-->

sobota, 4 maja 2013

Dąbrowa Widawska

Czajkowski 1783-84 r.
Dąbrowa, parafia widawa, dekanat szadkowski, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat sieradzki, własność: biskup łucki.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Dąbrowa widawska, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Sieradzki, parafia Widawa, własność prywatna. Ilość domów 46, ludność 326, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny:  
Dąbrowa Widawska,  wś i folw., pow. łaski, gm. Dąbrowa widawska, par. Widawa. W 1827 r. było tu 46 dm., 326 mk. Gm. D. należy do s. gm. okr. III w Rembieszowie, st. poczt. w Widawie; 5562 mk. Dobra D. widawska składają się z folw.: D. widawska, Witoldów i Świerczów, tudzież wsi D. widawska, Świerczów i nomenklatury Kobylarnia; od Piotrkowa w. 49, od Łasku w. 21, od Widawy w. 2, od rz. Warty w. 3. Nabyte w r. 1860 za rs. 70,350. Rozl. wynosi m. 2080, a mianowicie: fol. D. widawska, gr. orne i ogrody m. 660, łąk m. 140, pastwisk m. 64, lasu m. 248, nieużytki i place m. 56; razem m. 1167. Płodozmian 8-polowy. Bud. mur. 2, drewn. 13. Folw. Witoldów gr. orne i ogrody m. 190, łąk m. 1, wody m. 23, nieuż. i place m. 17; razem m. 228. Płodozmian 5-polowy. Bud. drewn. 4. Folw. Świerczów grunta orne i ogrody m. 204, łąk m. 49, pastw. m. 94, lasu m. 197, nieużytki i place m. 12; razem m. 581. Płodozmian 7-polowy. Bud. drew. 4. Pokłady marglu gliniastego i wapiennego. Wieś D. widawska osad 51, gr. m. 536; wś Świerczów osad 21, gruntu m. 214; nomenklatura Kobylarnia osada 1, gruntu m. 12.

Słownik Geograficzny:
Widawska Dąbrowa,  kol., wś, fol. i dobra, pow. łaski, gm. Dąbrowa Widawska, par. Widawa (odl. 3 w.); wś ma 60 dm., 538 mk., 529 mr. włośc.; kol. 6 dm., 118 mk., 1106 mr. Gmina ma 5956 mk. (w tem 1401 żydów i 58 prot.). Ob. Dąbrowa 41.

Spis 1925:
Dąbrowa Widawska, wś, pow. łaski, gm. Dąbrowa Widawska. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 81. Ludność ogółem: 528. Mężczyzn 277, kobiet 251. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 528. Podało narodowość: polską 528.

Wikipedia:
Dąbrowa Widawska-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie łaskim, w gminie Widawa. Do 1930 roku istniała gmina Dąbrowa Widawska. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
DĄBROWA WIDAWSKA par. Widawa, p. łaski, f-ki Dąbrowa , Witoldów, Świerczów o obszarze 2080 mg. Nabyte w 1860 r. za 70.350 rbs. (SGKP t.1, s.921)

1992 r.
________________________________________________________________________________
Kapliczka z XIX w. w Dąbrowie Widawskiej

Fot. Janusz Marszałkowski

Gazeta Warszawska 1821 nr 124

Maiąc za cel dogodzenia stronom interesowanym, wiadomo czyni się ninieyszem, iż effekta zaięte, iako to: Jeleni chowanych żywych sztuk dziewięć, bydło, owce, i meble etc., aktem tradycyynym na dniu 26 Mca Lipca r. b. na gruncie wsi Dąbrowa JW. Turskiego Stolnika Szadkowskiego dziedziczney, zdziałanym, przez Ur. Marcina Moszyńskiego Komornika Powiatu Sieradzkiego w dniu 26 Mca Sierpnia roku tegoż, za gotowe pieniądze kurs w kraiu maiące na sprzedaż wystawione będą. Zatem amatorów osobliwie na takowe zwierzęta, iakiemi są ielenie chowane, chęć maiących licytowania zaprasza się.


Dziennik Obwieszczeń Rządowych i Prywatnych dla Królestwa Polskiego 1827 nr 32

Podpisarz Trybunału Cywilnego pierwszej Instancji Województwa Kaliskiego. Podaje do publicznej wiadomości, iż na wniosek Jana, Ignacego, Maxymiliana , Antoniego, i Maryanny zamężnej Hrabiny. Małachowskiej, wszystkich rodzeństwa Turskich, jako beneficjalnych sukcessorów po niegdy Xawerym Turskim pozostałych, od których Patron Trybunału Paweł Witkowski, w Kaliszu z urzędu zamieszkały stawa. — Trybunał Kaliski wyrokiem z dnia 24 Stycznia r. b. potwierdziwszy relacją biegłych, podzielającą dobra Widawskie, które niegdy Xawery Turski z mocy testamentu przez ś. p. Xiędza Felixa Turskiego Biskupa Krakowskiego wd. 29 Marca 1800 roku sporządzonego posiadał, na sześć oddziałów sprzedaż takowych nakazał—oddziały te są następuiące: Oddział Iwszy. Miasto Widawa z folwarkiem Kopieci wsią zarobną Ruda, położone nad rzeką Nieczecz mające w swem teritorium drugą większą rzekę Widawkę, na traktach głównych od Uściługa i Lublina doWarszawy, od Wrocławja do Warszawy, od Płocka do W rocławja, od Krakowa do Poznania, i od Łęczycy do Częstochowy, z Młynem na Kopcu i stawem rybnym, tamże na nim będącym, w gminie Widawa i Dąbrowa, w Pcie i Obwodzie Sieradzkim, Wdztwie Kaliskiem sytuowane, z gruntami, rolami, łąkami, borami, drogami, i wodami, włók 83, morgów 17, prętów 235, miary hełmińskiej obejmuiące. Oddział IIgi.—Folwark i wieś Dąbrowa przez której territorium przechodzą dwa trakty od Uściługa i Warszawy do Wrocławia, trzeci zaś od Piotrkowa do Kalisza, wraz z ogrodem włoskim i obszernym spacerowym i fruktowym, bardzo znaczną ilość dobrych gatunków drzew obejmującym, i z oranżerją w której różne rośliny, z wierzyńcem w którym chowane jelenie, z gruntami, łąkami, borami i lasami, w gminie Dąbrowa, w Pcie i Obwodzie Sieradzkim, Wdztwie Kaliskiem położone, 55 włók, 24 morgów, 133 prętów miary hełmińskiej obejmujące. Oddział IIIci — Folwark i wieś Wola Klesczowa, tudzież folwark i wieś Zawady w gminie Dąbrowa, w Pcie i Obwodzie Sierackim, Województwie Kaliskiem położone, z gruntami, rolami, łąkami, borami i lasami 71. włok, 19 morgów, 34. prętów miary hełmińskiej obejmujące — Oddział IV. — Folwark i wieś Świerczów w gminie Dąbrowa, powiecie i Obwodzie Sieradzkim, w Województwie Kaliskiem położone, z gruntami, rolami, łąkami i borami 31. Włok, 22. morgów, 250. prętów miary hełminskiej obejmuiące. Oddział. V.— Folwark i wieś Rogoźno przez którą przechodzą trakty od Uściługa i Warszawy do Wrocławia, od Piotrkowa do Kalisza — nad rzeką Widawką, na której iest młyn o trzech złożeniach, sytuowana w gminie Dąbrowy, w Powiecie i Obwodzie Sieradzkim Województwie Kaliskiem położona, z gruntami, polami, łąkami, i borami 61 włok 16, morgów, 285 prętów obejmujące. Oddział VI. — Folwark i wieś Chrusty nad rzeką Nieczecz w gminie Dąbrowa, wpowiecie i Obwodzie Sieradzkim, w woiewodztwie Kaliskiem położona, z gruntami, lasami, borami, 29. włok, 15 morgów, 22. prętów miary hełmińskiej obejmująca. Publikacya warunków licytacji i przedaży wszystkich powyższych oddziałów, odbytą została na audyencyi Trybunału Kaliskiego, pierwsza w dniu 12 Marca r. b. o godzinie 10. zrana, druga w dniu 26 Marca, trzecia w dniu 9. Kwietnia r. b. termin temczasowego przysądzenia przed delegowanym assessorem Trybunału Kaliskiego Łukaszem Chrzanowskim odbytym został w dniu 23. Kwietnia r. b. o godzinie 3. z południa, zaś termin ostatecznego i stanowczego przysądzenia przed tymże samym delegowanym, oznaczonym iest, mianowicie: oddziału pierwszego i drugiego na dzień 26 Czerwca b. r. na godzinę trzecią po południu— oddziału trzeciego i czwartego na dzień 27 tegoż Miesiąca i roku na godzinę trzecią po południu , a oddziału piątego i szóstego na dzień 28 Miesiąca i roku tychże, także na godzinę trzecią popołudniu, a to w Kaliszu w gmachu sądowym przy ulicy Józefiny sytuowanym, w wydziale drugim Trybunału Cywilnego.— O warunkach licytacyi przedaży każdego respectiwe oddziału majętności Widawskiej, można się dowiedzieć wbiórze podpisarza Trybunału i u Patrona Witkowskiego. w Kaliszu dnia 25 Kwietnia 1827 r. Marjan Krzyżanowki. Podp.

Gazeta Warszawska 1827 nr 87

Podpisarz Trybunału Cywilnego I. Instancyi Woiewództwa Kaliskiego.
Podaie do publiczney wiadomości, iż na wniosek Jana, Ignacego, Maxymiliana, Antoniego i Maryanny zamężney Hrabiny Małachowskiey rodzeństwa Turskich, iako Sukcessorów beneficyalnych po niegdy Xawerym Turskim pozostałych, od których Patron Paweł Witkowski stawa, Trybunał wyrokiem z dnia 24 Stycznia r. b. potwierdziwszy relacyią biegłych, maiętność Widawską, którą niegdy Xawery Turski z mocy testamentu przez ś. p. Xiędza Felixa Turskiego Biskupa Krakowskiego na dniu 29 Marca 1800 roku sporządzonego posiadał, na sześć oddziałów dzielącą, sprzedaż takowey nakazał.
Folwark i wieś Dąbrowa, przez którey territorium przechodzą 2 trakty od Uściługa i Warszawy do Wrocławia, trzeci zaś od Piotrkowa do Kalisza, wraz z ogrodem Włoskim, obszernym, spacerowym i fruktowym bardzo znaczną ilość dobrych gatunków drzew obeymuiącym i z oranżeryą, w którey różne rośliny, i z zwierzyńcem, w którym chowane ielenie, z gruntami, łąkami, borami i lasami, w Gminie Dąbrowie, Powiecie i Obwodzie Sieradzkim, Woiewództwie Kaliskiem położona, 55 włók, 24 morgów, 133 prętów miary Chełmińskiey obeymuiąca, do drugiego oddziału należąca, sprzedaną zostanie przed Delegowanym Assessorem Trybunału Łukaszem Chrzanowskim, i w tym celu Termin do tymczasowego przysądzenia na dzień 23 Kwietnia r. b. o godzinie 3 po południu w Kaliszu w Wydziale II Trybunału iest wyznaczony.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi i przedaży, nastąpi w d. 12 Marca r. b. o godzinie 10 zrana. O warunkach można się dowiedzieć w Biórze Podpisarza Trybunału i u Patrona Witkowskiego.
W Kaliszu dnia 8 Marca 1827 r.
Cichorski.

Powszechny Dziennik Krajowy 1829 nr 89

Komornik Trybunału Cywilnego Woiewództwa Kaliskiego. Podaie do publiczney wiadomości iż w dniu 19 Czerwca r. b. o godzinie 10 z rana i w dniu następnym, przed W. Antonim Pstrokońskim, Reientem Powiatu Sieradzkiego, w Sieradzu, odbędzie się publiczna licytacya na 3ch letnie wydzierżawienie dóbr ziemskich Miasta Widawy, w pięciu oddziałach to iest: 1. Miasto Widawa z folwarkiem Kopiec, z wsią zarobną Ruda, 2. Wieś folwarczna Dąbrowa z pustkowiem Kobylarnia. 3. Wieś folwarczna Chrusty z Wsią folwarczną Zawady. 4 Wieś folwarczna Świerczów, i 5, Wieś folwarczna Rogoźno w Powiecie i Obwodzie Sieradzkim, Woiewództwie Kaliskiem położonych. Dzierżawo ta, poczynać się będzie od Sgo Jana Chrzciciela r. b. a kończyć się będzie w dniu 24 Czerwca 1832; ile te dobra czynszu dzierżawnego przynoszą, niewiadomo, albowiem zostaią w Administracyi. W Kaliszu dnia 3 Kwietnia 1829 roku. Leon Nowierski.

Dziennik Powszechny 1832 nr 63

Komornik przy Trybunale Cywilnym Woiewództwa Kaliskiego. Zawiadamia iż w dniu15 Maia r. b. o godzinie 10 z rana w Miescie Sieradzu przed W. Antonim Pstrokonskiem Reientem Powiatu Sieradzkiego, odbędzie się publiczna licytacya na trzechletnie wydzierżawienie Dóbr Ziemskich maiętności Miasto Widawa z przyległemi wsiami, Świerczów, Rogoźno, Chrusty, Ruda, Wolka, Dąbrowa, Zawady, z Pustkowiami Kopiec, Pilchy, Podlow, Balazny, i Rożny zwanemi, w Powiecie i Obwodzie Sieradzkiem Woiewództwie Kaliskiem położone. Dobra te wydzierzawione będą w sześciu oddziałach iako to: 1. Miasto Widawa z folwarkiem Kopiec z wsią Zarobną Ruda. 2. Wieś folwarczna Dąbrowa z Pustkowiem Kobylarnia. 3. Wieś folwarczna Rogoźno. 4 Wieś folwarczna Świerczów. 5. Wieś folwarczna Wolka Kleszczowa. 6. Wsie folwarczne Zawady i Chrusty. Dzierzawa ta poczynać się będzie od S. Jana Chrzciciela r. b. a kończyć się będzie w dniu 24 Czerwca r. 1835. Dobra te przynoszą teraz rocznie czynszu dzierżawnego, ad 1 złp. 11,005. ad 2 złp. 8,200 ad 3 złp. 4,520 ad 4 złp. 5,755 ad 6 złp. 3,621 oddział zaś piąty zostaie W Administracyi, warunki do licytacyi przeyrzane bydź mogą u wspomnionego Reienta. W Kaliszu d. 14 Lutego 1832 r. Leon Nowierski.

Dziennik Powszechny 1833 nr 207

Sąd Policyi Prostey Ptu Sieradzkiego. W dniu 6 Czerwca r. b. wysłany został przez starozakonnego Rafała Izraelowicza, pachciarza z wsi Sarnowa Powiatu tuteyszego, syn iego imieniem Dawid Izraelowicz, lat 15 maiący, do Sieradza, w celu zapłacenia rekrutowego, i ten dnia 10 t. m. i r. przez ludzi powracających od pracy z pola, w południe przy drodze gospodarczey, w pole tylko, a nie gdzie indziey wiodącey, w życie pańskim na gruncie wsi Dąbrowy widawskiey, w Powiecie tuteyszym, o pięć stay od tey wsi, znalezionym został, ale nieżywy. Śledztwo na gruncie przez Sąd dokonane, wykryło, że Dawid Izraelowicz był w Sieradzu dnia tego kiedy z Sarnowa wyszedł, podatek zaspokoił, i mógł mieć przy sobie resztę złp. 2 gr. 15, bez innych kosztowności, oraz że powracał nie drogą, czyli nie traktem właściwym do Sarnowa, i że droga pomieniona przy którey on w życie leżał, iedynie z wsi Dąbrowy Widawskiey w pole prowadzi. Obeyrzenie zaś cadavra i sama sekcya przekonały, iz głowa z szyią była odosobniona od reszty ciała, zupełnie pozbawiona części muszkularnych, i że przez iamę pomiędzy ramionami uformowaną, zwierzęta wyrwały zupełnie serce i płuca. Oprócz innych spostrzeżeń, relacyą obducentów obiętych, nayważnieyszem iest to, iz na około dwóch kości szyiowych pacierzowych znaleziono chustkę cienko złożoną, ku przodowi mocno dwa razy okręconą, i takoż dwiema węzełkami zawiązaną, z czego wynika, iz trzecia osoba do zgonu iego przysłuzyć się mogła, a tak stosuiąc się do § 132 ordynacyi kryminalney pruskiey wzywa wszelkie władze, iak również w szczególności każdego, o tem wypadku mieć wiadomość mogącego, by o przyczynie istotney śmierci Dawida lzraelowicza Sąd tuteyszy, albo szan. Sąd Policyi Poprawczey Wydziału Kaliskiego zawiadomić zechciał. Sieradz dnia 12 Lipca 1833 roku. N. D. 908 Maliszewski P. S.


Dziennik Powszechny 1835 nr 110

Dyrekcya Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Wdztwa Kaliskiego. Uwiadamia publiczność, iż dobra ziemskie: a) Konopnica, w Powiecie Wieluńskim, b) Zakrzewek, w Powiecie Pyzdrskim, c) Rząśnia, w Powiecie Radomskim, d) Rorowno, w Powiecie Wieluńskim, e) Widawa z przyległemi wsiami Świerczów, Roguźno, Chrusty, Ruda, Wólka, Dąbrowa, Zawady z pustkowiami Kopice, Pilchy, Podlów, Balazny i Rożny zwanemi, w Powiecie Sieradzkim, Woiewództwie Kaliskiem położone, Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu zastawione, na satysfakcyą zaległych procentów Towarzystwu przypadaiących, z mocy art. 86 i 87 prawa Seymowego, w dniu 1/13 Czerwca 1825 roku zapadłego, w trzechletnią dzierzawę, poczynaiąc od dnia 24 Czerwca r. b. 1835, do tegoż dnia 1838 r. przez publiczną licytacyą w dniu 30 Maia r. b. o godzinie 10 z rana, w Kaliszu w mieyscu posiedzeń Dyrekcyi Szczegółowey Woiewództwa Kaliskiego odbyć się maiącą, więcey daiącemu i przybicie otrzymuiącemu wypuszczone zostaną, pod następuiącemi głównemi warunkami.
1. Dzierzawca obowiązany będzie opłacać corocznie ciężary gruntowe i podatki publiczne, do gruntu przywiązane, z samego prawa przywiley maiące, tudzież wszelkie opłaty i składki przy licytacyi numerycznie wykazać się maiące.
2. Przed obyęciem dóbr w possessyą, a naydaley w dniach trzech po odbytey licytacyi i utrzymaniu się przy dzierzawie, zapłaci do Kassy Obwodu podatki zalegle i uprzywileyowane, iakie z dniem rozpoczęcia licytacyi zalegać będą.
3. Winien będzie przed obyęciem dzierzawy zapłacić całkowitą zaległość, Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu od udzieloney na te dobra pożyczki przypadaiącą, z kosztami i karami, łącznie z ratą czerwcową r. z. co do dóbr: a. na złp. 3,204 gr. 17; ad b. złp. 792 gr. 12; ad c. zł. 2,313 gr. 22; ad d. złp. 5,044 gr. 2; ad e. złp. 10,676 gr. 11 obrachowaną.
4. Przyiąć obowiązek dalszego regularnego przez ciąg dzierzawy wnoszenia opłat z dóbr tych Towarzystwu Kredytowemu należących, w dwóch półrocznych ratach, a mianowicie: od dnia 1 do 12 Czerwca i od dnia 1 do 12 Grudnia każdego roku, które-to wypłaty półrocznie, co do dóbr ad a. złp. 1,468 gr. 29; ad b. złp. 492 gr. 27; ad c. złp. 930; ad d. złp. 3,673 gr. 15; ad e. 10,119 gr. 17 wynosić mogą.
5. Oddać dobra po wyiściu kontraktu w takim stanie, w iakim ie obeymuie.
6. Zrzec się ma wszelkich pretensyi przez czas dzierzawy za iakiebądź nakłady gruntowe.
7. Codo uchybień opłat, dzierzawca poddać się winien exekucyi Administracyiney i ulegać będzie decyzyom władz Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego.
8. Każdy chęć licytowania maiący złożyć ma na vadium w monecie brzęczącey, co do dóbr ad a. złp. 3,300; ad b. złp. 850; ad c. złp. 2,400; ad d. złp. 5,200; ad e. złp. 10,800, które onemuż po ukończeniu dzierzawy wydane zostanie, ieżeli warunkom dzierzawy zadosyć uczyni; w przeciwnym razie vadium to służyć będzie na pokrycie kosztów i szkód, iakieby z niedotrzymania warunków wyniknąć mogły. Vadium to po dopełnieniu §§. 2 i 3 ninieyszych warunków, iako kaucya na lat 3 dzierzawy w Dyrekcyi pozostać maiąc, może być przez pluslicytanta na listy zastawne z odpowiedniemi kuponami wymienione. Kalisz d. 2/14 Kwietnia 1835 roku. Prezes Jezierski. Pisarz Chrystowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1844 nr 111

(N. D. 2348) Pisarz Trybunału Cywilngo I-éj Instancyi Gubernii Kaliskiej.
Podaje do wiadomości, iż na żądanie sukcessorów benficyalnych Józefa Buczyńskiego, to jest: 1. Joanny z Wężyków Buczyńskiej, po tymże Józefie Buczyńskim pozostałej wdowy w Pławnie mieszkającej, z własnych funduszów utrzymującéj się, jako matki i opiekunki nieletniego Franciszka Buczyńskiego.
2. Łukasza Kobierzyckiego, temuż nieletniemu przydanego opiekuna, dziedzica dóbr Dąbrowy-Wielkiej, tamże w Okręgu Sieradzkim mieszkającego.
3. Emiliii z Buczyńskich pierwszego ślubu Kordzikowskiéj i Nikodema małżonków Dzwonkowskich.
4. Albiny Buczyńskiej panny doletniéj.
5. Władysława Buczyńskiego.
6. Maryanny Buczyńskiej teraz Lucyana Sławianowskiego małżonki, czyli obojga małżonków Sławianowskich.
7. Bolesława Buczyńskiego w dobrach Pławnie Okręgu Radomskim Gubernii Kaliskiej mieszkających.
8. Józefy Buczyńskiej, teraz Oswalda Kamockiego małżonki, czyli obojga małżonków Kamockich, we wsi Niewierszynie Okręgu Opoczyńskim Gubernii Sandomierskiej mieszkających.
Wszystkich dziedziców dóbr Pławna z własnych funduszów utrzymujących się, którzy zamieszkanie prawne co do tego przedmiotu obrali u Józefa Miklaszewskiego Patrona przy Trybunale Kaliskim w Kaliszu mieszkającego, i tegoż Patrona Miklaszewskiego za Obrońcę do popierania przedaży w drodze przymuszonego wywłaszczenia dóbr miasta Widawy z przyległościami, w Okręgu Sieradzkim położonych ustanowili; aktem zajęcia przez Franciszka Roweckiego Komornika przy Trybunale Kaliskim w d. 10 (22), 11 (23), 12 (24) i 13 (25) Sierpnia 1842 r. zdziałanym, zajęte zostały na przedaż publiczną w drodze przymuszonego wywłaszczenia na audyencyi Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gubernii Kaliskiej w Kaliszu w pałacu sądowym przy ulicy Józefiny położonym odbyć się mającą:
DOBRA ZIEMSKIE MIASTO WIDAWA
Składające się z miasta Widawy, z folwarku Kopiec, z wsi zarobnéj Ruda, z folwarku i wsi zarobnéj Dąbrowa Widawska, pustkowia Kobylarnia, z folwarku i wsi zarobnéj Roguźno z folwarku i wsi zarobnéj Świerczów z folwarku i wsi zarobnéj Zawady, z pustkowiem Staw i Łęg, z folwarku i wsi zarobnéj Chrosty, które wszystkie stanowią 2 Gminy, to jest jednę Gminę: miasto Widawa, a drugą Gminę powyż wszystkie wyrażone wsie pod nazwiskiem; Dąbrowa Widawska, położone są w Okręgu i Powiecie Sieradzkim Gubernii Kaliskiej, Parafii Widawa, należą prawem własności do sukcessorów beneficyalnych Xawerego Turskiego, to jest: 1. Maxymiliana Turskiego, 2. Jana Turskiego, 3. Ignacego Turskiego, 4. Antoniego Turskiego, 5. Maryanny z Turskich Małachowskiej po Józefie Hrabi Małachowskim pozostałej wdowy, wszystkich współdziedziców dóbr Widawy, z własnych funduszów utrzymujących się, we wsi Komornikach Okręgu i Gubernii Kieleckiej mieszkających, i zamieszkanie prawne obrane mających.
Dobra te wydzierżawione zostały na publicznej licytacyi przed Antonim Pstrokońskim, wówczas Rejentem Okręgu Sieradzkiego w dniach 22 i 23 Kwietnia (4 i 5 Maja) 1841 r. odbytej w pięciu oddziałach, z których oddział 1. składający się: z miasta Widawy, folwarku Kopiec, i wsi zarobnéj Ruda, zadzierżawił Antoni Turski za cenę roczną 14,300 złp. czyli rs. 2,145 i praw swych do téj dzierżawy Albinowi Grochowalskiemu ustąpił.
Oddział drugi obejmujący: folwark i wieś zarobną Dąbrowa Widawska, oraz pustkowie Kobylarnia, zadzierżawił Maxymilian Turski za cenę roczną złp. 9,300 czyli rs. 1,395.
Oddział trzeci, który stanowią folwark i wieś zarobna Roguźno, zadzierżawił Antoni Turski za summę roczną złp 3,810 czyli rs. 571 kop. 50, a następnie praw swych ustąpił Albinowi Grochowalskiemu.
Oddział czwarty składający się: z folwarku i wsi zarobnéj Świerczów, zadzierżawił Махуmilian Turski za summę roczną złp. 3.280 czyli rs. 492, od którego praw tych nabył Μaxymilian Porczyński.
Oddział piąty, obejmujący: folwarki Zawady i Chrosty z wsiami zarobnemi tegoż nazwiska, zadzierżawił Ignacy Kubiński za cenę roczną złp. 4,151 czyli rs. 622 kop. 65 który prawa swoje przelał na Xawerego Walewskiego, prawa te dzierżawy służą wyżej wymienionym dzierżawcom do d. 12 (24) Czerwca 1844 r.
Czynszownicy nie stali w dobrach tych są następni:
1. W mieście Widawie: Jan Orłowski, Hersz Mendlowicz, Abraham Krys, Jan Nepomucen Grodzicki, Jakób Knopf, Szmul Weiss, Sobestyan Derendowski, Szwartzbard cyrulik, wdowa Kohn po Szlamie Kohn pozostała, Abraham Knopf, Sora Bergmann wdowa, Josek Richtiger, od których czynsz wynosi rocznie złp. 2,481 czyli rs. 372 kop. 15: a nadto Jan Orłowski utrzymujący oberżę w mieście Widawie, szynkuje w niéj dworskie trunki za 31 grosz.
2. Na folwarku Kopiec: Szczepan Klatkowski i Antoni Bajer płacą rocznie złp. 360 czyli rs. 54.
3. W Roguźnie: Dominik Szymański, Jan Ciążkiewicz, Józef Frydrychowicz i Józef Kolasiński, płacą rocznie złp. 290 czyli rs. 43 kop. 50, nadto Szymański jako karczmarz szynkuje dworskie trunki za 21 grosz, zaś Kolasiński rybak, oddaje rocznie 100 funtów ryb.
4. W Swierczowie: Tomasz Nowak płaci rocznie 100 złp. czyli rs. 15, i szynkuje dworskie tranki za 31 grosz.
5. We wsi Dąbrowie Widawskiéj: Jan Krzemiak i Josek Jakóbowicz płacą rocznie złp. 410 czyli rs. 61 kop. 50.
6. W Zawadach i Chróstach. Tomasz Ławicki, Józef Ożuchowski, i Jakób Rożowski płacą rocznie złp. 150 czyli rs. 22 kop. 50; wszystkie powyższe czynsze niestałe wynoszą rocznie złp. 3,789 czyli rs. 568 kop. 35.
Oprócz tego zastrzeżoną jest dla nowonabywcy możność poszukiwania od mieszczan miasta Widawy czynszu tytułem dominio directo należnego, a przez nich obecnie nie opłaconego bez żadnej jednak ewikcyi.
Pańszczyzna do oddziału I-go Widawa i Kopiec przywiązana wynosi tygodniowo 47 dni ręcznych i 26 tłuk w żniwa, danina rocznie 13 kapłonów i 130 sztuk jaj.
Do oddziału 2-go Dąbrowa-Widawska wynosi tygodniowo sprzężajem lub ręczno dni 48, zaś ręcznych dni 90, danina rocznie 8 kapłonów, 24 mendli jaj i w gotowiźnie 96 kopiejek.
Do oddziału 3-go Roguźna pańszczyzny ciągłéj dni 32, ręcznej dni 60 tygodniowo, daniny rocznej 13 1/2 kapłonów oraz 13 1/2 mendli jaj.
Do oddziału 4-go Świerczów pańszczyzny ciągłej dni 12 ręcznej 52 dni tygodniowo i 64 tłuk w żniwa, danina wynosi rocznie 2 kapłony i 2 mendle jaj.
Do oddziału 5-go Chrósty i Zawady pańszczyzna ciągła wynosi dni 36, ręczno dni 102, tłuk w żniwa 12, danina rocznie gotowizną rs. 1 kop. 8, kapłonów 9 i mendli jaj 9.
Oprócz tego włościanie w oddziałach wszystkich powyżej wyrażonych odbywają powinności w protokule zajęcia wyszczególnione, posiadając załogę gruntową tamże wymienioną.
Rozległość oddziału 1. w szczególności miasta Widawy, obejmuje około mórg 1,021 pr. kw. 23; folwarku Kopiec i wsi zarobnéj Ruda, około mórg 571, pr. kw. 208, z tych lasu około mórg 157, pr. kw. 180.
Oddziału 2. to jest folwarku i wsi Dąbrowa Widawska około mórg 1,189, pr. kw. 353, z tych lasu około mórg 115, pr. kw. 260.
Oddziału 3. folwarku i wsi zarobnéj Świerczów około mórg 801 pr. kw: 260, z tych lasu około mórg 398, pr. kw. 240.
Oddziału 4, folwarku i wsi zarobnéj Roguźno około mórg 1,465, pr. kw. 24,z tych lasu około mórg 398 pr. kw. 254.
Oddziału 5. i wsi zarobnéj Zawady, oraz folwarku i wsi zarobnéj Chróstu około mórg 2,203, pr. kw. 370, z tych lasu okołο mórg 636, pr. kw. 38. Prócz tej rozległości pastwiska przy każdym oddziale stosunkowo będące, obejmują rozległości około mórg 592, pr. kw: 275, zaś, wody, piaski i miejsca mniéj użyteczne, obejmują około mórg 1,797, pr. kw. 78. Rozległość więc całych dóbr wynosi około mórg 9,571, pr. kw. 136.
Od strony dóbr Patok, Wielkiej Wsi, oraz Grabno i Siedlce exystują kontrowersa w pastwiskach, łąkach i boru w małej obszerności. W mieście Widawie odbywa się rocznie jarmarków 12.
Bliższy opis szczegółowy tych dóbr znajduje się w zbiorze objaśnień, któren jak równie warunki licytacyi i przedaży w Kancellaryi Trybunału Cywilnego Gubernii Kaliskiéj, i u Józefa Miklaszewskiego Patrona przedaż popierającego przejrzane być mogą.
Sprzedaż tych dóbr odbędzie się stosownie do konkurencyi do kupna albo w całości, lub też w pięciu oddziałach wyżej wyrażonych w jakich takowe dobra są wydzierżawione. Protokuł zajęcia wyżéj wspomniony w jednej kopii Maciejowi Staszczykowskiemu ustanowionemu dozorcy w dniu 14 (26) Sierpnia 1842 r., w drugiej kopii Janowi Bakowicz Burmistrzowi miasta Widawy, na ręce Fortunata Gajewskiego Ławnika Kassyera tegoż miasta, w trzeciej Albinowi Grochowalskiemu Wójtowi Gminy Dąbrowa-Widawska, w czwartej zaś Jakóbowi Bojemskiemu Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Sieradzkiego w d. 15 (27) Sierpnia 1842 r. wręczony i zostawiony, następnie w Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej do księgi wieczystej dnia 26 Lutego (9 Marca) 1844 r. wniesiony, a do księgi zaregestrowań Trybunału Cywilnego Gubernii Kaliskiej, w d. 10 (22) Marca 1844 r. wpisanym i zaregestrowanym został.
Pierwsze ogłoszenie zbioru objaśnień oraz warunków licytacyi i przedaży na audyencyi Trybunału Kaliskiego w d. 7 (19) Czerwca 1844 r. o godzinie 10-ej z rana nastąpi.
w Kaliszu dnia 11 (23) Marca 1844 r.
F. Salezy Wołowski Pisarz.

Warszawska Gazeta Policyjna 1846 nr 286

Ważniejsze zdarzeniu zaszłe w Królestwie.
W dniu 3 b. m., 7-letnie dziecię wyrobnika w gminie Dąbrowa Widawska powiecie Sieradzkim zamieszkałego, w rzece tam płynącej utonęło.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1848 nr 68

(N. D.1232) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Kaliskiego.
Zapozywa Grzegorza Klimczaka ostanio we wsi Dąbrowie Widawskiej Okręgu Sieradzkim mieszkającego obecnie z pobytu niewiadomego aby celem wysłuchania wyroku Sądu Kryminalnego Gubernii Warszawskiej przeciw niemu wydanego w Sądzie tutejszym lub najbliższym swego zamieszkania stawił się w ciągu dni 30, gdyż wrazie przeciwnym Sąd według prawa postąpi.
Tyniec pod Kaliszem d. 7 (19) Lutego 1848.
Sędzia Prezydujący Radca Dworu,
Swierczyński.
Gazeta Codzienna 1848 nr 161

Z różnych miejsc Królestwa odebrano wiadomości o znacznych szkodach, w skutku gradobicia i gwałtownych burz zrządzonych. W d. 9 w gminie Dąbrowa Widawska powstała gwałtowna burza z gradem, która prawie wszystkie zboża zniszczyła i kilka budynków obaliła, między innemi owczarnię, w której 12-letnia dziewczynka wiejska przed burzą szukająca schronienia, śmierć znalazła, oprócz tego kilkadziesiąt owiec i parę koni fornalskich zabitych zostało.

Gazeta Codzienna 1851 nr 132

D. 13 b. m. przeniósł się do wieczności w Kaliszu śp. Jan Żychliński, dziedzic dóbr Dąbrowa Widawska.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1852 nr 91

(N. D 1666) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:  
2. Jana Nepomucena Zychlińskiego właściciela dóbr Dąbrowa i Świerczów z pustkowiem Podlaś i częścią pustkowia Pilchy z przyległościami i przynależytościami, w Okręgu Sieradzkim położonych; otworzyły się spadki, do regulacyi których wyznacza się termin na dzień 22 Października (3 Listopada) 1852 r. w Kancellaryi Ziemiańskiej w Kaliszu.
Kalisz d. 28 Marca (9 Kwietnia) 1852 r.
Jan Niwiński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1858 nr 91

(N. D. 1778) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Zawiadamia, iż 1o po Piotrze Ropelskim, jako współwłaścicielu summy rs. 4,695 subintabulowanej na kapitałach w dz. IV wykazu hypotecznego dóbr Dąbrowa i Świerczów w Okręgu Sieradzkim pod Numerami 3 i 4 lokowanych; 2o po starozakonnej Karolinie v. Krusie z Brockmanów, pierwszego ślubu Teplitz, powtórnego Sachs, współwłaścicielce kapitału rs. 450 z procentem, na dobrach Naramice z Okręgu Wieluńskiego w dz. IV pod Nr. 7 lokowanego, a pochodzącego z większej summy rs. 3,675; toczy się postępowanie spadkowe, oraz, że termin do regulacyi tych spadków wyznaczony został na dzień 1 (13) Listopada r. b. w Kancellaryi podpisanego Rejenta. Kalisz dnia 7 (19) Kwietnia 1858 r.
Edward Milewski.

Dziennik Powszechny 1861 nr 57
Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1861 nr 200

(N. D. 4054) Rejent Kancelarji Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu. Po śmierci:   
8. Witolda Nieszkowskiego co do własności dóbr Dąbrowa i Świerczów z Okręgu Sieradzkiego, oraz co do rs. 3287 kop. 85 1/2 na dobrach Walichnowy z Okręgu Wieluńskiego w dziale IV. ad 7 lokowanych; otworzyły się spadki, do uregulowania których termin na dzień 1 (13) Marca 1862 r. w Kancelarji Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu przed sobą wyznaczam. Kalisz dnia 19 (31) Sierpnia 1861 r. Stanisław Rościszewski.
Wiadomości z Pola Bitwy 1863 nr 5

W WIDAWIE. — Oddział Oxińskiego, który miał potyczkę w Kuźnicy Grabowskiej, miał 5-godzinną bitwę z moskalami; ubito nam 6 ludzi, raniono 5; moskale o wiele większe mają straty. Powstańcy w najzupełniejszym porządku, po Widawskiej potrzebie dalszy pochód odbywali.


Dziennik Powszechny 1863 nr 241

(N. D. 4936) Sąd Policji Poprawczej Wydziału Kaliskiego.
Po zaszłej w dniu 9 Maja r. b. potyczce na polach Dąbrowy Widawskiej w Powiecie Sieradzkim, znalezione zostały na gruncie ośm osób zabitych, z których tylko trzy na miejscu z imienia i nazwiska zrekognoskowane być mogły, pozostali zaś pięciu wcale poznane nie były, po zrobionem obejrzeniu sądowem, zmarli pochowani zostali na cmentarzu w mieście Widawie, z powodu wszakże, że akta zejścia ostatnich pięciu spisano z niewiadomych nazwisk, Sąd Poprawczy na zasadzie przeto akt obwieszcza ich rysopisy, a mianowicie:
1. Trup w trumnie przedstawiał mężczyznę lat około 25, wzrostu miernego, dość szczupłego, twarz jego ściągła, oczy niebieskie nos i usta proporcjonalne, wąsiki małe i mały zarost na brodzie blond, miał na sobie koszulę z drobnemi zakładami i gatki z cienkiego płótna, na nogach skarpetki niciane, na których jest czerwona Cyfra A N. Nr. 1.
2. Trup tak jak i poprzedni w trumnie złożony przedstawiał mężczyznę w wieku lat około 25, wzrostu miernego, twarzy okrągłej, oczu siwych, nosa i ust proporcjonalnych, włosów ciemno-blond, bez zarostu z nogami przy wielkich palcach nieforemnemi, na nim koszula lniana dość gruba, z cyfrą J. K kamizelka kortowa popielata z wykładem aksamitnym bronzowym, surdut i spodnie ciemno-szaraczkowe sukienne, kaszkiet z materii jedwabnej czerwonej, w groszek z daszkiem, chustka czarna jedwabna na szyi.
3. Trup jest mężczyzna lat około 24, wzrostu dobrego, budowy ciała dobrej, z twarzą okrągłą, bez zarostu, ma oczy ciemne, włosy na głowie czarne, nos pociągły, usta i brodę proporcjonalne, na nim koszula z cienkiego płótna i takież gatki, kamizelka szara z kościannemi guzikami; nieboszczyk przywieziony został do Widawy ze wsi Kamyka i na drodze umarł.
4. Trup tak jak poprzedni w trumnie złożony okazuje mężczyznę lat około 25 mającego, wzrostu miernego, włosów blond, zarost mu drobny powstaje, oczy ma niebieskie, nos i usta proporcjonalne, ubrany w koszulę cienką, surdut kortowy szaraczkowy, z kołnierzem aksamitnym bronzowym, spodnie szaraczkowe, na sznureczku czarnym ma krzyżyk mosiężny z pasyjką.
5. Trup również w trumnie przedstawiał mężczyznę silnej budowy, około lat 21 mieć mogącego, z włosami na głowie ciemnemi, dość długiemi bez żadnego zarostu, nosa ściągłego, ust szerokich, brody owalnej, twarzy pociągłej, był ubrany w koszulę jedwabną w niebieskie i jasno bronzowe kraty czarno przerabiane, na plecionce jedwabnej czarnej, ma dwa medaljony Najświętszej Panny Marji, jeden zamykany z wyobrażeniem Matki Boskiej Częstochowskiej z wyrytym napisem na wieku ”pamiątka z Częstochowy” a drugi żółty z wyobrażeniem Najświętszej Panny Paryzkiej, gatki na nim białe niebieskie wązkie, w paski; nieboszczyk był żywo przywieziony do klasztoru w Widawie ze wsi Kamyka i tu dopiero umarł.
Wzywa zatem każdego ktoby o nazwiskach i pochodzeniach tych osób posiadał wiadomość aby tej Sądowi tutejszemu lub najbliższemu udzielił.
Tyniec pod Kaliszem d. 25 Wrześ. 1863r.  
Sędzia Prezydujący, Ruprecht.

Dziennik Warszawski 1865 nr 277

UWIADOMIENIA.
(N. D. 6030) Rząd Gubernialny Warszawski.
W depozycie Kasy Głównej Gubernjalnej znajdują się dowody Komisji Centralnej Likwidacyjnej, a mianowicie:
d) Za Nr. 2796, dla dominium Dąbrowa Widawska w Powiecie Sieradzkim, za dostawę produktów do magazynu w r. 1808, na rs. 51 kop. 23 1/2.  
Po odbiór których osoby interesowane dotychczas nie zgłosiły się. Ponieważ Rada Administracyjna Postanowieniem swem z dnia 7 (19) Grudnia 1837 roku, Nr. 12812 usuwając wynikające z zalegania znacznej ilości rzeczonych dowodów niedogodności, naznaczyła ostateczny roczny termin, od daty pierwszego ogłoszenia do ich odbioru; w zastosowaniu się przeto do tego polecenia, Rząd Gubernjalny wzywa właścicieli pomienionych dowodów, lub ich spadkobierców, ażeby opatrzeni w legitymację prawam przepisaną, jako to: w świadectwa tożsamości osoby stwierdzające, albo legitymacją spadkową, jeżeli dowody …...... …........*,sami osobiście lub przez umocowane do tego urzędową plenipotencją osoby, wprost do bióra Rządu Gubernjalnego wydziału Skarbowego, albo też za pośrednictwem właściwych Naczelników Powiatowych, w przeciągu najdalej jednego roku, od daty niniejszego obwieszczenia zgłosili się, w razie bowiem przeciwnym, dowody takowe uważane będą za niemające właściciela, i jako takie zniszczone zostaną, a właściciele utracą na zawsze prawo do upomnienia się o jakiekolwiek wynagrodzenie za pretensje, które zniszczonemi dowodami objęte były.
Warszawa d. 17 (29) Września 1865 r.
Z upoważnienia Gubernatora,
Radca Gubernjalny, Strożycki.
Za Naczelnika Kancelarji, Dobrowolski.

*nieczytelne

Dziennik Warszawski 1867 nr 274

Tenże sąd zapozywa Józefa Grabowskiego, mieszkańca wsi i gminy Dąbrowa Widawska w Powiecie Sieradzkim, ażeby w przeciągu dni trzydziestu stawił się w Sądzie tutejszym dla złożenia zeznania.
Tyniec d. 16(28) Listopada 1867 r.
Sędzia Prezydujący, Bromirski.

Dziennik Warszawski 1868 nr 281

N. D. 8385. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
Wiadomo czyni iż na żądanie Alfreda Kurnatowskiego dziedzica dóbr Brudzewa i Melanji z Cieszkowskich Zychlińskiej wdowy, z własnych funduszów się utrzymującej, obojga w Brudzewie Okręgu Konińskim zamieszkałych, a zamieszkanie prawne do tego interesu u Franciszka Modrzejewskiego Patrona Trybunału w Kaliszu mieszkającego obrane mających, od których tenże Patron stawa i subhastację dóbr ziemskich Dąbrowa Widawska i Świerczów z przyległościami, w poszukiwaniu sumy rsr. 8,669 kop. 84 1/2, dla Alfreda Kurnatowskiego, a rs. 3,750 dla Melanji z Nieszkowskich Zychlińskiej z procentem od daty ostatniego kwitu od Karola Arkuszewskiego należnych, popiera. Protokółem Romualda Pinoskiego Komornika przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu w d. 11 (23) i 12 (24) Października 1868 r. sporządzonym, zajęte zostały na sprzedaż w drodze przymuszonego wywłaszczenia
DOBRA ZIEMSKIE
Dąbrowa Widawska i Swierczow, składające się: z wsiów Dąbrowa Widawska i Swierczow, folwarków tegoż nazwiska, folwarku Witoldow, nomenklatury Kobylarnia, Pustkowia Podlow i części Pustkowia Pilchy, z wszelkiemi zabudowaniami dworskiemi, z wyłączeniem zabudowań i gruntów na własność włościan przeszłych, z resztą z wszelkiemi dochodami i użytkami, rolami, łąkami, borami, zaroślami i pastwiskami, z tem wszystkiem co całość ich stanowi i w tym ograniczeniu jak się teraz znajdują. Dobra te graniczą z jednej strony z wsią Zborów i Kociny, z drugiej z dobrami Wielga wieś lit. A. z trzeciej z wsią Lgoty a z czwartej z wsią Wolka, Podgórzem i gruntami do m. Widawy należącemi, odległe od m. Widawy wiorst 2, Burzenina wiorst 4, Zduńskiej Woli w. 13, a Sieradza wiorst 21, należą do gminy Dąbrowa Widawska, parafji Widawa, w Ogręgu Sieradzkim, Powiecie Łaskim, Gubernji Petrokowskiej położone, których właścicielem jest Karol Arkuszewski w Dąbrowie zamieszkały i zamieszkanie prawne obrane mający, znajdują się w dzierżawnym posiadaniu, Dąbrowa Ignacego Arkuszewskiego za czynsz roczny rsr. 3,6000, a Swierczow Wiktorji z Dworzyńskich Starzyńskiej za czynsz roczny rs. 1,000 granice są niesporne, obcą dziedziną nieprzedzielone, mają rozległości po uwłaszczeniu uważając sposobem przybliżonym około włók 68 mórg 17 pr. 55 miary nowopolskiej, grunta należą do kl. II, Ш, IV i V. Na gruncie inwentarze należą do dzierzawców, znajdują się zabudowania dworskie potrzebom gospodarstwa odpowiednie, których ilość jak równie wysiewu i inne szczegóły w akcie zajęcia są wymienione. Podatki dworskie do kasy w Łodzi opłacać się winne wynoszą rs. 534 k. 16 1/2, oprócz tego płaci się na Urząd gminy Dąbrowy rsr. 47 kop. 10, a Swierczewa rs. 15 k. 84.
Protokół zajęcia doręczony jest w kopjach Pisarzowi Sądu Pokoju w Sieradzu Władysławowi Porczyńskimu i Wójtowi gminy Dąbrowa Widawska Józefowi Brodzkiemu w d. 6 (18) Listopada 1868 r. obydwom do rąk własnych, następnie do księgi wieczystej właściwej w kancelarji ziemiańskiej w d. 20 Listopada (2 Grudnia) t. r. wniesiony i wpisany, a do księgi zaaresztowań w biórze Pisarza Trybunału utrzymywanej 4 (16) Grudnia 1868 r. wpisany i zaregestrowany został. Sprzedaż dóbr tych odbywać się będzie na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu w miejscu zwykłych posiedzeń w pałacu sądowym przy ulicy Józefina stojącym.
Pierwsze ogłoszenie wurunków licytacji i sprzedaży na audjencji namienionego Trybunału w dniu 16 (28) Stycznia 1869 r. o godz. 10 z rana nastąpi.
Kalisz d. 5 (17) Grudnia 1868 r.
Asesor Kolegjalny, J. Μigórski.

Dziennik Warszawski 1871 nr 91

Podług otrzymanych z 10-ciu gubernij kraju tutejszego, urzędowych wiadomości, w pierwszej połowie marca r. b. miały miejsce znaczniejsze pożary w następujących miejscach:
2) W gubernji petrokowskiej: W dniu 1 (13) marca, w gminie Dąbrowa Widawska, we wsi tegoż nazwiska spaliły się stodoły zaasekurowane na rs. 2,830, wraz z ruchomościami na rs. 6,000 podanemi.

Dziennik Warszawski 1872 nr 21

N. D. 628. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
(…) Po odbyciu trzech publikacji warunków licytacyjnych termin do tymczasowego przysądzenia na d. 8 (20) Kwietnia 1869 r. oznaczony został, w którym dobra Dąbrowy i Swierczew*, temczasowie na własność Frańciszkowi Modrzejewskiemu Patronowi za summę rs. 20,000 przysądzone zostały, stanowcze jednak przysądzenie dla zaszłych sporów odbyć się nie mogło, w trakcie tego aktem z dnia 8 (20) Lutego 1869 r. Alfred Kurnatowski i Melanja Zychlińska, części swych kapitałów, odstąpili Saturninowi Rokosowskiemu, właścicielowi dóbr Rożynów, tamże w okręgu Łęczyckim zamieszkałemu, a zamieszkanie prawne u Frańciszka Modrzejewskiego Patrona obrane mającemu, po usunięciu jednak takowych ostatecznie wyrokiem Rządzącego Senatu, Trybunał wyrokiem Illacyjnym z dnia 14 (26) Lipca 1871 r. oznaczył nowy termin do stanowczej sprzedaży na dzień 8 (20) Września t. r. który z powodu wywołanego po raz trzeci sporu o taksę do skutku nie przyszedł, gdy obecnie taksa została sporządzoną Trybunał wyrokiem Illacyjnym z dnia 18 (30) Stycznia r. b. nowy termin na dzień 2 (14) Marca 1872 r. oznaczył, w którym licytacja rozpocznie się od summy rs. 82,292 jako 2/3części szacunku z taksy.  
w Kaliszu d. 19 (31) Stycznia 1872 r.
Asesor Kolegialny, J. Migórski.

*dotyczy także miejscowości Witoldów, Kobylarnia, Podlow i Pilchy.
_________________________________________________________________________________

Tydzień Piotrkowski 1873 nr. 10
_________________________________________________________________________________Kurjer Warszawski 1876 nr 120

W gminie Dąbrowie Widawskiej, w powiecie Łaskim, 19 kwietnia (1 maja) spadł grad, który zupełnie wybił oziminy, żyto i pszenicę; szkody z tego powodu oszacowane są 9,000 rubli. Sił roboczych nie brak i zapłata za robotę była umiarkowana.  
_________________________________________________________________________________

Tydzień Piotrkowski 1879 nr. 13
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Tydzień Piotrkowski 1882 nr. 46
_________________________________________________________________________________


Goniec Łódzki 1898 nr 69

□ Wybory na sędziego gminnego do sądu 1-go okręgu pow. łaskiego odbędą się w gminie Górka Pabiańska, Wymysłów i Widzów—d. 13 czerwca, oraz w gm. Dłutów d. 14 czerwca. Kandydatami na sędziów są pp. Antoni Masłowski, Konstanty Bierschenk i August Stentzel; do sądu IV-go okręgu pow. łaskiego w gminie Dąbrowa Widawska i Wola Wężykowa —d. 13 czerwca i w gm. Zapolice—d. 14 czerwca. Kandydatami są pp. Marceli Myszkowski, Antoni Świnarski, Walenty Radoszewski, Bronisław Wehr, Tadeusz Ciesielski, Stanisław Rogaczewski, Bolesław Trepka, Władysław Brzeziński, Kazimierz Niedźwiedzki, Józef Czynkiel, Waleryan Stokowski, Władysław Rogowski, Jan Kobierzycki, Hipolit Kalkus i Wacław Kobyłecki.


Kurjer Warszawski (dodatek poranny) 1898 nr 276

+ Ochrona lasów.
Komitet gubernjalny piotrkowski ochrony lasów, rozdzielił nadzór nad lasami prywatnemi i gminnemi pomiędzy urzędników zarządu leśnego i policji, wkładając na nich obowiązki te jak następuje:

W pow. łaskim: lasy w gminach: Zelew, Wygiełzów, Wola Wężykowa, Dąbrowa-Widawska, Chociw, Dąbrowa-Rusiecka, Dzbanki i Bujny—na pomocnika leśniczego leśnictwa pajęczyńskiego, Stolarowa; Buczek, Pruszków, Zapolice, Bałucz, Lutomiersk i Wodzierady — na naczelnika straży ziemskiej pow. łaskiego; Dłutów, Łask, Wymysłów, Widzew, Górka Pabjanicka i Pabjanice—na pomocnika leśnictwa łaznowskiego, Łapina.

Sport: Tygodnik Ilustrowany 1903 nr 17

Ś. p . Grzegorz Arkuszewski, były obywatel ziemski, w 72 roku życia zmarł w dn. 18. kwietnia. Zmarły był ojcem przemysłowca p. Jana Arkuszewskiego, osiedlił się w Łodzi przed kilkoma laty, dokąd się przeprowadził z majątku swego Dąbrowy Widawskiej. Zgon jego obudził powszechny żal w szerokich sferach polskiego towarzystwa w Łodzi.

Rozwój 1906 nr 122

STAN WOJENNY
w gub. piotrkowskiej.
W czasie trwania stanu wojennego w gub. piotrkowskiej skazane zostały między innemi następujące osoby:

Za uchwałę w gm. Wola-Wężykowa: Wiśniewski, pisarz gminny—1 tydz., pod Białą, później rzucił się pod pociąg. Zygmunt Ograbek ze Siędziejewic to co siedział, gminę zwolnić od kary. Za uchwałę w gm. Dąbrowa-Widawska: Andrzej Szczepaniak, właśc. ze wsi Wola-Kleszczewa — 1 tydz., gminiaków od kary uwolnić.

Rozwój 1906 nr 148

STAN WOJENNY
w gub. piotrkowskiej.
W czasie trwania stanu wojennego w gub. piotrkowskiej skazane zostały między innemi następujące osoby:
Walenty Borowiecki, gm. Chocin i Łukasz Bialczyk, Dąbrowa-Widawska—po 2 mies. więz., za zbieranie pieniędzy.

Gazeta Kaliska 1907 nr 119

Dąbrowa-Widawska- W nocy z dnia 19 na 20 b. m. szalała straszna burza z gradem. Waga jednego ziarna dochodziła 30 gr. Grad nie pozostawił ani jednej szyby w domach, a zboża prawie że zniszczone. Grad padał od godz. 3 do 3 i pół w nocy i leżał na polu do 5 rano.

Rozwój 1908 nr 26

Kary administracyjne. Na mocy postanowienia czasowego generał-gubernatora (...) Mieszkańcy gminy Dąbrowa Widawska, powiatu łaskiego, Ignacy Bednarek i Józef Szewczyk—za nieprawne przechowywanie rewolwerów skazani zostali na 3 miesiące więzienia, a następnie na zesłanie do oddalonych guberni Cesarstwa (na zasadzie 8 go punktu obowiązujących postanowień z dn. 24 grudnia 1905 r.).

Rozwój 1908 nr 208

Kary administracyjne.
Na mocy postanowienia czasowego generał- gubernatora wojennego (...) mieszkańcy Łodzi Władysław i Ignacy Tomaszewscy, Fryderyk Szulc z gminy Dąbrowa Widawska, Fryderyk Gross za włóczęgostwo na1 miesiąc każdy.


Obwieszczenia Publiczne 1917 nr 6

List gończy.
Królewsko-Polski sąd pokoju w Widawie, na mocy 846 i 847 art. ust. post. kar. poszukuje Antoniego Jędrasa lat 22, ostatnio zamieszkałego przy rodzicach we wsi i gminie Dąbrowa-Widawska, Łaskiego powiatu, oskarżonego z art. 581 kod. kar. Rysopis i znaki szczególne oskarżonego niewiadome.
Osoby, którym wiadome jest miejsce zamieszkania oskarżonego, winny wskazać je sądowi.
Sędzia pokoju:

H. Truszkowski.

Obwieszczenia Publiczne 1918 nr 11


List gończy.
Sąd okręgowy w Piotrkowie na mocy art. 846 — 851 ust. post. karn. i na przedstawienie sądu pokoju m. Widawy poszukuje Antoniego, syna Łukasza, Jędrasa, lat 22, oskarżonego z art. 174 K. K., zamieszkałego przy rodzicach we wsi i gminie Dąbrowa-Widawska, powiatu Łaskiego
R ysopis i znaki szczególne zbiegłego Jędrasa niewiadome.
W razie odnalezienia Jędrasa, o miejscu jego zamieszkania należy zakomunikować sądowi pokoju w Widaw ie lub też najbliższej władzy.
Sędzia.
Podsekretarz.

Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 90


Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
3) Józefie Łysiaku, synu Michała, właścicielu działki gruntu Nr 2, przestrzeni 5 dzies. 378 saż., w kol. Dąbrowa Widawska Nr IV, pow. Łaskiego;
Termin regulacji powyższych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 17 maja 1921 r., w kancelarji wydziału hipot. sądu okręgowego w Piotrkowie,—w którym osoby, interesowane, mają się stawić, pod skutkami prekluzji.  

Obwieszczenia Publiczne 1921 nr 21


Postępowania spadkowe.
Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
9) Franciszku Pazerze (Pazera vel Pasera), właścicielu działki gruntu Nr 16, przestrzeni 2 dzies. 1448 saż., ze składu kol. Dąbrowa-Widawska Nr 1, pow. Łaskiego.
Termin regulacji powyższych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 20 czerwca 1921 r., co do punktów: 1, 2, 4, 5, 6, 7 i 9 — w kancel. tegoż, wydziału hipot.; co do punktu 3 — w kanc. Seweryna Żarskiego, — zaś co do punktu 8 — w kanc. Bronisława Cedrowskiego, notarjusza przy wydziale hipot. sądu okręgowego w Piotrkowie, a w którym to terminie osoby interesowane mają się stawić, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1923 nr 16

Sąd pokoju w Widawie, pow. Łaskiego, na zasadzie art. 581 i 3091 U. P. C., wzywa Wojciecha Frączyńskiego vel Słomczyńskiego i Juljannę Frączyńską vel Słomczyńską, poprzednio zamieszkałych w m. Charkowie (w Rosji), obecnie niewiadomych z miejsca pobytu, aby w terminie 4-miesięcznym, od dnia wydrukowania niniejszego wezwania, stawili się do tegoż sądu, w charakterze spadkobierców, do sprawy (C. 462/22) z powództwa Józefa Jagielskiego i Teofili Nowakowskiej, działającej w asystencji męża Czesława Nowakowskiego o podział spadku, pozostałego po zmarłej Józefie Trzecińskiej, z domu Jagielskiej, a składającego się: 1) z osady włość., zapisanej w tabeli na grunta poduchowne pod Nr 3, przestrzeni 4 mórg 32 pręt. i 2) połowy nieruchomości Nr 76, przestrzeni około 3,5 morgi gruntu i połowy placu na którym znajduje się stodoła w Widawie, gm. Dąbrówka-Widawska.

W razie niestawienia się wezwanych w powyższym terminie sprawa stanie rozpatrzona w ich nieobecności.

Gazeta Świąteczna 1923 nr 2192

Z pod Widawy w powiecie łaskim, województwie Łódzkiem, piszą do nas: Okolicę naszą nawiedziło temi czasy kilka pożarów. W niedzielę 14 stycznia wieczorem we wsi gminnej Chociwiu spalił się dom i stodoła. Chociaż w okolicy znajduje się kilka straży ogniowych ochotniczych, a mianowicie w Restarzewie, Zawadach i Widawie, jednak żadna nie przybyła na ratunek. Dnia 16-go stycznia spaliły się czworaki we wsi Woli-Kleszczowej, a 17-go dwie zagrody w Dąbrowie Widawskiej. W okolicy tutejszej panuje jeszcze po części ciemnota. Na zgromadzeniu gminnem w Chociwiu powstała myśl, żeby uchwalić jakieś zapomogi dla dwóch istniejących w gminie straży ogniowych, ale gminiacy myśl tę odrzucili, tłómacząc, że straże są zbyteczne. A przy wyborach do sejmu i senatu nie słuchali kapłanów i wogóle ludzi godnych zaufania, lecz poszli za nawoływaniem partyjników klasowych i głosowali na jedynkę. Szczęściem jednak, nie wszędzie tak było i z naszego 14 okręgu wybrano 3-ch posłów z „ósemki”: Rokosowskiego, Lipskiego i Rąba. Szczęść im Boże w pracy sejmowej dla dobra kraju! Czytelnik W.

 Ziemia Sieradzka 1923 lipiecŁódzki Dziennik Urzędowy 1925 nr 18

Na zasadzie postanowienia Województwa z dnia 24. III. 1925 L. Pr. 1905 (3) II wciągnięto do rejestru Stowarzyszeń i Związków Nr. 988 „Towarzystwo Straży Ogniowej Ochotniczej w Dąbrowie - Widawskiej" (p. Łaski).

Łódzki Dziennik Urzędowy 1925 nr 46


Na zasadzie postanowienia Województwa z dnia 4.8 1925 r. L. Pr. 4627 (1) II, wciągnięto do rejestru Stowarzyszeń i Związków Nr. 1066, „Kółko Rolnicze w Dąbrowie Widawskiej" (pow. Łask).


Łódzki Dziennik Urzędowy 1926 nr 40

Na zasadzie postanowienia Województwa z dnia 30.5.1926 r., L. B. P. 2685/2 wciągniąto do rejestru stowarzyszeń i związków Nr. 1276 „Gminne Kółko Łowieckie" w Dąbrowie-Widawskiej.

 Ziemia Sieradzka 1926 październik


Łódzki Dziennik Urzędowy 1927 nr 19

WYKAZ
wydanych przez Starostwo Łaskie odpisów kart ewidencyjnych w kwartale IV-ym 1926 r. i kwartale
I-ym 1927 r.
7. Karta ewidencyjna za Nr. 1816-IV, wystawiona dnia 30.6. 1924 r. Franciszkowi Piwińskiemu, mieszk. wsi i gm. Dąbrowa Widawska. — Duplikat wyst. 28.3. 1927 r.
Kierownik Starostwa: (—) Wallas Jan.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1928 nr 20

Ogłoszenie.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie podaje do publicznej wiadomości, że orzeczeniem z dnia 21-go stycznia 1928 roku postanowił: ustalić obszar scalenia wsi Dąbrowa-Widawska w składzie gruntów:
1) około 300,50 ha, zapisanych w tabeli likwidacyjnej tej wsi; 2) około 72,52 ha gruntów za zlikwidowane służebności wsi Dąbrowa - Widawska, tudzież 3) około 38,80 ha gruntów hipotecznych „kolenia: Antoniego s. Stan. i Marjanny małż. Miksa, tów hipotecznych z majątku Dąbrowa-Widawska kolonja Dębina; 5) około 76,72 ha gruntów hipotecznych z majątku Dąbrowa-Widawska kolonja Babina; 6) około 29,62 ha kolonji Józiuchna, oraz 7) około 117 ha z dóbr „kolonja Dąbrowa-Widawska Nr. 1", czyli kolonja Żabieniec, będących w posiadaniu wykazanych w prowizorycznej liście uczestników scalenia: Antoniego s Stan. i Marjanny małż. Miksa, Józefa s. Rocha Karczmarka, Wojciecha s. Jana Pokorskiego, sukc. Jakuba Kubiaka, Józefa Włodarczyka, Marjanny Bąk i sukc. po Janie Bąku, Rocha i Antoniny małżonków Piechowicz, sukc. Ignacego Owczarka, Wojciecha s. Józefa i Józefy małż. Chojnackich, Michała s. Jana Chojnackiego, Jana s. Andrzeja Chojnackiego, Franciszka Brockiego, sukces. Andrzeja Gocałka, Walentego Klimczaka, Franciszka i Marjanny małż. Kowalczyk, Antoniego s. Wojciecha Chojnackiego, sukc. Franciszka Chojnackiego, Franciszki Iwańskiej, i sukc. Józefa Iwańskiego, Wojciecha s. Jana i sukc. Antoniny Chojnackich, Marcina i Franciszki małż. Jędrysiak, sukc. Rocha Bobra, (Andrzeja Bobra), Rocha Gocałka, s. Józefa, Józefa s. Józefa Brockiego, Jana s. Franciszka Gocałka, Tomasza s. Walentego Krysika, Jana s. Walentego Krysiaka, Rocha i Zofji małż. Goździk, Marcina Brockiego, Wojciecha s. Michała Chajnackiego, Józefa Rakowskiego, Józefa Michalskiego, Michała Michalskiego, Marjanny Gzik, Józefy Miksa, Tomasza Gronowskiego, Jana Iwańskiego, Walentego Gronowskiego, Antoniego Blaźniaka, Antoniego Zachary, Andrzeja Śniega, Ignacego Olejniczaka, Michała s. Jakóba Chojnackiego, Jana s. Wojciecha i Heleny małż. Myśliwiec, Józefa s. Wojciecha i Józefy małż. Myśliwiec, Rocha s. Jana Krysiaka, Józefa i Zofji małż. Horczak, Władysława Włodarczyka, sukc. po Romanie Machela, Stanisława s. Szczepana Gocałka, Antoniego s. Stanisława i Franciszki małż. Gocałek, Ignacego s. Antoniego Mielczarka, Franciszka s. Walentego Gocałka, sukc. po Franciszku Pokorskim, sukc. po Franciszku Pazerze, Antoniny Kowalczyk, i sukces. po Rochu Kowalczyku, Michała s. Franciszka Chojnackiego, Stanisława Wojciechowskiego.
Orzeczenie to zostało utrzymane w mocy orzeczeniem Ministra Reform Rolnych z dnia 21 września 1928 roku.
Z polecenia Prezesa
Naczelnik Wydziału: (—) K. Jaroński.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1929 nr 5

OGŁOSZENIE.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie, podaje do publicznej wiadomości, że orzeczeniem z dnia 26 maja 1928 roku
POSTANOWIŁ:
1)wniosek mieszkańców wsi Świerczów, gminy Dąbrowa-Widawska, pow. łaskiego z dnia 12 grudnia 1927 roku w sprawie scalenia ich gruntów zatwierdzić, oraz
2) ustalić obszar scalenia w składzie gruntów:
a) ukazowych i zasłużebnościowych, wykazanych w tabeli likwidacyjnej wsi Świerczów, o obszarze około 330 ha,
b) rozparcelowanych z maj. Świerczów, objętych księgą hipoteczną maj. „Folwark Świerczów",
o obszarze około 117 ha, a należących do Antoniego i Józefy małż. Sowińskich, Heleny sukc. Józefa Machelów, Marcina Klimczaka, Stanisława Mikły, Marcina i Marjanny małż. Pabisiak, Franciszka Sowińskiego, Antoniego i Marjanny małż. Siewierskich, Antoniego i Stefanji małż. Nowackich, Stanisława i Józefy małż. Mucha, Wojciecha Bartosika, Ignacego i Józefy małż Zatorskich, Rocha i Antoniny małż. Serafinowicz, Józefa i Katarzyny małż. Nagielskich, Józefa i Magdaleny małż. Kapica, Marcina Mikły, Marjanny z Klimczaków Bączyk, Józefa s. Bartłomieja Klimczaka, Marjanny Bączykównej, Józefy Śnieg, Antoniego Rybaka, Adama Mielczarka — wszystkich ze wsi Świerczów, Tomasza i Józefy małż. Bączyk, Antoniego i Marjanny małż. Wieczorek, Antoniego Miśkiewicza, Wojciecha i Anny małż. Klimczak, Józefa Rybaka, Antoni Moraczyńskiej, Wojciecha Wieczorka, Antoniny Bartosik, Józefa Benckiego i Stanisława Gały — wszystkich z kol. Świerczów, Stanisława Gocałka i Antoniego Piskosia ze wsi Bagno i Michała Brockiego ze wsi Dąbrowa- Widawska.
c) objętych księgą hipoteczną maj. „Folwark Świerczów", o obszarze około 8 ha, celem zniesienia enklawy.
Orzeczenie to zostało utrzymane w mocy orzeczeniem Ministra Reform Rolnych z dnia 11 grudnia 1928 roku.
Z p. Prezesa (—) Lipski
Naczelnik Wydziału.  

Łódzki Dziennik Urzędowy 1929 nr 21

Ogłoszenie.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie podaje do publicznej wiadomości, że orzeczeniem z dnia 26 sierpnia 1929 roku postanowił:
1. Wniosek Powiatowego Urzędu Ziemskiego w Łasku z dnia 26 lipca 1929 r. Nr. 1243 w sprawie rozszerzenia obszaru scalenia wsi Dąbrowa Widawska, gminy Dąbrowa Widawska, powiatu łaskiego — zatwierdzić, oraz
2. zwiększyć obszar scalenia wsi Dąbrowa Widawska przez włączenie do tegoż gruntów o obszarze około 4.3 ha (działka gruntów ornych oznaczona Nr. I na planie gruntów „grupy Łazisko"), a należących do Józefa i Anny małż. Rakowskich.
Orzeczenie to uprawomocniło się dnia 18-go września 1929 roku.
Z. p. Prezesa (—) B. Bazilewicz
w/z Naczelnika Wydziału.

Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 15

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, toczą się postępowania spadkowe po zmarłych:
16) Tomaszu Miłosie, synu Mateusza, właścicielu osady Nr. 1 w dobrach Dąbrowa Widawska, pow. łaskiego;
Termin regulacyj powyższych postępowań spadkowych wyznaczo­ny został na dzień 28 sierpnia 1930 roku co do punktów 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; 17 i 18 w kancelarji wydziału hipotecz­nego sądu okręgowego w Piotrkowie zaś co do punktów 19 i 20 w kancelarji Władysława Piaszczyńskiego, notarjusza przy tymże wydziale hipo­tecznym, w którym to dniu osoby zainteresowane winny się stawić, pod skutkami prekluzji.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1930 nr 22

Ogłoszenie.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie podaje do publicznej wiadomości, że orzeczeniem z dnia 7 czerwca 1930 r.
postanowił:
I. Wniosek Powiatowego Urzędu Ziemskiego w Łasku z dnia 3 czerwca 1930 r. N. 960 w sprawie sprostowania orzeczeń Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Piotrkowie, z dnia 21 stycznia 1928 roku oraz z dnia 26 sierpnia 1929 roku, dotyczących obszaru scalenia wsi Dąbrowa-Widawska, gminy Dąbrowa-Widawska, powiatu łaskiego — zatwierdzić,
II. poprawić sentencję orzeczenia Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Piotrkowie z dnia 21 stycznia 1928 roku, utrzymanego w mocy orzeczeniem Ministra Reform Rolnych z dnia 21 września 1928 r. o ustaleniu obszaru scalenia odnośnie gruntów wsi Dąbrowa - Widawska w tem, iż zamiast p. p. 3, 4, 5, 6 i 7 winno być: p. 3. około 6 ha gruntów, objętych księgą hipoteczną „Dobra Dąbrowa-Widawska",
p. 4. około 13 ha gruntów, objętych księgą hipoteczną „Część dóbr Dąbrowa-Widawska lit. A" uroczysko „Mokradle",
p. 5. około 22 ha gruntów, objętych księgą hipoteczną „kolonja w dobrach Dąbrowa-Widawska lit. N. 1",
p. 6. około 10 ha gruntów, objętych księgą hipoteczną „kolonja Dąbrowa Widawska Nr. II" uroczysko „Dębina Mała",
p. 7. około 10 ha gruntów, objętych księgą hipoteczną „kolonja Dąbrowa-Widawska Nr. IV", uroczysko „Dębina Duża",
p. 8. około 29 ha gruntów, objętych księgą hipoteczną „kolonja Józiuchna Nr. Nr. 1 do 12",
p. 9. około 0,1 ha gruntów placu pokarczemnego majątku „Dąbrowa Widawska",
p. 10. około 119 ha gruntów, objętych księgą hipoteczną „kolonja Dąbrowa-Widawska Nr. 1" grupa zwana „Żabieniec",
p. 11. około 20 ha gruntów hipotecznych „osada Nr. 1 w dobrach Dąbrowa-Widawska",
p. 12. około 17 ha gruntów hipotecznych „osada Nr. 2 w dobrach Dąbrowa-Widawska"
p. 13. około 20 ha gruntów hipotecznych „osada Nr. 3 w dobrach Dąbrowa-Widawska",
p. 14. około 20 ha gruntów hipotecznych „osada Nr. 4 w dobrach Dąbrowa-Widawska",
III. poprawić sentencję orzeczenia Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Piotrkowie z dnia 26 sierpnia 1929 r. w sprawie rozszerzenia obszaru scalenia wsi Dąbrowa-Widawska w tem, iż. p. 2 tegoż orzeczenia otrzymuje następujące brzmienie: zwiększyć obszar scalenia wsi Dąbrowa-Widawska przez włączenie do tegoż około 5 ha gruntów, objętych księgą hipoteczną „kolonja Dąbrowa-Widawska Nr. 111", grupa „Łazisko".
Orzeczenie to zostało utrzymane w mocy orzeczeniem Ministra Reform Rolnych z dnia 29 września 1930 roku.
Naczelnik Wydziału:
(-) M. Grąbczewski.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1931 nr 14

WYKAZ
Stowarzyszeń i Związków, które decyzją Wojewody łódzkiego w dniach i przy liczbach niżej wyszczególnionych zarejestrowane zostały.
L. p. rej. 2535 Koło Rolnicze im. Bolesława Chrobrego w Dąbrowie Widawskiej, pow. Łaski, z dn. 16. XII. 1930 r. L. II. AP. 8221.
Naczelnik Wydz. Bezp. Publ.
(—) Szutowski.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XIII. Obszar gminy wiejskiej Widawa dzieli się na gromady:
3. Dąbrowa-Widawska, obejmującą: wieś Dąbrowa-Widawska, kolonję Żabieniec.
4. Kolonja Dębina, obejmującą: kolonję Dębina, kolonję Dębina-Duża, kolonję Dębina-Średnia, kolonję Dąbrowa-Widawska, Dąbrowa-Widawska N. N., 1—4 kolonję (Babina), kolonję Łazisko, osadę włość. Kobylarnia.
§ 2.

Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak
Wojewoda.

Obwieszczenia Publiczne 1933 nr 66

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Łodzi, sekcja ziemska, niniejszem obwieszcza, że po niżej wymienionych zmarłych toczą się po­stępowania spadkowe:
4) Henryku vel Herszu Fiszlu Szpigielu, synu Emanuela Mendla, zmarłym w dniu 21 stycznia 1924 r., współwłaścicielu reszty dóbr Dą­browa Widawska, pow. łaski rep. hip. Nr. 55;
5) Leopoldzie Szpigielu, synu Emanuela, zmarłym w dniu 24 kwiet­nia 1928 roku, współwłaścicielu reszty dóbr Dąbrowa Widawska, pow. łaski, rep. hip. Nr. 55;
Termin zamknięcia powyższych postępowań spadkowych wyzna­czony został na dzień 28 lutego 1934 roku w tutejszym wydziale hipo­tecznym.

We właściwym terminie osoby zainteresowane osobiście lub przez pełnomocników winne zgłosić swoje prawa pod skutkami prekluzji.

 Echo Łódzkie 1935 luty

14 lat więzienia za napad
Zduszony krzyk „ratun..." zdradził bandytów.
Wieluń, 27, 2. W Małej Wsi dokonano zuchwałego napadu rabunkowego na mieszkanie Piotra Krzywani. Sprawcy których było trzech dostali się do mieszkania przez okno zasłonięte kotarą. Rabusie dopadłszy do zbudzonej szmerami gospodyni domu zaczęli ją dusić żądając wydania pieniędzy.
Na szczęście zduszony okrzyk —„ratun..."— jaki zdołała wydać Krzywaniowa usłyszała reszta domowników i spłoszyła bandytów którzy nic nie zrabowawszy zbiegli.
Zawiadomiona o powyższem policja z Wielunia w krótkim czasie ujęła sprawców tego napadu i osadziła w więzieniu. W tych dniach przed Sądem Okręgowym na sesji w Wieluniu—stanęli sprawcy powyższego napadu:
Brzozowski Franciszek, zam. w Widawskiej - Dąbrowie. Wiśniewski ...* lat 22. zam. we wsi Karsznica. Wacław Łaziński, lat 27 zam. w Małej Wsi i Wacław Olszacki, zam. w Bzkowie.Wymienieni prócz Łazińskiego karani byli kilkakrotnie za różne przestępstwa.
Sąd po zbadaniu sprawy i przesłuchaniu świadków skazał Brzozowskiego i Wiśniewskiego po 4 lata więzienia, Łazińskiego i Olszackiego po 3 lata więzienia — za współdziałanie i za podżeganie do tegoż napadu.
Wszystkich oskarżonych po wyroku osadzono w więzieniu.

*nieczytelne, przypis autora bloga


Łódzki Dziennik Urzędowy 1937 nr 14

II. OGŁOSZENIE URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO ŁÓDZKIEGO
z d. 18 czerwca 1937 r. Nr. RU. VII. 1/5/Łs/13/37 o wyniku przeprowadzonego scalenia gruntów wsi Dąbrowa Widawska.
Na podstawie art. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1931 r. o dowodach prawa własności do gruntów scalonych (Dz. U. R. P. Nr. 39, poz. 340), w brzmieniu nadanym art. 12 rozp. Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 622), oraz art. 14 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o zespoleniu urzędów ziemskich z władzami administracji ogólnej i organizacji komisyj ziemskich (Dz. U. R. P. Nr. 85, poz. 635), tudzież na podstawie art. 33 powołanego rozp. z dnia 11 lipca 1932 r. niniejszym obwieszczam, że w wyniku przeprowadzonego scalenia gruntów wsi Dąbrowa Widawska, gm. Widawa, pow. łaskiego nowoutworzone kolonie, wykazane na planie i w dowodach pomiarowych, sporządzonych w roku 1935 przez mierniczego przysięgłego Zenona Żarzyckiego z tytułu posiadania zostały zapisane na rzecz osób niżej zapisanych:
1. Antoni Miksa, Nr. działek 216, 55, 28, 262, 303, 212, o pow. w ha 0.3047, 2.8994, 2.2786, 0.2186 0.1590,0.4651.
2. Antonina Kopydłowska, Nr. działek 215, 99, 27, 261, 302, o pow. w ha 0.2891, 2.5159, 2.0836 0.2361, 0.1586.
3. Tomasz i Józefa małż. Kaczmarek, Nr. działek 217, 107, 24, 257, 299, o pow. w ha 0.3270, 3.3569, 2.8953, 0.5328, 0.1166.
4. S-cy Rocha Kaczmarka: Józef Kaczmarek 1/6 s. Rocha, dzieci po Michale Kaczmarku: Józef Kaczmarek 1/6, Antoni Kaczmarek 1/6 i Stanisław Kaczmarek 1/6, Józef syn Józefa i Józefy małż. Kaczmarek 2/6, Nr. działek 218, 98, 25, 291, o pow. w ha 0.3943, 2.8924, 1.7642, 0.0912.
4a. Józef Kaczmarek 1/6 syn Rocha, Józef Kaczmarek 1/18 syn Michała, Antoni Kaczmarek syn Michała, Stanisław Kaczmarek 1/18 syn Michała, Józef Kaczmarek 2/6, Stanisław Kaczmarek 2/6, Nr. działki 213, o pow. w ha 0.8218.
5. S-cy Rocha Kaczmarka Józef Kaczmarek syn Rocha 2/18, dzieci po Michale Kaczmarku: Józef Kaczmarek 2/18, Antoni Kaczmarek 2/18, Stanisław Kaczmarek 2/18, Józef Kaczmarek 2/18 i Marianna Kolasińska 6/18, Nr. działek 116, 97, 26, 301, o pow. w ha 0.4516, 2.8285, 1.8608 0.1636.
6. Stanisław Iwański, Nr. działek 88, 71, 156, 192, 251, 285, o pow.0.4138, 6.0138, 2.5953, 1.8302, 0.6002, 0.2679.
7. Antoni i Marianna małż. Krześniak, Nr. działek 119, 96, 23, 283, o pow. w. ha 0.0299, 3-3706,1.9074, 0.1339.
8. S-cy Szczepana Gocałka: Franciszek Gocałek 1/7, Antoni Gocałek 1/7, Franciszka Iwańska 2/7, Jan Gocałek 1/7, Roch
Gocałek 1/7, Józef Gocałek 1/7, Nr. działek 34,284, o pow. w ha 5.8034, 0.1340.
9. Józef Szymański, Nr. działek 281, 310, o pow. w ha 5.4348, 0.2604.
10. Wojciech Pokorski, Nr. działek 117, 111, 171, 258, 309, 114, o pow. w ha 0.5694, 2.0397, 1.0455, 0.4296, 0.2604, 2.0817.
11. Marianna Pokorska, Nr. działki 172, o pow. w ha 0.5870.
12. Franciszek i Władysława małż. Brzozowscy i Józefa Sieja, Nr. działek 95, 22, 260, 295, o pow. w ha 3.2736, 1.8358, 0.2349, 0.1400.
13. S-cy Andrzeja Chojnackiego: Zofia Malinowska 3/120, Józef Chojnacki 54/120, dzieci po Helenie Małolepszej: Józef Małolepszy 1/120, Janina Małolepsza 1/120, Irena Małolepsza 1/120, Zofia Makowska 60/120, Nr. działek 31, 294, o pow. w ha 5.6662, 0.1406.
14. S-cy Jakóba Kubiaka: Roch Kubiak 1/5, Antoni Kubiak 1/5, Józef Kubiak 1/5, Marianna Miłosz 1/5, Agnieszka Kubiak 1/5, Nr. działek 83, 149, 240, 311, o pow. w ha 0.8462, 2.7167, 0.3528, 0.4878.
15. Marianna Dziedzic, Nr. działek 32, 312, o pow. w ha 6.3850, 0.4902.
16. S-cy Rocha Iwańskiego: Andrzej Iwański 1/5, Jan Iwański 2/5, Józefa Pokorska 1/5, Agata Iwańska Franciszek Iwański 1/5, Nr. działek 182, 73, 144, 252, 290, 300, o pow. w ha 0.5635, 3.3849, 2.6070, 0.3592, 0.1900, 0.0424.
17. Jan Iwański Nr. działki 74, o pow. w ha 0.5115.
18. Józef Gocałek, Nr. działek 41, 21, 292, o pow. w ha 2.8892, 1.9349, 0.1226.
19. Józef i Marianna małż. Kaczmarek, Nr. działek 104, 194, 255, 293, o pow. w ha 2.2362, 1.6882, 0.4135, 0.1177.
20. Antonina Włodarczyk i Józef Kowalczyk Nr. działek 39, 307, o pow. w ha 3.1434, 0.1612.
Józef Włodarczyk, Nr. działki 38, o pow. w ha 1.1477.
Antonina Włodarczyk, Nr. działki 210, o pow. w ha 0.1535.
21. Marianna Bąk 3/4 i S-cy Jana Bąka 1/4, Nr. działek 130, 69, 146, 308, 70, o pow. w ha 0.2221, 2.5460, 0.1926, 0.1675, 0.9323.
21. S-cy Jana Bąka: Marcjanna Bąk 1/11, Stanisława Tomczyk 1/11, Antoni Bąk 1/11, Antonina Kubiak 1/11, Jan Bąk 1/11, Józef Bąk 1/11 Marcjanna Bąk 1/11, Józefa Bąk 1/11, Stanisław Bąk 1/11, Władysław Bąk 1/11 i Kazimierz Bąk 1/11, Nr. działek 72, 211, o pow. w ha 0.0694, 0.2818.
22. Roch i Antonina małż. Piechowicz, Nr. działek 87, 75, 197, 250, 289, 189, o pow. w ha 0.7614, 3.7820, 0.5847, 0.7855, 0.1228, 6.2284.
22. Roch Piechowicz, Nr. działek 77, 112, 76, o pow. w ha 0.5115, 4.2469, 2.5157.
23. Stanisław Zięba 3/6 i S-cy Michała Zięby: Józef Zięba 1/6, Marianna Zięba 1/6, Roch Zięba 1/6, Nr. działek 30, 288, o pow. w ha 5.0287, 0.1229.
24. S-cy Ignacego Owczarka: Józefa Owczarek 1/9, Marianna Myśliwiec 1/9, Katarzyna Chojnacka 1/9, Franciszka Jędrysiak 1/9, Józef Owczarek 3/9, Stanisława Owczarek 1/9, Franciszek Owczarek 1/9, Nr. działek 91, 56, 157, 247, 287, 304, 207, o pow. w ha 2.3844, 8.9922, 1.2399, 1.5562, 0.1250, 0.3227, 1.1378.
24. Józef Owczarek, Nr. działek 1/3 część 323 58, o pow. w ha 0.0426, 0.2412.
24. Józef i Marianna małż. Owczarek, 2/3 cz. 323, 57. o pow. w ha 0.0854, 0.4831.
25. S-cy Wojciecha Szczepańskiego: Franciszek Szczepański 1/12, Marcin i Antonina małż. Burzyńscy 11/12, Nr. działek 90, 78, 162, 259, 286 o pow. w ha 0.1806, 2.2791, 0.5341, 0.2443, 0.1444.
26. Agnieszka Pokorska, Józef i Aniela małż. Pawlaczyk, Nr. działek 94, 297, o pow. w ha 3.7817, 0,1245.
27. Kacper Gilewski 6/12, Michał Iwański 3/12, i S-cy Anieli Marandy: Adam Maranda 1/12, Antonina Iwańska 1/12, Antoni Maranda 1/12, Nr. działek 89, 150, 244, 296, o pow. w ha 0.4611, 3.1230, 0.1701, 0,1217.
28. S-cy Teresy Krześniak: Wojciech Chojnacki 3/5, Józef Skweres 3/5, Nr. dział. 133, 152, 159, 256, 298, o pow. w ha 0.3547, 7.0201, 1.1406 0.5398, 0.2742.
28. Wojciech i Józefa małż. Chojnaccy, Nr. działki 151, o pow. w ha 0.3908.
29. Michał i Petronela małż. Chojnaccy, Nr. działek 131, 102, 253, 306, o pow. w ha 0.2195, 2.4382, 0.4057, 0.1167.
29. Michał Chojnacki, Nr. działek 103, 208, o pow. w ha 1.9952, 0.8738.
29. Petronela Chojnacka, Nr. działki 186, o pow. w ha 0.8754.
30. Jan Chojnacki, Nr. działek 132, 276, 187, 305, 277. o pow. w ha 0.1475, 3.5372, 0.7305, 0.2011, 4.8537.
30. Jan i Stanisława małż. Chojnaccy Nr. działki 275, o pow. w ha 3.0877.
31. Franciszek i Marianna małż. Włodarczyk, Nr. działek 173, 169, 242, o pow. w ha 5.7104, 1.5127, 0.3297.
32. Stanisław Kaczmarek 7/14 i S-cy Katarzyny Kaczmarek: Antoni Kaczmarek 1/14, Józef Kaczmarek 1/14, Franciszek Kaczmarek 1/14, Michał Kaczmarek 1/14, Stanisław Kaczmarek 1/14, Wojciech Kaczmarek 1/14, Stanisław Kaczmarek 1/14, Nr. działek 220, 274, 167, o pow. w ha 1.6302, 1.6258, 1.2515.
33. Marcin i Zofia małż. Praszkowscy, Nr. działki 52, o pow. w ha 4.1398.
34. Franciszek Praszkowski, Nr. działek 214, 226, o pow. 0.5252, 3.0630.
35. S-cy Franciszka Piwińskiego: Marianna Piwińska 1/2, Jadwiga Brocka 1/2, Nr. działek 84, 272, o pow. w ha 1.5276, 1.1883.
36. S-cy Józefa Gocałka:.Roch Gocałek 1/6, Antonina Kozioł 1/6, Antonina Gocałek 1/6, Katarzyna Gocałek 1/6, Józefa Guzik 1/6 i Ignacy Gocałek 1/6, Nr. działki 147, o pow. w ha 4.5975.
37. Stanisław i Zofia małż. Gocałek, Nr. działek 177, 175, o pow. w ha 0.4970, 3.8712.
38. Stanisław i Franciszka małż. Malinowscy, Nr. działek 181, 174, 164, o pow. 0.5963, 4.8212, 0.9284.
39. Jan Klimczak, Nr. działek 36, 248, o pow. w ha 3.8550, 0.3348.
40. Walenty i Teofila małż. Klimczak, Nr. działek 180, 196, 40, 249, o pow. w ha 0.4675, 3.7099, 1.9216, 0.3321.
41. Marcin i Józefa małż. Praszkowscy 1/2, Franciszek i Marianna małż. Kowalczyk 1/2, Nr. działek 110, 193, 241, o pow. w ha 2.5418, 1.1354, 0,3604.
42. Wojciech i Aniela małż. Kaczmarek, Nr. działek 178, 59, 166, 243, o pow. w ha 0.4638 2.2630, 0.7056, 0.3740.
43. Antoni Chojnacki, Nr. dział. 237, 225, 230, 183, 236, o pow. 2.6892, 2.0790, 1.3306, .2.1735, 7.4470.
44. S-cy Franciszka Chojnackiego: Stanisława Olejnik 6/42, Franciszek Chojnacki 3/42, Antoni Chojnacki 3/42, Jan Chojnacki 3/42, Roch Chojnacki 3/42, Józefa Gocałek 3/42, Józefa Chojnacka 14/42 i Marianna Grenda 7/42, Nr. działek 85, 108, 246, o pow. w ha 0.7709, 2.1617, 0.3097.
44. Józefa Chojnacka 340/400, S-cy Jakóba Kubiaka: Roch Kubiak 12/400, Antoni Kubiak 12/400, Józef Kubiak 12/400, Marianna Miłosz 12/400, Agnieszka Kubiak 12/400, Nr. działek 109 165, 7, 16, o pow. w ha 1.5654, 0.7026, 0.8624 4.8653
44. S-cy Franciszka Chojnackiego: Stanisława Olejnik 1/7, Franciszek Chojnacki 1/7, Antoni Chojnacki 1/7, Jan Chojnacki 1/7, Roch Chojnacki 1/7, Stanisław Kopydłowski 1/7, Józefa Gocałek I v. Chojnacka 1/7, Nr. działki 113, o pow. w ha 3.6369.
45. Antonina Bykowska, Nr. działek 128, 37, 20, o pow. w ha 0.2370, 2.7578, 1.5511.
46. S-cy Szczepana Iwańskiego: Adam i Magdalena małż. Kukuła 45/90, Antoni i Marianna małż. Maranda 12/90, Marianna Maranda 6/90, Józef Iwański 6/90, Antoni Iwański 6/90, Franciszek Krześniak 15/90, Nr. działek 273, 267, o pow. w ha 5,4385, 1,5385.
47. S-cy Ignacego Pokorskiego: Marianna Kowalczyk 1/16, Jan Pokorski 1/16, Michał Pokorski 1/16, Antoni Pokorski 1/16, Stanisława Konefat 1/16, Zofia Pokorska 1/16, Kazimiera Pokorska 1/16 i Jadwiga Pokorska 9/16, Nr. działek 68, 161, 245, o pow. w ha 2.9492, 0.7000, 0.3460.
48. Franciszka Iwańska 7/28 i S-cy Józefa Iwańskiego: Ewa Cezak 3/28, Marianna Iwańska 3/28, Władysław Iwański 3/28, Kazimierz Iwański 3/28, Wiktoria Iwańska 3/28, Weronika Iwańska 3/28 i Franciszka Iwańska 3/28, Nr. działek 134, 106, 232, o pow. w ha 0,1760, 2,7404, 2,2517,
48. S-cy Józefa Iwańskiego: Ewa Cezak 1/7, Marianna Iwańska 1/7, Władysław Iwański 1/7, Kazimierz Iwański 1/7, Wiktoria Iwańska 1/7, Weronika Iwańska 1/7, Franciszka Iwańska 1/7, Nr. działki 209, o pow. w ha 0.9317.
49. Wojciech Chojnacki, Nr. działek 135, 155, 145, 124, o pow. w ha 0,1337, 2,5988, 0,2902, 2,3533.
50. Stanisław i Józefa: małż. Pokorscy, Nr. działek 176, 170, 9, 18, o pow. w ha 5,3556, 1,7148, 0,8546, 5,1394.
51. S-cy Franciszki Gocałek: Józef Gocałek 1/4, Franciszka Krysiak 1/4, Józefa Czerwińska 1/4, Zofia Gocałek 1/4, Nr. działek 42, 19, 8, 17, o pow. w ha 1,9772, 1,3407, 0,8553, 5,1005.
52. Marcin i Franciszka małż. Jędrysiak, Nr. działek 179, 61, 158, o pow. w ha 0,9459, 2,8602, 1,7434.
52. Franciszka Jędrysiak, Nr. działki 185, o pow. w ha 1,7004.
52. Marcin Jędrysiak, Nr. działki 43, o pow. w ha 1,3870.
53. S-cy Rocha Bobra: Franciszka Staniszewska 5/24, Tomasz Staniszewski 4/24, Antoni Bober 5/24, Anna Michalczak 4/24, Roch Gocałek syn Franciszka 4/24, Karol Michalczak 2/24, Nr. działek 129, 67, 148a, 168, o pow. w ha 0,1786, 3.8883, 2101, 0.4361.
54. Józef i Anna małż. Gryglik, Nr. działek 86, 93a, 6, 15, o pow. w ha 0,0530, 1,6091, 0,4192, 2,5002.
55. Franciszek i Władysława małż. Iwańscy, Nr. działek 29, 5, 14, o pow. w ha 3,1654, 0,4192, 2,5002.
56. Stefan i Marianna małż. Nawrot, Nr. działek 35, 4, 13, o pow. w ha 3,9343, 0,8562, 5,0249.
57. Roch Gocałek syn Józefa, Nr. działek 81, 79, 163, 2, 11, o pow. w ha 0,6270, 1,2801, 1,2567, 0,8607, 5,5605.
57. Józefa Gocałek i Tomasz Gronowski, Nr. działki 206, o pow. w ha 0,3293.
58. Franciszek i Józefa małż. Krześniak, Nr. dział. 101, 1, 10, o pow. w ha 1,9735, 1,3596, 5,0382.
59. Marianna Modrzejewska 45/75, S-cy Franciszki Gąsior: Antonina Gąsior 5/75, Stanisława Gąsior 5/75, Józef Gąsior 5/75, S-cy Rocha Gilewskiego: Józefa Klimaszewska 5/75, Aniela Rosłanek 5/75, Bronisława Jaros 1/75, Janina Jaros 1/75, Józef Jaros 1/75, Władysław Jaros 1/75, Tomasz Jaros 1/75, Nr. działek 100, 3, 12, o pow. w ha 1.4653, 0.8665, 4.5490.
60. S-cy Andrzeja Iwańskiego: Aniela Pokorska II v. Gocałek 1/2, Roch i Marianna małż. Pokorscy 1/2, Nr. działki 153, o pow. w ha 3,5908. 
60. S-cy Józefa Pokorskiego: Roch Pokorski 1/4, Antonina Dukiel Kazimiera Pokorska 1/4, Stanisław Pokorski 1/4, Nr. działek 154, 239, o powierzchni w ha 4,3297, 0,2898.
61. Tomasz i Marianna małż. Gronowscy, Nr. działki 203, o pow. w ha 0,2151.
62. Tomasz Gronowski, Nr. działki 82, o pow. w ha 1,0757.
62. Józef Brocki, Nr. działki 120, o pow. w ha 12,0848.
62. Stanisława Brocka, Nr. działek 280, 121, o pow. w ha 3.4238, 2,3698.
63. Michał Pokorski, Nr. działek 118, 115, 195, 254, o pow. w ha 0,5280, 1,3952, 0,6979, 0,1454.
64. S-cy Jana i Marianny małż. Iwańskich: Michał Iwański 35/168, Adela Iwańska 35/168, Marianna Gronowska 70/168, Ewa Cezak 4/168, Marianna Iwańska 4/168, Władysław Iwański 4/168, Kazimierz Iwański 4/168, Wiktoria Iwańska 4/168, Weronika Iwańska 4/168, Franciszka Iwańska 4/168, Nr. działki 105, o pow. w ha 1,9827.
65. Antoni i Helena małż. Małolepszy, Nr. działki 122, o pow. w ha 2,1502.
66. Jan Gocałek syn Franciszka 8/16 i S-cy Antoniny Gocałek: Aniela Gajzler 1/16, Antoni Gocałek 1/16, Józefa Gocałek 1/16, Marianna Krześniak 1/16, Stanisława Olejnik 1/16, Antonina Gocałek 1/16, Andrzej Gocałek 1/16, Jan syn Franciszka Gocałek 1/16, Nr. działek 224, 160 o pow. w ha 2,1060, 0,7384.
66. S-cy Franciszka Gocałka: Jan Gocałek 1/9, Roch Gocałek syn Franciszka 2/9, Franciszek Gocałek 1/9, Katarzyna Gocałek 1/9, Józefa Iwańska II v. Nowak 1/9, Franciszka Gocałek 1/9, Antonina Piechowicz 1/9, Józef Brocki 1/9, Nr. działki 54, o pow. w ha 2,3067.
66. Jan syn Franciszka Gocałek, Nr. działki 223, o pow. w ha 2,2711.
67. Roch syn Franciszka i Antonina małż. Gocałek, Nr. dział. 64, 65, o pow. w ha 6.0636, 6.6006.
68. Zarząd Gminy Widawa, Nr. działki 53, o pow. w ha 1,5845.
69. Szkoła we wsi Dąbrowa Widawska, Nr. działki 80, o pow. w ha 1,8012.
70. Spółdzielnia mleczarska w Dąbrowie Widawskiej, Nr. działek 204, 202, o pow. w ha 0,0467, 0,0891.
71. Walenty Gronowski, Nr. działki 278, o powierzchni 1,3627.
72. S-cy Franciszka Pokorskiego: Józefa Machela 1/12, Józef Gronowski 1/12, Kazimiera Gronowska 1/12, Helena Gronowska 1/12, Franciszek Małecki 4/12, Franciszka Praszkowska 4/12, Nr. działek 279, 219, o pow. w ha 2,4954, 1,8906.
73. Stanisław Wojciechowski, Nr. działki 125, o pow. w ha 7,1828.
74. Ignacy i Antonina małż. Olejniczak, Nr. działek 184, 198, o pow. w ha 4,0588, 2,0667.
75. Michał syn Jakóba Chojnacki, Nr. działki 188, o pow. w ha 0,3559.
Michał syn Jakóba Chojnacki i Antonina Praszkowska, Nr. działki 126, o pow. w ha 0.0935.
76. Walenty Klimczak, Nr. działki 191, o pow. w ha 0,5318.
77. Jan i Helena małż. Myśliwiec, Nr. działek 199, 228, o pow. w ha 2,2033, 3,0125.
78. Józefa Myśliwiec, Nr. działki 238, o pow. w ha 0,8622.
Józef Myśliwiec, Nr. dział. cz. 229, cz. 229, o pow. w ha 9,3454, 1,1776.
79. Franciszek i Marianna małż. Kowalczyk, Nr. działek 123, 270, o pow. w ha 0,2653, 7,2321.
80. S-cy Rocha Krysiaka: Bolesław Krysiak 1/3, Feliks Krysiak 1/3 i Józefa Krysiak 1/3, Nr. działek 201, 266, o pow. w ha 1,3714, 2,3770.
80. Józefa Krysiak, Nr. działki 265, o pow. w ha 0,6317.
81. Józef i Zofia małż. Florczak, Nr. działek 235, 233, o pow. w ha 0,6900, 2,0587.
81. S-cy Romana Macheli: Zofia II v. Florczak 1/5, Stanisława Bądziak 1/5, Marianna Machela 1/5, Stefania Machela 1/5, Bronisława Machela 1/5, Nr. działek 227, 234, o pow. w ha 2,1067, 5,1344.
82. Władysław Włodarczyk, Nr. działki 282, o pow. w ha 9,5012.
83. Franciszek syn Stanisława Gocałek, Nr. działki 263, o pow. w ha 4.5335.
84. Antoni Gocałek, Nr. działki 264, o pow. w ha 4.9839.
Franciszka Gocałek, Nr. działki 200. o powierzchni 3,4514.
85. Antoni Bober, Nr. działki 205, o pow. w ha 0,5047.
86. Ignacy Mielczarek, Nr. działek cz. 268, cz. 268, o pow. w ha 4,4507, 0,6992.
87. Franciszek Brocki, Nr. działki 269, o pow. w ha 9,3409.
88. Marianna Piwińska 2/8, S-cy Franciszka Piwińskiego: Jadwiga Brocka 1/8, Marianna Piwińska 1/8 i Wojciech i Helena małż. Chojnaccy 4/8, Nr. dział. 46, 319, o pow. w ha 17,5382, 1,7556.
89. Michał syn Franciszka Chojnacki, Nr. działki 271, o pow. w ha 4,4363.
89. Michał Chojnacki 11/22 i S-cy Katarzyny Chojnackiej: Józefa Nawrot 1/22, Zofia Goździk 1/22, Zofia Goździk 1/22, Franciszka Derska 1/22, Wojciech Chojnacki 1/22, Franciszek Chojnacki 1/22, Józef Chojnacki 1/22, Antoni Chojnacki 1/22, Michał Chojnacki 1/22, Władysława Chojnacka 1/22, Michał Chojnacki s. Franciszka 1/22. Marianna Nawrot 1/22, Nr. działek 62, 321, o powierzchni w ha 3,8189, 0,4630.
90. Tomasz i Romana małż. Krysiak, Nr. działek 44, 324, o pow. w ha 2,4300, 0,2959.
91. Roch i Zofia małż. Goździk, Nr. działek 63, 322, o pow. w ha 0.6779, 0.1080.
92. Marcin i Julianna małż. Broccy, Józef i Józefa małż. Broccy, Nr. działek 45, 320, o pow. w ha 7,8145, 0,8122.
93. Józef i Anna małż. Rakowscy, Nr. działek 48, 318, 47, 92a, o pow. w ha 10,7116, 1,1721, 3,5429, 2,2284.
94. Ignacy i Marianna małż. Miłosz, Andrzej i Helena małż. Michalscy, Nr. dział. 51, 313, 317, o pow. w ha 4,9948, 0,2284, 0,2271.
95. Stefania Kubiak, Nr. działek 60, 314, o powierzchni w ha 4,1337, 0,4514.
96. Józef Miłosz, Nr. działek 92, 50, 316, o powierzchni w ha 2,7792, 2,0123, 0,4521.
97. Antoni Miłosz, Nr. działek 93, 49, 315, o pow. w ha 3,2625, 2,4786, 0,4505.
98. Grunty wspólne wsi Dąbrowa Widawska, Nr. działek 33, 190, 231, 127, o pow. w ha 1,5814, 1,4449, 0,3098, 0,1374.
99. Stanisław i Marianna małż. Gzik, Nr. działek 137 c, 148, o pow. w ha 0,2247, 1,3706.
100. Józef i Michalina małż. Pokorscy, Nr. działki 137a, o pow. w ha 3,4300.
101. Józef Pokorski, Nr. działki 137b, o pow. w ha 0,6022.
102. Marianna Kowalczyk, Nr. działki 138, o pow. w ha 1,0230.
103. Józef i Józefa małż. Gocałek, Nr. działek 140, 136, 139, o pow. w ha 3,4895, 0,2457, 0,5083.
104. Antoni Wlaźlak, Nr. działki 141, o pow. w ha 5,2023.
105. Antoni Zachary, Nr. działki 142, o pow. w ha 7,4475.
106. Andrzej i Zofia małż. Śnieg, Nr. działki 143, o pow. w ha 6,3663.
Jednocześnie zawiadamiam, że o ile w ciągu 3 miesięcy od dnia następnego po dniu opublikowania niniejszego obwieszczenia w Dz. Urz. Min. Sprawiedliwości nie wpłyną do Urzędu Wojewódzkiego Łódzkiego pretensje poparte dowodami wytoczenia sporu sądowego o prawo własności do gruntów scalonych wsi Dąbrowa Widawska, to zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 31. III. 1931. r. (Dz. U. R. P. Nr. 39, poz. 340), prawomocne orzeczenie zatwierdzające projekt scalenia łącznie z odnośnymi dowodami pomiarowymi w braku lepszych tytułów będzie podstawą do pierwiastkowej regulacji hipotecznej scalonych gruntów na rzecz osób, wymienionych w niniejszym obwieszczeniu.
Za Wojewodę:
(—) Inż. Franciszek Surman
Radca.
Łódzki Dziennik Urzędowy 1937 nr 27

OBWIESZCZENIE.
Wydział Hipoteczny Sadu Grodzkiego w Łasku obwieszcza, że na żądanie Urzędu Ziemskiego przy Starostwie Powiatowym w Łasku wywołuje sie do pierwiastkowej regulacji hipotecznej grunta ukazowe scalonej wsi Dąbrowa- Widawska, gminy Widawa, powiatu łaskiego o obszarze 383 ha 0060 mtr. kw., składające się z 67 kolonii, a ściślej gospodarstw rolnych, zapisanych w rejestrze pomiarowym mierniczego przysięgłego Zarzyckiego i mających stanowić własność, a mianowicie:
pod Nr. 1—5 h. 8603 m. kw. Antoniego Miksy,
pod Nr. 2—5 h. 2833 m. kw. Antoniny Kopydłowskiej,
pod Nr. 3—7 h. 2286 m. kw. Tomasza i Józefy małżonków Kaczmarek,
pod Nr. 4—5 h. 1421 m. kw. Józefa Kaczmarka, Józefa Kaczmarka, Antoniego Kaczmarka. Stanisława Kaczmarka oraz Józefa i Józefy małżonków Kaczmarek w 1/6 części każdy,
pod Nr. 5—5 h. 3045 m. kw. Józefa Kaczmarka, syna Rocha 2/18, Józefa Kaczmarka, syna Michała 2/18, Antoniego Kaczmarka 2/18, Stanisława Kaczmarka 2/18, Józefy Kaczmarek 2/18, Józefa Kaczmarka, syna Rocha 2/18 i Marianny Kolasińskiej 6/18,
6) pod Nr. 6—11 h. 8212 m. kw. Stanisława Iwańskiego,
pod Nr. 7—5 h. 4418 m. kw. Antoniego i Marianny małżonków Krześniak,
pod Nr. 8—5 h. 9384 m. kw. Franciszka Gocałka 1/7, Antoniego Gocałka 1/7, Franciszki Iwańskiej 2/7, Jana Gocałka 1/7, Rocha Gocałka 1/7 i Józefy Gocałka 1/7,
pod Nr. 9—5 h. 6952 m. kw. Józefa Szymańskiego,
pod Nr. 10—4 h. 3446 m. kw. Wojciecha Pokorskiego,
pod Nr. 11—5 h. 4843 m. kw. Franciszka i Władysławy małżonków Brzozowskich, oraz Józefy Sieja,
pod Nr. 13—5 h. 8068 m. kw. Zofii Malinowskiej 3/120, Józefa Chojnackiego 54/120, Józefa Małolepszego 1/120, Janiny Małolepszej 1/120, Ireny Małolepszej 1/120 i Zofii Malinowskiej 60/120,
pod Nr. 14—4 h. 4035 m. kw. Rocha Kubiaka 1/5, Antoniego Kubiaka 1/5, Józefa Kubiaka 1/5, Marianny Miłosz 1/5 i Agnieszki Kubiak 1/5,
pod Nr. 15—6 h. 8752 m. kw. Marianny Dziedzic,
pod Nr. 16—7 h. 1470 m. kw. AndrzejaIwańskiego 1/5, Jana Iwańskiego 2/5, Józefy Pokorskiej 1/5 oraz Agaty Iwańskiej i Franciszka Iwańskiego 1/5,
pod Nr. 18—4 h. 9467 m. kw. Józefa Gocałka,
pod Nr. 19—4 h. 4556 m. kw. Józefa i Marianny małżonków Kaczmarek,
pod Nr. 20—3 h. 3046 m. kw. Antoniny Włodarczyk i Józefa Kowalczyka,
pod Nr. 21—3 h. 1282 m. kw. Marianny Bąk 3/4 i spadkobierców Jana Bąka 1/4,
pod Nr. 22—6 h. 0364 m. kw. Rocha i Antoniny małżonków Piechowicz,
pod Nr. 23—5 h. 1516 m. kw. Stanisława Zięby 3/6, Józefa Zięby 1/6, Marianny Zięba 1/6 i Rocha Zięby 1/6,
pod Nr. 24—14 h 6214 m. kw. Józefy Owczarek 1/9, Marianny Myśliwiec 1/9, Katarzyny Chojnackiej 1/9, Franciszki Jędrysiak 1/9, Józefa Owczarka 3/9, Stanisławy Owczarek 1/9 i Franciszka Owczarka 1/9,
pod Nr. 25—3 h. 3825 m. kw. Franciszka Szczepańskiego 1/12, oraz Marcina i Antoniny małżonków Burzyńskich 11/12,
pod Nr. 26—3 h. 9062 m. kw. Agnieszki Pokorskiej oraz Józefa i Anieli małżonków Pawlaczyk,
pod Nr. 27—3 h. 8759 m. kw. Kacpra Gilewskiego 6/12, Michała Iwańskiego 3/12, Adama Marandy 1/12, Antoniny Iwańskiej 1/12 i Antoniego Maranda 1/12,
pod Nr. 28—9 h. 3294 m. kw. Wojciecha Chojnackiego 3/5 i Józefa Skweresa 2/5,
pod Nr. 29—3 h. 1800 m. kw. Michała i Petroneli małżonków Chojnackich,
pod Nr. 30—4 h. 6163 m. kw. Jana Chojnackiego i 3 h. 0877 m. kw. Jana i Stanisławy małżonków Chojnackich,
pod Nr. 31—7 h. 5528 m. kw. Franciszka i Marianny małżonków Włodarczyk,
pod Nr. 32—4 h. 5075 m. kw. Antoniego Kaczmarka, Józefa Kaczmarka, Franciszka
Kaczmarka, Michała Kaczmarka, Stanisława Kaczmarka, Wojciecha Kaczmarka, Stanisława Kaczmarka w 1/14 każdy i Stanisława Kaczmarka w 7/14.
pod Nr. 33—4 h. 1398 m. kw. Marcina i Zofii małżonków Praszkowskich,
pod Nr. 34—3 h. 5882 m. kw. Franciszka Praszkowskiego,
por Nr. 35—2 h. 7159 m. kw. Marianny Piwińskiej* 1/2 i Jadwigi Brockiej,
pod Nr. 36—4 h. 5975 m. kw. Rocha Gocałka, Antoniny Kozioł, Antoniny Gocałek, Katarzyny Gocałek, Józefy Guzik i lgnacego Gocałka 1/6 każdy,
pod Nr. 37 —4 h. 3682 m kw. Stanisława i Zofii małżonków Gocałek,
pod Nr. 38—6 h. 3459 m. kw. Stanisława i Franciszki małż. Malinowskich,
pod Nr. 39—4 h. 1898 m. kw. Jana Klimczaka,
pod Nr. 40—6 h. 4311 m. kw. Walentego i Teofilii małż. Klimczak,
pod Nr. 41—4 h. 0376 m. kw. Marcina i Józefy małżonków Praszkowskich 1/2 oraz Franciszka i Marianny małżonków Kowalczyk 1/2,
pod Nr. 42—3 h. 8064 m. kw. Wojciecha i Anieli małż. Kaczmarek,
pod Nr. 43—6 h. 0988 m. kw. Antoniego Chojnackiego,
pod Nr. 44—3 h. 2423 m. kw. Stanisławy Olejnik 6/42, Franciszka Chojnackiego 3/42 Antoniego Chojnackiego 3/42, Jana Chojnackiego 3/42, Rocha Chojnackiego 3/42, Józefy Gocałek 3/42, Józefy Chojnackiej 14/42 i Marianny Grenda 7/42, i 7 h. 9957 m. kw. Józefy Chojnackiej 340/400, Rocha Kubiaka 12/400, Antoniego Kubiaka 12/400, Józefa Kubiaka 12/400, Marianny Miłosz 12/400 i Agnieszki Kubiak 12/400,
pod Nr. 45—4 h. 5459 m. kw. Antoniny Bykowskiej,
pod Nr. 46—6 h. 9770 m. kw. Adama i Magdaleny małżonków Kukuła, 45/90, Antoniego i Marianny małżonków Maranda 12/90, Marianny Maranda 6/90, Józefa Iwańskiego 6/90, Antoniego Iwańskiego 6/90 i Franciszka Krześniaka 15/90.
pod Nr. 47—3 h. 9952 m. kw. Marianny Kowalczyk 1/16, Jana Pokorskiego 1/16, Michała Pokorskiego 1/16, Antoniego Pokorskiego 1/16, Stanisławy Konefat 1/16, Zofii Pokorskiej 1/16, Kazimiery Pokorskiej 1/16 i Jadwigi Pokorskiej 9/16,
pod Nr. 48—5 h. 1681 m. kw. Franciszki Iwańskiej 7/28, Ewy Cezak 3/28, Marianny Iwańskiej 3/28, Władysława Iwańskiego 3/28, Kazimierza Iwańskiego 3/28, Wiktorii Iwańskiej 3/28, Weroniki Iwańskiej 3/28, i Franciszki Iwańskiej 3/28,
pod Nr. 49—3 h. 0227 m. kw. Wojciecha Chojnackiego,
pod Nr, 50—13 h. 0644 m. kw. Stanisława i Józefy małż. Pokorskich,
pod Nr. 51—9 h. 2737 m. kw. Józefa Gocałka, Franciszki Krysiak, Józefy Czerwińskiej i Zofii Gocałek 1/4 każdy.
pod Nr. 52—5 h. 5495 m. kw. Marcina i Franciszki małż. Jędrysiak,
pod Nr. 53—4 h. 7131 m. kw. Franciszki Staniszewskiej 5/24, Tomasza Staniszewskiego 4/24, Antoniego Bober 5/24, Anny Michalczak 4/24, Rocha Gocałka 4/24 i Karola Michalczaka 2/24.
pod Nr. 54—4 h. 5815 m. kw. Józefa i Anny małżonków Gryglik,
pod Nr. 55—6 h. 0848 m. kw. Franciszka i Władysławy małż. Iwańskich,
pod Nr. 56—9 h. 8154 m. kw. Stefana i Marianny małż. Nawrot,
pod Nr. 57—9 h. 5850 m. kw. Rocha Gocałka.
pod Nr. 58—8 h. 3713 m. kw. Franciszka i Józefy małż. Krześniak,
pod Nr. 59—6 h. 8808 m. kw. Marianny Modrzejewskiej 45/75, Antoniny Gąsior 5/75, Stanisławy Gąsior 5/75, Józefa Gąsior 5/75, Józefy Klimaszewskiej 5/75, Anieli Rosłanek 5/75, Bronisławy Jaros 1/75, Janiny Jaros 1/75, Józefa Jaros 1/75, Władysława Jaros 1/75 i Tomasza Jaros 1/75,
pod Nr. 60—3 h. 5908 m. kw. Anieli Pokorskiej II v. Gocałek 1/2, oraz Rocha i Marianny małżonków Pokorskich 1/2 i 4 h. 6195 m. kw. Rocha Pokorskiego, Antoniny Dukiel, Kazimiery Pokorskiej i Stanisława Pokorskiego 1/4 każdy,
pod Nr. 62—12 h. 0848 m. kw. Józefa Brockiego,
pod Nr. 63—2 h. 7665 m. kw. Michała Pokorskiego.
pod Nr. 64—1 h. 9827 m. kw. Michała Iwańskiego 35/168, Adeli Iwańskiej 35/168, Marianny Gronowskiej 70/168, Ewy Cezak 4/168, Marianny Iwańskiej 4/168, Władysława Iwańskiego 4/168, Kazimierza Iwańskiego 4/168, Wiktorii Iwańskiej 4/168, Weroniki Iwańskiej 4/168 i Franciszki Iwańskiej 4/168,
pod Nr. 65 —2 h. 1502 m. kw. Antoniego i Heleny małż. Małolepszych,
pod Nr. 66—2 h. 8444 m. kw. Jana Gocałka 8/16 oraz Anieli Gajzler, Antoniego Gocałka, Józefy Gocałek, Marianny Krześniak, Stanisławy Olejnik, Antoniny Gocałek Andrzeja Gocałek i Jana Gocałek 1/16 każdy,
pod Nr. 67—6 h. 0636 m. kw. Rocha i Antoniny małż. Gocałek,
pod Nr. 68—1 h. 5845 m. kw. Zarządu gminy Widawa,
pod Nr. 69—1 h. 8012 m. kw. grunty szkolne wsi Dąbrowa-Widawska, i
pod Nr. 98—3 h. 4735 m. kw. grunty wspólne wsi Dąbrowa-Widawska.
i że pierwiastkowa regulacja dla każdego gospodarstwa rolnego nastąpi w kancelarii Wydziału Hipotecznego w Łasku, dnia 16-go marca 1938 r., o godz. 10 z rana.
Wzywa się przeto wszystkich interesowanych, aby w oznaczonym terminie, pod skutkami prekluzji, zgłosili się do kancelarii Wydziału Hipotecznego w Łasku osobiście lub przez pełnomocnika, urzędownie i szczególnie na to umocowanego, żądania swe i wnioski do protokółu regulacji podali i w dokumenty, prawa ich udowadniające zaopatrzyli się.
m. Łask, dn. 10 grudnia 1937 r.

Jan Niewiadomski Pisarz Hipoteczny.

*nieczytelne, przypis autora bloga


Obwieszczenia Publiczne 1937 nr 65

Wydział Hipoteczny Sądu Okręgowego w Łodzi Sekcja III Ziem­ska, niniejszym obwieszcza, że po niżej wymienionych zmarłych toczą się postępowania spadkowe:
6) Janie Krześniaku, zmarłym w dn. 21 grudnia 1925 r., właści­cielu działki nr 1, uregulowanej w kolonii Dąbrowa Widawska, pow. łaskiego, rep. 637;
10) Antonim i Józefie, małż. Spławskich, zmarły on w dn. 26 lutego1921 r., ona w dn. 31 maja 1920 r., właścicielach działki nr 4, uregulo­wanej w księdze wieczystej kol. Dąbrowa Widawska nr IV, pow. łaskiego, rep. hip. nr 63-11;
Termin zamknięcia powyższych postępowań spadkowych wyzna­czony został na dzień 17 lutego 1938 roku w tutejszym Wydziale Hipo­tecznym.

We wskazanym terminie osoby zainteresowane osobiście lub przez pełnomocników winny zgłosić swoje prawa, pod skutkami prekluzji. 706/37.


Obwieszczenia Publiczne 1937 nr 72

Wydział Hipoteczny Sądu Okręgowego w Łodzi, Sekcja Ziemska III — niniejszym obwieszcza, że po niżej wymienionych zmarłych toczą się postępowania spadkowe:
3) Józefie Wandachowiczu, zmarłym w dn. 18/5 stycznia 1915 r., właścicielu działki nr 2, o powierzchni 5 dzies. 536 sążn. kw., uregulo­wanych w dziale II nr 4, Kol. Dąbrowa Widawska nr II, pow. łaskiego, rep. hip. nr 63-7;
Termin zamknięcia powyższych postępowań spadkowych wyzna­czony został na dzień 11 marca 1938 roku w tutejszym Wydziale Hipo­tecznym.

We wskazanym terminie osoby zainteresowane osobiście lub przez pełnomocników winny zgłosić swoje prawa, pod skutkami prekluzji. 781/37.

Obwieszczenia Publiczne 1937 nr 82

Wydział Hipoteczny Sądu Okręgowego w Łodzi, Sekcja III Ziemska, niniejszym obwieszcza, że po niżej wymienionych zmarłych toczą się postępowania spadkowe:
8) Janie Drabent, zmarłym w Dębinie w dniu 21 października 1922 r., właścicielu działki nr 2, o pow. 10 dzies. 869 sąż. kw, uregulowanej w dziale II pod nr 12, wykazu kol. Dąbrowa
Widawska nr. V pow. łaskiego, rep. hip. nr 63-12;
9) Janie Bąku, zmarłym w Dąbrowie dn. 30 sierpnia 1926 r., właścicielu 1/4 części 3 morgowej łąki z działki nr 2, uregulowanej w dziale II do nr 2 (str. 17) kol. Dąbrowa Widawska nr I, pow. łaskiego, rep. hip. nr 63-6;
Termin zamknięcia powyższych postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień 14 kwietnia 1938 roku w tutejszym Wydziale Hipotecznym.
We wskazanym terminie osoby zainteresowane osobiście lub przez pełnomocników winny zgłosić swoje prawa, pod skutkami prekluzji. 911/37.

Obwieszczenia Publiczne 1937 nr 99

Wydział Hipoteczny Sądu Okręgowego w Łodzi, sekcja III Ziemska, niniejszym obwieszcza, że po niżej wymienionych zmarłych toczą się postępowania spadkowe:
13) Beniaminie-Majerze Szpiglu, zmarłym w Łodzi w dniu 17 lipca 1927 r., współwłaścicielu reszty dóbr (Dz. II nr 5) Dąbrowa Widawska, pow. łaskiego rep. hip. nr 55.
Termin zamknięcia powyższych postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień 12 czerwca 1938 roku w tutejszym Wydziale Hipotecznym.
We wskazanym terminie osoby zainteresowane osobiście lub przez pełnomocników winny zgłosić swoje prawa, pod skutkami prekluzji. 1122/37.

Obwieszczenia Publiczne 1938 nr 52

Wydział Hipoteczny Sądu Okręgowego w Łodzi, Sekcja III Ziem­ska, niniejszym obwieszcza, że po niżej wymienionych zmarłych toczą się postępowania spadkowe:
22) Franciszku Gocałek, zmarłym w dniu 15 grudnia 1927 roku, właścicielu działki nr 12, o powierzchni 5 dzies. 496 sąż. kw, uregulo­wanej w dziale II pod nr 13 wykazu hipotecznego kolonii Dąbrowa Widawska nr I, pow. łaskiego, rep. hip. nr 63-6;
23) Rochu Krysiaku, zmarłym w dniu 14 lutego 1930 roku, właści­cielu działki, o pow. 3 dzies 2105 1/2 sąż. kw, uregulowanej w dziale II do nr 3 wykazu hipotecznego kolonii Dąbrowa Widawska nr I, pow. łaskiego, rep. hip. nr 63-6;
25) Franciszku Chojnackim, zmarłym w dniu 1/14 listopada 1913 r., właścicielu działki nr 6, o pow. 4 dzies. 353 sąż. kw, uregulowanej w dziale II pod nr 4 wykazu hipotecznego kolonii Dąbrowa Widawska nr IV, pow. łaskiego, rep. hip. nr 63-11.
Termin zamknięcia powyższych postępowań spadkowych wyzna­czony został na dzień 4 października 1938 roku w tutejszym Wydziale Hipotecznym.
We wskazanym terminie osoby zainteresowane osobiście lub przez pełnomocników winny zgłosić swoje prawa, pod skutkami prekluzji. 321/38.

Obwieszczenia Publiczne 1939 nr 13

Wydział Hipoteczny Sądu Okręgowego w Łodzi, Sekcja III Ziemska, niniejszym obwie­szcza, że po niżej wymienionych zmarłych toczą się postępowania spadkowe:
5) Janie Chojnackim, zmarłym w Łodzi w dniu 29 listopada 1938 roku, właścicielu 9/56 części działki nr 6, zawierającej 4 dzies. 353 sąż­ni kw, uregulowanej w dziale II do nr 4ad. 3. wy­kazu hipotecznego kol. Dąbrowa Widawska nr IV, pow. łaskiego, rep. hip. nr 63-11;
Termin zamknięcia powyższego postępowa­nia spadkowego wyznaczony został na dzień 17 sierpnia 1939 roku w tutejszym Wydziale Hipotecznym.
We wskazanym terminie osoby zaintereso­wane osobiście lub przez pełnomocników winny zgłosić swoje prawa, pod skutkami prekluzji. 122/39.


Dziennik Łódzki 1953 nr 157

Żniwa już za pasem
Zobowiązania przedżniwne — „Sołtysi nam nie meldowali" — „Samo" się nie zrobi więc żniwa już za pasem. W gm. Widawa, obfitującej w gleby lekkie, żyto dojrzewa w rekordowym tempie.
— Jestem przekonany — mówi instruktor rolny Józef Owczarek — że w niektórych gromadach już w nadchodzącą sobotę lub poniedziałek ujrzymy pierwszych żniwiarzy. No, a za tydzień całkowicie zmieni się wygląd naszych pól, zaroi się na nich od mendli.
Cieszą się tutejsi rolnicy, że ostatnie 6 tygodni ciepła i częstych opadów deszczowych wyrównały szkody wyrządzone przez kaprysy jesieni, zimy i wczesnej wiosny.
Ten kto zastosował się do porad gminnego instruktora rolnego, kto nie lekceważył wskazówek wykładowców na wieczorach upowszechnienia wiedzy rolniczej — z przyjemnością i dumą spogląda na swoje plantacje zbóż, roślin okopowych i przemysłowych.
— Wiedza rolnicza to nie partaczenie po pradziadowsku — dochodzą do przeświadczenia resztki niedowiarków i dodają: — Ano od tych mądrzejszych trzeba uczyć się rozumu. Im pięknie wszystko się rodzi, to i nam rodzić się będzie. Trzeba jednak nie unikać zebrań gromadzkich i nie omijać okazji do nauki.
ZOBOWIĄZANIE MIESZKAŃCÓBRZYKOWA
Mieszkańcy Brzykowa licznie zebrali się na zebraniu przedżniwnym, przemyśleli i przedyskutowali swój stosunek do ojczyzny ludowej, do przodującej klasy robotniczej, a następnie aby godnie uczcić 9 rocznicę Manifestu Lipcowego i pierwszą rocznicę uchwalenia sprawiedliwej Konstytucji, postanowili:
gorliwiej niż dotychczas zająć się pielęgnacją roślin okopowych i przemysłowych, usunąć w porę wszystkie chwasty z pól i przydroży, pieczołowicie przeglądać plantacje ziemniaczane i strzec je przed stonką, szybko przeprowadzić żniwa, podorywki i sianie poplonów, natychmiast po zwózce zbóż zabrać się do omłotów i manifestacyjnie odstawić dla państwa należne ziarno.
Na treść dalszych zobowiązań składają się zbiorowe prace przy pielęgnacji zmeliorowanych łąk, pomoc przy budowie miejscowego Domu Kultury oraz współzawodnictwo w konkursowej hodowli prosiąt i tuczników, racjonalne stosowanie nawozów według wskazówek gminnego instruktora rolnego.
DOBRY PRZYKŁAD
Za przykładem Brzykowa nadesłali do gminy Widawa meldunki o podjętych zobowiązaniach i chłopi z gromad Osieczna, Dąbrowa Widawska, Wola Kleszczowa, Izydorów, Świerczów. Reszta gromad również nie pozostała obojętna.
We wszystkich tych meldunkach jest mowa o skróceniu terminu żniw, o natychmiastowym przystąpieniu do podorywek, do siania poplonów i omłotów, do niezwłocznego wykonania odstaw państwowych.
Wiadomo, że chłopi gminy Widawa przodują w odstawach żywca, w kontraktacji roślin przemysłowych i w wykonywaniu innych obowiązków państwowych. Zachodzi jednak pytanie czy w terminie i całkowicie wywiążą się z podjętego Czynu Lipcowego?...
Pytanie to nasuwa się dlatego, ponieważ zauważyliśmy w opracowanym przez Prezydium GRN planie kampanii żniwno-omłotowej kilka poważnych usterek.
SOŁTYSI NAM NIE MELDOWALI...
W wykazie mechanicznej pomocy dla rolników figurują tylko 3 żniwiarki GOM i zaledwie jedna jedyna prywatna. Na korzystanie zaś z tej jedynej prywatnej żniwiarki mało kto może liczyć.
Powód?... Jest ona własnością bogatego gospodarza, Józefa Brodzkiego z Dąbrowy, który będzie starał się przede wszystkim o skoszenie swych kilkunastu ha zbóż. Potrwa to co najmniej 10 dni. A ponieważ w okresie żniw czas nagli, nikt nie będzie czekał na żniwiarkę p. Brodzkiego.
Pytamy wiceprzewodniczącego GRN, instruktora rolnego i kierownika GOM:
Czy więcej żniwiarek prywatnych nie ma w waszej gminie?.."
— Chyba są, ale sołtysi nam nie meldowali.
Sołtysi nie meldowali. A poco została stworzona gminna komisja do akcji żniwno-omłotowej?... Po co w gminie istnieją funkcje referenta rolnego, instruktora rolnego, kierownika GOM?... Jeśli sołtysi nimeldowali, trzeba było samym siąść na rowery i zajrzeć do gromad, przepytać ludzi, maszyny zbadać i zarejestrować, a następnie włączyć do planu pomocy sąsiedzkiej.
W ciągu dalszej rozmowy kierownik GOM, Tadeusz Fertliński, przypomniał sobie, że w Woli Kleszczowej ma żniwiarkę średniak Janecki, ale że ta żniwiarka nie nadaje się do użytku, ponieważ jej brak główki przy ramieniu, na którym są osadzone noże kośne.
Że w Wielkiej Wsi jest jedna kosiarka w stanie dobrym, ale zapomniano ją włączyć do planu. Że w tej samej gromadzie Gustaw Maj będzie pomagał sąsiadom swą kosiarką... na własną rękę.
NA CZYM OPARTO PLAN?
Według planu w akcji omłotowej ma wziąć udział 7 młocarń szerokomłotnych, zostały nawet wykazane gromady, w których te młocarnie mają młócić. Okazuje się jednak, że jedna z 3 młocarń GOM-u nie ma jeszcze do tej pory wyremontowanego wału bębnowego, że Tomasz Szymański z gr. Kąty nie ukończył jeszcze przeróbki silnika do swej młocarni.
Poza tym wydaje się nieprawdopodobne, aby w całej gminie liczącej 23 gromady znajdowało się tylko 13 młocarń kieratowych. A tyle właśnie, nie więcej jest zarejestrowanych.
Czy wobec powyższych faktów można mówić o pełnej mobilizacji do kampanii żniwno-omłotowej w gm. Widawa?... Oczywiście, nie!
A Jednak tak prezydium GRN, jak i członkowie komisji do akcji żniwno-omłotowej są przeświadczeni, że jakoś to będzie, że gromady wywiążą się na czas z podjętych zobowiązań.
SAMO" NIC SIĘ NIE ROBI...
To „jakoś to będzie" czas już zlikwidować, niedociągnięcia usunąć nie tylko w przygotowaniach do kampanii żniwno-omłotowej, ale i w innych akcjach.
W pow. łaskim gmina Widawa jest bodaj że jedyną gminą, w której dotąd nie potrafiono zorganizować ani jednej spółdzielni produkcyjnej, a tylko dlatego, że aktyw gminny za mało poświęca uwagi i pracy tej pilnej sprawie, że aktyw ten liczy na „jakoś to będzie".
Nic jednak samo się nie zrobi — zrobić muszą ludzie!
C. M.

Dziennik Łódzki 1962 nr 163

O godz. 16.20 na ul. Pabianickiej przed posesją nr. 60 zszedł raptownie na jezdnię Józef Gronowski (Dąbrowa Widawska, pow. Łask) i wpadł pod motocykl, prowadzony przez Józefa Strzępskiego (22 Lipca 64). Nieostrożny przechodzień i motocyklista doznali poważnych obrażeń ciała i przebywają w

szpitalu (wit)

Dziennik Łódzki 1972 nr 71

W Kolonii Dąbrowa Widawska pow. Łask ogień strawił budynki mieszkalne i gospodarcze oraz inwentarz. Szkody oszacowano na ok. 50 tys. zł. Przyczyną pożaru była, jak w większości pożarów na wsi — iskra z kominą.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza