-->

wtorek, 30 kwietnia 2013

Zagórki

Taryfa Podymnego 1775 r.
Zagorki, wieś, woj. sieradzkie, powiat szadkowski, własność szlachecka i królewska, 3 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Zagorki folwark, parafia brodnia, dekanat uniejowski, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: Kałdowski.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Zagorki, województwo Kaliskie, obwód Kaliski, powiat Wartski, parafia Brodnia, własność prywatna. Ilość domów 5, ludność 53, odległość od miasta obwodowego 6.

Słownik Geograficzny:
Zagórki, kolonia w pobliżu rz. Warty, pow. turecki, gm. Lubola, par. Brodnia, odl. od Turka 30 w., ma 16 dm., 159 mk. W r. 1827 było 5 dm., 53 mk. Fol. Z. lit. A w 1880 r. rozl. mr. 110. gr. or. i ogr. mr. 66, łąk mr. 39, past. mr. 2, nieuż. mr. 3; bud. drew. 5, pokłady torfu. Wś Jadwiga Stara al. Jadwichna os. 12, mr. 9; wś Jadwiga Nowa os. 25, mr. 428. Por. Zagórzyce.

Słownik Geograficzny:  
Zagórzyce,  wś, w par. Glinno, wymieniona w reg. pobor. z r. 1553, jest to dzisiejsza Jadwichna al. Zagórki, w pow. tureckim, gm. Lubola. 

Spis 1925:
Zagórki, kol., pow. turecki, gm. Lubola. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 19. Ludność ogółem: 155. Mężczyzn 83, kobiet 72. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 155. Podało narodowość: polską 155.

Wikipedia:
Zagórki-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Pęczniew nad zbiornikiem Jeziorsko. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego. Według rejestru zabytków KOBiDZ na listę zabytków wpisany jest obiekt: wiatrak, koniec XIX w., nr rej.: 348 z 6.10.1986

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
ZAGÓRKI par. Brodnia, p. poddębicki w 1783 roku Kałdowskiego, W 1818 r. Józefa Kossowskiego nabył w 1805 od Antoniego Siemiątkowskiego za 100 tys. zł. Dwór częściowo słomą, częściami gontami podbity, gliną 96 oblepiony. Kolonie Jadwichna 9 chałup, Józefka 4 chałupy, (Strachowski 1818 k.324, 1813 k.204-21, SGKP t.14, s.261)

1992 r.
________________________________________________________________________________
Wiatrak koźlak z końca XIX w. w Zagórkach 

Fot. Janusz Marszałkowski
________________________________________________________________________________

Fot. Janusz Marszałkowski

WIATRAK
Gazeta Warszawska 1827 nr 141

O nadzwyczayney burzy wydarzoney w Obwodzie Sieradzkim, o którey w wczorayszey Gazecie wspomnieliśmy, takie są dokładnieysze wiadomości:
W Obwodzie Sieradzkim dnia 13 b. m. między godziną 7 a 8 wieczorem w kierunku od zachodu ku wschodowi przechodziła nadzwyczayna burza z ulewnym deszczem i gradem wielkości orzechów Włoskich. — Szkody w samem mieście Sieradzu i okolicach zrządzone były następujące:
Grad zniszczył zupełnie zasiewy, powyibiiał w mieście wszystkie okna od strony zachodniey będące, między innemi w fabryce sukienney Harrera szyb 511, w mieszkaniu Kommissarza Obwodowego szyb 56. — Woda wszędzie wezbrawszy, pozrywała groble i mosty. —Wicher obalił we wsi Woźnikach trzy stodoły dworskie, obory, staynie, gorzelnią; suszarnią; szkoda ma wynosić do 30,000 zł: Pol. — W teyże wsi nadto 12 domów włościańskich 15 stodół, 10 staien i obor, zgoła cała wieś prawie iest zniszczona.
Na Wóytostwie pod Sieradzem zruynował oborę.— We wsi Boleniu stodołę dworską i 7 włościańskich. We wsi Wola Męcka wszystkie zabudowania dworskie i owczarnią, przyczem 1200 sztuk owiec zabitych zostało. Burza ta trwała do godziny 10tey wieczorem.
Tegoż samego dnia, taż sama burza w Obwodzie Kaliskim w okolicach miasta Warty i Unieiowa, podobnież nadzwyczayne zrządziła szkody, a mianowicie: w territorium miasta Warty i Unieiowa, tudzież we wsiach Zagórki, Lubolla, dobrach Rudniki i Lipnice, we wsi Borzewisko, Piekary, Niemysłowie, Xiężey Wólce, Lubiszewicach, Xiężych młynach, Woli Przedmieyskiey, Szarowie Xiężym, Kościelnicy, Ostrowsku, Człopach, Spicimierzu, Kolonii Brzeziny, Ubysławiec i Zielinic, grad zniszczył zasiewy oziminy, iarzyny i ogrodowizny; łąki i ogrody, iako też pola w nizinach położone, z powodu gwałtownie z mieysc wyższych spływaiącey wody, ziemią i piaskiem zasypane zostały. — Wiatr wiele drzew w lasach i ogrodach owcowych zniszczył.

Akta metrykalne (Parafia Brodnia) 1835

 Akt 11. Zagórki
18.01.1835
Joanna Józefa Doruchowska - 27.11.1834 urodziny, 18.01.1835 chrzest
Ojciec: Wielmożny Jan Doruchowski, lat 40, posesor wsi Zagórki
Matka: Wielmożna Antonina Jasińska, lat 32
Świadkowie:
Wielmożny Szymon Doruchowski, lat 46, posesor wsi Chlewa, tamże zamieszkały
Urodzony Erazm Pstrokoński, lat 28, aktuariusz Ekonomii Rządowej Brodnia, tamże zamieszkały
Chrzestni: Wielmożny Szymon Doruchowski i Wielmożna Kunegunda Doruchowska

Akta metrykalne (Parafia Brodnia) 1838

Akt 1. Brodnia
Działo się w wsi Brodni dnia pierwszego stycznia tysiąc ośmset trzydziestego ósmego roku o godzinie drugiej po południu. Stawił się Wielmożny Erazm Pstrokoński lat trzydzieści jeden liczący wójt gminy Dóbr Donacyjnych Brodni i Glinna w Brodni zamieszkały. [W przytomności] Wielmożnego Jana Neyman lat pięćdziesiąt mającego dzierżawcy wsi Brodnia, tudzież Wielmożnego Jana Doruchowskiego lat czterdzieści liczącego dzierżawcy wsi Zagórek tamże zamieszkałego; i okazał Nam dziecię płci męskiej urodzone w mieście Uniejewie dnia dwudziestego czwartego listopada tysiąc ośmset trzydziestego pierwszego roku o godzinie dziesiątej wieczorem, z jego małżonki Wielmożnej Wiktorii z Czarneckich lat czterdzieści liczącej.
Dziecię to w niebezpieczeństwie zaraz po urodzeniu się ochrzczono z wody przez Wielmożnego Księdza Józefa Alexandrowicza byłego wówczas wikariuszem, któremu na Chrzcie świętym nadane zostało imię Wojciech. W dniu zaś dzisiejszym bieżącego miesiąca i roku ceremonię Chrztu świętego nad tymże dziecięciem dopełniono w asystencji Wielmożnego Jana Doruchowskiego i Wielmożnej Marianny Neyman. Akt niniejszy z dopełnienia spisany stawającemu i świadkom przeczytany przez Nas i przez nich podpisany został.
Podpisy: Xiądz Tomasz Zakrzewski ZP.P. Brodnia, Jan Neyman, Erazm Pstrokoński, Jan Doruchowski

Akta metrykalne (Parafia Brodnia) 1839

Akt 77. Zagórki
09.10.1839
Chrzestni: Wielmożny Erazm Pstrokoński, wójt gminy Dóbr Donacyjnych Brodnia i Wielmożna Pani Julianna Iłowiecka z Zagorek
Wielmożny Józef Iłowiecki z Zagorek i Wielmożna Julianna Neyman z Brodni


Akta metrykalne (Parafia Brodnia) 1841

Akt 7. Zagórki
16.01.1841
Chrzestni: Wielmożny Erazm Pstrokoński, aktuariusz dóbr donacyjnych Glinna i Wielmożna pani Julianna Iłowiecka, dziedziczka dóbr ZagórekGazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1845 nr 188

(N.D.3713) Sąd Policy Prostéj Okręgu Wartskiego.
Zapozywa Franciszka Szmujskiego* lat 25 mieć mogącego, katolika, który w roku zeszłym we wsi Zagorkach w obowiązkach pisarza prowentowego zostawał, na teraz z pobytu niewiadomego, iżby do ogłoszenia wyroku w sprawie z małżonkami Piaseckiemi zapadłego bezzwłocznie a najdalej w przeciągu dni 30 w sądzie tutejszym stawił się lub o zamieszkaniu swoim teraźniejszym doniósł, w przęciwnym bowiem razie, wyrok stanie prawomocnym.
Warta d. 14 (26) Lipca 1845 r.
Podsędek Grzybowski.

*nieczytelne
Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1851 nr 160

(N. D. 3128) Pisarz Trybunału Cywilnego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Zawiadamia niniejszem: iż na żądanie Włodzimierza Kurnatowskiego właściciela dóbr Strzyżewa, Leokodyi z Kurnatowskich Parczewskiej wdowy z własnych funduszów utrzymującej się w wsi Strzyżowie Powiecie Ostrzeszowskim, i Ludwika Kurnatowskiego Auskultatora przy Sądzie Appellacyjnym w Poznaniu, w Wielkiem Xięstwie Poznańskiem zamieszkałych, aktem Komornika Trybunału tutejszego Franciszka Roweckiego d. 4 (16) Czerwca 1851 r. sporządzonym, d. 11 (23) t. m. i r. Gontramowi Myszkowskiemu Pisarzowi Sądu Pokoju Ogu Wartskiego na ręce Podpisarza tegoż Sądu Leona Świętochowskiego jako jego legalnego zastępcy, Wacławowi Zbijewskiemu Wójtowi gminy Lubola i Zagórki, Romanowi Iłowickiemu ustanowionemu Dozorcy i Julijannie z Radońskich Jłowickiej wdowie dłużniczce doręczonym, a dnia 13 (25) również t. m. i r. w księdze wieczystej dóbr Zagórek, zaś d. 22 Czerwca (4 Lipca) dopiero rzeczonego roku w biórze Pisarza w księdze na ten cel w Trybunale tutejszym utrzymywanej zaregestrowanym, zajęte zostały na sprzedaż publiczną w drodze przymuszonego wywłaszczenia.
DOBRA ZAGÓRKI
składające się z wsi zarobnej i folwarku tegoż nazwiska, z wsiów zarobnych i folwarków Jadwichna nowa, i Jadwichna stara zwanych.
Dobra te składają jednę gminę, która pod względem jurisdykcyi dołączona do gminy Lubola przez jednego Wójta w wsi Luboli zamieszkałego jest administrowana.
Własność dóbr tych należy do Julianny z Radońskich Jłowieckiej wdowy dłużniczki, która jako właścicielka ich utrzymując się z dochodow, a tem samem ten mając tylko stan, mieszka w zajętej wsi Zagórkach.
Leżą one w parafii Brodnia, Ogu Wartskim, Powiecie Kaliskim Gub. Warszawskiej, w jurisdykcyi Trybunału Kaliskiego.
Powierzchnia ich obejmuje na miarę nowopolską włók 31 morg 23, w tej są grunta I. II. Ш. i IV. klassy i boru młodocianego olszowego, brzozowego i sosnowego włók 2.
We wsi Zagórki jest młynarz Stanisław Zaleski który płaci rocznie z wiatraka w tych dobrach będącego czynszu dzierżawnego rs. 75.
We wsi Jadwichna stara znajduje się włościan trzech, robiących po dni trzy tygodniowo, Antoni Maniecki szynkarz płaci czynszu rocznie rs. 7 k. 50 i prócz tego szynkuje dominialne trunki za wynagrodzeniem 25 gr. i Franciszek Okoński kowal odbywający robotę swej professyi dworowi za pobieraną kopczyznę.
We wsi Jadwichna nowa znajduje się włościan 12 z których 4 po dni 3, 2-ch po dni 5, a 6 po dni 2 1/2 odrabiają tygodniowo, Paweł Bednarek płaci czynszu rs. 15, Piotr Morawski rs. 10 k. 50, zaś Wojciech Marliński szynkarz rs. 18, wszyscy rocznie, a ostatni robi prócz tego w żniwa dni 40 i szynkuje trunki dominialne za wynagrodzeniem 25-go gr.
Dobra te były wydzierżawione za roczną cenę rs. 45 Romanowi Iłowieckiemu synowi na lat 6 za kontraktom z d. 14 (26) Czerwca 1845 r. który za rok jeden ostatni odstąpił praw swych Kazimierzowi Jankiewiczowi, w Warszawie mieszkającemu Szwagrowi za kontraktem z d. 8 (20) Lipca 1850 r. lecz dzierżawa ta z d. 12 (24) Czerwca 1851 r. już wyexpirowała.
Propinacyą w tych dobrach dzierżawi Ferdynand Potworowski i płaci rocznie rs. 75.
Sprzedaż dóbr w mowie będących odbywać się będzie w Tryb. Cyw. tutejszym a Jan Prawdzic Gowarzewski Patron tegoż Tryb. w Kaliszu zamieszkały ustanowiony z strony extrahentów za Obrońcę, trudni się popieraniem takowej.
Pierwsze ogłoszenie warunków tejże sprzedaży i licytacyi na audyencyi publicznej rzeczonego Tryb. które złożone będą w biórze podpisanego Pisarza, a prócz tego przejrzane być mogą u Patrona sprzedaż popierającego nastąpi d. 8 (20) Sierpnia 1851 r. o godzinie 10 z rana.
Kalisz d. 22 Czerw. (4 Lipca) 1851 r.
Wojciech Śliwiński.


Dziennik Powszechny 1862 nr 241

(N. D. 4626) Sąd Poprawczy Wydziału Kaliskiego. Zapozywa Pawła Kłodawskiego Właściciela dawniej we wsi Rudnikach, następnie we wsi Zagarkach gminie Popów Powiecie Kaliskim zamieszkałego a obecnie z pobytu niewiadomego aby się w przeciągu dni trzydziestu w Sądzie tutejszym od ogłoszenia wyroku stawił a to pod skutkami prawa. Tyniec d. 22 Sierpnia (3 Września) 1862 r. Sędzia Prezydujący, Ruprecht,Dziennik Powszechny 1863 nr 176

(N. D. 3662) Sad Poprawczej Wydziału Kaliskiego
Zapozywa Wincentego Czyżykowskiego, lat 43 wieku liczącego, katolika, ekonoma, ostatnio we wsi Zagórkach gminie Popów, Ogu Wartskim zamieszkałego, a teraz z pobytu niewiadomego, aby się w ciągu dni 30 w Sądzie tutejszym do ogłoszenia mu wyroku Sadu Kryminalnego Gubernii Warszawskiej w sprawie własnej wydanego, stawił gdyż po upływie powyższego terminu, podług prawa postąpionem będzie.
Tyniec pod Kaliszem d. 3 (15) Lipca 1863 r.
Sędzia Prezydujący, Ruprecht.

Dziennik Warszawski 1867 nr 37

(N. D. 226) Rejent Kancelarji Ziemiańskiej Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci: 1. Izaaka Kohn wierzyciela sum: a) rs. 2,250, na dobrach Zagórki w dziale IV pod Nr. 29 z warunkiem w dziale III pod Nr 10; (…) otworzyły się spadki, do regulacji których oznacza się termin przed podpisanym Rejentem i w jego kancelarji na dzień 18 (30) Maja 1867 roku.
Kalisz, d. 24 Paździer. (5 Listopada) 1866 r.
Wilhelm Grabowski.

Dziennik Warszawski 1874 nr 173

N. D. 5136. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
Wiadomo czyni iż na żądanie Leona Kalinowskiego z własnych funduszów w mieście okręgowem Warcie powiecie Turekskim utrzymującego się a prawne zamieszkanie do całego postępowania subhastacyjnego obrane mającego u Alfonsa Parczewskiego Patrona Trybunału Kaliskiego który to Patron od niego stawać i subhastacją popierać będzie, w poszukiwaniu sumy rs. 2,616 k. 35 w gotowiźnie, oraz rs. 750 w listach zastawnych serji II Okresu III-go z dopłatą różnicy kursu, gdyby takowy niższym od 76 za 100 być się okazał, a z korzyścią dla wierzyciela, jeżeli kurs wzmiankowaną stopę będzie przenosić wraz z kosztami i procentem, a mianowicie od kwoty rs. 2,051 k. 6 za czas od dnia 12 (24) Czerwca 1869 r. od kwoty rs. 594 k. 29 w gotowiźnie i rs. 750 w listach zastawnych za czas od dnia 12 (24) Czerwca 1870 r. solidarnie i niepodzielnie od Wawrzyńca Izydorczyka, Marcina Pietruszewskiego, Józefa i Antoniny z Marcinkowskich małżonków Chyrzyńskich, i Franciszka Domowicz rolników w Zagórkach zamieszkałych należnych na dobrach Zagórki hypotecznie ubezpieczonych, protokółem Franciszka Roweckiego Komornika w dniu 22 Grudnia (3 Stycznia) 1873/4 r. sporządzonym, zajęte zostały na sprzedaż publiczną w drodze przymusowego wywłaszczenia ze wszystkiemi przynależytościami.
OSADY
w dobrach Zagórki niegdyś do całości dóbr należące przy rozprzedaży ich w Dziale wykazu hypotecznego pod N. 12, 13, 14 i 15 objawione, położone w okręgu Warckim powiecie Turekskim gubernji Kaliskiej, należą do gminy Lubola Parafji Вrodnia, do wsi zwanej Zagórki i nomenklatur Jadwichna Stara i Jadwichna Nowa, w odległości od Warty wiorst 10, od Turku wiorst 24, od Szadku wiorst 20. Dobra Zagórki graniczą na wschód z Rozdżałami na południe z Brzegiem, na zachód z Tądowem dolnym na północ z Lubolą. Osady zaś sprzedawane położone są w ten sposób. 1. Grunt przy trakcie z Brzegu do Luboli graniczy na zachód z tym traktem na półnoс z Brzegiem i gruntem Józefa Ogińskiego na południe z gruntem Antoniego Jędrzejczaka i Mateusza Kamińskiego, na wschód z gruntem tegoż Kamińskiego.
2. Działek zwany pustką, graniczy na wschód z Brzegiem, na południe z gruntem Walentego Klamry, na zachód z gruntem Łukasza Kubiak a na północ z gruntem Antoniego Medyńskiego.
3. Grunt od strony Luboli graniczy na wschód z Okupnikami wsi Nowa Jadwichna na południe z gruntami Kacpra Perek, na zachód i od północy z gruntem Mikołaja Krawczyk.
4. Łąki za wsią Zagórki pod nazwą Nowa Jadwichna graniczą na wschód z Rozdżałami, na północ z łąką Mateusza Grzelak, na południe z łąką Józefa Ogińskiego i Macieja Tobola, na zachód z gruntami Stanisława Dobroń i Mikołaja Krawczyk.
5. Łąka granicząca na wschód z Rozdżałami, na północ z łąką Antoniego Medyńskiego od południa z łąką Walentego Klamry od zachodu z łąką Jadwichny Nowej.
6. Łąka granicząca na wschód z Rozdżałami, na północ z łąką Walentego Klamry, na południe z łąką Ignacego Siwińskiego i gruntami Jadwichny Nowej.
7. Grunta odpadki zwane w końcu powyższych łąk graniczą na północ z gruntem Mateusza Grzelak, na południe z gruntami Pawła Domżał, na zachód z gruntami Jadwichny Nowej.
Rozległość gruntów ornych wynosi mórg 83 pr. 60, łąk mórg 46 razem mórg 129 pr. 60 na miarę nowopolską, granice oznaczone są drogami i kolkami bez kontrowersu.
Grunta liczą się do klasy II III i IV.
Podatki opłacają się do Kasy Turekskiej w ilości rs. 254 k. 24.
Zabudowań niemasz żadnych, oprócz studni i domu drewnianego będącego dawniej karczmą położonego na Jadwichnie Starej a należącego do ogółu okupników w Zagórkach.
Właścicielami zajętych osad podług wykazu hypotecznego są: 1. Wawrzyniec Izydorczyk mórg 38 pr. 15, Pietruszewski Marcin mórg 38 pr. 15, Franciszek Domowicz mórg 24 pr. 150, Józef i Antonina Chyrzyńscy mórg 24 pr. 160, Antoni Juszkiewicz mórg 4. Sposobem zastrzeżenia tylko figurują w hypotece Łucja z Antosiaków Izydorczyk jako nabywczyni 33 mórg pr. 15 z gospodarstwa wyżej dla Wawrzyńca Izydorczyk stojącego, Jadwiga Pietruszewska jako nabywczyni gospodarstwa Marcina Pietruszewskiego; Tomasz Domowicz jako nabywca kolonji Franciszka Domowicza, wreszcie Mateusz Kamiński zapisał ostrzeżenie względem 4 mórg gruntu od małżonków Chyrzyńskich nabytych. Z gruntów powyższych, pozahypotecznie Kasper Perka kupił od Pietruszewskiego i Izydorczyka mórg 10, Józef Jaśkiewicz od Chyrzyńskich mórg 4, od wszystkich zaś współwłaścicieli kupił z odpadków Łukasz Szumiela morgę 1 pr. 132, i Paweł Bratek mórg 3 pręt. 150.
Obszerniejszy opis tak zajętych a przez właścicieli swych opuszczonych gospodarstw znajduje się w akcie zajęcia, u kierującego sprzedażą Alfonsa Parczewskiego Patrona, za zbiór objaśnień i warunków sprzedaży w Kancelarji Pisarza Trybunału w Kaliszu i u tegoż Patrona Alfonsa Parczewskiego przejrzanemi być mogą.
Zajęcie w kopjach doręczono Ludwikowi Henrych Pisarzowi Sądu Pokoju w Warcie, Kazimierzowi Kossowskiemu Wójtowi gminy Lubola, obydwom do rąk własnych w dniu 2 (14) Lutego 1874 r. wniesiono do księgi hipotecznej dnia 21 Lutego (5 Marca) 1874 r. pod dniem 6 (18) Marca t. r. do księgi zaaresztowań w biórze Pisarza Trybunału w Kaliszu wpisano i zarejestrowano.
Sprzedaż odbywać się będzie w Trybunale Cywilnym w Kaliszu na którego audjencji odbędzie się pierwsze ogłoszenie warunków tej sprzedaży w dniu 23 Kwietnia (5 Maja) 1874 r. o godzinie 10 z rana.
Po odbyciu trzech publikacji a mianowicie: w dniach 23 Kwietnia (5 Maja), 8 (20) Maja i 22 Maja (3 Czerwca) 1874 r., oraz terminu przygotowawczego przysądzenia w dniu 25 Czerwca (7 Lipca) 1874 r., w którym Osady w Zagórkach pod Nr. 12, 13, 14 i 15 w dziale II wykazu hypotecznego objawione, Patronowi Parczewskiemu w cenie rs. 2,250 temczasowo przysądzono, a zarazem termin do stanowczej sprzedaży na dzień 10(22) Września 1874 r. o godzinie 10 z rana na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu odbyć się mający, wyznaczony został; lecz z powodu niedopełnienia formalności w czasie prawem zakreślonym, nowy termin do ostatecznego osad tych przysądzenia, wyrokiem z illacji na dniu 8 (20) Sierpnia 1874 roku w Trybunale Cywilnym w Kaliszu zapadłym, na dzień 24 Września (6 Października) 1874 r. godzinę 10 z rana na audjencji tegoż Trybunału w Kaliszu wyznaczony został. Licytacja rozpocznie się od sumy rs. 2,250.
Kalisz d. 9 (21) Sierpnia 1874 r.
za Pisarza, Morawski.

Dziennik Warszawski 1874 nr 173

N. D. 5136. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
Wiadomem czyni, iż na żądanie Leona Kalinowskiego z własnych funduszów w mieście okręgowem Warcie, powiecie Turekskim utrzymującego się a prawne zamieszkanie do całego postępowania subhastacyjnego obrane mającego u Alfonsa Parczewskiego Patrona Trybunału Kaliskiego który to Patron od niego stawać i subhastację popierać będzie w poszukiwaniu sumy rs. 238 kop. 40 z procentem od dnia 12 (24) Czerwca 1869 r. oraz z kosztami od Rocha Ciepłuchy jako debenta i Tomasza Wawrzyniaka jako nabywcy osady długiem tym obciążonej, obydwóch rolników we wsi Zagórki okręgu Warckim zamieszkałych niepodzielnie należnej, protokółem Komornika Franciszka Roweckiego w dniu 22 Grudnia (3 Stycznia) 1873/4 roku sporządzonym, zajętą została na sprzedaż publiczną w drodze przymusowego wywłaszczenia
OSADA
w dobrach Zagórki przy rozsprzedaży dóbr Zagórek w Dziale II wykazu hypotecznego pod pozycją 21 objawiona, położona w gminie Lubola, parafji Brodnia, w okręgu Warckim a powiecie Turekskim, w odległości od Warty wiorst 10, od Turku wiorst 24, od Szadku wiorst 20. Nieruchomość ta z powodu zupełnego opuszczenia jest bez zabudowań oprócz współwłasności domu drewnianego niegdyś karczmą będącego, należącego do wszystkich okupników wsi Zagórki; składają ją tylko grunta orne do klasy II i III należące morgów 6 prętów 226 i łąka rozległa morgę 1 prętów 100 razem morgów 8 prętów 26, graniczące jak następuje.
1. Grunt przy trakcie z Brzegu do Luboli graniczy na zachód z nomenklaturą Jadwichna Stara, na południe z gruntem Stanisława Romińskiego i włościan Jadwichny Starej, na północ z wsią Brodnią.
2. Działek od strony Luboli graniczy na północ z gruntami Lubolą, na wschód z gruntem Mateusza Kamińskiego, na południe z gruntem Ignacego Siwińskiego, na zachód z gruntem Stanisława Dobroń.
3. Łąka graniczy na wschód z gruntami dóbr Rożdżały, na północ z łąką Antoniego Jędrzejczyk, na zachód z gruntami Nową Jadwichny.
Właścicielem osady jawnym z wykazu hypotecznego jest Tomasz Wawrzeniak.
Obszerniejszy opis tak zajętego a przez właścicieli opuszczonego gospodarstwa znajduje się w akcie zajęcia i u kierującego sprzedażą Alfonsa Parczewskiego Patrona, zaś zbiór objaśnień i warunków sprzedaży w Kancelarji Pisarza Trybunału w Kaliszu i u tegoż Patrona Alfonsa Parczewskiego przejrzane być mogą.
Zajęcie w kopjach doręczono Ludwiko Henrych Pisarzowi Sądu Pokoju w Warcie i Kazimierzowi Kossowskiemu Wójtowi gminy Lubola obydwom do rąk własnych w dniu 2 (14) Lutego 1874 r ; wniesiono do księgi hypotecznej dnia 21 Lutego (5 Marca) 1874 r. a pod dniem 6(18) Marca t. r. do księgi zaaresztowań w biórze Pisarza Trybunału w Kaliszu wpisano i zarejestrowano.
Sprzedaż odbywać się będzie w Trybunale Cywilnym w Kaliszu na którego audjencji odbędzie się pierwsze ogłoszenie warunków tej sprzedaży w dniu 23 Kwietnia (5 Mają) 1874 r. o godzinie 10 z rana.
Po odbyciu trzech publikacji a mianowicie w dniach 23 Kwietnia (5 Maja) 8 (20) Maja i 22 Maja (3 Czerwca) 1874 r. oraz terminu przygotowawczego przysądzenia w dniu 25 Czerwca (7 Lipca) 1874 r. w którym osada w Zagórkach pod Nr. 21 w dziale II wykazu hypotecznego objawiona, Patronowi Parczewskiemu w cenie rs. 300 temczasowo przysądzona, a zarazem termin do stanowczej sprzedaży na dzień 10 (22) Września 1874 r. o godzinie 10 z rana na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu odbyć się mającej wyznaczony został, lecz z powodu niedopełnienia formalności w czasie prawem zakreślonym, nowy termin do ostatecznego osady tej przysądzenia wyrokiem z ilacji na dniu 8 (20) Sierpnia r. b. w Trybunale Cywilnym w Kaliszu zapadłym na dzień 24 Września (6 Października) 1874 r. godzinę 10 z rana, na audjencji tegoż Trybunału Cywilnego w Kaliszu wyznaczony został.
Licytacja rozpocznie się od sumy rs. 300.
Kalisz d. 9 (21) Sierpnia 1874 r.
za Pisarza Morawski.

Kaliszanin 1885 nr. 56

= Z nad Warty. Burze w ostatnich dniach panujące niemałe w naszej okolicy porobiły spustoszenia; najwięcej ucierpiała gmina Lubola, mianowicie wsie: Brzeg, Brodnia, Lubola i Zagórki. Pola obiecujące wyborny plon dla rolnika, dziś zbite gradem i deszczem przedstawiają massę, dobrą tylko na nawóz. Ulewa była tak wielką, że potworzyły się strumienie, z prądem których płynął drób, zwierzyna i inne przedmioty. Skutkiem uderzenia piorunu zgorzał dom wójta gminy. W wielu miejscach przepadło zupełnie zboże, tatarkę prawie wszędzie zaorano, groch leży zbity i gnije od wilgoci, owsy i jęczmiona ogromnie przerzedzone,— słowem spotkała nas klęska bardzo dotkliwa, którą nie lada co skompensować może.
Do tych wszystkich bied naszych dołącza się wysokie cło graniczne na nasze zboże, które utrudnia jego zbyt, a więc i na ceny oddziaływa niekorzystnie.
Dziś. t. j. w dniu 11 b. m. burza z gradem znowu się powtórzyła. J. P.

Kaliszanin 1885 nr. 57

W tymże dniu, we wsi Zagórki, pow. tureckim, piorun uderzył w nowo wybudowany i nie ubezpieczony
jeszcze dom mieszkalny murowany, oceniony na 1500 rs., który spłonął do szczętu.

Godzina Polski 1917 nr 30

Z Kalisza.
We wsi Zagórki w gminie Lubola, trzech bandytów napadło na mieszkanie Stanisławy Jagieło. Zrabowali oni 540 rb. i 50 mk. Nadto jeden z napastników dopuścił się gwałtu na napadniętej. Władze wyznaczyły 500 mk. nagrody za ujęcie lub wskazanie złoczyńców.

Gazeta Świąteczna 1922 nr 2136

Syn mój, Józef Mróz, z 6-ej kompańji 35 p. p., 2-go bataljonu karabinów maszynowych, zaginął w dniu 12 września 1919 roku podczas ataku na wieś Łopatycze nad Uborcią i dotychczas niema o nim wiadomości. Gdyby kto z wojskowych lub innych jeńców powracających z niewoli bolszewickiej mógł udzielić o nim wiadomości, niech napisze do Walentego Mroza w Zagórkach, gm. Luboli, poczta Warta, w kaliskiem. — wszystkie pisma proszę o przedrukowanie niniejszej prośby. W. Mróz.

Echo Tureckie 1924 nr 19

Utopienie.
Dnia 21 czerwca 1924 r. we wsi Zagórki gm. Lubola, utopił się 14-sto letni chło­pak Józef Bartkiewicz, który od kilku lat cierpiał na padaczką. Krytycznego dnia nad­mieniony chłopak przechodził przez pola, a dostawszy wspomnianej choroby upadł do brózdy napełnionej wodą, gdzie z braku jakiejkolwiek pomocy utopił się.


Echo Tureckie 1926 nr 35

Ogłoszenia drobne.
Konstanty Jagiełło z Zagórek, gm. Lubola r. 1898 zagubił książeczkę wojskową wraz z kartą mob. wy­daną przez P.K.U. Kalisz.

Unieważnia się.

Echo Tureckie 1928 nr 45

Dział ogłoszeń.
Komornik.
OBWIESZCZENIE.
Komornik przy Sądzie Okręgowym w Kaliszu, CZESŁAW DORABIALSKI, zamieszkały w Warcie na zasadzie art. 1030 ust. post. cyw. obwieszcza, że w dn. 13 listo­pada 1928 r. o godz. 10 rano we wsi Zagórki gminy Lubola będzie sprzedawany przez licytację majątek ruchomy, należący do Walentego Mroza, składający się z kla­czy, krowy i t. p., oszacowany do sprzeda­ży na sumę 3110 zł., którego opis i szacu­nek przejrzane być mogą na miejscu sprze­daży w dniu licytacji.


Echo Tureckie 1929 nr 46

Obwieszczenie
Komornik przy Sądzie Grodzkim w Sie­radzu. zamieszkały w Warcie, na zasadzie art. 1030 ust. post. cyw. obwieszcza że w dn. 22 Listopada 1929 r. o godz. 10 rano w Zagórkach, gminy Lubola będzie sprzedawany przez licytację majątek ruchomy, należący do Tadeusza Bartkiewicza, składa­jący się z kierata, oszacowany do sprzeda­ży na sumę 500 zł. którego opis i szacu­nek przejrzane być mogą na miejscu sprzedaży w dniu licytacji.

Nr spr. E. 479 | 29.

Echo Tureckie 1930 nr 11


Skradziono Ignacemu Kupczykowi z Zagórek gm. Lubola, 2 weksle in blanco po 100 zł. z wystawie­nia Zuzanny Pawlak z Jadwichny -Nowej tejże gminy. 

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 17 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/8/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Tureckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) — postanawiam co następuje:
§ 1.
VI. Obszar gminy wiejskiej Lubola dzieli się na gromady:
7. Zagórki, obejmującą: kol. Zagórki, kol. Brodnia i wieś Jadwichna-Stara.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Tureckiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.

Wojewoda:

w z. (—) A. Potocki

Wicewojewoda.

Obwieszczenia Publiczne 1933 nr 85

Wydział hipoteczny, sekcja II-ga przy sądzie okręgowym w Kali­szu niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
6) Feliksie Jędrzejczaku vel Andrzejczaku, właścicielu 19 mórg 84 prętów kw. ziemi z majątku „część Zagórki Б ", powiatu tureckiego;

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczono na dzień 26 kwietnia 1934 r., w którym to terminie osoby interesowane winne zgłosić się do kancelarji wymienionego wyżej wydziału hipotecz­nego w celu ujawnienia swoich praw, pod skutkami prekluzji.


Echo Tureckie 1934 nr 23

Wypadki i pożary.
W dniu 30 maja rb. o godz. 23-ej we wsi Zagórki, gm. Lubola, pow. tureckiego, wynikł pożar, od którego spaliły się zabu­dowania gospodarskie wraz z maszynami i narzędziami rolniczemi. Ogólne straty wy­noszą 3.400 zł.
Pożar powstał wskutek nieostrożnego ob­chodzenia się z ogniem przez samego poszkodowanego Andrzejczaka Wincentego, który podczas oprzętu inwentarza zaprószył ogień z papierosa.

Echo Tureckie 1935 nr 27

Nowe placówki Zw. Strzeleckiego.
W ubiegłym tygodniu w Luboli i Zagórkach zostały zorganizowane nowe dwa pod­oddziały Związku Strzeleckiego, z siedzibą oddziału w Luboli. Zebranie organizacyjne prowadzili i przemawiali: Prezes Zarządu Powiatowego L. Kristjan, Komendant Po­wiatowy J. Czarniawski i Komendant P.W. por. Szczepański. Prezesem Zarządu Oddzia­łu został wybrany ob. Bartkiewicz.


Echo Tureckie 1938 nr 25

Pożary
W tym samym dniu w południe we wsi Zagórki, gm. Pęczniew, ofiarą ognia wynikłego w zagrodzie P[a]to[r]a Feliksa padły przede wszystkim budynki gospodarskie właścicie­la (strat ponad 6 tys. zł ) oraz stodoła ze zbożem sąsiada Jagieły Kazimierza, na którą ogień się przeniósł. Na miejsce po­żaru przybyły straże pożarne z Brzegu, Bro­dni, Luboli, Warty, Pęczniewa i Błonia, które wspólnym wysiłkiem zlikwidowały szalejący żywioł. 


Echo Tureckie 1938 nr 33

Kronika.
Odznaczeni Krzyżami Zasługi.
Pan Prezydent Rzeczypospolitej zarządzeniem z dnia 10 sierpnia 1938 roku na­dał Krzyże Zasługi następującym osobom z powiatu tureckiego:
(...) Srebrny Krzyż Zasługi
Za zasługi na polu pracy społecznej — (...) prof. Janusz Gołąb z Popo­wa, (...)
Brązowy Krzyż Zasługi
Za zasługi na polu pracy zawodowej— (...) Jan Cieślak z Niewiesza, Stanisław Gliczyński, Mateusz Jadwiszczak z Tomisławic, (...) Józef Pietrzak z Śmiechowa, Józef Przybylski z Zalesia, (...).

Za zasługi na polu podniesienia stanu sanitarno-porządkowego Tad. Bartkiewicz z Zagórek, (...)Stan. Gasiński, Wal. Grochowski z Pęczniewa, Marta Hubnerowa, Wal. Jędrzejczak z Karnic, (...) Wład. Kowalski z Pęczniewa, (...) Bol. Leszczyński z Antonina, Ant. Olbiński ze Strachanowa, Wład Papierkowski z Konopnicy, Stan. Pawełczyk z Brodni, Tomasz Pawlak z Dzierzązny, (...).

Obwieszczenia Publiczne 1939 nr 15

Wydział Hipoteczny, sekcja III, przy Są­dzie Okręgowym w Kaliszu, obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
5) Antonim Jagieła, współwłaścicielu prze­strzeni 25 morgów 161 prętów gruntu z maj. Zagórki, pow. tureckiego;

Termin zamknięcia tych postępowań spad­kowych wyznaczony został na dzień 28 sierpnia 1939 roku, w którym to terminie osoby zaintere­sowane winny zgłosić swoje prawa w kancelarii wyżej wymienionego Wydziału Hipotecznego, pod skutkami prekluzji. 24/38.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza