-->

środa, 15 maja 2013

Łagiewniki

Zajączkowski:
Łagiewniki-pow, sieradzki
(?) cm. - miedziane kółko i nóż, Kam. 127.
1) 1472 kop. współczesna, W. MRPS I, 776: Lagewnyki - villa distr. Siradiensis. Kazimierz Jagiellończyk zapisuje Bartłomiejowi z Iwanowic, kasztelanowi kaliskiemu, 200 grz. na wsiach Godynice, Grójec (v.) i L. 2) 1472 kop. współczesna, W.MRPS 1.794; Lagewnyky- villa distr. Siradiensis. Kazimierz Jagiellończyk stwierdza, ze Bartłomiej Gruszczyński z Iwanowic, kasztelan kaliski, uczynił zapis swej żonie na różnych swoich posiadłościach, oraz na dzierżonych przez siebie 3 wsiach królewskich, a mianowicie Grójcu, Godynicach i L.
3) XIX w. SG V, 572: Łagiewniki, par. Godynice, gm. Złoczew, pow. sieradzki.
Uwagi: miejscowości Ł. nie wym. ani Ł., ani P., którzy nie znają jeszcze par. Godynice, wydzielonej dopiero z początkiem XVI I w. z par. Brzeźno. Miejscowość Ł. istniała jednak już w XV w., jak to wynika z powyższych zapisów w MK. O Godynicach por. Koz. (I, 116). 

Czajkowski 1783-84 r.
Łagiewniki att Grodzca, parafia godynice, dekanat warcki, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat sieradzki, własność: -.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Łagiewniki, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Sieradzki, parafia Brzeznio, własność rządowa. Ilość domów 8, ludność 56, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny:  
Łagiewniki, wś i majorat, pow. sieradzki, gm. Złoczew, par. Godynice, odl. od Sieradza w. 21, dm. 11 (ob. Grójec Wielki).

Spis 1925:
Łagiewniki, wś, pow. sieradzki, gm. Złoczew. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 12. Ludność ogółem: 70. Mężczyzn 37, kobiet 33. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 70. Podało narodowość: polską 70.

Wikipedia:
Łagiewniki-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Złoczew. Miejscowość wchodzi w skład sołectwa Grójec Mały. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Akta metrykalne (Parafia Godynice) 1634


Kwiecień
21 tego samego. Ja, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dziecko zrodzone z Pawła kowala z Łagiewnik i Doroty Brocharzownej córki Tomasza owczarza z Łagiewnik parafii godnickiej, któremu nadałem imię Franciszek z Pauli. Rodzicami chrzestnymi byli Stanisław Kłosek z Łagiewnik i Szlachetna Apolonia prawowita małżonka Alberta Skrzyńskiego kierownika szkoły godynickiej, oboje z parafii godynickiej.

Lustracja 1789 r.

INWENTARZ POBUDYNKÓW DWORSKICH
niemniej czynszów i robocizny wsiów Groyca Wielkiego i Łagiewnik królewskich podczas lustracyji przez komisarzy przez Stany Rzplitej wyznaczonych na gruncie wsiów tychże sprawujący się dn. 2 m. września r. 1789 spisany

Wieś Łagiewniki

W tej wsi żadnego folwarku pańskiego nie masz, tylko chłopi odrabiający pańszczyznę. Pierwszy, Kasper Maniak, ma chałupę z zabudowaniem i zaprząg swój, robi tylko na szlachecczyźnie jak pieszo dzień 1, jak bydłem to pół dnia, przędzie kądzieli pół sztuki, daje jajec 5 i pół kapłona, stróżą kolejno strzeże, drogi odprawia i do młyna jedzie za dzień. Drugi, Kazimierz Pędziwiatr, ma podobnież zabudowanie i zaprząg, również robi jak pierwszy. Trzeci, Jozef ma chałupę z zabudowaniem i zaprząg swój, robi w tydzień bydłem dzień, jak ręczno to 2 dni, inną powinność odbywa i daje jak inni. Czwarty, Franciszek Szcześ, ma podobnież i robi toż samo pańskie, niemniej odbywa i daje powinność jak pierwszy. Piąty, Mikołay Grzyb, ma to wszystko, co i inni i również czyni i odbywa powinność pańską ze wszystkiem. Szósty, Łukasz ma chałupę z zabudowaniem i zaprząg swój, robi w tydzień, jak bydłem to dzień, jak pieszo to dni 2, inną zaś powinność odprawia i daje jak inni.
_________________________________________________________________________________

 Gazeta Poznańska 1812
_________________________________________________________________________________


Gazeta Warszawska 1812 nr 27

Ponieważ podług Reskryptu JW. Radcy Stanu Dyrektora Jeneralnego Dobr i Lasow Narodowych d. d. 2 Marca r. b. Nro 609 wieś Groiec Wielki, wraz z folwarkiem Łagiewniki-w Ekonomii Męka, w Powiecie Sieradzkim, Departamencie Kaliskim położona, dwieście dziewięćdziesiąt morgow Magdeburskich , sześćdziesiąt prętów kwadratowych gruntu trzymająca, ma bydź przez publiczną Licytacyią naywięcey daiącemu , w wieczną Dzierżawę wypuszczona ; Termina zaś Licytacyi są: Pierwszy dnia 22 Kwietnia r. b ; drugi, 4 Czerwca r. b . w Biórze Intendentury Dóbr i Lasow Narodowych Departamentu Kaliskiego , tu w Kaliszu wyznaczone, o czem uwiadomiaiąc Szanowną Publiczność, wzywa każdego wyżey rzeczone Dobra w wieczną dzierzawę obiąć ochotę maiącego, aby się na rzeczonych terminach stawił, a naywięcey dającemu wkupney Summy, Dobra quaestionis wypuszczone zostaną. O warunkach , pod któremi wyżey rzeczone Dobra w Dzierżawę wieczną, stosownie do Dekretu N Pana d. d. 31 Stycznia 1810 ułożonych, wypuszczone będą, wolno w Biorze intendentury, i w Biórze Dyrekcyi Jeneralney Dobr i Lasow Narodowych, każdego czasu zainformować się. W Kaliszu dnia 10 miesiąca Marca 1812. Intendentura Dobr i Lasow Narodowych Departamentu Kaliskiego , Szotarski, Frankowski.

Notariusz Antoni Pstrokoński 1813


Pod Łagiewnikami.

11.o Chałupa Młynarska z drzewa kostkowego. Dach słomiany. Komin z gliny. Ma drzwi czworo, sień, izbę, komorę, okien dwa, piec i kominek z gliny, posowę z dyli, stodołkę o dwoch samsiekach.
Młynica z drzewa kostkowego o iednym kole na stawie. Dach z dranic nowy. We młynie są dwa kamienie. Oskard ieden, paprzyca, i wrzeciono żelazne, oraz pytel żubrowy, skrzynia iedna, wszystko sprawione przez Possessora.—
Przy młynie sa pogrodki z upustem i mostkiem.
12.o Chałupa Marcina Jagiełły z drzewa kostkowego, dach słomiany. Komin z gliny. Ma troie drzwi, sień, izbę, komorę, okno piec i kominek z gliny posowę z dyli i oborkę.—
13.o Chałupa Maniaka /: ktory ią swoim kosztem wystawił :/ podobna poprzedzaiącey. Do niey stodołka, o iednym samsieku przystawiona.—
14.o Chałupa Ignacego Kowaleskiego Szewca z drzewa kostkowego podobna poprzedzaiącey z stodołką.

Gazeta Warszawska 1822 nr 85

Sędzia T ybunału Cywilnego Woiewództwa Kaliskiego.
Podaie do publiczney wiadomości, iż dobra spadkowe po niegdy JW. Ignacym Błeszyńskim, mianowicie:
I. Miasto Złoczew z folwarkami, Złoczewski i Oleśnica zwanymi, tudzież z wsiami zarobnemi, to iest: wsią Złoczewską, Hutą starą i Hutą szklanną.
II. Folwark Buynów z wsiami zarobnemi, Buynow i Cegielnia.
III. Folwark Czarna z wsiami zarobnemi, Czarna i Zapowiednik.
IV. Folwark Miklesz z wsiami zarobnemi Miklesz i Borzęckie.
V. Folwark Nowawieś z zarobnemi wsiami, Nowawieś, Potok, Pustkowie, Dury, Pustkowie Borowiska; na koniec
VI. Folwark Gruiec mały, Stanisławów i Łagiewniki, wszystkie w Powiecie i Obwodzie Sieradzkim Woiewództwie Kaliskiem leżące, z mocy Wyroku P. S. Trybunału Cywilnego Woiewództwa Kaliskiego, dnia 17 Maia r. b. na illacyią Sukcessorów powyżey rzeczonego JW. Ignacego Błeszyńskiego zapadłego, przez publiczną licytacyią w trzechletnią dzierżawę od S. Jana, to iest, od dnia 24 Czerwca r. b. poczynaiąc, każdy z powyższych rozdziałów oddzielnie przed W. Delegowanym tu w Kaliszu w sali Audyencyionalney Trybunału, w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny dnia 20 Czerwca r. b. o godzinie 3 z południa wypuszczone będą.
O warunkach licytacyi powyższych dóbr, inwentarzach gruntowych, czynszach, wysiewie, sprzętach siana, opłatach i daninie, oraz robociźnie, każdy pretendent licytacyi u Patronów: Woyciecha Probus, Jana Miczka, Xawerego Wołowskiego i Mateusza Rubach, iako też na gruncie dóbr Złoczewa u W. Buszyńskiego i Wolskiego dowiedzieć się zechce, i takowe przeyrzeć może.— Kalisz dnia 20 Maia 1822 r.
(podpisano) J. Michalski.

Kurjer Warszawski 1824 nr 66

NOWOŚCI WARSZAWSKIE. N. PAN, raczył JPanu Karolowi Glotz Dzierżawcy Dóbr Rządowych Groiec wielki i Łagiewniki i iego potomkom prawym, nadać Dyplomat Szlachectwa Król: Polsk: nadgradzaiąc iego usiłowania ku rozkwitnieniu przemysłu rolniczego dążące. Herb iego nazywać się będzie Melissa.

Gazeta Warszawska 1826 nr 46

Trybunał Cywilny Pierwszey Instancyi Woiewództwą Kaliskiego.
Na skutek Postanowienia Nayiaśnieyszego Pana z daty 12/24 Stycznia r. b. Regulacyią Hypotek Dóbr Narodowych, z któremi Skarb Publiczny do Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego przystępuie, nakazuiącego, i na skutek Reskryptów Kommissyy Rządowych Sprawiedliwości i Przychodów i Skarbu d. d. 22 i 24 Lutego r. b. rozpoczynaiąc regulacyią takową hypotek, podaie do wiadomości publiczney, iż do przyymowania Aktów pierwiastkowego regulowania hypotek Dóbr i realności niżey wymienionych w Woiewództwie Kaliskiem położonych, wyznaczył termin (...)
Na dzień 9 Maia 1826 roku. — dla:
9. Dóbr Narodowych Ekonomii Męka, składaiącey się z folwarku i wsi Męka, z Probostwa Męka złożone z gruntów i łąk w ilości morgów 277 prętów 120 miary Reńskiey, z młyna wodnego do Probostwa należącego, z wsi Ruda, z dwóch wybraniectw 21 łanów gruntu obeymuiących zabudowań w possessyi Rządu zostaiących, z folwarku j, wsi Polkow, z młyna Chochełna zwanego, z folwarku i wsi Piaski, z trzech młynów wodnych, to iest: 1) z młyna należącego do folwarku Wielka, 2) z młyna należącego do SSrów Antoniego Grzelaka, i 3) z młyna należącego do Mateusza Surmagi, z wsi Czechy, z folwarku wsi Góra poświętna, z folwarku Szkaplerz, Jurydyki Podominikańskiey, z miasta Sieradz, z wybranictwa we wsi Szlach: Dzigorzew w Powiecie Szadkowskim Obwodzie Sieradzkim, z folwarku Osinek, z wybranictwa we wsi Szlach: Monice, i z folwarku Pruchna w Powiecie Wartskim Obwodzie Kaliskim, z folwarku Groiec Wielki, z młyna wietrznego, z wybranictwa we wsi Szlach: Mnichów, z wsi Łagiewniki, z folwarku wsi Oraczew, z młyna wodnego, z wybranictwa we wsi Szlach: Woźniki, z folwarku i wsi Kopyści, z wsi i Probostwa Borszewice, z folwarku i wsi Probostwa Sędzieiewice, z młyna wodnego tamże, z wsi Lucieiow, z wsi Żagliny i Źródła w Powiecie i Obwodzie Sieradzkim; z folwarku i wsi Szadkowice, z młyna Buła na zimney Wodzie zwanego w Powiecie Szadkowskim Obwodzie Sieradzkim; z miasta Szadek, z austeryią, oraz z domów Piekło, w których szynki Rządowe, niemniey z placu pustego Piekiełko, Z Wóytostwa w Szadku, z wsi Kromelin, Kobyla, Wielgiey Wsi, z młynów dwóch Nagrobla i Żagrda zwanych, w Powiecie Szadkowskim Obwodzie Sieradzkim sytuowanych
(...) W moc Art: 3 postanowienia powyższego Nayiaśnieyszego Pana, oznaymia Trybunał, iż ktokolwiek sądziłby mieć prawo do własności Dóbr wyżey wymienionych, lub iakie prawo rzeczowe ściągaiące się do tychże Dóbr, może i powinien się zgłosić w terminach oznaczonych, a naypóźniey do dnia 14 Cztrwca r. b., który się w skutek Art: z tegoż postanowienia, ze względu na czas do obwieszczeń potrzebny, iako ostateczny i prekluzyyny oznacza.
Nadto dodaie Trybunał wskutek Art: 4 postanowienia Nayiaśnieyszego Pana, iż żadne reklamacyie przeciw Inkameracyi Dóbr na mocy urządzeń, iakie nastąpiły za Rządu Pruskiego, Austryiackiego, oraz na mocy Prawa na Seymie Xięztwa Warszawskiego dnia 23 Grudnia 1811 roku uchwalonego, ani też kompetencyie do Hypoteki przyiętemi nie będą, rozpoznawaniu Sądowemu nie ulegaią, niemniey żadne inne pretensyie prócz wymienionych powyżey w Artykule 3 do Hypoteki przyymowanemi bydź nie maią.
Regulacyia takowa odbywać się będzie w Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny położonym, przed delegowanemi przez Trybunał wyznaczonemi, o których w Kancellaryi Hypoteczney dowiedzieć się będzie można. — Kalisz d. 4 Marca 1826 r.
Rembowski Prezes.
Karnecki Sekretarz.


Powszechny Dziennik Krajowy 1831 nr 88

Kommissya Wdztwa Kaliskiego. Podaie do powszechney wiadomości, iż następne dobra rządowe wydzierżawiać będzie w drodze publiczney licytacyi od 1 czerwca 1831 r. a mianowicie.
1. W d. 11 kwietnia r. b. klucz Groiec W ielki, w ekonomii Męka w obwodzie Sieradzkiem położone na lat 6 pro 1831f37 czyniącej dotąd rocznego dochodu złp. 4036 gr. 25 do którego należą. a) folwark Groiec Wielki b) wsie Groiec Wielkie i Łagiewniki c) Wiatrak d) Propinacya.
2 W d. 18 kwietnia r. b. folwark Bugay w ekonomii Wieluń obwodzie Wieluńskim położone na lat 6 pro1831f37 czyniący dotąd rocznego dochodu złp. 659.
3 W d. 12 kwietnia r. b. naczelną dzierżawę w ekonomii Mokrsko w obwodzie Wieluńskim położone na ryzyko dotychczasowego naddzierżawcy na lat 2 pro 1831f33 czyniącą dotąd rocznego dochodu złp. 26,664 gr. 27 do którey należą. a) folwark Kowale, Krzyworzeka, Mokrsko i Wróblew. b) wsie Gana, Kowale, Krzyworzeka, Mokrsko Stroiec, i Wróblew. c) Rybołówstwo. d) Propinacya.
5 W d. 14 kwietnia r. b. klucz Dzieczniki, w ekono. Wieluń obwodzie Wieluńskim położony na lat 6 pro 1831f37, czyniący dotąd rocznego dochodu złp. 5827 gr, 10 do którego należą. a) folwarki Dzieczniki, i Wieluń. b) wieś Dzieczniki. c) młyn Kępa zwany. d) Propinacya.
6. W d. 16 kwietnia r. b. dobra Łobudzice i Wola Łobudzka w ekono. Męka obwodzie Sieradzkiem położone, na lat 6 pro 1831f37 dochodu czyniące dotąd rocznego, złp. 4300.
7 W d. 18 kwietnia r. b. naczelna dzierżawę w ekonomii Wieluń w obwodzie Wieluńskim położono, na lat 6 pro 1831f37 , czyniącą dotąd rocznego dochodu złp. 17,265 gr. 12 do którey należą. a) folwarki Kamionka, Kadłup, Popowice, Starzeniec, Starościński w Wieluniu. b) wsie Kamionka, Kadłub, Grębin, Załęcze wielkie, Starzeniec, Sieniec, Popowice. c) Kolonia Józefów. d) Młyny w Załętku wielkim Nosek, i Kluska, i Zamkowy w Wieluniu. e) Propinacya. f) Rybołówstwo.
8. W d. 19 kwietnia r. b. klucz Szynkielów w ekono. Mierzyce w obwo. Wieluńskim położonych, na lat 6 pro 1931f37 czyniący dotąd rocznego dochodu złp. 3513 gr. 18, do którego należą. a) folwark Szynkielów. b) wieś Szynkielów. c) Propinacya.
9. W d. 15 kwietnia r. b. klucz Pontnów w ekono. Mierzyce w obwodzie Wieluńskim położony, na lat 6 pro 1831f37 czyniący dotąd rocznego dochodu złp. 5052 gr. 25. do ktorego należą. a) folwark Pontnów. b) wieś Pontnów. c) Młyn w Pontnów. d) Rybołówstwo. e) Propinacya.
Termina wtey mierze odbywać się będą na sali posiedzeń w Kommissyi wdzkiey popołudniu od godziny 3ciey, a o warunkach pod iakiemi wydzierżawienie dóbr wyżey wymienionych do skutku doprowadzonem zostanie, konkurenci w biórze sekcyi dóbr w godzinach służbowych poinformować się mogą. Jaką zaś kwalifikacyą, każdy z pretendentów przystępuiących do licytacyi mieć powinien, wpoprzednich numerach ninieyszego pisma iuż ogłoszono. Działo się w Kaliszu d.18 marca 1831 r Prezes Niemoiowski. Sekretarz Jlny Dziewulski.

Dziennik Powszechny 1831 nr 322

Kommissya Woiewództwa Kaliskiego. Podaie do publiczney wiadomości, iż wydzierżawiać będzie w drodze publiczney licytacyi następne od 1 Czerwca 1832 r. dobra Rządowe, a mianowicie:  
22. W Ekonomii Męka na dniu 23 Stycznia 1832 roku, folwark Groiec Wielki, z wsiami Gróiec Wielki, i Łagiewniki, propinacyą i Wiatrakiem na ryzyko dotychczasowego Dzierżawcy z powodu nie stawienia kaucyi na lat pięć pro 1832/37 czyniący rocznego dochodu zł. 3,250.
Termina wyżey oznaczone odbywać się będą na sali posiedzeń Kommissyi Woiewódzkiey z południa od godziny drugiey, a o warunkach pod iakiemi wydzierżawienie Dóbr w mowie będących do skutku doprowadzonem zostanie, konkurenci, w Biórze Sekcji Dóbr w godzinach służbowych poinformować się mogą. Każdy pretendent w terminie stawaiący winien przed przystąpieniem do Licytacyi usprawiedliwić: I. Świadectwem Kommissarza obwodu, w którym dotychczasowe ma zamieszkanie, że w tym obwodzie iest znany iako dobry i zamozny gospodarz, że posiada dostateczny fundusz w gotowiznie, oraz inwentarz odpowiedni, który co do ilości i iakości wyszczególniony bydź winien; tudzież: II. Swiedectwem dziedzica Dóbr, które dotąd dzierżawił, że mu się w zupełności uiścił, i iest zamożnym gospodarzem, i że z Włościanami dobrze obchodził się; nakoniec obowiązany zostaie III. Złożyć Vadium w gotowiznie monetą kurs kassowy w kraiu maiącą, do wysokości iedney czwartey części summy dzierżawney z Dóbr, o których possessyą ubiega się. Vadium to nie utrzymuiącemu się przy Licytacyi, natychmiast zwróconem będzie. Prezes Szmidecki. Sekretarz Jlny. Bromirski.

Warszawska Gazeta Policyjna 1850 nr 195

Ważniejsze zdarzeniu zaszłe w Królestwie.

W dniu 24 z. m. we wsi Łagiewniki pow. Sieradzkim, dwie kobiety wracające z odpustu, spoczęły pod stodołą; z tych jedna pozostawiwszy dziecko płci męzkiej kilka dni życia mające, pod pozorem zakupienia żywności odeszła do karczmy, skąd nie wróciła. Zarządzone śledztwo, nie mogło naprowadzić na ślad, co się z nią stało, ani też wykryć jej nazwiska i pochodzenia.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1855 nr 108

(N. D. 2795) Rząd Gubernialny Warszawski.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż w biurze Rządu G-lnego Warszawskiego w d. 21 Maja (2 Czerwca) r. b. o godzinie 12 w południe odbywać się będzie in plus licytacya na dwunastoletnie poczynając od d. 20 Maja (1 Czerwca) r. b. wydzierżawienie dóbr Rządowych Grójec Wielki składających się się z folwarku tegoż nazwisku propinacyi i wsi Łagiewniki w Pcie Sieradzkim ekonomii Męka położonych.
Licytacya rozpocznie się od dotychczasowej summу dzierżawnej rs. 755.
O źródłach intraty szczegołach dzierżawę składających i warunkach można powziąć wiadomość w sekcyi dóbr i lasów rządowych każdodziennie od godziny 9 do 3 popołudniu wyjąwszy niedziele i dni świąteczne o stanie zaś dóbr na gruncie.
Każdy więc chęć licytowania mający zechce stawić się w terminie oznaczonym zaopatrzywszy w świadectwo kwalifikacyjne postanowieniem Księcia Namiestnika z d. 24 Stycznia 1818 r. do dzierżaw dóbr rządowych wymagalne tudzież w wadium wyrównywające 1j4 części summy od której licytacya ogłoszoną zostaje.
Warszawa d. 28 Kwiet. (10 Maja) 1855 r.
Gubernator Cywilny Radca Tajny.
Łaszczyński.
Naczelnik Kancellaryi Moraczewski.
_________________________________________________________________________________

Kaliszanin 1880 nr. 51
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Kaliszanin 1880 nr. 53
_________________________________________________________________________________


Zorza 1916 nr 52

ODPOWIEDZI REDAKCYI.
P. Józefowi Derdakowi w Łagiewnikach. Zawiadamiamy Pana, że „Zorzę” wysyłamy zawsze tak jak Pan sobie życzy to jest piszemy gm. Złoczew, wieś Łagiewniki.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1930 nr 3

Ogłoszenie.
Starostwo Sieradzkie stosownie do art. 222 p. 4 Ust. z dnia 19. 9. 1922 r. (Dz. Ust. Nr. 102, poz. 936) — ogłasza, że dnia 9 stycznia 1930 r. zatwierdzony został statut spółki wodnej we wsi Łagiewniki.
Spółka wodna nosi nazwę „Spółka wodna Łagiewniki". Celem spółki jest osuszenie gruntów członków Spółki według przedłożonego Starostwu projektu technicznego.
Statut Spółki wodnej uchwalony przez członków na zebraniu w dniu 20 listopada 1929 roku ułożony został według wymogów okólnika Min. Rob. Publ. z dnia 20.7. 1930 r. 417/23 (Monitor Polski Nr. 161, poz. 225).
Sieradz, dnia 15 stycznia 1930 r.
Starosta powiatowy (—) Bukowski.

 Ziemia Sieradzka 1930 kwiecień

 
Z Otchłani Wieków 1931 nr 1

Przegląd ostatnich odkryć i wykopalisk, dokonanych z ramienia Państw. Muzeum Archeologicznego w Warszawie.  
Pow. sieradzki. Na terenie przyległego powiatu sieradzkiego rozkopałem 3 groby obwarowane, lateńskie w Łagiewnikach i stwierdziłem podobne cment. w Godynicach. Wiadomość o obydwu cmentarzyskach P. M. A. zawdzięcza p. Majewskiemu, nauczycielowi z Robaszewa. (...)

Z Otchłani Wieków 1932 nr 4-5

Prace wykopaliskowe w Sieradzkiem. Z ramienia Muzeum Archeologicznego P. A. U. w Krakowie przeprowadził badania archeologiczne J. Fitzke w Sieradzkiem. W badaniach tych współpracował p. Weinert, kierownik szkoły w Stanisławowie. Wynikiem prac wykopaliskowych było odkrycie cmentarzysk kultury łużyckiej w następujących miejscowościach: Bogumiłów-Kolonja, Łagiewniki, (...)

Z Otchłani Wieków 1932 nr 4-5  

Odkrycie cmentarzyska łużyckiego w Łagiewnikach Starych w pow. sieradzkim. Kierownik szkoły w pow. sieradzkim p. Rudolf Weinert, zawiadomił telegraficznie Polską Akademję Umiejętności w Krakowie o dokonanem przypadkowo w tamtejszej okolicy odkryciu grobów przedhistorycznych. Akademja wydelegowała zaraz na miejsce swego kustosza dra Tadeusza Reymana, który odkrył tam jeden grób ciałopalny kultury łużyckiej (okres Halsztat "D"). Po zdjęciu warstwy ziemi grubości 30 cm ukazały się duże bryły kamienne, pod któremi odkryto właściwy grób i znaleziono w nim dwie popielnice z palonemi kośćmi ludzkiemi a obok nich kilka przystawek (misa, przykrywa, naczynie doniczkowe, czerpaki itp. razem 9 sztuk. W popielnicach między przepalonemi kośćmi znajdowały się szpile żelazne i pokaźny, dobrze zachowany nóż z dwoma nitami w rękojeści, długi na 20 cm. Jak stwierdzono, znajduje się tam całe cmentarzysko, z którego kilka grobów uległo zniszczeniu, obecnie jednak dzięki troskliwej opiece kierownika szkoły p. Weinerta, cmentarzysko to zostało zabezpieczone przed przypadkową lub bezmyślną zagładą. P. Weinert uratował z tego cmentarzyska różne, przypadkowo wydobyte przedmioty i złożył je do Muzeum Archeologicznego Polskiej Akademji Umiejętności. (...)

Echo Sieradzkie 1932 22 maj

ODKRYCIE ARCHEOLOGICZNE NAUCZYCIELA.
Sieradz, 21 maja. Znany i ceniony działacz społeczno - oświatowy na terenie pow. sieradzkiego kierownik szkoły w Stanisławowie p. Rudolf Weinert dokonał odkrycia archeologicznego na granicy wsi Łagiewniki - Starce, gm. Złoczew. Odnaleziono tam grób i dwie popielnice z kośćmi ludzkiemi, a obok nich kilka przystawek (misa, przykrywa, naczynie doniczkowe, czerpaki i t. p. razem 9 sztuk). W popielnicach między innemi znajdowały się szpile żelazne i nóż żelazny z dwoma nitami w rękojeści w zupełnie dobrym stanie. Powiadomiony o tem kustosz Akademji Umiejętności w Krakowie dr. Tadeusz Reyman, stwierdził, że jest to grób ciałopalny kultury łużyckiej z przed 800 lat przed nar. Chrystusa a więc mający 2,700 lat.
Wykopaliska te zabrano do Akad. Umiejętności w Krakowie. Również odnaleziono w Rybniku (koło Stanisławowa) na polu Ign. Świtały bryłę bursztynową wielkości pięści dorosłego człowieka. Pochodzi ze szlaku bursztynowego po którym jeździli kupcy rzymscy w I i w II wieku po Chrystusie po cenny „jantar" (złoto północy) — bursztyn. Szlak ten szedł przez Carnutum (Koło Vindebong — dzisiejszy Wiedeń) Morawy, Śląsk, Kalisz — do Bałtyku, a szlak przez Rybnik, — Sieradz należy do ogniwa "szlaku bursztynowego."
Przy dalszym poszukiwaniu przez p. K. Weinerta na terenie piaszczysto- pagórkowatym ciągnącym się pareset metrów między Łagiewnikami a Starcami odkryto całe cmentarzysko wielkie, a w nim liczne groby, co świadczy o wielkiem zaludnieniu tej miejscowości przez Łużyczan w epoce przedhistorycznej. Zapowiedziany zjazd nauczycieli rejonu z udziałem inspektora szkolnego na dzień 21 maja r. b. ma odbyć wycieczkę na cmentarzysko gdzie odbędzie się wydobycie niektórych urn w oznaczonych miejscach w celach naukowych.

Echo Sieradzkie 1932 26 maj

KARY ADMINISTRACYJNE.
Starostwo Sieradzkie ukarało następujące osoby:
Pianka Władysława z Łagiewnik gm. Złoczew na 50 zł. grzywny i 7 dni aresztu za konfiskatę dowodów rzeczowych za kłusownictwo (...)

Echo Sieradzkie 1932 13 grudzień

POSZUKlWANIA ARCHEOLOGICZNE W POWIECIE SIERADZKIM.
W roku bieżącym prowadziłem z ramienia Muzeum Archeologicznego Polskiej Akademji Umiejętności w Krakowie na obszarze powiatu sieradzkiego badania archeologiczne. Poszukiwania moje posiadały charakter wywiadowczy. Przejeżdżając wzdłuż i wszerz cały powiat, zbierałem wszelkie wiadomości, tyczące się całości występowania stanowisk przedhistorycznych na terenia omawianego powiatu. W kilku miejscowościach najwięcej zagrożonych np. w Świerkach, Łagiewnikach, Niechmiorowie, Dąbrowie Wielkiej, Nowej Wsi, Bogumiłowie, Godymcach i Małej Wsi, prowadziłem kilkudniowe badania, wszędzie natknąłem się na cmentarzyska, należące do kultury łużyckiej -1500-500 przed Chrystusem. Z kilkunastu innych miejscowości otrzymałem dla Muzeum wiele cennych przedmiotów już dawniej wydobytych. I tak od pp: St. Zacha, Czapskiego z Dzierlina, Edm. Cicheckiego ze Świerków, Br. Paszewskiego z Biskupic, Nierychlewskiego z Żelisławia, Młynarskiego z Warty, Polowego z Klonowej, Szenroka z Marianowa i od wielu innych. W Marianowie nadto kolonista niemiecki Zeipol ofiarował nam znalezioną przed laty monetkę rzymską z pierwszego wieku po Chrystusie.
Poszukiwania moje w sieradzkiem trwały 6 tygodni. Przez cały ten czas korzystałem z gościnności p. Rudolfa Weinerta, kierownika szkoły w Stanisławowie. W czasie moich poszukiwań spotkałem się wszędzie z małemi tylko wyjątkami, z wielką uprzejmością i daleko idącą pomocą, za którą na tym miejscu gorące składam podziękowanie, w pierwszym zaś rzędzie staroście inżynierowi Boryssowiczowi i pp. Gutowskiemu, Czapskiemu i Rembowskiemu, oraz całemu nauczycielstwu.
Podkreślić na zakończenie muszę, żywe zainteresowanie się ludności pamiątkami naszej przeszłości.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
 XIX. Obszar gminy wiejskiej Złoczew dzieli się na gromady:
8. Grójec-Mały, obejmującą: wieś Grójec-Mały, kolonję Grójec-Mały, wieś Łagiewniki.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Z Otchłani Wieków 1935 nr 1

POLSKA ŚRODKOWA. Prace archeologiczne w woj. łódzkiem. Z ramienia Miejskiego Muzeum Etnograficznego w Łodzi przeprowadzał badania archeologiczne mgr. Jan Fitzke na terenie województwa łódzkiego. Stwierdził istnienie zabytków przedhistorycznych w następujących miejscowościach:
(...) Łagiewniki, pow. sieradzki, (groby ciałopalne) (...)


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza