-->

niedziela, 5 maja 2013

Chorzeszów

Zajączkowski:
Chorzeszów-pow. łaski
1) 1374 oryg., KDW 1692: Chorzanszowo- na dok. sądu ziemskiego sieradzkiego, dotyczącego sporu o wś Boleszyn (v.), wśród śwd. figuruje Jasdko de C., heres. 2) 1386 T. Sir. I f. 11: Chorzessowo - Jasdco de C. 3) 1398 T. Sir. II f. 46: Chorzeszowo - Pasko de C.
4) XVI w. Ł. I, 382-383: Chorzeschow - villa, par. Mikołajewice, dek. i arch. uniejowski. 5) 1511-1518 P. 191: Chorzesow - par. jw., pow. szadkowski, woj. sieradzkie. 1552-1553 P. 237: Chorzesszow - jw. 6) XIX w. SG I, 635: Chorzeszów - folw., par. jw., gm. Wodzierady, pow. łaski. 

Taryfa Podymnego 1775 r.
Chorzeszów, wieś, woj. sieradzkie, powiat szadkowski, własność szlachecka, 21 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Chorzeszow, parafia mikołaiewice, dekanat lutomirski (lutomierski), diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: Starzynscy.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Chorzeszów, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Mikołaiewice, własność prywatna. Ilość domów 24, ludność 220, odległość od miasta obwodowego 4.

Słownik Geograficzny:
Chorzeszów, folw., pow. łaski, gm. Wodzierady, par. Mikołajewice. Leży przy drodze z Pabianic do Szadku. W 1827 r. było tu 24 dm. i 220 mk. Fol. Chorzeszów w wsiami: Babieniec, Ludowinka, Pelagia, Julianów, Elodya, Adolfów. Rozległość folwarku wynosi m. 229; wś Babieniec osad 12, gruntu m. 280; wś Ludwinka osad 12, gruntu m. 211; wś Pelagia osad 23, gruntu m. 353; wś Julianów osad 22, gruntu m. 383; wś Elodya osad 14, gruntu m. 299; wś Adolfów osad 7, gruntu m. 121. A. Pal.Chorzeszów

Słownik Geograficzny:  
Chorzeszów, wś pow. łęczycki. Wspom. w dk. z r. 1374. (K. W. n. 1692).

Spis 1925:
Chorzeszów, wś, pow. łaski, gm. Wodzierady. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 6. Ludność ogółem: 64. Mężczyzn 31, kobiet 33. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 50, ewangelickiego 14. Podało narodowość: polską 64.

Wikipedia:
Chorzeszów-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie łaskim, w gminie Wodzierady. W miejscowości istnieje straż pożarna która została założona w 1920 roku. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.Miejscowość położona jest na Wysoczyźnie Łaskiej.

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
CHORZESZÓW par. Mikołajewice, p. łaski należały do majętności piorunowskiej, własność Grudzińskich, w końcu 17 wieku jako dziedzic figuruje Sebastian Starzyński. F-k Chorzeszów i wsie Bieniec, Ludowinka, Pelagia, Julianów, Elodya i Adolfów. F- k ma 229 mg. Adolf Starzyński sprzedaje wieś Filipowi Sulimierskiemu za 108 tys. zł. (Pstrokoński 1827 k.181, Kobyłecki 1820 k.25, SGKP t.1, s.635)

1992 r.

DWÓR


OSP


CMENTARZ EWANGELICKI


Gazeta Warszawska 1815 nr 36

Sąd Po1icyi Prostey Powiatu Szadkowskiego. — We wsi Korzeszowie pod miastem Łaskiem przez W. Adolfa Starzyńskiego Dziedzica teyże wsi przytrzymane od złodziei para Koni, Bryczka i Waza cynowa zostało.— Konie te są młode, iedna klacz, drugi wałach. Ktoby się więc znalazł za właściciela do tych koni i bryczki, ma się zgłosić do wyższego Sądu, a opowiedziawszy właściwą maść tych koni, i opłaciwszy za żywność od tychże, odebrać ie może, inaczey gdy się właściciel nie znaydzie, takowe Konie przez publiczną Licytacyą sprzedane zostaną—Szadek dnia 26 Kwietnia 1815 r. J. Stokowski Podsędek.

Gazeta Warszawska 1820 nr 68

Sąd Policyi Prostey Powiatu Szadkowskiego — podaie do publiczney wiadomości, iż na dniu 5 Maia r. b. po południu pomiędzy 2 a 6 godziną (iak się z śledztwa wykrywa) idący za skupowaniem skórek z Chorzeszowa do Wrzeszczewic Hersz Wołkowicz, 70-letni starzec żyd z Łasku, przez mocne uderzenie z tyłu tępym instrumentem na drodze zabity i o 20 kroków w las wciągniony, znaleziony dnia tegoż samego został. — Gdy z dotychczasowego śledztwa wykazuie się, że zbrodnia rzeczonego zabóystwa dla zdobyczy pieniędzy przy sobie mniey 40 złotych mianych nastąpiła, a zbrodniarz wyśledzony bydź nie może; Sąd przeto powyższy podaiąc czyn ten morderczy do publiczney wiadomości; — wzywa wszelkie w szczególności osoby, mogące mieć o zabóystwie tem wiadomość lub ślady, aby z względu na ważność zbrodni, zabóycę przed Sądem naybliższym swego zamieszkania wyiawili, zapewniaiąc tymże, ze nazwisko ich, skoroby tego żądali, ukryte zostanie. — Wzywa prócz tego WWnych Wóytów i Burmistrzów, aby nie tylko dokładali starania śledzić zabóycę, ale nadto w razie rozchodzenia się pogłoski, natychmiast Sąd o domysłach nawet pozornych uwiadomili. — W Szadku dnia 19 Maia 1820. Roman Hubicki. Woyciech Bawlikowski.

Gazeta Warszawska 1821 nr 78

Sąd Policyi Prostey Powiatu Szadkowskiego Woiew. Kaliskiego. — Z śledźtwa. w sprawie przeciwko Matusiakowi i innym o liczne kradzieże obwinionym, wyśledzone zostało, że Woyciech Kamiński lat około 24 maiący, wzrostu niskiego, w sobie barczysty, brunet, maiący na sobie łataną niebieską sukmanę, udaiący żebraka chromego, na kulach chodzący, w towarzystwie Józefa Mielcarka, różne imiona i nazwiska, jako to: Wincentego, Kraycera, Jakubowskiego, przydaiącego sobie (za którym z Sądu tuteyszego z oddzielnych akt dnia 12 Marca r. b. do Nr. 363 wydane listy gończe) popełniaią liczne kradzieże, szczególniey w okolicy Lutomierska.— Ninieyszem zatem obwieszczeniem wzywa nasamprzód wszelkie władze Sądowe i administracyjne, aby przy odstawieniu zbrodniarzy ścisłą na obudwóch tych zbrodniarzy baczność dały, i spostrzeżonych wprost Sądowi Policyi Poprawczey Obwodu Piotrkowskiego pod ścisłym aresztem dostawiły. — Wyśledzone zarównie zostało, że ciż zbrodniarze najwięcej w Janowicach, Zalewie, Mikołaiewicach, Lutomiersku, Chorzeszowie, okolicznych pustkowiach i lasach przytułek maią; przestrzega zatem nietylko urzędników Policyi mieyscowey w tychże, równie i innych Gminach, ale także szczegółowo każdego mieszkańca, iż gdyby z śledztwa wykryło się, że ciż zbrodniarze w Gminach tych przebywali, i spostrzeżeni nie zostali uięci, nietylko mieyscowa Policyia, ale każdy w szczególności przyymuiący ich do ścisłey odpowiedzialności pociągniony zostanie. — W Szadku dnia 15 Marca 1821 roku. Roman Hubicki. Tchorzewski.

Gazeta Warszawska 1829 nr 213

Na skutek Wyroku Trybunału Cywilnego I. Instancyi Woiewództwa Kaliskiego z dnia 16 Lipca r. b., podpisany Patron wzywa każdego, ktoby pretensyą do Marcina Moszyńskiego byłego Komornika Powiatu Sieradzkiego ex re Urzędowania iego rościć mógł, aby się z takową w przeciągu trzech miesięcy do Bióra Prokuratora Królewskiego, przy Trybunale Cywilnym Woiewództwa Kaliskiego, zgłosił, i onęż usprawiedliwił; po upłynieniu terminu wspomnionego czasu, wszyscy z pretensyami swemi, do Marcina Moszyńskiego za upadłych uznani, i kaucya za tymże, na dobrach Chorzeszów w Powiecie Szadkowskim w Województwie Kaliskiem, w Dziale IV. pod Nrem 3 w summie zł: Pol: 6000 zapisana, wykreśloną zostanie. Ostrzega się zarazem interessantów, że oppozycyia przeciw wymazaniu wzmiankowaney kaucyi, tylko albo na mocy Wyroku pretensyie zasądzaiącego, albo też na zasadzie pozwu o takowe pretensyie wydanego, zaniesioną bydź może.
W Kaliszu dnia 4 Sierpnia 1829 roku.
Franciszek Nowicki Patron.

Powszechny Dziennik Krajowy 1829 nr 248

OBWIESZCZENIA HYPOTECZNE. Sąd Pokoiu Powiatu Szadkowskiego Zwierzchności hypoteczney. Z powodu żądaney regulacyi hypoteki młyna o dwóch kołach na stawie w wsi Chorzeszowie z olearnią, domem, stodołą, oborą, gruntami i łąkami, morg 17 prętów 262 miary chełmińskiey, do Marcina Frejer należącego. Uwiadamia interessentów, że regulacya takowa nastąpi w Sądzie tuteyszym dnia 29 Grudnia r. b. zrana o godzinie 10. Wzywa ich przeto, aby do takowéy osobiście lub przez pełnomocników urzędownie i szczególnie na to umocowanych w terminie wyżey wyrażonym, zgłosili się, żądania swe i wnioski do protokółu regulacyi podali, i w dokumenta prawa ich udowodniaiące opatrzyli się. Ostrzega ich oraz, że niezgłaszaiący się w terminie podpadną skutkom prekluzyi w art. 154 i 160 prawa o hypotekach z r. 1818 przepisaney. Jeśliby właściciel wywołaney nieruchomości w terminie do regulacyi nie stawił się tenże na żądanie któregokolwiek z interessentów na karę 10 do 50 zł. skazanym zostanie i podług art. 150 tegoż prawa utraca wszelkie dobrodzieystwa prawne względem swych wierzycieli. — Ogłoszenie decyzyi iaka w skutek aktu regulacyi wydaną będzie, nastąpi w dniu tymże samym na posiedzeniu publicznem sądu tuteyszego i od tegoż dnia czas do odwołania się od niey upływać zacznie. Interessenci przeto bez dalszego wezwania, w tymże dniu ogłoszenia iey przytomnymi bydź powinni. w Szadku dnia 16 Września 1829 r. Paweł Roiek P. H. Z. P.

Powszechny Dziennik Krajowy 1829 nr 249

OBWIESZCZENIA HYPOTECZNE. Sąd Pokoiu Powiatu Szadkowskiego. Z powodu żądanych regulacyy nowey hypoteki niżey wyrażonych nieruchomości, uwiadamia interessentów, że takowe odbywać się będą w terminach następniących: 1) Placu trzech morgowego z domem wmieście Zdońskiey Woli, przy ulicy Juliusza pod Nrem 170 do Józefa May należnego dnia 29 Grudnia roku bieżącego. 2) Osady z półszostey morgi gruntu w kolonii Adolfów z budynkami składaiącéy się się pod Nr. 4 położonéy, Gotlieba Merkling własney, dnia 30 Grudnia r. b. 3) Młyna w wsi Chorzeszowie z gruntem morg 36, prętów kwadratowych 197 z domem, stodołą i oborą położonego, Marcina Gayzler własnością będącego, dnia 31 Grudnia r. b. Wzywa ich przeto, aby do takowych osobiście lub przez pełnomocnika urzędownie i szczególnie na to umocowanego w terminie wyżey wyrażonym, zgłosili się, żądania swe i wnioski do protokółu regulacyi podali, i w dokumenta prawa ich udowodniaiące opatrzyli się. Ostrzega ich oraz, że niezgłaszaiący się w terminie, podpadną skutkom prekluzyi w art. 154 i 160 prawa o hypotekach z r. 1818 przepisaney. Jeśliby właściciel wywołaney nieruchomości w terminie do regulacyi nie stawił się tenże na żądanie któregokolwiek z interessentów na karę 10 do 50 zł. skazanym zostanie i podług art. 150 tegoż prawa utraca wszelkie dobrodzieystwa prawne względem swych wierzycieli. — Ogłoszenie decyzyi iaka w skutek aktu regulacyi wydaną będzie, nastąpi dnia 31 Grudnia r. b. na posiedzeniu publicznem sądu tuteyszego i od tegoż dnia czas do odwołania się od niey upływać zacznie. Interessenci przeto bez dalszego wezwania, w tymże dniu ogłoszenia iey przytomnymi bydź powinni. w Szadku dnia 10 Września 1829 r. Paweł Roiek P. H. Z. P.

Dziennik Powszechny 1832 nr 219

Sąd Pokoiu Powiatu Szadkowskiego. Z powodu żądaney Regulacyi nowej hypoteki młyna, Rychlikowizna zwanego z gruntami i budynkami w wsi Chorzeszewie położonego przeistoczenia tytułu własności na imie Gotliba i Doroty z Engielmanów małżonków Szteynków, oraz zabezpieczenia długu w kwocie talarów 212 wraz z procentem Janowi i Edmundzie małżonkom Breytenbachom należącego się. Uwiadamia interessantów, że takowa nastąpi, w Sądzie tuteyszym dnia 8 Października r. b. z rana o godzinie 10.Wzywa ich przeto aby się woznaczonym terminie w Sądzie Pokoiu osobiście lub przez pełnomocnika urzędownie i szczególnie na to umocowanego stawili, żądania swe i wnioski do protokolu regulacyi podali, i w dokumenta prawa ich udowadniaiące opatrzyli się. Ostrzega ich oraz, że niezgłaszaiący się w terminie podpadną skutkom prekluzyi w Art. 154 i 160 prawa o hypotekach z roku 1818 przepisaney. Jeżeliby właściciel do tey nieruchomości ubiegaiący się w terminie do regulacyi nie stanął, na żądanie któregokolwiek z interessentów karę 10 do 50 złp. zapłaci, i podług Art; 150 tegoż prawa, utraci wszelkie dobrodziejstwa prawne względem swych wierzycieli. Ogłoszenie decyzyi iaka w skutek regulacyi wydaną będziei nastąpi tegoż dnia, czas do odwołania się od niey upływać zacznie. Interessenci przeto bez dalszego wezwania w tymże dniu ogłoszeniu iey przytomnemi bydź powinni. w Szadku dnia 16 Lipca 1832 roku. Hałaczkiewicz Podsędek Prezyduiący.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1843 nr 134

(N. D. 2726) Sąd Policyi Prostej Okręgu Szadkowskiego.
Wzywa wszelkie władze tak wojskowe jako też i cywilne, nad porządkiem publicznem i bezpieczeństwem czuwające, aby na dwóch ludzi o kradzież podejrzanych z i mienia i nazwiska niewiadomych, jednego wzrostu dobrego, tuszy szczupłej, twarzy okrągłej, oczów czarnych, włosów blond bez zarostu ubranego, w surdut szaraczkowy z sukna dobrego, w spodnie sukienne granatowe, w kamizelkę letnią w kwiatki w chalsztuk czarny i w buty; a drugiego mieniącego się bydź cieślą z cholendrów chorzeszowskich, wzrostu wysokiego, budów ciała dobrej, twarzy okrągłej, lat około 60 mającego, zarostu czarnego, ubranego w płaszcz granatowy sukienny bez pelereny w spodnie płócienne modre, w kamizelkę płową, w buty i czapkę rogatą, baczne oko miały i wrazie ujęcia tych Sądowi tutejszemu pod ścisłą strażą odstawiły.
Szadek d. 21 Maja (2 Czerwca) 1843 r.
Uziembło Z.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1857 nr 145

(N. D. 3093) Sąd Policyi Prostej Okręgu Szadkowskiego.
W boru pomiędzy Chorzeszowem a Janowicami w bliskości drogi w dniu 6 Marca r. b znalezionemi zostały zwłoki męzkie, lat przeszło 20 mające, twarzy ściągłej, oczu niebieskich, włosów blond krótkich, ubrane w dwie sukmany siwę, w spodnie zgrzebne w butach dobrych; w czapce rogatce z sukna czarnego z siwym barankiem zmarły pod głową miał drugie spodnie zgrzebne i był zapuchły. Ktoby więc posiadał wiadomość o imieniu nazwisku pomienionego człowieka udzielić ją zechce Sądowi tutejszemu lub najbliższemu.
Szadek d. 1 (13) Maja 1857 r.
J. Sztandynger, Podsędek.

Dziennik Warszawski 1869 nr 151

N. D. 4968. Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 postanowienia b. Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcję Główną Towarz. Kred. Ziem. udzielonych, następujące dobra ziemskie za zaległość w ratach Towarzystwu należnych, są wystawione na przymusową sprzedaż pierwszą przez licytację publiczną, która odbędzie się wmieście Kaliszu, w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny w Kancelarjach Hipotecznych poniżej wymienionych:
12. Chorzeszów, z wszystkiemi przynależytościami, lecz z wyłączeniem uwłaszczonych gruntów włościańskich, w Okręgu Szadkowskim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży rs. 275 kop. 88, vadium do licytacji rs. 575, licytacja rozpocznie się od sumy 3,250, termin sprzedaży dnia 3 (15) Marca 1870 r., przed Rejentem Kanc. Ziem. Józefem Jezierskim.  
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 z rana, w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej. Gdyby zaś Rejent, przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzony, licytacja odbędzie się przed innym Rejentem który go zastąpi.
Vadium do licytacji złożyć się mające, winno być w gotowiźnie, która wszakże zastąpioną być może Listami Zastawnemi lub Likwidacyjnemi, lecz w takiej ilości, jaka podług kursu giełdowego wyrównywać będzie cyfrze gotowizną oznaczonej.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej.
W razie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku, odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń, w terminach jakie Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi, (art. 25 Postanowienia Rady Administracyjnej z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r.).
Kalisz dnia 16 (28) Maja 1869 roku.
Prezes, Chełmski.
Pisarz, Bierzyński.

Dziennik Warszawski 1870 nr 140

N. D. 5091. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
1 Hipolita Szczawińskiego co do sumy rsr. 4,200, na dobrach Chorzeszów w dziale IV, pod Nr. 21 i rsr. 1,500, na dobrach Zapolice z Okręgu Szadkowskiego pod Nr. 38 zahypotekowanych; (…) otworzyły się spadki, do regulacji których wyznacza się termin na dzień 19 (31) Grudnia 1870 roku godzinę 10 z rana w Kancelarji hypotecznej.
Kalisz dnia 12 (24) Czerwca 1870 roku.
Teofil Józef Kowalski.

Dziennik Warszawski 1872 nr 120

N. D. 3153. Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu.
Zawiadamia wszystkich interesowanych, a głównie wierzycieli hypotecznych niemających obranego zamieszkania prawnego, a z pobytu niewiadomych poniżej przy każdych dobrach na których ich wierzytelności, prawa lub ostrzeżenia są zamieszczone imiennie wyszczególnionych, że dobra takowe jako zalegające w opłacie rat Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych, wystawione są na pierwszą przymusową sprzedaż przez licytację publiczną w m. Kaliszu w gmachu sądowym przy ulicy Józefiny położonym w kancelarji Rejenta wyznaczonego lub jego zastępcy odbyć się mającą, a w szczególności co do dóbr:
2. Chorzeszów, z wszystkiemi przyległościami przynależytościami w okręgu Szadkowskim położonych; zalegających w opłacie rat Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu przynależnych rs. 231 kop. 46. Sprzedaż odbywać się będzie przed Rejentem Edwardem Milewskim, d. 3 (15) Listopada 1872 r. Vadium do licytacji oznaczone zostało na rs. 400. Licytacja rozpocznie się od sumy rsr. 3,250. Zawiadomienie to ogłasza się dla niewiadomych z pobytu i niemających w hypotece obranego zamieszkania prawnego wierzycielek hypotecznych dóbr Chorzeszów: 1. Ludwiki z Szczawińskich Pieczyńskiej, 2. Pelagji z Szczawińskich Jerzmanowskiej.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 z rana, w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej. Gdyby zaś Rejent przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzonym, licytacja rozpocznie się przed innym Rejentem który go zastąpi. Vadium do licytacji złożyć się mające winno być w gotowiźnie, która wszakże zastąpioną być może listami zastawnemi lub likwidacyjnemi, lecz w takiej ilości jaka podług kursu giełdowego wyrównywać będzie cyfrze gotowizną oznaczonej. Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej Kaliszskiej.
W razie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez nowych dalszych doręczeń w terminach jakie Dyrekcja Szczegółowa oznaczy, i w pismach publicznych raz jeden ogłosi. (Art. 25 Postanowienia Rady Administracyjnej z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r.)
Prezes, Chełmski.
Pisarz, Bierzyński.

Kaliszanin 1873 nr 70

MAPPY
topograficzno-archeologiczne.
(Ciąg dwudziesty dziewiąty).
W powiecie szadkowskim, jadąc z miasta Łasku do Zduńskiej Woli zaraz za miastem blisko drogi bitej na wzniosłościach piaszczystych, krzakami iglastemi porosłych, pojawiają się często
w ziemi grobowiska przedchrześcijańskie. Przy trakcie znowu od Łasku do Lutomierska pomię­dzy wsiami Choszczewą* i Wodzieradzem ma się znajdować kamień z wyciśniętą na nim stopą ludz­ką, o czem była już wzmianka w numerze 13 Kaliszanina z r. 1872. Wieś Strońsko, na stro­mej górze z dala widzialnej przy prawym brzegu rzeki Warty położona, gdzie za czasów Prus po­łudniowych niemcy rozpoczęli prace około zało­żyć się mianej fortecy, znakomitą w starożytności dla wzniosłości swojej grać musiała rolę, nie śmiałbym atoli poczytywać ją za Ptolemeusza górą Asciburgius, ani za miejsce świątyni Kastora i Polluxa (Lelum polelum). Że wszakże tam na punkcie najwyższym Bóżnica czyli Gontyna stała, zaprzeczyć temu trudno, a to tem bardziej, gdy w czasie odnawiania czy też przystawki do świą­tyni obecnej pańskiej od strony zachodniej, za kollatorstwa Walewskich podług tradycji, natrafiono pod ziemią pewną ilość urn glinianych. Przylegle również wysokie wzgórze, mianowane Łysą Górą, odnosi nas w czasy bałwochwalcze, tem więcej, że i tamże znajdują się popielnice, z których jedną zdarzyło mi się widzieć z godłem na zewnątrz dna wyrytem figury Pentagonu, czyli stopy Druidów, znaku głośnego Pitagoresa. Zamilczeć niepodobna i o wsi Chodakach, w parafji wierzchy nad strużką przez lud powszechnie Pisią mianowaną leżącej, gdzie po prawej stronie drogi ku Zygrom wiodącej, był obszar gruntu w formie czworoboku, powierzchni cokolwiek więcej nad morgę jedną wynosić mogący dla wielkiej obfitości dużych kamieni do orania nie możliwy.
Przy którego węższym brzegu od strony południowej stoi dąb w sile wieku, lat przeszło sto liczący. Właściciel Chodaków wznosząc budynki folwarczne i wiejskie, a następnie dwór nowy murując, głazy takowe zwolna uprzątał, przy wydobywaniu zaś z ziemi granitów odkryto tu i owdzie popielnice lub urny rozmaitych postaci i wielkości. Z godniejszych wspomnienia uratowano w całości jednę koloru zewnątrz i wewnątrz żółtego, pięknie wygładzoną przedstawiającą z dołu formę miski, która od najgrubszej szerokości, pręgami ukośnemi ozdobionej, zwężać się poczęła w górę linjami prostemi ku sobie pochylonemi, a od miejsca zwężania się opatrzona była dwoma uszkami przeciwległemi sobie. Wysokość jej czyniła cali 7, średnica dna okrągłego cali 3 1/2, cielistość najgrubsza 9, a otworu górnego średnica cali 6. Druga urna była przystawkowa, barwy żółtej, gładko z obu stron wymuskana, znacznie mniej­sza, do poprzedniej z kształtu podobna, z tą jednakże różnicą, że karby na niej były odmienne, że uszek wcale nie miała, i ku górze nie zwężała się w linje proste, ale w łuki wklęsłe, rozchodzące się ku wierzchniemu otworowi. Liczyła ona wysokości cali 4 1/2, przy dnie średnicy cali 2, a szerokości największej cali 5 3/4. Kiedy około r. 1865 zajmowano się pomiędzy miastem Szadkiem i Poddembicami robotą szosy, do takowej wydobywano z blisko leżącego cmentarzyska kamienie, które dotąd (1873) w kupy ułożone, przeznaczenia swojego oczekują. Pewną ilość powyżej opisanych urn Ochelskich, Strońskich oraz Chodakowskich przesłano około roku 1850 Kazim. Wł. Wójcickiemu do Warszawy.
Szczupłe wiadomości doszły mnie o wykopali­skach w ziemi Wieluńskiej, i tak: we wsi Urbanicach parafji Ruda, o trzy ćwierci mili od Wielunia odległej, kopiąc blisko podwórza w dniu 12 maja 1866 roku natrafiono w ziemi znakomitą ilość denarków srebrnych. Po rozpowszechnionej o tem wieści, nabył z takowychże pewien znawca obywatel sztuk przeszło 1000, o czem Bejer za­wiadomiony, pośpieszył z Warszawy na miejsce, ale tam nic prawie nie zastawszy podążył do mia­sta Wielunia, na nieszczęście wszakże już za pó­źno, gdyż na cztery dni przed tem żydzi stopili przeszło osiem funtów z tychże, których żaden ze znawców nie widział. Skarb takowy mieścił w so­bie monety Piastowskie, a mianowicie typów po­dług Stronczyńskiego znanych nam 8, to jest z czasów Ryxy i Kazimierza I (1034—1058) ty­py 12 i 13. Bolesława Krzywoustego (1102—1139) typ. 18. Władysława II (1139-1148) typy 22, 25, 26 i 27, tudzież Bolesława IV Kędzierzawego (1148—1173) typ 34. Pomiędzy nimi były dwa denarki Władysława II nie znane nam, na których dostrzeżono połączenie typów 25 i 26, to jest z jednej strony widoczne było popiersie księcia z chorągwią, z drugiej zaś książęcia z mieczem. Bliższe szczegóły o monetach takowych podała nam Gazeta Warszawska z dnia 7 sierpnia 1866 r. w numerze 177 na stronnicy 2.
Gdzieś nie daleko wsi Dąbrowy na dnie strużki wydobyto z mułu miednicę bronzową z wykutemi wewnątrz wypukło zdarzeniami z życia (jeżeli się nie mylę) świętej Zuzanny; służyła ona zapewne do chrztu i mogła pochodzić z końca wieków śre­dnich. (...).


*powinno być Chorzeszowem. Uwaga autora bloga.

Dziennik Warszawski 1873 nr 174

N. D. 4932. Urząd Loterji w Królestwie Polskiem.
Na zasadzie doniesienia Pelagji Jerżmanowskiej, zamieszkałej we wsi Chórzeszewie powiecie Łaskim iż 1f4, Nr. 3,405b. z klasy 5-ej Loterji 120-jej przypadkowo zagubiła. Urząd Loterji podając o tem do wiadomości, ostrzega zarazem teraźniejszego posiadacza że żadnej korzyści z takowego nie odniesie gdyż wygrana tylko właścicielowi losu, w kostroli Kollektóra zapisanemu wypłaconą zostanie.
Warszawa d. 10 (22) Sierpnia 1873 r.
Naczelnik Urzędu, Jenerał-Major,
Loeschern.
za Sekretarza, Chrządtowski.

Kurjer Warszawski 1892 nr 166

+ Echa łódzkie.
Korespondent nasz pisze pod d. 15-ym b. m.:
„Burza poniedziałkowa nie obeszła się bez ofiar w okolicy naszego miasta.
Pod Lutomierskiem, na folwarku Wodzierady piorun uderzył w ośmiorak dworski, a wpadłszy do izby parobka Zielińskiego, zabił żonę jego Julję, 3-letniego ich synka i kontuzjonował kilkoro ludzi, szukających tam schronienia, których jedynie szybki ratunek od śmierci ocalić zdołał.
W poblizkiej kolonji Majdalenowie i wsi Chorzeszowie zapaliły się od pioruna chałupy, lecz ogień w zarodku stłumiono. (…).

Gazeta Łódzka 1914 nr. 102


Rozwój 1914 nr 103

Nowa szkoła. W Chorzeszowie pod Pabianicami, na zebraniu gminnem uchwalono wybudować dom na pomieszczenie szkoły początkowej.
Kosztorys robót obliczono na 4,300 rb. Budowa ma być dokonana w sezonie bieżącym.

Obwieszczenia Publiczne 1923 nr 93


Wydział cywilny sądu okręgowego w Łodzi, na zasadzie art. 17773 U. P. C., oraz zgodnie z decyzją z d. 8 październik 1923 r. zawiadamia, że na skutek podania Stanisławy Leśniewskiej, zamieszkałej w Konstantynowie przy ul. Fajgi 6, wdrożone zostało postępowanie celem uznania Wincentego Leśniewskiego za zmarłego i z mocy art. 17778 U. P. C., wzywa tegoż Wincentego Leśniewskiego, męża petentki, a syna Antoniego i Magdaleny, urodzonego w Chorzeszewie, gm. Wodzierady, w 1886 r., ostatnio zamieszkałego w Konstantynowie, gm. Rszew, pow. Łódzkiego, obecnie po zaciągnięciu w 1914 r. do wojska rosyjskiego, niewiadomego z miejsca pobytu, aby w terminie 6-miesięcznym, od daty wydrukowania niniejszego obwieszczenia, stawił się w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Łodzi przy ul. Pańskiej 115, albowiem po tym terminie nastąpi uznanie go za zmarłego. Nadto wydział cywilny sądu okręgowego w Łodzi wzywa wszystkich, którzy o życiu lub śmierci pomienionego wyżej Wincentego Leśniewskiego posiadają wiadomości, aby o znanych sobie faktach zawiadomili sąd, najpóźniej w oznaczonym powyżej czasie (spr. Nr. Z. 441/23).

Obwieszczenia Publiczne 1925 nr 59

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, że toczą się postępowania spadkowe po zmarłych:
2) Katarzynie z Jonsików Piechulskiej, współwłaśc. dóbr Chorzeszów, pow. łaskiego.

Termin regulacyj powyższych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 5 lutego 1926 r. w kancelarji wydziału hipotecznego sądu okręgowego w Piotrkowie, w którym to dniu osoby interesowane mają się stawić, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 3

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, że toczą się postępowania spadkowe po zmarłych:
5) Marcinie Jąsiku, synu Tomasza, wierzycielu 4.000 rb. z % % zabezpieczonej na hipotece dóbr Chorzeszów, pow. łaskiego, rep. hip. Nr. 176.
Termin regulacyj powyższych postępowań spadkowych wyzna­czony został na dzień 19 lipca 1928 roku w kancelarji wydziału hipo­tecznego sądu okręgowego w Piotrkowie, w którym to dniu osoby zain­teresowane winny się stawić, pod skutkami prekluzji.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1928 nr 3


Na zasadzie postanowienia Województwa z dnia 23.1 1928 r. L. BP. 394, wciągnięto do rejestru Stowarzyszeń i Związków Nr. 1754, T-wo Ochotniczej Straży Pożarnej w Chorzeszowie, pow. Łask.

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 43


Wydział cywilny sądu okręgowego w Łodzi, na zasadzie art. 1777-3 U. P. C., oraz zgodnie z decyzją z dnia 28 listopada 1927 roku, podaje do publicznej wiadomości, że na skutek podania Rajnholda Makowskie­go, zamieszkałego w folwarku Bechcice, gm. Lutomiersk, star. łaskiego, wdrożone zostało postępowanie, celem uznania Jana Mikowskiego, za zmarłego i z mocy art. 1777-8 U. P. C., wzywa tegoż Jana Mikowskiego, ojca petenta, a syna Wilhelma i Karoliny z Kirszów, urodzonego w roku 1849 we wsi Chorzeszowie, gm. Wodzierady, pow. łaskiego, ostatnio za­mieszkałego we wsi Stryje - Księże, gm. Bałucz, pow. łaskiego, obecnie, po zabraniu w 1914 r. przez wojska rosyjskie na podwodę, niewiado­mego z miejsca pobytu, aby w terminie 6 - miesięcznym, od daty opubli­kowania niniejszego ogłoszenia stawił się w kancelarji wydziału cywil­nego sądu okręgowego w Łodzi, przy ul. Stef. Żeromskiego 115, albo­wiem po tym czasie nastąpi uznanie go za zmarłego. Nadto wydział cy­wilny wzywa wszystkich, którzy o życiu lub śmierci pomienionego Jana Mikowskiego posiadają wiadomości, by o znanych sobie faktach za­wiadomili sąd najpóźniej w oznaczonym wyżej terminie do sprawy Z. 783/26 r.

Rozwój 1929 nr 24

Świetny sukces policji okręgu łódzkiego
Ujęcie niebezpiecznej bandy rozbójników
Sprawcy zamordowania Kołnierza w potrzasku
W połowie grudnia r. ub. opinja publiczna zaalarmowana ostała dokonaniem szeregu krwawych napadów bandyckich na terenie okręgu łódzkiego.
Wojewódzki urząd śledczy przystąpił z całą energją do wykrycia niebezpiecznej szajki.
Wszelkie ślady wskazywały, iż banda ukrywała się i grasowała przeważnie na terenie powiatu łódzkiego. Ścisłe dochodzenie policyjne ustaliło, że morderstwa na osobie mieszkańca Konstantynowa niejakiego Kołnierza Arona, oraz napadu na dwór Sławków, pod Aleksandrowem, wreszcie zbrojnego napadu w Aleksandrowie, dokonanego na dom Wołkowicza dopuściła się jedna i ta sama banda. Komendant policji na powiat łódzki komisarz Nowak przystąpił do ostrego tępienia bandy, która wyczuwając grożące niebezpieczeństwo przeniosła swą działalność zbrodniczą na teren powiatu łaskiego, gdzie dokonała również kilku napadów bandyckich. Komendant policji powiatu łaskiego komisarz Kieroński, działając wspólnie z okolicznemi komendami powiatowemi policji, zacieśnił teren działania bandy. Wczoraj dokonano zbrojnego napadu w kolonji Chorzeszów, gminy Wodzierady, powiatu łaskiego, gdzie nieznani sprawcy po dokonaniu napadu bezkarnie zbiegli. Powiadomiony o powyższem komisarz Kieroński zarządził pościg, zmobilizowawszy całą policję powiatu łaskiego, zawiadamiając uprzednio wojewódzki urząd śledczy.
Jednocześnie inspektor Nosek zarządził
obławę i pościg na terenie powiatów sąsiadujących ze starostwem łaskiem. W obławie tej wzięły udział policja mundurowa i śledcza zmobilizowana na terenie powiatów łódzkiego, łaskiego, sieradzkiego i brzezińskiego, oraz m. Łodzi. Obławą kierował inspektor Nosek, przy dziale komisarzy Nowaka, Kierońskiego i Bertla.
Ślady złoczyńców prowadziły do wsi Janowice na terenie posterunku Lutomiersk, powiatu łaskiego. Wieś została otoczona przez zwarte posterunki policji. Drogą konfidencjonalną dowiedziano się, iż nieznani osobnicy, znajdują się u miejscowego gajowego. Sprytni i ostrożni bandyci spostrzegli obławę i stawili czynny opór policji.
Wywiązała się potyczka. St. przodownik Władysław Wesołowski, komendant posterunku Lutomiersk, posterunkowi Chyliński Roman i Nika Feliks, czołgając się dotarli do siedziby gajowego i obezwładnili dwóch bandytów, a mianowicie Adama Karczmarka i Romana Strzecińskiego. Są to niebezpieczni bandyci kilkakrotnie już karani długoletniem ciężkiem więzieniem za dokonanie szeregu napadów. Okutych w kajdany policja przewiozła do urzędu śledczego w Łodzi.
W pierwiastkowem badaniu bandyci przyznali się do wszystkich napadów dokonanych w okręgu łódzkim. Z powyższego widzimy, że władze bezpieczeństwa województwa łódzkiego, aczkolwiek powoli, to jednak sprawnie pracują, tępiąc grasujące niebezpieczne elementy, zarówno w Łodzi, jakoteż w okręgu łódzkim. Sukces policji, jest tem większy, iż Kaczmarek i Strzeciński są dobrze znanymi i wyrafinowanymi przestępcami, umiejętnie zacierającymi wszelkie ślady za sobą.
Rewizja przeprowadzona u bandytów dała nadspodziewane wyniki w postaci kilku rewolwerów i trzech woreczków z amunicją. Jest to dowód rzeczowy, aż nadto obciążający bandytów. Dzięki nowemu sukcesowi władz policyjnych okręg łódzki, od dłuższego czasu niepokojony napadami bandyckimi i teroryzowany przez złoczyńców odetchnie wreszcie. Kaczmarek liczy lat 48, zaś Strzeciński liczy lat 28, posiadają już na swym sumieniu szereg krwawych napadów, za które odsiadywali już kilkuletnie więzienie, za wszystkie napady dokonane w okręgu łódzkim, który był jedynym okręgiem ich operacyj bandyckich, złoczyńcy staną przed sądem okręgowym w Łodzi w niedalekiej przyszłości. (p)

Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 52

Wydział cywilny sądu okręgowego w Łodzi, na zasadzie art. 1777-3 U. P. C., oraz zgodnie z decyzją z dnia 8 maja 1929 r. obwieszcza, że na skutek podania Olgi Miller zamieszkałej w Łodzi, przy ul. Tarnowskiej Nr. 5 (na Zdrowiu), wdrożone zostało postępowanie celem uznania Augu­sta Millera za zmarłego i z mocy art. 1777-8 U. P. C., wzywa tegoż Augu­sta Millera, męża petentki, a syna Marcina i Wilhelminy z Schnarrów, urodzonego w Chorzeszowie w dniu 18 lipca 1891 roku, ostatnio zamiesz­kałego w Łodzi, obecnie, po zaciągnięciu w 1912 r. do wojska rosyjskie­go, niewiadomego z miejsca pobytu, aby w terminie 6-miesięcznym, od daty opublikowania niniejszego, stawił się w kancelarji wydziału cywilne­go sądu okręgowego w Łodzi, przy ul. St. Żeromskiego L. 115, albowiem po tym czasie nastąpi uznanie go za zmarłego.

Nadto wydział cywilny sądu okręgowego w Łodzi wzywa wszyst­kich, którzy o życiu lub śmierci pomienionego Augusta Millera posia­dają wiadomości, aby o znanych sobie faktach zawiadomili sąd naj­później w oznaczonym wyżej terminie do sprawy Z. 385/29.

Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 100

Wydział cywilny sądu okręgowego w Łodzi, na zasadzie art. 1777-3 U. P. C. oraz zgodnie z decyzją z dnia 9 października 1929 roku, ob­wieszcza, że na skutek podania Henryka Hejne, zam. w Juljanowie, gm. Wodzierady, pow. łaskim, wdrożone zostało postępowanie, celem uznania Rudolfa Hejne za zmarłego i, z mocy art. 1777-8 U. P. C., wzywa tegoż Rudolfa Hejne, brata petenta, a syna Samuela i Juljanny z Pyddów, uro­dzonego w Chorzeszowie, gm. Wodzierady, w dniu 28 grudnia 1898 roku, ostatnio zamieszkałego w gm. Wodzierady, pow. łaskim, obecnie po po­wołaniu w 1919 roku do wojska polskiego, niewiadomego z miejsca poby­tu, aby w terminie 6-miesięcznym, od daty opublikowania niniejszego, stawił się w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Łodzi, przy ul. St. Żeromskiego L. 115, albowiem po tym czasie nastąpi uznanie go za zmarłego.
Nadto wydział cywilny sądu okręgowego w Łodzi wzywa wszyst­kich, którzy o życiu lub śmierci pomienionego Rudolfa Hejne posiadają wiadomości, by o znanych sobie faktach zawiadomili sąd najpóźniej w ozna­czonym wyżej terminie do sprawy Z. 666/29.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XV. Obszar gminy wiejskiej Wodzierady dzieli się na gromady:
1. Chorzeszów, obejmującą: wieś Adolfów, wieś Babiniec, kolonję Chorzeszów, wieś Elodja, wieś Pelagja.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak
Wojewoda.

 Orędownik 1935 nr. 146


Echo Łódzkie 1936 wrzesień


Dziennik Łódzki 1952 nr 66

Dni Gotowości" w POM-ie Gorczyn i w gminie Wodzierady
Piątek 14 marca. W komitecie Powiatowym Partii w Łasku narada. W Powiatowej Radzie Narodowej również. Tu i tam aktywiści gminni składają meldunki z przebiegu przygotowań do nadchodzącej kampanii siewów wiosennych. Tu i tam radzą nad usunięciem istniejących jeszcze braków oraz zastanawiają się nad wyzyskaniem wszelkich możliwoścw celu sprawnego przeprowadzenia wszystkich prac, od których zależeć będzie nakreślony w planie wzrost produkcji rolnej i zwierzęcej każdej gromady, każdej spółdzielni produkcyjnej, każdej grupy uprawowej.
POM Gorczyn mechanicy majstrują przy dwu „Ursusach" i jednym „Zetorze"
— Ach, ta Centrala Zaopatrzenia! wzdycha któryś z mechaników. — Gdyby nie brak niektórych części wymiennych, już dawno bylibyśmy po remontach.
Traktorzyści z brygad Stanisława Kopki, Kazimierza Sobały, Aleksandra Nowaka, Stanisława Dana i Zygmunta Łakomskiego znają dokładnie stan swych ciągników i sprzętu pomocniczego, a także plan prac wiosennych w 8 spółdzielniach produkcyjnych. Niestety, nie znają planu prac w gromadach. POM Gorczyn nie zawarł bowiem dotąd ani jednej umowy tak z komitetami założycielskimi jak i z gromadzkimi grupami uprawowymi.
Wezwanie załogi PAFAWAGU poderwało wielu gorczyńskich traktorzystów. I oni chcą uczcić czynem 60 rocznicę urodzin Prezydenta Bieruta. Brygada Sobały postanowiła więc przekroczyć swój plan wiosenny o 30 proc. Traktorzysta Kazimierz Luter oszczędzi tyle paliwa, że będzie mógł na nim przepracować dodatkowo jeden dzień w miesiącu. Julian Łabędzki zobowiązał się przepracować na swym „Ursusie" 2 000 godzin bez kapitalnego remontu i zaoszczędzić 70 kg paliwa. Jan Stasiak na zaoszczędzonym paliwie przepracuje dodatkowo jeden dzień w miesiącu
***
W gminie Wodzierady, dzięki harmonijnej współpracy zarządów ZSCh i GS z Prezydium GRN, przygotowania do akcji wiosennej są już niemal ukończone. SOM wyremontował wszystkie siewniki i rozprowadził je po gromadach. Z wykrytych 27 ha odłogów 24 ha będą przeznaczone na zalesienie, a 3 ha w gromadzie Chorzeszów wspólnie zagospodarują małorolni Olszewski, Siwiński i Szymczak.

Pomocą sąsiedzką będzie objętych 22 gospodarzy, którzy nie posiadają siły pociągowej. Szczególnie troskliwie postanowiono zaopiekować się wdowami Walerią Antoniewską z Kwiatkowic, Anną Pokorską z Leśnicy, Karoliną Kotasową z Dobruchowa i Marianną Gieżek.Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza