-->

środa, 1 maja 2013

Boczki

Zajączkowski:
Boczki-N-pow. poddębicki lub sieradzki
1) 1386 T. Sir. I f. 9: Boczky - Andreas de B. 2) 1392 T. Sir. 1 f. 36; Hube, Zbiór Sier. 66: Boczky - Mathias de B. 3) 1399 T. Sir. II f. 80: Boczki - hereditas. Stanislaus Pella z Biernacic w sporze o B.
4a) XVI w. Ł. I, 344, 357: Boczky, Boczki - villa, par. Uniejów, dek. i arch. uniejowski. Ł. I 369-370: Boczky-. curia militaris w par. Niewiesz, wś w par. jw. 4b) XVI w. Ł. I, 388-389, 442: Boczky - villa, par. Rososzyca, dek. i arch. jw. 5a) 1511-1518 P. 189: Boczki - par. Uniejów, pow. szadkowski, woj. sieradzkie. 1552-1553 P. 232: Boczky - wł. szl., jw. 5b) 1511-1518 P. 188: Boczki - wł. szl., par. Rososzyca, pow. i woj. jw. 1552-1553 P. 230: Boczky - jw. 6a) XIX w. SG XV/1, 175: Boczki-wś, par. Uniejów, gm. Niewiesz, pow. turecki. 6b) XIX w. SG I, 271: Boczki - par. Rososzyca, gm. Szadek, pow. sieradzki.
Uwagi: Nazwę B. zapisu 1392 r. można odnieść do jednej z dwu miejscowości tej nazwy: w par. Uniejów, względnie w par. Rososzyca. Ze względu na to, że we wspomnianym zapisie występuje obok Macieja z B. Michał z Lipnicy (v.), która jest położona także w par. uniejowskiej, oraz Dasz i Jan z Biernacie (v.), leżących w par. Niewiesz, można przypuścić, że chodzi tu raczej o B. koło Uniejowa. Podobnie zapiskę z 1399 r. można odnieść do 6. w par. Uniejów, natomiast odnośnie do B. z 1386 r. trudno się wypowiedzieć.

Taryfa Podymnego 1775 r.
Boczki, wieś, woj. łęczyckie, powiat łęczycki, własność szlachecka, 10 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Boczki, parafia uniejow (uniejów), dekanat uniejowski, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: Szanguszkowa kszna.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Boczki, województwo Kaliskie, obwód Kaliski, powiat Wartski, parafia Niewiesz, własność prywatna. Ilość domów 8, ludność 72, odległość od miasta obwodowego 8.

Słownik Geograficzny:  
Boczki,  wś, pow. turecki, gm. Niewiesz, par. Uniejów, ma 4 dm., 110 mk.

Spis 1925:
Boczki, wś, pow. turecki, gm. Niewiesz. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 8. Ludność ogółem: 61. Mężczyzn 33, kobiet 28. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 61. Podało narodowość: polską 61.

Wikipedia:
Boczki-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Poddębice. W latach 1975-1998 miejscowość położona była w województwie sieradzkim.
________________________________________________________________________________

Boczki 1930 r.


1992 r. 

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 1822 nr 325

Sąd Policyi Prostey Powiatu Zgierskiego.
Podaie ninieyszym do publiczney wiadomości, iż Jakób Krysiak Włościan z wsi Boczk, w Powiecie Wartskim, Woiewództwie Kaliskim o kradzież konia obwiniony, na Rekwizycyą swego przez Wóyta Gminy Poddębia uięty, z pod straży Wieyskiey zbiedz potrafił, ktorego rysopis iest następuiący:
Wzrostu dobrego, twarzy okrągławey ponurey, włosów szatyn, ubiór iego w czasie ucieczki: wołoszka siwa z taśmamy, czapka z szerokiem siwym barankiem, lat ma około 30.
Wzywa przeto wszelkie Władze tak Cywilne iako i woyskowe, iżby na wyżey opisanego Krysiaka baczne oko mieć raczyły a wrazie dostrzeżenia i schwytania onegoż pod dobrą strażą wprost Sądowi Policyi Poprawczey Obwodu Łęczyckiego odstawić starali się.
w Piątku dnia 25 Kwietnia 1822. Jan Grabski
Józef Znaiemski.

Dziennik Powszechny 1832 nr 321

Po zgasłem życiu Józefy z Lipskich Zakrzewskiey, Klemensa Zakrzewskiego małżonki, którey śmierć nastąpiła w dniu 13 Kwietnia 1830 roku, otworzyło się postępowanie spadkowe, o którem donosząc podpisany Reient, zawiadamia wszystkich których to interessować może, że do przepisania w właściwych księgach wieczystych, na imię sukcessorów zmarłey:
1. Tytułu własności dóbr ziemskich Niewiesz, do których należą: Karnice, Wilczków, Grocholice, Boczki i Sempułki, z przyległościami w Powiecie Wartskim, Obwodzie i Woiewództwie Kaliskiem.
2. Tytułu własności całey schedy dóbr Maykowa, do których należy część wsi Chmielnika z przyległościami w Powiecie, Obwodzie i Woiewództwie Kaliskiem położonych.
3. Tytułu własności iedney trzeciey części dóbr Ułany w Powiecie Wartskim, Obwodzie i Woiewództwie Kaliskiem leżących; termin sześciomiesięczny, a w szczególe na dzień 28 Lutego 1833 roku w Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego, przed podpisanym Reientem iest wyznaczony. Kalisz dnia 28 Sierpnia 1832 roku. Reient Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego, Fr. Nowosielski.

Echo Łódzkie 1928 październik

Kłócił się Pingota z Kurzawą...
Zbrodnicze podpalenie.
Łódź, 27 października. Józef Pingota i Stanisław Kurzawa wieśniacy sąsiadujący z sobą o miedze, zamieszkali w osadzie Boczki, gminy Niewiesz, w powiecie tureckim, wiedli ze sobą
ciągłe spory. Kłótnie nie ustawały przez długi okres czasu, zniecierpliwiły wreszcie Pingotę, który wytoczył przeciwnikowi proces sądowy. W początkach bieżącego tygodnia odbyła się rozprawa w której wyniku Stanisław Kurzawa przegrał z kretesem. Sąd skazał go na trzy tygodnie aresztu.
Zły Kurzawa, zapałał niepohamowaną chęcią zemsty.
Ubiegłej nocy stóg zboża stanowiący własność Pingota stanął w płomieniach.
Stóg spłonął doszczętnie wyrządzając poszkodowanemu stratę w wysokości około trzech tysięcy złotych.
Pożar był wynikiem zbrodniczego podpalenia, którego dopuścił się mściwy Kurzawa.
Podpalacz wzięty w krzyżowy ogień pytań przyznał się do zbrodni.
Osadzono go w więzieniu do dyspozycji sędziego śledczego.

Echo Tureckie 1929 nr 28

Ogłoszenia drobne
Zaginął wyciąg z ksiąg ludności na imię Wojciech Marchwicki, mieszkaniec wsi Boczki, wydany w ro­ku 1919 przez Urząd gminy Niewiesz, takowy unieważnia się.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 17 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/8/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Tureckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) — postanawiam co następuje:
§ 1.
IX. Obszar gminy wiejskiej Niewiesz dzieli się na gromady:
2. Sempułki, obejmującą: kol. Sempułki i wieś Boczki.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Tureckiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza