-->

sobota, 4 maja 2013

Dębina

Spis 1925:
Dębina, kol., pow. łaski, gm. Dąbrowa Widawska. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 17. Ludność ogółem: 124. Mężczyzn 64, kobiet 60. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 124. Podało narodowość: polską 124.

Wikipedia:
Dębina-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie łaskim, w gminie Widawa. W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1928 nr 20

Ogłoszenie.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie podaje do publicznej wiadomości, że orzeczeniem z dnia 21-go stycznia 1928 roku postanowił: ustalić obszar scalenia wsi Dąbrowa-Widawska w składzie gruntów:
1) około 300,50 ha, zapisanych w tabeli likwidacyjnej tej wsi; 2) około 72,52 ha gruntów za zlikwidowane służebności wsi Dąbrowa - Widawska, tudzież 3) około 38,80 ha gruntów hipotecznych „kolenia: Antoniego s. Stan. i Marjanny małż. Miksa, tów hipotecznych z majątku Dąbrowa-Widawska kolonja Dębina; 5) około 76,72 ha gruntów hipotecznych z majątku Dąbrowa-Widawska kolonja Babina; 6) około 29,62 ha kolonji Józiuchna, oraz 7) około 117 ha z dóbr „kolonja Dąbrowa-Widawska Nr. 1", czyli kolonja Żabieniec, będących w posiadaniu wykazanych w prowizorycznej liście uczestników scalenia: Antoniego s Stan. i Marjanny małż. Miksa, Józefa s. Rocha Karczmarka, Wojciecha s. Jana Pokorskiego, sukc. Jakuba Kubiaka, Józefa Włodarczyka, Marjanny Bąk i sukc. po Janie Bąku, Rocha i Antoniny małżonków Piechowicz, sukc. Ignacego Owczarka, Wojciecha s. Józefa i Józefy małż. Chojnackich, Michała s. Jana Chojnackiego, Jana s. Andrzeja Chojnackiego, Franciszka Brockiego, sukces. Andrzeja Gocałka, Walentego Klimczaka, Franciszka i Marjanny małż. Kowalczyk, Antoniego s. Wojciecha Chojnackiego, sukc. Franciszka Chojnackiego, Franciszki Iwańskiej, i sukc. Józefa Iwańskiego, Wojciecha s. Jana i sukc. Antoniny Chojnackich, Marcina i Franciszki małż. Jędrysiak, sukc. Rocha Bobra, (Andrzeja Bobra), Rocha Gocałka, s. Józefa, Józefa s. Józefa Brockiego, Jana s. Franciszka Gocałka, Tomasza s. Walentego Krysika, Jana s. Walentego Krysiaka, Rocha i Zofji małż. Goździk, Marcina Brockiego, Wojciecha s. Michała Chajnackiego, Józefa Rakowskiego, Józefa Michalskiego, Michała Michalskiego, Marjanny Gzik, Józefy Miksa, Tomasza Gronowskiego, Jana Iwańskiego, Walentego Gronowskiego, Antoniego Blaźniaka, Antoniego Zachary, Andrzeja Śniega, Ignacego Olejniczaka, Michała s. Jakóba Chojnackiego, Jana s. Wojciecha i Heleny małż. Myśliwiec, Józefa s. Wojciecha i Józefy małż. Myśliwiec, Rocha s. Jana Krysiaka, Józefa i Zofji małż. Horczak, Władysława Włodarczyka, sukc. po Romanie Machela, Stanisława s. Szczepana Gocałka, Antoniego s. Stanisława i Franciszki małż. Gocałek, Ignacego s. Antoniego Mielczarka, Franciszka s. Walentego Gocałka, sukc. po Franciszku Pokorskim, sukc. po Franciszku Pazerze, Antoniny Kowalczyk, i sukces. po Rochu Kowalczyku, Michała s. Franciszka Chojnackiego, Stanisława Wojciechowskiego.
Orzeczenie to zostało utrzymane w mocy orzeczeniem Ministra Reform Rolnych z dnia 21 września 1928 roku.
Z polecenia Prezesa
Naczelnik Wydziału: (—) K. Jaroński.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1930 nr 22

Ogłoszenie.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie podaje do publicznej wiadomości, że orzeczeniem z dnia 7 czerwca 1930 r.
postanowił:
I. Wniosek Powiatowego Urzędu Ziemskiego w Łasku z dnia 3 czerwca 1930 r. N. 960 w sprawie sprostowania orzeczeń Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Piotrkowie, z dnia 21 stycznia 1928 roku oraz z dnia 26 sierpnia 1929 roku, dotyczących obszaru scalenia wsi Dąbrowa-Widawska, gminy Dąbrowa-Widawska, powiatu łaskiego — zatwierdzić,
II. poprawić sentencję orzeczenia Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Piotrkowie z dnia 21 stycznia 1928 roku, utrzymanego w mocy orzeczeniem Ministra Reform Rolnych z dnia 21 września 1928 r. o ustaleniu obszaru scalenia odnośnie gruntów wsi Dąbrowa - Widawska w tem, iż zamiast p. p. 3, 4, 5, 6 i 7 winno być: p. 3. około 6 ha gruntów, objętych księgą hipoteczną „Dobra Dąbrowa-Widawska",
p. 4. około 13 ha gruntów, objętych księgą hipoteczną „Część dóbr Dąbrowa-Widawska lit. A" uroczysko „Mokradle",
p. 5. około 22 ha gruntów, objętych księgą hipoteczną „kolonja w dobrach Dąbrowa-Widawska lit. N. 1",
p. 6. około 10 ha gruntów, objętych księgą hipoteczną „kolonja Dąbrowa Widawska Nr. II" uroczysko „Dębina Mała",
p. 7. około 10 ha gruntów, objętych księgą hipoteczną „kolonja Dąbrowa-Widawska Nr. IV", uroczysko „Dębina Duża",
p. 8. około 29 ha gruntów, objętych księgą hipoteczną „kolonja Józiuchna Nr. Nr. 1 do 12",
p. 9. około 0,1 ha gruntów placu pokarczemnego majątku „Dąbrowa Widawska",
p. 10. około 119 ha gruntów, objętych księgą hipoteczną „kolonja Dąbrowa-Widawska Nr. 1" grupa zwana „Żabieniec",
p. 11. około 20 ha gruntów hipotecznych „osada Nr. 1 w dobrach Dąbrowa-Widawska",
p. 12. około 17 ha gruntów hipotecznych „osada Nr. 2 w dobrach Dąbrowa-Widawska"
p. 13. około 20 ha gruntów hipotecznych „osada Nr. 3 w dobrach Dąbrowa-Widawska",
p. 14. około 20 ha gruntów hipotecznych „osada Nr. 4 w dobrach Dąbrowa-Widawska",
III. poprawić sentencję orzeczenia Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Piotrkowie z dnia 26 sierpnia 1929 r. w sprawie rozszerzenia obszaru scalenia wsi Dąbrowa-Widawska w tem, iż. p. 2 tegoż orzeczenia otrzymuje następujące brzmienie: zwiększyć obszar scalenia wsi Dąbrowa-Widawska przez włączenie do tegoż około 5 ha gruntów, objętych księgą hipoteczną „kolonja Dąbrowa-Widawska Nr. 111", grupa „Łazisko".
Orzeczenie to zostało utrzymane w mocy orzeczeniem Ministra Reform Rolnych z dnia 29 września 1930 roku.
Naczelnik Wydziału:
(-) M. Grąbczewski.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XIII. Obszar gminy wiejskiej Widawa dzieli się na gromady:
4. Kolonja Dębina, obejmującą: kolonję Dębina, kolonję Dębina-Duża, kolonję Dębina-Średnia, kolonję Dąbrowa-Widawska, Dąbrowa-Widawska N. N., 1—4 kolonję (Babina), kolonję Łazisko, osadę włość. Kobylarnia.§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak
Wojewoda.

Obwieszczenia Publiczne 1937 nr 82

Wydział Hipoteczny Sądu Okręgowego w Łodzi, Sekcja III Ziemska, niniejszym obwieszcza, że po niżej wymienionych zmarłych toczą się postępowania spadkowe:
8) Janie Drabent, zmarłym w Dębinie w dniu 21 października 1922 r., właścicielu działki nr 2, o pow. 10 dzies. 869 sąż. kw, uregulowanej w dziale II pod nr 12, wykazu kol. Dąbrowa
Widawska nr. V pow. łaskiego, rep. hip. nr 63-12;
Termin zamknięcia powyższych postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień 14 kwietnia 1938 roku w tutejszym Wydziale Hipotecznym.

We wskazanym terminie osoby zainteresowane osobiście lub przez pełnomocników winny zgłosić swoje prawa, pod skutkami prekluzji. 911/37.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza