-->

środa, 15 maja 2013

Lubocha

Zajączkowski:
Lubocha  -pow. poddębicki
1) XVI w, Ł. II, 375-376; Lubocha - villa, par. Dalików, dek. szczawiński, arch. łęczycki. 2) 1576 P. 67. Liubocha - wł. szl., par. jw., pow. i woj. łęczyckie. 3) XIX w. SG V, 440: Lubocha - wś i folw., par. i gm. Dalików, pow. jw.
Uwagi: pierwszy zapis u Łaskiego.  

Taryfa Podymnego 1775 r.
Lubocha, wieś, woj. łęczyckie, powiat łęczycki, własność szlachecka, 5 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Łubochna, parafia dalików, dekanat łęczycki, diecezja gnieźnieńska, województwo łęczyckie, powiat łęczycki, własność: Terawski.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Lubocha, województwo Mazowieckie, obwód Łęczycki, powiat Zgierski, parafia Dalików, własność prywatna. Ilość domów 11, ludność 74, odległość od miasta obwodowego 7.

Słownik Geograficzny:  
Lubocha,  wś i folw., pow. łęczycki, gm. i par. Dalików (Łaski, Lib. ben. II, 375); odl. 19 w. od Łęczycy. Wś ma 2 dm., 24 mk.; folw. 3 dm., 44 mk. W 1827 r. było tu 11 dm., 74 mk. Dobra L. z Dalikowem mają 1230 mr. obszaru.

Spis 1925:
Lubocha, wś, pow. łęczycki, gm. Dalików. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 6. Ludność ogółem: 42. Mężczyzn 21, kobiet 21. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 42. Podało narodowość: polską 42. 

Wikipedia:
Lubocha-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Dalików. Miejscowość wchodzi w skład sołectwa Krzemieniew. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Akta metrykalne (Parafia Dalików) 1719 

Dnia 30 marca
Ja jak wyżej, ochrzciłem imionami Marianna Katarzyna Zofia, córkę Urodzonego Pana Aleksandra Nagórskiego i Urodzonej Marianny, prawowitych małżonków z Lubochy. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Jan z Bardzinia Bardziński i Urodzona panna Domicela z Dalikowa.

Akta metrykalne (Parafia Dalików) 1721 

Dnia 12 kwietnia
Ja jak wyżej ochrzciłem imionami Chryzostom Walerian Michał, syna Urodzonego Pana Aleksandra Nagórskiego i Urodzonej Marianny, prawowitych małżonków wsi Lubo?. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Andrzej Wierzbowski i Urodzona Pani Barbara Wierzbowska z Dalikowa.

Akta metrykalne (Parafia Dalików) 1727


Dnia 22 maja.
Ja jak wyżej ochrzciłem imieniem Antoni, syna Urodzonego Adama Magnuskiego i Agnieszki, prawowitych małżonków ze wsi Simonia. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Adam Nagórski ze wsi Lubocha i Katarzyna Jaszczorowska z Simonii.

Akta metrykalne (Parafia Dalików) 1733

6 grudnia
Lubocha
Ja jak wyżej, ochrzciłem imieniem Marianna, dziecko Wielmożnego Pana Macieja i Anny Garczyńskich, prawowitych małżonków, którego rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Józef Bardziński i Wielmożna Pani Eleonora Grabska.

Akta metrykalne (Parafia Dalików) 1734

Krzemieniów
Ja jak wyżej, ochrzciłem imieniem Mikołaj, dziecko Wielmożnego Pana Wawrzyńca i Łucji? Brzozowskich, prawowitych małżonków, którego rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Jan Wyrzykowski i Wielmożna Pani Marianna Zamoyska z Lubochy.

Akta metrykalne (Parafia Dalików) 1763

Roku Pańskiego 1763, dnia zaś 28. marca zmarł Urodzony Pan Adam Nagórski we wsi Lubocha, opatrzony sakramentami, pochowany dnia 1. kwietnia w grobowcu Chrystusa Ubiczowanego.

Akta metrykalne (Parafia Dalików) 1766

Sarnów dwór
Roku 1766. Ja jak wyżej, dnia 4. września dopełniłem ceremonię chrztu dziecka Wielmożnego Antoniego i Rozalii Szołoskich łowczych malborskich, małżonków tej parafii, któremu imiona Feliks Jan i Onufry nadano przy chrzcie z wody. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Stanisław Terawski z Lubochy i Wielmożna Anna Wardęska skarbnikowa sieradzka.

Akta metrykalne (Parafia Dalików) 1783

Dalików.
Roku 1783, dnia 25. maja. Ja jak wyżej, ochrzciłem urodzone dnia 20 bieżącego miesiąca, dziecko Wielmożnych Pana Ignacego i Barbary Krajewskich, małżonków tej parafii i dzierżawców plebanii dalikowskiej, któremu nadalem imię Petronela. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Stanisław Terawski dziedzic dóbr Lubochy z przyleglościami i Wielmożna panna Helena Taczanowska ze Złotnik.

Akta metrykalne (Parafia Dalików) 1786

Lubocha
Roku 1786, 9. lutego. Ja Szymon Lorkiewicz kanonik i dziekan ? łęczycki, kapłan w Dalikowie, ochrzciłem urodzone dnia 23. stycznia dziecko Wielmożnego Kazimierza Dąbrowskiego stolnika inowłodzkiego i Anny z Terawskich, małżonków, któremu nadałem imiona Józef, Joachim i Rajmund. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Władysław Wardęski wojski łęczycki z Wielmożną Marianną Dąbrowską żoną nieżyjącego Wielmożnego Stefana Dąbrowskiego stolnika inowłodzkiego. Z drugiej strony Wielmożny Stanisław Terawski i Wielmożna Konstancja ?ecka z Krzemieniowa.

Akta metrykalne (Parafia Dalików) 1788

Lubocha.
Roku 1788, dnia 7. maja. Ja Szymon Lorkiewicz proboszcz kościoła dalikowskiego, ochrzciłem urodzone dnia 3. bieżącego miesiąca dziecko Wielmożnych Kazimierza i Anny z Terawskich Dąbrowskich stolników inowłodzkich, małżonków, któremu nadałem imiona Domicela i Anna. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożni Stanisław i Marcjanna z Poklękowskich Terawscy dziedzice z Lubochy.

Akta metrykalne (Parafia Dalików) 1793

Lubocha.
Roku 1793, dnia 17 października. Ten sam jak wyżej ochrzcił z wody święconej [urodzone] dnia szóstego września dziecko Urodzonych Stanisława Przyłuskiego i Wiktorii z Sulimierskich, małżonków, któremu nadał imiona Wiktor i Ignacy. Ceremonia zaś była dopełniona dnia jak wyżej 17. października. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Adam Sulimierski pokojowiec JKM i Wielmożna Katarzyna Stawiska miecznikowa szadkowska z Przat?. Asysta Wielmożny Michał Stawiski i Wielmożna Agnieszka Sulimierska z Kałowa.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1858 nr 276

(N. D. 5878) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Warszawie.
Po śmierci:
2. Ignacego Adama Wardeskiego właściciela dóbr Dolikowa i Lubochy Okręgu Zgierskiego; (…) ogłaszam, toczące się postępowania spadkowe z terminem sześciomiesięcznym, a najdalej na dzień 3 (15) Czerwca 1859 r. oznaczającym się, w którym spadkobiercy, wierzyciele i legataryusze zgłosili się, i prawa swoje meldować winni pod prekluzyą.
Warszawa d. 26 Listop. (8 Grud. )1858 r.
Napoleon Stępowski.

Dziennik Warszawski 1864 nr 183

(N. D. 3845) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Warszawie.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 postanowienia Rady Administracyjnej z dnia 27 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcję Główną udzielonych następujące dobra Ziemskie, jako zalegające w ratach Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych, wystawione są na sprzedaż przymusową przez licytacje publiczne, które odbywać się będą w Warszawie przy ulicy Miodowej pod N. 487 w Kancelarjach Rejentów niżej wyrażonych.
3. Dalików, kolonja Dąbrówka Górna, z przyległościami tudzież Lubocha z dezertą Bugaj z wszystkiemi tych dóbr przyległościami i przynależytościami w Okręgu Zgierskim Powiecie Łęczyckim, raty zaległe w chwili zarządzenia przedaży wynoszą rs. 411 kop. 89, vadjum do licytacji rs. 2300, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 10236, termin przedaży dnia 22 Lutego (6 Marca) 1865 r. przed Rejentem Kanc. Ziem. Józefem Żbikowskim. 
(...) Przedaże wzmiankowane odbędą się w terminach wyżej oznaczonych poczynając od godziny 10-ej z rana, w obec Radcy Dyrekcji Szczegółowej; gdyby zaś Rejent przed którym przedaż ma się odbywać był przeszkodzony, przedaż odbędzie się w jego Kancelarji przed innym Rejentem który go zastąpi.  
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Warszawa d. 24 Lipca (5 Sierpnia) 1864 r.
Za Prezesa, A. Zabokrzecki.
Za Pisarza Dyrekcji, Krajewski.

Dziennik Warszawski 1867 nr 3

(N. D. 53). Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Warszawie.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 Postanowienia Rady Administracyjnej z d. 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcję Główną udzielonych następujące dobra ziemskie, jako zalegające w ratach Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych, wystawione są na przedaż przymusową przez licytacje publiczne, które odbywać się będą w Warszawie przy ulicy Miodowej pod Nr. 487 w kancelarjach Rejentów niżej wyrażonych:
19. Dalików, kolonja Dąbrówka Górna z przyległościami, tudzież Lubocha z dertą Bugaj z wszystkiemi tych dóbr przyległościami i przynależytościami w Okręgu Zgierskim Powiecie Łęczyckim, raty zaległe w chwili zarządzenia przedaży wynoszą rs. 411 k. 89, vadium do licytacji rs. 1,600, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 10,236, termin przedaży d. 19 Września (1 Października) 1867 r. przed Rejentem Kanc. Ziem. Janem Jasińskim.
Przedaże wzmiankowane odbędą się w terminach wyżej oznaczonych poczynając od godziny 10 z rana w obec Radcy Dyrekcji Szczegółowej; gdyby zaś Regent przed którym przedaż ma się odbywać był przeszkodzony, przedaż odbędzie się w jego Kancelarji przed innym Regentem który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych Księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Warszawa, dnia 9 (21) Grudnia 1866 roku.
Prezes, A. Zabokrzecki.
Pisarz Dyrekcji, J. Suski.

Obwieszczenia Publiczne 1918 nr 38

Obwieszczenie.
Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu, na zasadzie art. 218 i 219 ustawy Towarzystwa, zatwierdzonej w d. 21 czerwca 1888 r., zawiadamia hipotecznych wierzycieli następujących dóbr:
Folwark Lubocha, z pow. Łęczyckiego, — Artura Dzierzbickiego i Jonasza Rozena;
— jako nie mających w kraju tutejszym, w hipotece, zamieszkań prawnych ani rzeczywistych,—że dobra wymienione, na zasadzie art. 221 tejże ustawy, za zaległe należności Towarzystwa, do terminu licytacji włącznie obrachowane, wystawione zostają na sprzedaż przymusową pierwszą, odbyć się mającą w m. Kaliszu, w domu przy ul. Bleja Józefiny N° 556, pod poniżej wyszczególnionemi warunkami.

Nazwa dóbr
Powiat
Dobra obciążone pożyczką T-wa, z której część nie- umorzona w terminie licytacji wynosić będzie
rb. kop.
Zaległość oprócz kosztów wynosić będzie w terminie licytacjimk. fen.
Wadjum (kaucja)
mk.
Licytacja rozpocznie się od sumymk. fen.
W kancelarji notarjusza
W terminie
dnia
Folw. Lubocha
Łęczycki
6234
21 1/2
669
68
9000
34560
Dzierzbicki
23

Uwaga 1. Przystępujący do licytacji winien złożyć wadjum w gotowiźnie lub w listach zastawnych Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego z bieżącemi kuponami, lecz w takiej ilości, by rzeczywista wartość złożonych listów, obliczając podług ostatniego kursu giełdy warszawskiej, równała się sumie wadjalnej, w gotowiźnie oznaczonej.
Sprzedaże odbywać się będą w terminach, powyżej wyznaczonych, wobec Radcy Dyrekcji Szczegółowej.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia we właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Uprzedza się interesowanych, że gdyby w dniu do licytacji wyznaczonym przypadło święto kościelne, sprzedaż odbędzie się w dniu następnym, w kancelarji tego samego notarjusza.
Uwaga 2. Nowonabywca z postąpionego szacunku ma prawo potrącić pożyczkę Towarzystwa w takiej ilości, jaka w dacie sprzedaży, po zaspokojeniu zaległości, pozostanie jeszcze do umorzenia.
Uwaga 3. Przystępujący do licytacji obowiązany jest, na żądanie Radcy Dyrekcji Szczegółowej lub notarjusza, złożyć dowód, że jest obywatelem Królestwa Polskiego.

Ostrzeżenie. W razie niedojścia do skutku powyższych sprzedaży dla braku konkurentów, druga i ostatnia sprzedaż od zniżonego szacunku odbędzie się bez żadnych nowych doręczeń w terminie, jaki Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi.

Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 23

Pełnomocnik Władysława Wardęskiego, adw. Wincenty Jaruzelski, prosi sąd okręgowy w Kaliszu o:
1) uznanie umowy obietnicy sprzedaży,—zawartej między jego mocodawcą a Wawrzyńcem Janasem i Ksawerym Tarłowskim w d. 20 kwietnia (st. st.) 1912 r., — za rozwiązaną z winy tych ostatnich;
2) uznanie złożonego przez nich zadatku w sumie 11.000 rb. za przepadły;
3) zasądzenie od Wawrzyńca Janasa i Ksawerego Tarłowskiego solidarnie 26.094 rb. z %, tytułem zaległego % od sumy sprzedaży, — za rzepak, żyto i t. p., w razie zaś przyznania tylko 6% od resztującej sumy sprzedaży zamiast, stosownie do §3 umowy, 12%,—zasądzenie 20.421 rb. z %;
4) wyłączenie gwarancji z działu IV Nr 32 majątku ziem. Dalików i Nr 44 rej. hip. majątku Lubocha — w sumie 22.000 rb.;
5) wyrugowanie pozwanych — Wawrzyńca Janasa i Ksawerego Tarłowskiego wraz z osobami, prawa ich przedstawiającemi, z majątków: Dalików lit. A i Lubocha oraz wprowadzenie w posiadanie Władysława Wardęskiego;
6) zasądzenie od pozwanych kosztów sądowych i za prowadzenie sprawy, — i
7) zaopatrzenie wyroku rygorem natychmiastowego wykonania.
Niniejszem sąd okręgowy w Łodzi, na zasadzie art.: 275, 293, 298, 299,
301, 309 i 309¹ U. P. C., wzywa: Ignacego Wojciechowskiego, Jana Kowalczyka, Stanisława Ratajskiego i Wojciecha Plotkiewicza, jako przypozwanych do sprawy, z miejsca pobytu niewiadomych,—aby, pod skutkami, w art. 310 i 311 tejże ustawy przewidzianemi, w ciągu 4 miesięcy od dnia wydrukowania niniejszego wezwania stawili się osobiście lub przez pełnomocników w kancelarji wydz. cyw. tegoż sądu, przy ul. Pańskiej 115, i wskazali wybrane przez siebie miejsce zamieszkania prawnego ( Nr. spr. C. 1261/18).

Obwieszczenia Publiczne 1923 nr 93

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Józef Dzierzbicki, niniejszem obwieszcza, że po zmarłym Stanisławie Ra­koczy, współwłaśc. folw. Lubocha, pow. Łęczyckiego, zostało otwarte po­stępowanie spadkowe.

Termin zamknięcia wymienionego wyżej postępowania spadkowego wyznaczony został na d. 22 maja 1924 r. w kancelarji notarjusza Józefa Dzierzbickiego w Kaliszu.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 18 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/9/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Łęczyckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23 III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
II. Obszar gminy wiejskiej Dalików dzieli się na gromady:
4. Dąbrówka - Woźnicka, obejmującą: wieś Dąbrówka-Woźnicka, kol. Antoniew- Lubocha, wieś Władysław, wieś Lubocha, b. folw. Lubocha.
 § 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łęczyckiemu.

§ 3.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza