-->

sobota, 25 maja 2013

Dąbrówka / Dąbrówka Zgniła

Zajączkowski:
Dąbrówka Zgniła-pow. sieradzki
1) 1330 oryg., Ul. DKM 69 s. 244: Dambroua - Przemysł, ks. sieradzki, stwierdza, że Chwał, dziedzic D., uzyskał w sądzie książęcym część wsi Wróblew (v.) od swego stryja Pawła i jego córek. 2) 1375 oryg., KDW 1724(?): Dambrova - na dok. Jana Kmity, starosty sieradzkiego, dotyczącym Rusinowic (v.) wśród śwd. występuje Albert, brat Sobiesława, dziedzica z D.
3) XVI w. Ł. I, 415: Dambrowka - villa, par. Wróblew, dek. warcki, arch. uniejowski. 4) 1496 P. 171: Dambrowka - par. jw., pow. i woj. sieradzkie. 1511-1518 P. 181: Dambrowka - wł. szl., jw. 1553-1576 P. 219: Dambrowka-jw. 5) XIX w. SG I, 934: Dąbrówka Zgniła - wś i folw. na południe od Wróblewa, par i gm. Wróblew, pow. jw.
Uwagi: Koz. (I, 79) odnosi nazwę D. do dziejszej Dąbrówki Zgniłej w par. Wróblew, co jest prawdopodobne ze względu na to, że w dok. wym. jest Chwał, dziedzic D., procesujący się o Wróblew leżący w pobliżu tamtej miejscowości. Natomiast wbrew Koz. (I, 77) należałoby odnieść do tejże Dąbrówki nazwę D. dok. z 1375 r., ponieważ piszący się z tej miejscowości brat Sobiesława występuje w otoczeniu dziedziców wsi Charłupia {v.), Łosiniec (v.) i Bliźniew (v.). leżących w pobliżu siebie na zachód od Sieradza. 

Taryfa Podymnego 1775 r.
Dąbrowka zgniła, wieś, woj. sieradzkie, powiat sieradzki, własność szlachecka, 13 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Dąbrowka, parafia wroblew (wróblew), dekanat warcki, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat sieradzki, własność: 2 części, pierwsza Jadamczewski, druga Kowalski.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Dąbrówka, województwo Kaliskie, obwód Kaliski, powiat Wartski, parafia Wróblew, własność prywatna. Ilość domów 11, ludność 132, odległość od miasta obwodowego 3 1/2.

Słownik Geograficzny:
Dąbrówka Zgniła, folw. i wś, pow. sieradzki, gm. i par. Wróblew (par. Wągłczew?); w 1827 r. było tu 11 dm., 132 mk., obecnie 92 mk. Folw. D. zgniła z wsią t. n. od Kalisza w. 42, od Sieradza w. 9, od drogi bitej w. 1, od Łodzi w. 68, od rz. Warty w 6. Rozl. wynosi m. 305 a mianowicie: grunta orne i ogrody m. 267, łąk m. 26, nieużytki i place m. 12. Płodozmian 12-polowy, Bud. drewn. 12, pokłady marglu. Wś. D. zgniła osad 13, m. 17.

Spis 1925:
Dąbrówka, wś, pow. sieradzki, gm. Wróblew. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 29. Ludność ogółem: 165. Mężczyzn 77, kobiet 88. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 165. Podało narodowość: polską 165.

Wikipedia:
Dąbrówka-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Wróblew. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
DĄBRÓWKA ZGNIŁA par. Wróblew, Wągłczew, p. sieradzki w 1821 r. własność spadkobierców Jadamczewskiego ..dwór na wschód słońca zbudowany w 1801 r. z drzewa rżniętego pod szkudłami, pokoi 3, kuchnia, 4 kominki, 2 piece. Wieś i f-k, 305 mg. W 1912 r. własność uwłaszczonych włościan. (Pstrokoński 1821 k. 256-60, Dębski 1825 k.177-188, SGKP t.1, s.934 PGkal.)

1992 r.

Gazeta Warszawska 1826 nr 48

Komornik Trybunału Cywilnego Woiewództwa Kaliskiego.
Podaie do publiczney wiadomości, iż wieś Dąbrówka Zgniła część B. z wszystkiemi przyległościami i użytkami w Powiecie Wartskim Obwodzie i Woiewództwie Kaliskiem położona, aktem przez podpisanego Komornika na gruncie wsi w dniu 27 Lipca 1825 roku zdziałanym, zaięta, przez publiczną licytacyią w dniu 5 Maia r. b. przed Notaryiuszem, a teraz Rejentem Kancellaryi Ziemiańskiej Powiatu Wartskiego Ur. Pawłem Dębskim w Warcie o godzinie 9tey zrana rozpoczynaiąc, na lat trzy poczynaiąc od S. Jana Chrzciciela r. b wydzierżawiona będzie. Warunki do wydzierżawienia tego służące, złożone są w Biórze tegoż Rejenta, które każdego czasu przejrzane bydź mogą. Z wsi tej dawniejszy dzierżawca Ur. Teodor Wolski płacił corocznie po zł: Pol: 380. Chęć licytowania maiących w miejsce przeznaczone zaprasza. — Kalisz dnia 13 Marca 1826 r.
Józef Narczyński.

Gazeta Warszawska 1827 nr 139

Po śmierci Maryanny z Wyrzyckich Kowalskiey nastąpioney, otworzyło się postępowanie spadkowe, o którem poraz pierwszy donosząc, zawiadomia podpisany, iż do przeniesienia własności summy 12,000 zł: Pol: z pr. na dobrach Dąbrówka zgniła Część lit: A. w Pcie Wartskim w Dziale IV. pod Nrem 1 lokowaney, termin roczny a w szczególe na dzień 30 Maia 1828 r. w Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego iest przeznaczony.— W Kaliszu dnia 2 Maia 1827 r.
Rejent Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego
F. Bajer.

Powszechny Dziennik Krajowy 1829 nr 93

Komornik Sądowy Powiatu Wartskiego. Podaie do publiczney wiadomości, iż dobra ziemskie wieś Dąbrówka. Zgniła, Część lit; B w Powiecię Wartskim, Obwodzie i Województwie Kaliskiem położona, wy puszczona będzie przez publiczną licytacyą przed Ur: Woyciechem Morkowskim Reientem Powiatu Wartskiego, w dniu 21 Maia r: b: o godzinie 10 z rana rozpocząć się maiącą, w trzechletnią dzierżawę z dniem Sgo Jana Chrzciciela r: b: poczynać się, a w tymże dniu w roku 1832 kończyć się maiącą. — Cena dzierżawna z dóbr tych wynosi rocznie złp: 826. Warta dnia 9 Kwietnia 1829 r. Paweł Walentowicz Komornik.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 1829 nr 713

Listy Gończe.
Sąd Policyi Poprawczéy Wydziału Kaliskiego.
Wzywa wszelkie władze tak Cywilne iako i Woyskowe, ażeby ukrywaiącego się przed Inkwizycyą Pawła Mierzewskiego, pobyt wskazać Sądowi zechciały. Ile zaś Sąd był w możności ściągnienia iego rysopisu, ten iest następuiący; lat około 36. wzrostu średniego, mężny w sobie, odznacza się podgardlem dużém czyli wolem; ostatnio był zamieszkały w Dąbrowie Zgniełéy Wdztwie Kaliskiem.
w Kaliszu dnia 3 Października 1829 r.
Prezyduiący, J. Poleski.

Filipowski.  

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1843 nr 256

(Ν. D. 5370.) — Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej.
Dо regulacyi spadków;
1) Po Karolu Wierusz Kowalskim Patronie Trybunału Kaliskiego, jako właścicielu dóbr Mantyki z przyległościami w Okręgu Sieradzkim, i Dąbrówka zgniła w Okręgu Wartskim leżących; tudzież summ zł. 24000 czyli rs. 3600 na dobrach Jankowice Okręgu Wartskiego i zł. 132,780 gr. 25 w Listach zastawnych polskich na dobrach Kalinowa równie Okręgu Wartskiego ubespieczonych.
(...) wyznacza się termin przed podpisanym Rejentem na dzień 14 (26) Maja 1844 r. w którym Jnteresenci do spadków tych z prawami swemi zgłosić się są winni pod prekluzyą.
Kalisz dnia 3 (15) Listopada 1843 r.
Nowosielski.

Kurjer Warszawski 1866 nr 86

Komisja Likwidacyjna w Królestwie Polskiem, podaje do powszechnej wiadomości, iż wynagrodzenia likwidacyjne: w ilości rs. 713, przypadające na mocy rozporządzenia w ilości rs. 338 kop: 25, przypadające na mocy rozporządzenia Komisji z dnia 13 (25) Kwietnia r. b., Tomaszowi Puchalskiemu, właścicielowi dóbr Dombrówka-Zgniła, położonych w Gubernji Warszawskiej, Powiecie Sieradzkim, Gminie Wrublew, wysłane zostało do Kassy Powiatu Kaliskiego, celem wypłaty komu należy.

Dziennik Warszawski 1867 nr 64

(N. D. 1461). Naczelnik Powiatu Sieradzkiego.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż z mocy upoważnienia Rządu Gubernialnego Kaliskiego z dnia 16 (28) Lutego r. b. Nr. 163 w biurze Naczelnika Powiatu Sieradzkiego o godzinie 11 z rana odbywać się będzie głośna in plus licytacja na wydzierżawienie dochodu propinacyjnego z gruntów włościańskich na lat dwa, poczynając od d. 20 Sierpnia (1 Września) 1866 r. do dnia 20 Sierpnia (1 Września) 1868 r. z obniżeniem o 1/4 część sumy dzierżawnej.
c. dnia 29 Marca (10 Kwietnia) 1867 r.
w dobrach Dombrówka Zgniła od sumy rocznej rs. 22 k. 50.
Mający chęć licytowania obowiązany zaraz przy licytacji złożyć vadium 1/4 części sumy do licytacji oznaczonej, a utrzymujący się dokompletować takowe do sumy wyrównywającej 1/4 części postąpionej ceny dzierżawnej. Inne warunki mogą być przejrzane w każdym czasie w Biórze Naczelnika Powiatu w godzinach służbowych.
Sieradz d. 21 Lutego (5 Marca) 1867 r.

Kurjer Warszawski 1872 nr 108

Są do sprzedania w drodze działów, pod nader przystępnemi warunkami, DOBRA ziemskie Mańtyki i Dąbrówka Zgniła pierwsze w Pow: Sieradzkim, 2gie w Pow: Kaliskim, jednak graniczące z sobą, w Gub: Warszawskiej położone. Majątki te oba są w glebie pszennej, mają łąki wystarczające, budynki w dobrym stanie, Wiatrak we wsi Mańtykach Dominjalny i dostateczną
ilość robocizny. W korzystnem nader położeniu handlowem, gdyż od m. Błaszek odległe l 1/2 mili, milę od m. Powiatowego Sieradz, a 3 wiorsty od szosy Kalisko-Fabrycznej. Rozległość wsi
Mantyk jest włók nowop: 7, morg 17, pręt: 174; wsi Dąbrówka włók nowop: 10, mórg 22, pręt: 150. Szacunek przez biegłych ustanowiony, od którego licytacja zaczynać się będzie, jest: dla
wsi Mantyk rs. 4507 k. 95; dla wsi Dąbrówka rs. 6395 kop. 35. Każda z tych wsi nabytą być może pojedyńczo; licytacja odbywać się będzie w 2ch oddziałach, dnia 27 Kwietnia (9 Maja) r. b. o godz:

3ej p. południu, w Tryb:Cyw: w Kaliszu. Bliższą wiadomość o warunkach sprzedaży powziąść można: na miejscu, w Kaliszu u W. Wasiłowskiego Patrona, sprzedaż tę popierającego; u W. Chmielikowskiego Obrońcy Sądowego w Koninie.  
_________________________________________________________________________________

Kaliszanin 1885 nr. 28
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Tydzień Piotrkowski 1894 nr. 25
_________________________________________________________________________________


Zorza 1894 nr 34

W gub. kaliskiej. Rozparcelowano przy pomocy Banku włościańskiego następujące majątki: Tymieniec w pow. kaliskim za 38 tysięcy 257 rubli z pożyczką bankową, wynoszącą 29 tys. 650 rubli; folwark Izabela w pow. sieradzkim za 12 tys. 320 rubli z pożyczką bankową 8 tys. 570 rubli; folwark Gąsówka w tymże powiecie za 19 tys 320 rubli z pożyczką 16 tys. 650 rubli; dobra Wróblew w tymże powiecie za 18 tys. 500 rs., do których Bank dopożyczył 15 tys. 900 rs.; dobra Dąbrówka Zgniła w tymże powiecie za 20 tys. 695 rs.; dobra Lipiczew w pow. tureckim za 39 tys. 975 rs. z pożyczką bankową 30 tys. rubli.

Kurjer Warszawski (dodatek poranny) 1894 nr 211

Parcelacje.
W ostatnich czasach w gub. piotrkowskiej, kaliskiej i kieleckiej przy pomocy banku włościańskiego
sprzedane zostały w celach parcelacyjnych majątki następujące:
Dobra Dąbrówka Zgniła, w pow. sieradzkim, Józefa Kurcewskiego, 142 dzies. 2,472 sążni, za rs.
20,695, z pożyczką bankową w sumie rs. 16,650.

Gazeta Świąteczna 1894 nr. 705

Włościanie rozkupili temi czasy przy pomocy banku włościańskiego jedenaście majątków w guberńjach Kaliskiéj, Piotrkowskiéj i Kieleckiéj. W Kaliskiéj rozprzedane zostały: w powiecie Sieradzkim: -i majątek Dąbrówka Zgniła, 142 dzies., za 20695r. z pożyczką 16650 r.

Obwieszczenia Publiczne 1918 nr 24

Obwieszczenie.
Notariusz przy wydziale hipotecznym K. P. sądu okręgowego w Kaliszu Józef Wierzbicki, obwieszcza, iż otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
3) Sylwestrze Krajewskim, współwłaścicielu 30 mórg zapisanych pod Nr 5 w dziale II wykazu hipot. dóbr Dąbrówka AB, pow. Sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznacza się na d. 23 stycznia 1919 r. w kancelarji notarjusza Józefa Dzierzbickiego w Kaliszu.

Ziemia Sieradzka 1920 sierpień


Obwieszczenia Publiczne 1921 nr 21


Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
1) Franciszku Poradeckim, właśc. działki Nr 15 przestrzeni 10 morg. 80 pręt. gruntu z maj Dąbrówka, A B pow. Sieradzkiego.
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został w kancelarji hipotecznej w Kaliszu, na dzień 3 października 1921 r.
_________________________________________________________________________________

 Ziemia Sieradzka 1923 listopad
_________________________________________________________________________________


Łódzki Dziennik Urzędowy 1927 nr 21

WYKAZ
unieważnionych kart ewidencyjnych i wydanych odpisów w pow. Sieradzkim za kwartał II-gi 1927 r.
Nr. karty ewidencyjnej 10744, wydanej Kaczmarkowi Franciszkowi, zam. we wsi Dąbrówka, gm. Wróblew na klacz maści br.-kasztanowatej, b. odm. wzrost 144, typu taborowego.
Sieradz, dnia 15 sierpnia 1927 r.
Starosta w z. (—) Trojanowski.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1927 nr 25

Na zasadzie postanowienia Wojewody Łódzkiego z dnia 22.8 1927 r. L. BP. 2080-1, wciągnięto do rejestru Stowarzyszeń i Związków Nr. 1612, Kółko Rolnicze w Dąbrówce-Zgniłej, pow. Sieradz.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1929 nr 3

OGŁOSZENIE.
Starostwo Sieradzkie stosownie do art. 222 p. 4 Ust. z dnia 19.IX. 1922 r. Dz. Ust. 102, poz. 936 — ogłasza, że dnia 13 lipca 1926 r. zatwierdzony został statut spółki wodnej we wsi Dąbrówka Zgniła, gm. Wróblew.
Spółka wodna nosi nazwę „Dąbrówka-Zgniła".
Celem spółki jest osuszenie gruntów członków spółki według przedłożonego Starostwu projektu technicznego.
Statut spółki wodnej uchwalony przez członków na zebraniu w dniu 7 marca 1926 roku, ułożony został według wymogów okólnika Min. Rob. Publicznych z dnia 20/VII 1923 r. Nr. 417/23 (Monitor Polski Nr. 161, poz. 225).
Sieradz, dnia 21 stycznia 1929 r.
Starosta Powiatowy

(—) J. Jellinek.


Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 24

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
5) Antonim Borczaku, właścicielu 2 m. z maj. Wróblew-Dolny, 105 pr. z maj. Dąbrówka-Zgniła, pow. sieradzkiego i współwł. 13 m. z fol. Tokarzew, pow. tureckiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dz. 30 września 1929 r., w którym to dniu osoby interesowane winny zgłosić swoje prawa w tymże wydziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 21a

Wpisy do rejestru handlowego.
Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu, wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
dnia 7 listopada 1929 roku
11207. „Stefan Pisarski", sklep kolonjalno - spożywczy ze sprzeda­żą mięsa, wyrobów mięsnych i tytoniowych w Dąbrówce Zgniłej, gminy Wróblew. Istnieje od 1927 roku. Właśc. Stefan Pisarski, zamieszkały w Dąbrówce Zgniłej.

Z Otchłani Wieków 1932 nr 4-5

Prace wykopaliskowe w Sieradzkiem. Z ramienia Muzeum Archeologicznego P. A. U. w Krakowie przeprowadził badania archeologiczne J. Fitzke w Sieradzkiem. W badaniach tych współpracował p. Weinert, kierownik szkoły w Stanisławowie. Wynikiem prac wykopaliskowych było odkrycie cmentarzysk kultury łużyckiej w następujących miejscowościach: Bogumiłów-Kolonja, Łagiewniki, Godyniec, Niemirów, Marjanów, Dąbrowa Zgniła, Nowa Wieś i Mała Wieś. Wszystkie miejscowości leżą w powiecie sieradzkim z wyjątkiem Małej Wsi położonej w powiecie wieluńskim. Poza kulturą łużycką znaleziono w Godyńcu mikrolityczne narzędzia krzemienne a w Marjanowie monetkę rzymską. Zabytki pochodzące z powyższych badań zostały złożone do zbiorów archeologicznych P. A. U. (...)

Echo Sieradzkie 1933 1 marzec

SPRAWOZDANIE
UDANE POLOWANIA KÓŁKA MYŚLIWSKIEGO W WRÓBLEWIE.
W Wróblewie istnieje Kółko Myśliwskie od 1925 roku, które dysponując terenem polowania o przestrzeni 5350 hektarów, rok rocznie w czasie dozwolonym urządza polowanie „w kotły".
W sezonie 1932-33 r. urządzono polowania na niżej wymienionych terenach z następującemi wynikami:
W dniu 14 grudnia polowano na terenach pól Charłupia - Mała i Łosiniec, w 15 flint zabito 60 zajęcy; królem polowania został p. Józef Piestrzyński mając na rozkładzie 8 zajęcy. Koszt jednego zająca wynosi 9 złotych.
W dniu 17 grudnia polowano na terenach pól Sadokrzyce i Tokarzew, w 13 flint zabito 50 zajęcy; królem polowania został p. Zygmunt Proszewski, mając na rozkładzie 9 zajęcy, koszt zająca wynosi 7 zł. 20 groszy.
W dniu 21 grudnia polowano na terenach pól Chojno, w 13 flint zabito 27 zajęcy: królem polowania został p. Zygmunt Wojciechowski, mając na rozkładzie 4 zające, koszt zająca wyniósł myśliwego zł 14 gr. 50.
W dniu 24 grudnia polowano na terenach pól Wólka, w 14 flint zabito 18 zajęcy; królem polowania został p. Józef Nowak, mając na rozkładzie 4 zające, koszt zająca wynosi zł. 7.
W dniu 31 grudnia polowano na terenach pól Charłupia Wielka, w 16 flint zabito 60 zajęcy: królem polowania został p. Zygmunt Wojciechowski, mając na rozkładzie 8 zajęcy, koszt zająca wynosi 6 zł. 30 gr.
W dniu 7 stycznia polowano na terenach pól Wróblew, Dąbrówka i Próchna, w 18 flint zabito 60 zajęcy; królem polowania został p. Zygmunt Proszewski, mając na rozkładzie 9 zajęcy, koszt zająca wynosi 6 zł. 90 gr.
W roku ub. wzięto obwód łowiecki: Wróblew i Próchna na lat 6, przestrzeni 600 hektarów za 1225 zł.
Członków rzeczywistych jest 22.

Obecny zarząd stanowią pp. Marian Andrzejak prezes, Walenty Miłek zastępca, Stefan Perke sekretarz i Zygmunt Wojciechowski skarbnik i gospodarz - łowczy.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XVI. Obszar gminy wiejskiej Wróblew dzieli się na gromady:
3. Dąbrówka Gorzuchy, obejmującą: wieś Dąbrówka-Zgniła, kolonję Dąbrówka-Zgniła, wieś Gorzuchy.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 22 marzec

UROCZYSTOŚCI KU CZCI MARSZ.
PIŁSUDSKIEGO W SIERADZU.
Uroczystości imieninowe ku czci Wielkiego Wodza Marszałka Józefa Piłsudskiego rozpoczęły się w niedzielę wieczorem. Organizacje wojskowe przeszły ulicami miasta, poprzedzone orkiestrą straży pożarnej. Domy były udekorowane i rzęsiście oświetlone, szczególnie gmachy urzędów państwowych.
Następnego dnia 19 b. m. odbyło się w kolegjacie solenne nabożeństwo, w którem wzięły udział wszystkie organizacje ze sztandarami na czele. Czołowe miejsce zajęli p. Starosta powiatowy inż. Boryssowicz oraz wszyscy przedstawiciele władz państwowych, komunalnych, samorządowych, społecznych i innych. Nabożeństwo celebrował Ks. Prałat W. Pogorzelski, kazanie wygłosił ks. Lach.
Po skończonem nabożeństwie wszystkie organizacje i przysposobienie wojskowe ustawiły się na placu Marszałka. Po chwili przybył p. Starosta w asyście pułk. Sidzińskiego i burmistrza Makowskiego.
Pan Starosta dokonał przeglądu organizacyj.
Następnie odbyła się na placu dekoracja Krzyżem Zasługi". Odznaczenia otrzymali:
1) Stanisław Kowalski b. legjonista wielce zasłużony pracownik tut. więzienia za pracę położoną na polu społeczno-państwowem i w b. związkach wojskowych.
2) Franciszek Mierzwiński z Dąbrówki Gniłej gm. Wróblew, członek rady gminnej i sejmiku powiatowego — za pracę położoną na polu rolniczem.
3) Tomasz Kołodziejczyk, wójt gminy Bartochów członek sejmiku powiatowego za pracę położoną na polu samorządowem.
4) Stanisława Janickiego zam. we wsi Orzeszyn gm. Bartochów radny gminy i członek sejmiku powiatowego za pracę położoną na polu rolniczem i
5) Ignacy Rajewski kierownik agencji pocztowej w Sędzicach za pracę położoną na polu społeczno-państwowem.
Dodać należy, iż p. Ignacy Rajewski liczący zaledwie lat 28, czyli wśród wielu innych odznaczonych najmłodszy wiekiem.
W Sieradzu Krzyż Zasługi dotychczas otrzymali rejent p. Łempicki i urzędnik kolejowy p. Kempiński.
Dekoracji dokonał p. starosta inż. Boryssowicz.
Piękne przemówienie wygłosił z balkonu kom. policji sekretarz związku Legjonów p. Zaremba wznosząc okrzyk — Marszałek Piłsudski Niech żyje poczem orkiestra straży odegrała hymn państwowy.
Następnie defilada odbyła się przed pomnikiem Marszałka w asyście przedstawicieli państwowych i innych.
W defiladzie wyróżnili się: kolejowe przysposobienie, rezerwa, straż więzienie. Szczególną uwagę zwracał na siebie związek strzelecki z Dzigorzewa — Strzelcy ubrani byli w czerwone spencery.
Całość wypadła dobrze.

_________________________________________________________________________________

Echo Łódzkie 1937 sierpień
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Echo Łódzkie 1938 styczeń
_________________________________________________________________________________Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza