-->

sobota, 4 maja 2013

Chrząstawka rzeczka

Słownik Geograficzny:  
Chrząstawka,  rz., dopływ Widawki z prawej strony.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1936 nr 14

RZEKA CHRZĄSTAWKA.
Obwód rybacki rzeki Chrząstawki Nr. 5.
Obwód ten obejmuje obszar biegu rzeki Chrząstawki od granicy między gruntami wsi Chrząstawa a gruntami maj. Przecznia do górnej krawędzi mostu na drodze, ze wsi Wrzosy do tartaku parowego w państwowem nadleśnictwie Sędziejowice, łącznie z dwoma stawami młyńskiemi we wsi Chrząstawa. Opisany obwód rybacki leży w obrębie gmin Szczerców i Chociw, powiatu łaskiego.
Obwód rybacki rzeki Chrząstawki Nr. 6.
Obwód ten obejmuje obszar biegu rzeki Chrząstawki od górnej krawędzi mostu na drodze ze wsi Wrzosy do tartaku parowego w państwowem nadleśnictwie Sędziejowice do ujścia do rzeki Widawki, łącznie ze stawem młyńskim w Rudzie w obrębie gminy Chociw, powiatu łaskiego.
Obwód rybacki strugi bez nazwy w dorzeczu rzeki Chrząstawki.
Obwód ten obejmuje obszar biegu strugi bez nazwy prawobrzeżnego dopływu rzeki Chrząstawki, płynącej od wsi Jawor i wpadającej do rzeki Chrząstawki w obrębie gruntów maj. Przecznia, na odcinku od górnej krawędzi mostu na drodze Zalesie-Potoki do mnicha wpustowego na stawy, należące do maj. Przecznia. Obwód ten leży w obrębie gminy Wygiełzów, powiatu łaskiego.
(...) Do poszczególnych wyżej wymienionych, obwodów rybackich włącza się ponadto ewentualnie niewymienione, a przylegające do nich, odnogi, łachy, zatoki i stare rzeczyska, mające z poszczególnemi obwodami stałe lub okresowo powtarzające połączenie, przydatne dla przepływu ryb.
Ustalenie wyżej wymienionych obwodów w oznaczonych granicach nastąpiło z uwagi na ich samowystarczalność pod względem przyrodzonych warunków hodowlanych i dostateczność do prowadzenia samodzielnego gospodarstwa rybnego, stosownie do postanowień ustawy o rybołówstwie z dnia 7 marca 1932 roku, a w szczególności art. 19 i 20 z uwzględnieniem postanowień p. 3 art. 75 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o postępowaniu administracyjnem (Dz. U. R. P. Nr. 36, poz. 34).
Odwołanie od niniejszego orzeczenia mogą zainteresowani wnosić do Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego łódzkiego w ciągu 14 dni, od dnia ogłoszenia niniejszego orzeczenia we właściwych gminach.
Właściwą powiatową władzą administracji ogólnej dla obwodów rybackich rzeki Warty Nr. 30, 31, 32 jest Starosta Powiatowy Wieluński, dla obwodów rybackich rzeki Warty Nr. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, rzeki Myji i strugi Kamienackiej Nr. 1, 2, 3 jest Starosta Powiatowy Sieradzki, dla obwodów rybackich rzeki Warty Nr. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, strugi Spicymierskiej i kanału Trzemskiego jest Starosta Powiatowy Turecki, dla obwodów rybackich rzeki Warty Nr. 48, 49, 50, 51, 52, 53 jest Starosta Powiatowy Kolski, dla obwodów rybackich rzeki Warty Nr. 54, 55. 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 jest Starosta Powiatowy Koniński, dla obwodu rybackiego rzeki Widawki Nr. 1 jest Starosta Powiatowy Radomszczański, dla obwodów rybackich rzeki Widawki Nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, dla obwodów rybackich rzeki Pilsi Nr. 1, 2, 3, 4, idla obwodów rybackich rzeki Grabi Nr. 1, 2 jest Starosta Powiatowy Piotrkowski, dla obwodów rybackich rzeki Widawki Nr. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dla obwodu rybackiego rzeki Pilsi Nr. 7, dla obwodów rybackich rzeki Chrząstawki Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dla obwodu rybackiego strugi bez nazwy w dorzeczu rzeki Chrząstawki i dla obwodów rybackich rzeki Grabi Nr. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 jest Starosta Powiatowy Łaski.
Wojewoda:

(—) Al. Hauke - Nowak.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza