-->

poniedziałek, 6 maja 2013

Anielów / Borzysko

Słownik Geograficzny:  
Anielew, fol. i os. nad rz. Widawką, pow. łaski, gm. Wola Wężykowa, par. Grabno. Os. ma 1 dm., 9 mk., 9 morg, fol. 1 dm., 10 mk.

Spis 1925:
Anielów, osada, pow. łaski, gm. Wola Wężykowa. Spisano łącznie z folw. Rembieszów.

Anielów, obecnie część lasu w gminie Zapolice.

1965 r.

GAJÓWKA ANIELÓW

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1839 nr 1

Podaie do publiczney wiadomości iż Dobra Ziemskie Rembieszew z przyległościami Gawory, Branica i Borzysko w Powiecie Szadkowskim Gubernii Kaliskiey położone, obeymuiące rozległości Morg. 1625 kwp. 242 odległe od miast: Powiatowego Szadku mil 2, od Sieradza Obwodowego mil 2, od Kalisza miasta Gubernialnego mil 8, należące prawem własności do Sukcessorów Felixa Pstrokońskiego, to iest: a. Kaietana Pstrokońskiego, b. Anieli z Pstrokońskich Stawiskiey, c. nieletniego Juliana Pstrokońskiego przez Kaietana Pstrokońskiego dzierżawcę dóbr Łękińska tamże zamieszkałego iako głównego Opiekuna i Adama Pstrokońskiego w wsi dziedziczney Woli Powiecie Radomskim zamieszkałego przydanego Opieku­ na działaiącego, nakoniec, d. Honoraty Antoniny Stanisławy Magdaleny 4ch imion nieletniey Pstrokońskiey działaiącey przez główną Opiekunkę Teklę z Tarnowskich Pstrokońską wdowę w wsi Rembieszewie Powiecie Szadkowskim mieszkaiącą i przy­ danego Opiekuna Jgnacego Pstrokońskiego w dobrach dziedzicznych Ustkowie Po­ wiecie Wartskim zamieszkałego, wszystkich z własnych funduszów utrzymuiących się, sprzedane zostaną w drodze Działów przez wspomnioną Anielę z Pstrokońskich Stawiską popieranych, przed W. Mateuszem Zielińskim Sędzią Trybunału Cywilnego Gubernii Kaliskiey delegowanym, podług warunków które u Pisarza rze­ czonego Trybunału każdocześnie przeyrzane bydź mogą, i które na Audyencyi te­ goż Trybunału ogłoszone były, przy czem termin do temczasowego przysądzenia na dzień 13/25 Stycznia 1839 r. godzinę 3 z południa w mieyscu posiedzeń Trybunału oznaczonym został.
w Kaliszu d. 23 Listopada (5 Grudnia) 1838 r.
Franc. Bielski.
Patron Trybunału.

Dziennik Warszawski 1864 nr 266

(N. D. 5659) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 Postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcją Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie za zaległość w ratach Towarzystwu należnych wystawione są na 1-szą sprzedaż przymusową przez licytacją publiczną, w mieście Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny w Kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych.
Termin sprzedaży dnia 28 Maja (9 Czerwca) 1865 r.
6. Rembieszew część lit. A B z folwarkiem Anielów czyli Borzysko z wszystkiemi przyległościami i przynależ. w Ogu Szadkowskim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rs. 402 kop. 61 i pół, vadjum do licytacji rs. 1350, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 9215, przed Rejentem Kanc. Ziem Emiljanem Ordon.  
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej; gdyby zaś Rejent, przed którym sprzedaż ma się odbywać, był przeszkodzony, licytacja odbędzie się w jego Kancelarji przed innym Rejentem, który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Kalisz d. 24 Paźdz. (5 Listop.) 1864 r.
Prezes, Chełmski.
Pisarz, Janczewski.

Dziennik Warszawski 1865 nr 267

(N. D. 7093) Pisarz Trybunału Cywilnego Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
W myśl art. 682 K. P. S. wiadomo czyni, iż na żądanie Stanisława Rościszewskiego Rejenta Kancelarji Ziemiańskiej Gubernji Warszawskiej w Warszawie, tudzież Pauliny z Augstejnów tegoż małżonki w asystencji i za upoważnieniem męża czyniącej, obojga w Warszawie pod Nr 1,416 zamieszkałych, a zamieszkanie prawne do tego interesu u Teodora Rościszewskiego Obrońcy przy Radzie Stanu Królestwa Polskiego urzędującego w Kaliszu sprzedażą dyrygującego obrane mających, w poszukiwaniu sum rsr. 400 i rsr. 600, oraz rsr. 800, wszystkich z procentem od dnia 1 Stycznia nowego stylu 1865 r. i kosztami, protokółem Komornika przy tutejszym Trybunale Eugeniusza Wojterskiego dnia 28 29 i 30 Września (10 11 i 12 Października) r. b., zajęte zostały na przymusowe w drodze Sądowej wywłaszczenie
Dobra Ziemskie Rembieszów
do których należy folwark Anielów czyli Borzysko z przyległościami i przynależytościami, położone w Okręgu Szadkowskim Powiecie Sieradzkim Gubernji Warszawskiej, prawem własności do egzekwowanego dłużnika Feliksa Stawiskiego, tamże we wsi Rembieszewie zamieszkałego należące i przez niego posiadane, w granicach: na wschód słońca z dobrami Branica, na zachód z dobrami Woźniki, na południe z dobrami Wielka wieś, a na północ z dobrami Jelno. Dobra te mają ogólnej rozległości włók około 89 morg 6 prętów kwadr. 198 miary nowopolskiej. Z przestrzeni tej odłączywszy:
Grunta folwarku Anielowa z łąkami włók 5 morg 3 pr. 190.
Grunta kolonistów Rembieszowskich włók 12 morg 11 pr. 98.
Oprócz tego ciż sami koloniści mają w pastwisku i zaroślach o których się nadmienia morg 25. Grunta włościan wsi Rembieszowa włók 2 morg 3 pr. 260.
Razem włók 20 mórg 13 pr. 278.
Pozostaje więc przy dominium Rembieszew ogółem włók 18 morg 22 pr. 250.
A w szczególe:
Gruntu ornego około włók 11 mórg 6 pr. 100.
Łąk około włók 3 mórg 9.
Pastwisk około włók 2 mórg 12.
Ogrodów około mórg 5 pr. 150.
Dróg i nieużytków mórg 28.
Pod zabudowaniami około mórg 2.
W wodach i stawach około mórg 20.
Razem włók 18 mórg 22 pr. 250.
Włościanie i koloniści na skutek Ukazu Najwyższego z dnia 19 Lutego (2 Marca) 1864 r. zostali uwłaszczeni i od płacenia czynszu, robocizny i wszelkich danin są wolni.
Budynki dworskie na folwarku Rembieszew są:
Dwór, oficyna, kaplica z wieżyczką, sklep czyli lamus, sklep do kapusty, kloaka, chlewy, śpichrz, stodoła o trzech klepiskach, wozownia, stajnie, studnia cembrowana, przytem drzew owocowych rodzących około sztuk 120.
Budynki wiejskie we wsi Rembieszów obejmują 11 chałup mieszkalnych, z tych jedna czworaki i jedna karczma, kuźnia, stodół 12, chlewiki, obory i studnia drzewem cembrowana, w tych mieszkają Grzegorz Szczepocki szynkarz za wynagrodzeniem 25 baryłki, kowal dworski i komornicy oraz ludzie dworscy z imion i nazwisk w akcie zajęcia wyszczególnieni.
Budynki na koloniu Rembieszów są: chałup 23, stodół 23, chlewiki, obory i studnie, w tych mieszkają uwłaszczeni osadnicy podług aktu zajęcia i tabel prestacyjnych następujący: Józef Owczarek, Kacper Owczarek, Tomasz Michalczak, Wojciech Skotnicki, Paweł Kupisiak, Wojciech Florczak, Wojciech Ladziak, Franciszek Rosiak, Wawrzeniec Owczarek, Andrzej Bzęczak, Anastazy Gładysiak, Jan Ratajczyk, Stanisław Michalczak, Franciszek Dionisiak, Józef Rosiak, Feliks Kacalak, Mateusz Kucharski, Felix Woźniczka, Jan Slusarek, Mateusz Florczak, Mateusz Dionisiak, Wojciech Cieślak, Marjanna Ladziak, Michał Guz i Bartłomiej Kaźmierczak. Szczegółowy opis stanu tych dóbr, z wykazem wysiewów, inwentarza i opłacanych podatków skarbowych i ciężarów gruntowych, obejmuje wspomniony tu protokół zajęcia tych dóbr daty 28 29 i 30 Września (10 11 i 12 Październiku) r. b., który doręczony został przez woźnego Jana Piłacińskiego, Wójtowi Gminy Rembieszew Pawłowi Kobiera dnia 7(19) Października 1865 r. i Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Szadkowskiego Juljanowi Otockiemu dnia 8 (20) Października t. r., do rąk ich własnych.
Wpisanie protokółu zajęcia do księgi hypotecznej nastąpiło w dniu 22 Października (3 Listopada) 1865 r., do księgi zaś zaregestrowań w Kancelarji Pisarza Trybunału tutejszego nastąpiło dnia 25 Października (6 Listopada) t. r.
Pierwsze ogłoszenie zbioru objaśnień i warunków sprzedaży, odbędzie się w dniu 8 (20) Grudnia 1865 r. o godzinie 10 ej z rana na audjencje publicznej Trybunału tutejszego w miejscu zwykłych posiedzeń przy ulicy Józefina w pałacu Sądowym.
Kalisz d. 26 Paźdz. (7 Listop.) 1865 r.
Asesor Kolegjalny, J. Migórski.

Dziennik Warszawski 1874 nr 194

Dnia 12 (24) sierpnia, we wsi Anielewie, gubernji petrokowskiej, powiecie łaskim, gminie Wola Wężykowa, spłonęły dwie stodoły i stajnia obywatela Żurawskiego, ubezpieczone na 600 rs. Ruchomości spłonęło za 1,340 rs. Podejrzani o podpalenie obywatel Wacław Sokolnicki i przemieszkujący u niego mieszkaniec powiatu sieradzkiego, Józef Kubicki, zostali aresztowani i oddani do rozporządzenia sądu.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XVII. Obszar gminy wiejskiej Zapolice dzieli się na gromady:
16. Rembieszów, obejmującą: wieś Rembieszów, osadę młyńską Rembieszów, folwark Rembieszów 
rozparc., osadę Anielów.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak
Wojewoda.

  


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza