-->

środa, 1 maja 2013

Borki Lipkowskie

Czajkowski 1783-84 r.
Borki, parafia bełdrzychow (bałdrzychów), dekanat lutomirski (lutomierski), diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: Milewski łowczy szadkowski.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Borki, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Bałdrzychów, własność prywatna. Ilość domów 3, ludność 36, odległość od miasta obwodowego 4.

Słownik Geograficzny:  
Borki Lipkowskie,  wś, pow. sieradzki, gm. Wierzchy, par. Bałdrzychów, rozległości 11 i pół włók, w tem 5 włók lasu, 6 m. łąk, ziemi włośc. 8 m.

Spis 1925:
Borki Lipkowskie, wś i kol., pow. sieradzki, gm. Wierzchy. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 4, kol. 18. Ludność ogółem: wś 28, kol. 126. Mężczyzn wś 16, kol. 62, kobiet wś 12, kol. 64. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 28, kol. 126. Podało narodowość: polską wś 28, kol. 126. 

Wikipedia:
Borki Lipkowskie-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Poddębice. W latach 1975-1998 miejscowość położona była w województwie sieradzkim.

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
BORKI kolonia, par. Szadek, p. szadkowski W 1734 r. Borki, Lipki i Busina własność Jakuba Kozubskiego. W końcu 19 w. 323 morgów w posiadaniu włościan, gospodarstwa nędzne, ludność niezamożna, 198 mieszkańców.(SGKP t. 1, str.311, TD)

1992 r.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1657

Tego samego roku, dnia zaś 13 października. Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dziecko, któremu nadane zostało imię Jadwiga, Szlachetnych Wacława Poddębskiego i Katarzyny, prawowitych małżonków z Pomianowej Woli. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Jakub Stopnicki sługa Urodzonego Tomasza Trzebieskiego i Urodzona Pani Marianna Jankowska z Borków Borzewiczek parafii Baldrzychów.


Akta metrykalne (Parafia Bałdrzychów) 1766

4. Roku Pańskiego 1766, dnia 22 maja. Ja jak wyżej prepozyt tego kościoła, ochrzciłem urodzone dnia 25 kwietnia tego samego roku zrodzone z Urodzonego i Szlachetnego Andrzeja Milewskiego i Franciszki ze Stanisławskich, prawowitych małżonków tej parafii, posesorów Borek, któremu nadałem imię Antonina Julianna Zofia. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Tomasz Kawiecki od niedawna posesor z Bratkowa i Urodzona Barbara Dobrzycka posesorka z Lipek. Asysta Urodzony Ignacy Gostyński z Lipek i Urodzona Joanna Kawiecka od niedawna w Bratkowie.

* Jerzy Placyd Ledecki przełożony sulejowskiego zakonu cystersów, prepozyt bałdrzychowski (przypis autora bloga)


Akta metrykalne (Parafia Bałdrzychów) 1777


11. Roku 1777, dnia zaś 29 stycznia Znakomity Przewielebny ? Placyd Ledecki prepozyt bełdrzychowski, notariusz Stolicy Apostolskiej, profesor slejowski z zakonu cystersów ochrzcił dwoma imionami Agnieszka Rozalia, dziewczynkę córkę Szlachetnych Urodzonych Ludwika Witkowskiego i Konstancji z Milewskich, prawowitych małżonków z Borków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Turczynowicz z Businy i Szlachetna Urodzona Rozalia ? z Lipek babka dziecka. Asysta Szlachetny Urodzony Jan Milewski i Szlachetna Urodzona panna Antonina Milewska z Lipek.

Akta metrykalne (Parafia Bałdrzychów) 1779

15. Dnia 27 lipca. Ja Leonard Szejer przełożony sulejowskiego zakonu cystersów, wikary bałdrzychowski, ochrzciłem imionami Anna Kunegunda, córkę Urodzonych Mikołaja i Teresy z Pstrokońskich prawowitych małżonków Kosteckich. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Ludwik Witwicki skarbnik z Borek i jego małżonka Marianna Konstancja z Milewskich [secundni voti?]. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Jan Milewski ze swoją rodzoną siostrą panną Antoniną Milewską.

Akta metrykalne (Parafia Bałdrzychów) 1780

20. Ja Wiktor Pankowski prepozyt ochrzciłem dnia 3 września imieniem Rozalia Tekla, córkę Urodzonych Pawła i Marianny z Górskich Rogozińskich. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Ludwik Witwicki dzierżawca z Borek ze swoją małżonką Urodzoną Marianną z Milewskich.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1819

Suchorzyn
Wielmożny Jegomości Pan Jan Podczaski z Wielmożną Jegomości panną Marianą Dembińską. Roku tysiąc osiemset dziewiętnastego, dnia dwudziestego stycznia w środę [pomyłka, to był wtorek] przed nami proboszczem parafii niemysłowskiej administratorem kościoła drużbińskiego, sprawującym obowiązki urzędnika Stanu Cywilnego gmin parafii Niemysłów, powiatu wartskiego w obwodzie i województwie kaliskim a specjalnym pismem Wielmożnego Jegomość Księdza Mikołaja Obrokczyńskiego proboszcza drużbińskiego, urzędnika Stanu Cywilnego gmin parafii drużbińskiej dnia dwudziestego tego miesiąca roku bieżącego do przyjęcia do aktów gminy swej upoważnionym dla słabości i choroby jego, stawił się Wielmożny Jegomości Pan Jan Podczaski posesor wsi Folga w parafii Opatowiec położonej w obwodzie Miechów w województwie krakowskim, tu zaś przy Wielmożnym Jegomości Panu Ignacym Podczaskim posesorze wsi Suchorzyn położonej w parafii drużbińskiej, powiecie szadkowskim, obwodzie sieradzkim, województwie kaliskim, swym stryju, liczący lat podług metryki chrztu wyjętej a ksiąg kościoła parafialnego jutrosińskiego, dwadzieścia sześć, które skończy w dniu dwudziestym ósmym miesiąca grudnia roku teraźniejszego, syn Wielmożnego Jana Podczaskiego kontrolera Komory Głównej Celnej Opatowieckiej i świętej pamięci Teresy z Ziołkowskich zmarłej. - Stawiła się także Wielmożna Jegomości panna Marianna Dembińska licząca lat około trzydzieści sześć w rzeczonej wsi Suchorzyn, parafii tejże drużbińskiej przy siostrze swej rodzonej Wielmożnej Jegomości Pani Małgorzacie z Dembińskich Podczaskiej, małżonce wspomnianego Wielmożnego Jegomości Pana Ignacego Podczaskiego, od lat trzech zostająca i zamieszkująca, córka świętej pamięci zmarłych Felicjana Dembińskiego i Józefy z Wyganowskich, pełnoletnia. Strony stawające żądają, ażebyśmy przytąpili do obchodu ułożonego międzi nimi małżeństwa, którego zapowiedzi wyszły w parafii drużbińskiej, to jest pierwsza dnia trzeciego a druga dnia dziesiątego miesiąca stycznia roku bieżącego w niedziele. Gdy inne tamowanie przeciw rzeczonemu małżeństwu nie zszło, my przejąwszy zaświadczenie plebana opatowieckiego wydane z Opatowca pod dniem szóstym listopada roku zeszłego tysiąc osiemset osiemnastgo, jako Wielmożny Jan Podczaski jest bezżenny, tudzież metryki chrztu, z których okazuje się, iż formalności jakich prawo wymaga, zachowane zostały, przychylając się do naminionego żądania, po przeczytaniu stronom i świadkom wyżej wyrażonych papierów, jako też Działu Szóstego Kodeksowego w tytule O Małżeństwie, zapytaliśmy się przyszłego małżonka i przyszłej małżonki, czyli chcą się pobrać z sobą, na co gdy każde z nich oddzielnie odpowiedziało, iż taka ich jest wola, oświadczamy w imieniu prawa, iż Wielmożny Jan Podczaski kawaler pełnoletni i Wielmożna Marianna Dembińska panna pełnoletnia, połączeni są z sobą węzłem małżeństwa. Tego wszystkiego spisaliśmy akt w przytomności Wielmożnych Jegomościów Panów Ignacego Podczaskiego stryja wstępującego w stan małżeński, posesora wsi Suchorzyn parafii drużbińskiej liczącego lat czterdzieści siedem, Franciszka Płaczkowskiego posesora wsi Sędów parafii Wartkowice liczącego lat trzydzieści sześć, niemniej Wielmożńych Andrzeja Jackowskiego wuja zaślubionej panny, posesora wsi Dąbrówka parafii Bałdrzychów liczącego lat siedemdziesiąt i Michała Jackowskiego brata ciotecznego tejże panny, liczącego lat trzydzieści pięć, posesora wsi Borki parafii Bałdrzychów, który to akt został stawającym przeczytany i podpisany przez nas i osoby w akcie wyrażone. Ksiądz Bartłomiej Saganowski poddziekan uniejowski, pleban niemysłowski, administrator kościoła parafii Drużbin, jako specjalnie od chorującego księdza Mikołaja Obrokczyńskiego plebana i urzędnika Cywilnego upoważniony. Jan Podczaski, Marianna Dembińska, Ignacy podczaski, Franciszek Płaczkowski, Andrzej Jackowski, Michał Jackowski.

Gazeta Warszawska 1821 nr 42

Podpisany Patron Trybunału Cywilnego I. Instan. Woiewódz. Kaliskiego, jako zastępuiący Ernesta Bogumiła Faltz Kuratora massy konkursowey Kaietana Milewskiego, stosownie do Uchwały JO. Xięcia Namiestnika Królewskiego z dnia 22 Stycznia 1819 r., mam honor wezwać ninieyszem wszystkich Wierzycieli do teyże massy ubiegających się, ażeby się osobiście lub przez Pełnomocników stawili w dniu 6 Kwietnia r. b. o godzinie 4tey z południa przed W. Garszyńskim Sędzią Referentem, w Kaliszu w mieyscu zwykłych posiedzeń Trybunału, w celu uchwalenia dalszey Administracyi massy i iey kontrolli, a z powodów, iż dobra do teyże massy należące, a mianowicie Borzewiska z przyległościami w Powiecie Szadkowskim leżące, lubo były wystawione na sprzedaż publiczną, dla braku licytantów sprzedanemi nie zostały, również dobra Borki i Lipki, Wyrębów, Dąbrówki, Charchow Pański, Nowa-Wieś, Wylazłów i Porczyn, chociaż sprzedanemi zostały, dla niedopełnienia atoli warunków przez pluslicytantów powtórnie na ich koszt i ryzyko sprzedanemi bydź muszą. — Kalisz dnia 1 Marca 1821 roku. Andrzey Frydrych.


Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1839 nr 146

(Ν. D. 1575 ) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej.
Po śmierci:
2. Andrzeja Jackowskiego właściciela summy 440 złp. 21 gr na dobrach Lipki Borki w powiecie Szadkowskim leżących, w dziale IV pod Nr 8 a, zabezpieczonej.
(...) ogłasza się wiadomość otwarcia spadków z wyznaczeniem terminu do regulacyi tychże spadków przed podpisanym Pisarzem na dzień 27 Września (9 Października) 1839 r. i z wezwaniem na tenże termin stron interesowanych pod prekluzyą.  
w Kaliszu dnia 18 (30) Marca 1839 r.
Antoni Korzeniowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1846 nr 282

OBWIESZCZENIA SPADKOWE
(Ν. D. 6551) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Do regulacyi spadków po:  
3. Konradzie Zabłockim właścicielu dóbr Lipki i Borki w Okręgu Szadkowskim(...) wyznacza się termin 24 Czerwca (6* Lipca) 1847 r. z wezwaniem stawienia się na tenże termin interessentów pod prekluzyą.
w Kaliszu dnia 2 (14) Grudnia 1846 roku.
Antoni Korzeniowski.

*nieczytelne

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1850 nr 282

(N. D. 5472) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiéj Gubernii Warszawskiéj w Kaliszu.
Ogłasza postępowania spadkowe toczące się po osobach zmarłych następujących:  
5. Karolu Czekalskim jako wierzycielu summy rs. 900 na dobrach Lipki Borki z Okręgu Szadkowskiego zahypotekowanej, z przywiązanem do niéj prawem dzierżawy tychże dóbr.
Do ukończenia tych postępowań spadkowych, termin na dzień 6 (18) Czerwca 1851 r. w Kaliszu w Kancellaryi Ziemiańskiej przed podpisanym Rejentem się wyznacza.
Kalisz dnia 25 Listopada (7 Grud.) 1850.
Nep. Wojciechowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1854 nr 68

(N. D. 1477) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
(…) oraz po śmierci Wojciecha Jackowskiego współwierzyciela summy rs. 66 k. 101j2 w listach zastawnych spłaconej z pożyczki na dobra Lipki i Borki w Ogu Szadkowskim, przez Towarzystwo Kredytowe Ziemskie udzielonej, w depozycie Władz tegoż Towarzystwa znajdującej się, otworzone zostały co do tych wierzytelności postępowania spadkowe, do ukończenia których wyznacza się termin na dzień 4 (16) Września r. b. w Kaliszu w Kancellaryi Ziemiańskiej.
Kalisz d. 8 (20) Marca 1854 r.
Nepomucen Wojciechowski.

Dziennik Warszawski 1868 nr 102

N. D. 2975. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po śmierci:  
4. Antoniego Wincentego 2 ch imion Zabłockiego co do tytułu własności dóbr Lipki i Borki dawniej w Okręgu Szadkowskim położonych;  
(…) otworzyły się spadki, do regulacji których, wyznacza się termin na dzień 4 (16) Listopada 1868 r. w Kancelarji Hypotecznej.
Kalisz d. 26 Kwietnia (8 Maja) 1868 r.
Teofil Józef Kowalski.

Dziennik Warszawski 1869 nr 212

N. D. 6857 Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu.
Zawiadamia wszystkich interesowanych a głównie, wierzycieli hypotecznych, nie mających obranego zamieszkania prawnego, a z pobytu niewiadomych, poniżej przy każdych dobrach, na których ich wierzytelności prawa lub ostrzeżenia są zamieszczone, imiennie wyszczególnionych, że dobra takowe, jako zalegające w opłacie rat Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych, wystawione są na pierwszą, przymusową przedaż przez licytację publiczną w mieście Kaliszu w gmachu Sądowym przy ulicy Józefiny położonym w Kancelarji Rejenta wyznaczonego lub jego zastępcy odbyć się mającą, a w szczególności co do dóbr:    
11. Lipki i Borki, z wszystkiemi przynależytościami, lecz z wyłączeniem uwłaszczonych gruntów włościańskich, w Okręgu Szadkowskim położonych, zalegających w opłacie rat Towarzystwu Kredytowemu należnych rs. 377 kop. 19*, sprzedaż odbywać się będzie przed Rejentem Józefem Jezierskim dnia 4 (16) Marca 1870 r. Vadium do licytacji oznaczone zostało na rs. 750, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 4,450.
Zawiadomienie to ogłasza się dla: 1. Niewiadomych z imion, nazwisk i pobytu SS-ów Antoniego-Wincentego 2-ch imion Zabłockiego, właściciela i wierzyciela hypotecznego dóbr Lipki i Borki. 2. Z imion i nazwisk nie wyszczególnionych dziadów przy kaplicy we wsi Borkach z powodu wpisu na rzecz ich w dziale III pod Nr 7a wykazu hypotecznego dóbr Lipki i Borki mieszczącego się. 3. Dzieci Józefy-Karoliny 2-ch imion z Zabłockich Mianowskiej, z imion niewymienionych i z pobytu niewiadomych; i 4. Niewiadomej z pobytu i niemającej w hypotece obranego zamieszkania prawnego Katarzyny-Serafiny 2-ch imion z Zabłockich Szadokierskiej, wierzycieli hypotecznych dóbr Lipki i Borki.  
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent przed którym przedaż ma się odbywać był przeszkodzonym, licytacja odbędzie się przed innym Rejentem który go zastąpi.
Vadium do licytacji złożyć się mające, winno być w gotowiźnie, która wszakże zastąpioną być może listami zastawnemi lub likwidacyjnemi, lecz w takiej ilości, jaka podług kursu giełdowego wyrównywać będzie cyfrze gotowizną oznaczonej.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biórze Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej.
W razie nie dojścia do skutku powyższej przedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna przedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez nowych dalszych doręczeń, w terminach jakie Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi (art. 25 Postanowienia Rady Administracyjnej z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r.)
Kalisz d. 25 Sierpnia (6 Września) 1869 r.
Prezes, Chełmski.
Pisarz, Bierzyński.

*nieczytelne

Kaliszanin 1875 nr 43

Ważniejsze wypadki w Gubernji Kaliskiej.
Pożary. D. 22 kwietnia (4 maja) we wsi Borki Lipkowskie, gm. Wierzchy, pow. sieradzkiego, z niewia­domej przyczyny wybuchnął pożar, w skutek któ­rego zgorzały: stodoła i spichrz, należące do obywatelki Zabłockiej, ubezpieczone na rs. 400. Oprócz tego poniesiono szkody w różnych nieubezpieczonych ruchomościach na 540 rs.

Dziennik Warszawski 1875 nr 108

N. D. 3020. Patron przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu.
Zawiadamia, że na mocy wyroku Trybunału Cywilnego w Kaliszu w dniu 6 (18) Marca 1875 r. z powództwa Kazimierza Zabłockiego i Edmunda Zabłockiego we wsi Borkach, o-gu Szadkowskim zamieszkałych, przez Tytusa Bartolda bronionych, przeciwko Emilji z Papieskich po Antonim-Wincentym Zabłockim pozostałej wdowy, w mieście Sieradzu, tudzież Jarosławowi Konopnickiemu we wsi Gusinie, okręgu Wartskim zamieszkałym, pierwszej jako opiekunce głównej, drugiemu jako opiekunowi przydanemu nieletniego Nikodema Zabłockiego przez Grodzieckiego Patrona bronionym ocznie zapadłego, tudzież na podstawie opinji i taksy biegłych w d. 2 (14) Kwietnia 1875 r. sporządzonej wyrokiem w d. 18 (30) Kwietnia 1875 r. zapadłym ocznie zatwierdzonej, sprzedane zostaną w drodze działów przez publiczną licytację w Trybunale Cywilnym w Kaliszu, w sali posiedzeń Wydziału II przed W-ym Fijałkowskim Sędzią odbyć się mającą,
DOBRA ZIEMSKIE
Lipki i Borki, w okręgu Szadkowskim, jurisdykcji Trybunału Cywilnego w Kaliszu położone; dwa oddzielne folwarki to jest folwark Lipki i Folwark Borki stanowiące, około włók 20 mórg 2 prętów 70 obejmujące, Sukcesorów Antoniego Wincentego Zabłockiego wyżej wymienionych własne. Pierwsza publikacja warunków licytacyjnych odbyła się w dniu 25 Kwietnia (7 Maja), druga zaś publikacja tychże warunków tudzież tymczasowe przysądzenie odbędzie się w dniu 6 (18) Czerwca r. b.
Licytacja rozpocznie się od sumy rs. 20,181 kop. 60 jako wartości taksą biegłych wykrytej, a vadium na rs. 1,800 jest oznaczone.
Zbiór objaśnień i warunki licytacyjne, przejrzanemi być mogą w kancelarji Podpisarza Trybunału Cywilnego w Kaliszu i w kancelarji podpisanego Patrona sprzedaż popierającego.
Kalisz d. Maja 1875 r. Tytus Bartold.

Gazeta Łódzka 1915 nr. 173

Z Sieradza.
(o) Wieś Borki, gminy Wierzchy, nawiedziła klęska ogniowa. Ogień, który wybuchł w zagrodzie włościanina Antoniego Stachury, obrócił w popiół wieś całą. Ogień powstał o godz. 11 w nocy w stodole i zanim pogrążeni we śnie mieszkańcy wsi i stróże nocni zdołali się zorjentować już cztery stodoły i dwa domy mieszkalne stały w płomieniach. Nastąpiły wstrząsające sceny, gdyż zbudzeni z pierwszego snu mieszkańcy płonących zagród pozostawili w płomieniach kilkoro dzieci, które z narażeniem życia wyratowano.
Przy ratowania dzieci 18 letni Wincenty Stachura odniósł ciężkie poparzenia twarzy i głowy. Magdalena Żytniak uległa poparzeniu nóg i rąk oraz Stanisław Rogacz twarzy. Konny wysłaniec sprowadził straż ogniową ochotniczą z odległego o trzy wiorsty Niemysłowa, która przybyła w 40 minut po zaalarmowaniu na miejsce pożaru. Dzięki energicznej akcji ratunkowej straży ogniowej i włościan, pożar umiejscowiono przy zagrodzie włościanina Rogacza i po trzy godzinnej pracy usunięto niebezpieczeństwo od reszty zagród. Mimo to spłonęło 8 chat i domów mieszkalnych, 12 stodół w tem kilka napełnionych świeżem sianem, 7 stajen, zabudowania i szopy gospodarskie, narzędzia rolnicze i sprzęty, 4 wozy, wiele ptactwa; cztery świnie, krowy i konie zdołano wyprowadzić z płonących stajen i obór. Straty materjalne są wielkie, pogorzelcy zostali bez dachu i mienia. Poparzonym ofiarom pożaru pomocy lekarskiej udzielił felczer z Sieradza. Również nawiedził czerwony kogut wieś Grabów pod Sieradzem, gdzie gospodarzowi Wawrzyńcowi Banasikowi spłonęła stodoła, budynki gospodarcze i dach na chacie.

Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 87

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
1) Macieju Siekaczu, właścicielu działki gruntu Nr 7, przestrzeni 3 dzies. 2024 saż, z maj. Borki-Lipkowskie, pow. Sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został w kancelarji hipot. w Kaliszu na d. 9 maja 1921 r.

Obwieszczenia Publiczne 1921 nr 72


Notarjusz przy sądzie okręgowym w Kaliszu, Aleksander Rudzki, obwieszcza, iż otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
6) Wincentym Łukaszewskim, jako właśc. części działki Nr. 9 przestrzeni 9 dzies. 2084 saż. ze składu dóbr Borki Lipkowskie. pow. Sieradzkiego.
Termin zamknięcia tych postępowań wyznaczony został na d. 26 marca 1922 r. w kancelarji notarjusza Rudzkiego w Kaliszu, gdzie osoby interesowane w terminie tym winny się stawić z odnośnemi dokumentami, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1922 nr 20

Postępowania spadkowe.
Notariusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Józef Dzierzbicki, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania
spadkowe po zmarłych:
7) Łukaszu Wesołowskim, właścic. działki 7 dz. 1649 sąż. gruntu, zapis. pod Nr. 1, w dziale II wykazu hip. majątku Borki Lipkowskie, pow. Sieradzkiego.
Termin zamknięcia wymienionych wyżej postępowań spadkowych wyznaczony został w kancelarji notarjusza Józefa Dzierzbickiego w Kaliszu na dzień 14 września 1922 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1928 nr 14

WYKAZ STOWARZYSZEŃ I ZWIĄZKÓW, ZAREJESTROWANYCH PRZEZ WOJEWODĘ ŁÓDZKIEGO.
L. p.
18. 7. 1928 L. B. P. 4875 Wiejskie Koło Myśliwskie w Borkach-Lipkowskich, powiat Sieradzki


Echo Sieradzkie 1933 16 styczeń

LISTA UKARANYCH
ZA NIEPRAWNE POSIADANIE BRONI.
Przez wydział karny starostwa sieradzkiego zostały ukarane następujące osoby: Łukasik Stan., Borki Lipnowskie gm. Wierzchy za nieprawnie posiadany rewolwer ukarany został na 10 złot. (...)

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XIV. Obszar gminy wiejskiej Wierzchy dzieli się na gromady:
12. Lipki, obejmującą: wieś Borki Lipkowskie, kolonję Borki Lipkowskie, kolonję Busina, wieś Busina, wieś Lipki, folwark Lipki.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:

wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Dziennik Łódzki 1966 nr 212

Trąba powietrzna" nad pow. Poddębice
Nad pow. Poddębice przeszła wczoraj o godzinie 15 silna wichura, która objęła sobą pas szerokości 100 m. Od podmuchu najbardziej ucierpiały miejscowości Walentynów, Wyrębów, Borki Lipkowskie, Bałdrzychów i miasto Poddębice. Wichura trwała kilka sekund, a mimo to zniszczeniu uległo 15 domów mieszkalnych, 11 obór i 9 stodół. Straty finansowe ustali komisja PZU.
W Wyrębowie walące się drzewa poraniły St. Zawadzkiego i L. Woźniaka. Pierwszego z nich przewieziono do szpitala. Ucierpiał w znacznym stopniu drzewostan, stare drzewa, waliły się, jak podcięte kosą.

(kl)Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza