-->

poniedziałek, 6 maja 2013

Branica Kalinowska

Słownik Geograficzny:  
Branica Kalinowska, wś, pow. łaski, gm. Wola wężykowa, par. Grabno, ma 18 dm., 128 mk., 125 morg.

Spis 1925:
Branica Kalinowska, wś, pow. łaski, gm. Wola Wężykowa. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 26. Ludność ogółem: 175. Mężczyzn 90, kobiet 85. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 175. Podało narodowość: polską 175.

Branica Kalinowska, obecnie część wsi Branica w gminie Zapolice.

 1965 r. 

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XVII. Obszar gminy wiejskiej Zapolice dzieli się na gromady:
4. Branica, obejmującą: wieś Branica Rembieszowska, wieś Branica Kalinowska, folwark Bolesławiec parc.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak

Wojewoda.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1936 nr 6

OGŁOSZENIE STAROSTWA POWIAT. ŁASKIEGO
z dnia 22 lutego 1936 r. Nr. RR. IV-2/45/Łs.
o wdrożeniu postępowania scaleniowego we wsi Branica-Kalinowska.
Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 -go lipca 1923 r. o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P. z r. 1927 Nr. 92. poz. 833) w brzmieniu ustalonem rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 622) oraz art. 14 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 85, poz. 635), podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13 lutego 1936 r. uprawomocniło się orzeczenie Starosty Powiatowego Łaskiego z dnia 9 stycznia 1936 r., dotyczące wdrożenia postępowania scaleniowego i ustalenia obszaru scalenia, na gruntach wsi Branica- Kalinowska, położonej w gminie Zapolice, powiecie łaskim.
Za Starostę:
(—) Truszkiewicz.
p. o. Komisarz Ziemski.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1939 nr 5

OGŁOSZENIE
STAROSTWA POWIATOWEGO
SIERADZKIEGO
z dnia 7 marca 1939 r. Nr. RR. I-1/33-45
o zamknięciu postępowania scaleniowego we wsi Branica Kalinowska.
Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 31 lipca 1923 r. o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P. z 1927 r. Nr. 92, poz. 883) w brzmieniu ustalonym rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 622) oraz art. 14 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 85, poz. 635) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 7 kwietnia 1938 r. uprawomocniło się orzeczenie Starosty Powiatowego Łaskiego z dnia 19 marca 1938 r., dotyczące zatwierdzenia projektu na obszarze scalenia wsi Branica Kalinowska, gminy Zapolice, powiatu łaskiego.
W związku z powyższym ogłasza się o zamknięciu postępowania scaleniowego na wymienionym wyżej obszarze.
Starosta:
w/z. (—) R. Zieliński

Wicestarosta.Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza