-->

niedziela, 5 maja 2013

Babiniec

Słownik Geograficzny:
Babieniec,   kol., pow. łaski, gm. Wodzierady, par. Mikołajewice, ma 9 dm., 79 mk., 293 morg. 

Spis 1925:
Babieniec, wś, pow. łaski, gm. Wodzierady. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 11. Ludność ogółem: 81. Mężczyzn 41, kobiet 40. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 23, ewangelickiego 58. Podało narodowość: polską 81.

Babiniec, obecnie część wsi Chorzeszów w gminie Wodzierady.

1965 r.
_________________________________________________________________________________

Tydzień Piotrkowski 1881 nr. 11
_________________________________________________________________________________


Obwieszczenia Publiczne 1924 nr 28a

Wpisy do rejestru handlowego.
Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Łodzi wpi­sano następujące firmy pod Nr. Nr.:
6753 „Juljanna Tyc". Młyn wodny. Firma istnieje od d. 1 stycznia 1900 r. wieś Babieniec, gm. Wodzierady. Właśc. Juljanna Tyc, wdowa, wieś Babieniec, gm. Wodzierady.

Obwieszczenia Publiczne 1927 nr 3

Pozwy edyktalne.


Na żądanie Wilhelma Krolla, wyznania ewangelicko-augsburskiego, zam. we wsi Babienice, gm. Wodzierady, pow. łaskiego, zastępowanego przez obrońcę konsystorskiego, adwokata Hermana Eberhardta (Warszawa, ul. Nowogrodz­ka Nr. 44), woźny konsystorski, Jan Rose, wzywa żonę jego, Martę z Kubschów Krollową, wyznania ewangelicko-augsburskiego, mieszkankę kol. Bałucz, gm. Wodzierady, pow. łaskiego, obecnie niewiadomą z miejsca pobytu, aby po upływie roku, od dnia wydrukowania niniejszego wezwania po raz pierwszy, stawiła się przed ewangelicko-augsburskim sądem konsystorskim w Warszawie, przy ulicy Miodowej Nr. 17, na audjencję, zazwyczaj odbywającą się w pierwszy czwartek po 1 każdego następnego miesiąca, o godz. 10 rano, lub kiedy sprawa przy­wołaną będzie, celem dania odpowiedzi w sprawie rozwodowej, opartej na winie złośliwego opuszczenia. Powództwo oparte na p. 2 art. 146 Pr. o Małż. 1836 r. i na zezwoleniu konsystorza ewang.-augsb. w Warszawie, z dn. 15 września 1926 r., Nr. 1425. Ostrzega się o skutkach zaoczności.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XV. Obszar gminy wiejskiej Wodzierady dzieli się na gromady:
1. Chorzeszów, obejmującą: wieś Adolfów, wieś Babiniec, kolonję Chorzeszów, wieś Elodja, wieś Pelagja.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak
Wojewoda.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza