomość ta składa się z 15 mórg ziemi, zapisanych w tabeli likwidacyjnej pod Nr. 5, oraz następujących budynków, szczegółowo wymienionych w opisie z dnia 26 sierpnia 1932 roku: 1) domu mieszkalnego z oborą, pod jednym dachem, budowlanego z gliny, z przystawionym gankiem murowanym, 2) stodoły z gliny i 3) ustępu drewnianego; na placu tym znajduje się studnia czerpana, rośnie 40 drzew owocowych, 20 drzew w stanie dzikim i kilka różnych krzaków, oraz znajduje się żywy i martwy inwentarz, stanowiący nieruchomość z przeznaczenia: 1 koń-klacz, 2 krowy, 2 świnie, wóz, sieczkarnia, ręczna, pług i brona drewniana.
Powyższa nieruchomość w zastawie nie znajduje się, księgi hipotecznej nie posiada, oraz obciążona jest: 1) spłatami majątkowemi: długami — zł. 2.000.— na rzecz Johana Janke, zł. 2.000.— na rzecz Romana Janke i zł, 2.000.— na rzecz Krzysztofa-Stefana Jankę, 2) zasądzoną należnością w kwocie zł. 645 gr. 45 z % % i kosztami na rzecz Eugenji Pontówny, 3) zasądzoną należnością w łącznej kwocie zł. 3.000.— z % % i kosztami na rzecz Frajmunda Podolskiego, 4) zasądzoną należnością w kwocie zł. 300.— z %% i kosztami na rzecz Juljusza Janke, 5) zasądzoną należnością w kwocie zł. 4.000.— z %% i kosztami na rzecz Irmy Podolskiej i b) zaległemi podatkami w kwocie zł. 160 gr. 58.
Sprzedaży z licytacji publicznej podlegają prawa Leopolda Huta do powyższej nieruchomości.
Licytacja rozpocznie się od ceny szacunkowej zł. 2.000.—, a zamierzający wziąć udział w sprzedaży, obowiązany jest złożyć wadjum w kwocie zł. 200.—.
Akta sprawy licytacyjnej mogą być przejrzane w kancelarji komornika do czasu złożenia akt do Sądu (art. 248 Tymcz. Instr. Og. dla Sądów Dz. Urz. Nr. 2/17 r.), a od tej chwili w kancelarji II Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Łodzi.
Komornik:
(—) Ignacy Hermanowski.


Obwieszczenia Publiczne 1933 nr 13

Komornik sądu grodzkiego w Łodzi do spraw nieruchomości, re­wiru 1 -go, urzędujący w m. Łodzi, przy ul. 11-go Listopada Nr. 37-a, obwieszcza, że w dniu 27 kwietnia 1933 roku, od godz. 10 rano, odbę­dzie się w sali posiedzeń sądu okręgowego w Łodzi, przy Placu Dąbrow­skiego Nr, 5, na żądanie Eugenji Pontówny, sprzedaż z publicznej licy­tacji nieruchomego majątku, położonego we wsi Dąbrówka-Nadolna, gm. Dalików, pow. łęczyckiego, stanowiącego własność Leopolda i Mar­ty małż. Hutt.
Nieruchomość ta składa się z 15 mórg ziemi, zapisanych w tabeli likwidacyjnej pod Nr. 5, oraz następujących budynków, szczegółowo wy­mienionych w opisie z dnia 26 sierpnia 1932 roku: 1) domu mieszkalnego z oborą, pod jednym dachem, budowanego z gliny, z przystawionym gankiem murowanym, 2) stodoły z gliny i 3) ustępu drewnianego; na placu tym znajduje się studnia czerpana, rośnie 40 drzew owocowych, 20 drzew w stanie dzikim i kilka różnych krzaków, oraz znajduje się żywy i martwy inwentarz, stanowiący nieruchomość z przeznaczenia: 1 koń-klacz, 2 krowy, 2 świnie, wóz, sieczkarnia ręczna, pług i brona drewniana.
Powyższa nieruchomość w zastawie nie znajduje się, księgi hipo­tecznej nie posiada, oraz obciążona jest: 1) spłatami majątkowemi: dłu­gami zł. 2.000 na rzecz Johana Jankę, zł. 2.000 na rzecz Romana Janke i zł. 2.000 na rzecz Krzysztofa-Stefana Janke, 2) zasądzoną należnością w kwocie zł. 645 gr. 45 z % % i kosztami na rzecz Eugenji Pontówny, 3) zasądzoną należnością w łącznej kwocie zł. 3,000 z % % i kosztami na rzecz Frajmunda Podolskiego, 4) zasądzoną należnością w kwocie zł. 300 z % % i kosztami na rzecz Juljusza Janke, 5) zasądzoną należ­nością w kwocie zł. 4.000 z %% i kosztami na rzecz Irmy Podolskiej i 6) zaległemi podatkami w kwocie zł. 160 gr. 58.
Sprzedaży z licytacji publicznej podlegają prawa Leopolda Huta do powyższej nieruchomości.
Licytacja rozpocznie się od ceny szacunkowej zł. 2.000, a zamie­rzający wziąć udział w sprzedaży obowiązany jest złożyć wadjum w kwocie zł. 200.

Akta sprawy licytacyjnej mogą być przejrzane w kancelarji ko­mornika do czasu złożenia akt do sądu (art. 248 Tymcz. Instr. Og. dla Sądów — Dz. Urz. Nr. 2/17 r.), a od tej chwili w kancelarji II wydziału cywilnego sądu okręgowego w Łodzi. Do akt Nr. 1084/32. 


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 18 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/9/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Łęczyckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23 III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
II. Obszar gminy wiejskiej Dalików dzieli się na gromady:
5. Dalików, obejmującą: wieś Dalików, wieś Dalików-Poduchowny, wieś Dąbrówka- Górna.
15. Stefanów, obejmującą: wieś Stefanów, kol. Stefanów, wieś Marcinów, wieś Dąbrówka-Nadol.

 § 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łęczyckiemu.

§ 3.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.

Obwieszczenia Publiczne 1936 nr 31

Wydział I cywilny sądu okręgowego w Łodzi, na zasadzie art. 1777-3 U. P. C. oraz zgodnie z decyzją z dnia 5 stycznia 1935 r., ogłasza, że na skutek podania Emmy-Natalji Büttner, zamieszkałej w Kolonji Cyganka, ul. Rżewskiego Nr. 1 (w Łodzi), wdrożone zostało postępowa­nie celem uznania Adolfa Büttnera za zmarłego i z mocy art. 1777-8 U. P. C., wzywa tegoż Adolfa Büttnera, męża petentki, syna Juljusza i Emilji, ur. Günther, urodzonego we wsi Dąbrówka Nadolna, pow. łęczyc­kiego, w dniu 26 stycznia/7 lutego 1888 roku, ostatnio zamieszkałego w Nowem Złotnie, gm. Rąbień, pow. łódzkiego, w roku 1914 powołany został do wojska rosyjskiego, niewiadomego z miejsca pobytu, aby w ter­minie 6-miesięcznym od daty opublikowania niniejszego, stawił się w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Łodzi, przy PI. Dą­browskiego 5, albowiem po tym czasie nastąpi uznanie go za zmarłego.

Nadto I wydział cywilny sądu okręgowego w Łodzi, wzywa wszyst­kich, którzy o życiu lub śmierci pomienionego Adolfa Büttnera posiada­ją wiadomości, by o znanych sobie faktach zawiadomili sąd najpóźniej w oznaczonym wyżej terminie do sprawy Nr. Z. 643/24.
Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza