-->

środa, 1 maja 2013

Borysew

Spis 1925:
Borysów, wś, pow. łęczycki, gm. Poddębice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 10. Ludność ogółem: 71. Mężczyzn 41, kobiet 30. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 65, ewangelickiego 6. Podało narodowość: polską 71.

Wikipedia:
Borysew-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Poddębice. W latach 1975-1998 miejscowość położona była w województwie sieradzkim.

1992 r.

Kaliszanin 1887 nr. 30

W dniu 3 b. m., w kolonji Borysów, w powiecie łęczyckim, skutkiem nieostrożności wynikł pożar, który zniszczył dom drewniany, ubezpieczony na summę 60 rs.

Rozwój 1913 nr 238

Choroby zakaźne śród zwierząt. W Malanowie, gm. Puczniew, wybuchnęła śród koni nosacizna. Jedną sztukę chorą zabito. W Borysowie i Poddębicach konie chorują na świerzbę. W Strzelówku, Tkaczach, w pow. łęczyckim, ukazała się śród bydła rogatego epidemia zapalenia płuc. W majątku Jasionna pod Piątkiem trzoda chlewna choruje na różę.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 18 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/9/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Łęczyckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23 III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
IX. Obszar gminy wiejskiej Poddębice dzieli się na gromady:
10. Praga, obejmującą: wieś Praga, wieś Klementów, os. leśna Wandówka, wieś Borysów, st. kol. Poddębice.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łęczyckiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.

Echo Sieradzkie 1933 1 grudzień

RZEŹNIK Z ŁĘCZYCY — PRZEMYTNIKIEM W WIELUNIU.
Fr. Kosicki miesz. Borysowa pow. łęczyckiego z zaw. rzeźnik — uprzykrzył sobie swój fach i pod pozorem, że prowadzi handel żywym towarem (świniami) uprawiał przemytnictwo, aż tu w pow. wieluńskim.
Ostatnio przy przytrzymanym rzeźniku-przemytniku Str. Gran. Insp. Wieluń znalazła kilka kilo sacharynki, którą skonfiskowała — wytaczając Kosickiemu sprawę sądową.
Sąd Grodzki po rozpatrzeniu sprawy skazał niefortunnego handlarza "żywym towarem" na 1404 zł. grzywny oraz trzy i pół miesiąca bezwzględnego aresztu.

Obwieszczenia Publiczne 1938 nr 24

Regulacje hipoteczne.
Wydział Hipoteczny Sądu Grodzkiego w Łęczycy, województwie łódzkim, na żądanie Jana Suchanowa, działającego w imieniu Fran­cusko-Polskiego Towarzystwa Kolejowego Herby Nowe—Gdynia, Spół­ka Akcyjna w Paryżu, na rzecz Skarbu Państwa, obwieszcza, że na dzień 9 lipca 1938 roku (godz. 10 rano) wyznacza się termin pierwiast­kowych regulacyj hipotecznych dla:
2) gruntów o ogólnej powierzchni 1 ha 6446 m kw częścią nabytych częścią wywłaszczonych z osad, zapisanych w tabeli likwidacyjnej wsi Borysów pod nr nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 i 10 na rzecz budowy tejże linii kolejowej;

Osoby interesowane winny zgłosić w wyznaczonym terminie swoje prawa w kancelarii Wydziału Hipotecznego w Łęczycy pod skutkami prekluzji. Decyzja zapadnie na pierwszym posiedzeniu Wydziału Hipo­tecznego po sporządzeniu aktu zaprowadzenia hipoteki. 41/38.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza