-->

wtorek, 30 kwietnia 2013

Wylazłów

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Wylazłów, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Drużbin, własność prywatna. Ilość domów 5, ludność 37, odległość od miasta obwodowego 4.

Słownik Geograficzny:  
Wylazłów,  kol., pow. turecki, gm. Niemysłów, par. Pięczniew, odl. od Turka 30 w., ma 16 dm., 165 mk.

Spis 1925:
Wylazłów, wś, pow. turecki, gm. Niemysłów. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 19. Ludność ogółem: 131. Mężczyzn 71, kobiet 60. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 131. Podało narodowość: polską 131. od Sieradza 42 w., ma 15 dm., 134 mk. W r. 1827 było 5 dm., 37 mk., par. Drużbin. Istniała już na początku XVI w. w par. Bałdrzychów (Łaski, L. B., I, 371). 

Wikipedia: 
Wylazłów-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Pęczniew. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

Obecnie wieś nie istnieje. Na jej miejscu jest Jezioro Jeziorsko.

1965 r.

1992 r.

Gazeta Kaliska 1901 nr. 73

D. 15 (lutego) we wsi Wylazłowie, w pow. tureckim zmarł nagle na uwiąd starczy 85-letni Józef Urbaniak;

Gazeta Świąteczna 1920 nr 2046

Stanisław Dobrowolski, 12-letni syn Józefa, wyszedł dnia 27-go marca z domu bez wiedzy rodziców. Uprasza się p. sołtysów o odesłanie go do rodziców, do wsi Wylazłowa w gm. Niemysłowie, w pow. tureckim. J. Dobrowolski.

Obwieszczenia Publiczne 1921 nr 5

Komornik przy sądzie okręgowym w Kaliszu, K. Karkowski, zamieszkały w m. Turku, obwieszcza, że w d. 15 kwietnia 1921 r., o godz. 11 rano, w sali posiedzeń sądu pokoju w Turku, obędzie się sprzedaż przez licytację publiczną, w drodze działów, nieruchomego majątku we wsi Pęczniew, na kol. Wylazłów, gm. Niemysłów, Star. Tureckiego, — należącego do Wincentego Kałuszki i Wojciecha Murawiaka — w równych i niepodzielnych częściach, a składającego się z połowy osady włość., zapisanej w tab. likw. pod Nr 8. — przestrzeni (ta połowa) 9 1/2 mórg gruntu wraz ze znajdującemi się na niej zasiewami i budynkami, jako to: domem mieszkalnym z drzewa, oborą z gliny i stodołą z drzewa, — krytemi słomą; osada korzysta z praw do ogólnego, niepodzielnego, pastwiska wiejskiego.
Nieruchomość ta urządzonej hipoteki nie posiada, w zastawie lub dzierżawie nie znajduje się i podlega sprzedaży w całkowitym komplecie podług opisu z d. 22 grudnia 1920 r., na mocy tytułu wykonawczego sądu pokoju w Niemysłowie z d. 23 czerwca 1920 r. Nr 368.
Licytacja rozpocznie się od sumy szacunkowej 60.000 mk.
Zamierzający przystąpić do licytacji obowiązany jest złożyć świadectwo pochodzenia włościańskiego jak również kaucję w sumie 6.000 mk.
Warunki licytacyjne i dokumenty, tyczące się tej sprzedaży, mogą być przejrzane w kancelarji sprzedaż prowadzącego komornika, a w dzień licytacji w sądzie pokoju w Turku.

Echo Tureckie 1931 nr 48

Z Pęczniewa.
Dzień zaduszny... Cisza... Nastrój półświąteczny... Piękna pogoda jesienna... Wszystko to razem złożyło się na to aby, człon­kowie B.B.— gospodarze — owiani ideolo­gią Wodza Narodu Marszałka Józefa Piłsudskiego gremjalnie, nie bacząc na odle­głość, jak karni żołnierze przybyli ze wszy­stkich wsi gminy Niemysłów do osady Pę­czniew na walne zebranie B.B. W. R.
W szczelnie wypełnionej zebranymi sali p. Kowalski sekretarz gminy — ustępujący prezes B. B: zagaił zebranie, powołując na przewodniczącego p. Hynasińskiego z Pęcz­niewa na co obecni jednogłośnie zgodzili się; ten ze swej strony zaprosił na asesorów p I. Kałużkę ze wsi Kraczynek i W. Kałużnego z Niemysłowa, oraz na sekretarza p. J Pawlaka nauczyciela z Pęczniewa.
Dla zaznajomienia się z nowym statutem B. B. p. Pawlak wyraźnym, doniosłym gło­sem odczytał takowy. Zebrani w poważnym nastroju, w skupieniu, bez jakichkolwiek zamieszek, sprzeciwów spokojnie wysłucha­li i jednogłośnie bez żadnych poprawek statut przyjęli.
Z kolei przystąpiono do wyboru nowego Zarządu Komitetu Gminnego B.B. Ta czynność poszła bardzo składnie. Wybrano przez aklamację na prezesa p. A. Frącalę, ze wsi kol. Popów na zastępców: p.p. Greszkiego i W. Hynasińskiego obaj z Pęcz­niewa, na sekretarza p. J. Pawlaka na skarb­nika p. C. Rekusa, właściciela apteki w Pęczniewie do komisji rewizyjnej: p. p. A. Bocheńskiego kier. szkoły w Pęczniewie, A. Skąpskiego kier. szkoły Siedlątkowie i P. Płażewskiego gospodarza Niemysłowa, na zastępców p.p. W. Kowalskiego I. Kałużkę i J. Szwedzińskiego.
Przy udziale zebranych na propozycję Zarządu podzielono gminę na 4 Koła Wiej­skie czyli obwody mianowicie:
I) Pęczniew z wsiami: Kraczynki, Dąbro­wa, Wylazłów, Popów kol. Popów i Pólko.
II) Siedlątków w wsiami: Nerki, Łyszko­wice.
III) Niemysłów z wsiami: Ks. Kowale, Ks. Młyny, Wola—Pomianowa, Antonino, Lubiszewice.
IV) Wólka Ks. z wsiami: Wólka—Smola­na, Wólka—Łyszkowska, Łębno.
Również wybrano organizatorów Kół Wieskich:
Na obw. Pęczniew: p.p. J. Pawlaka, J. Szwedzińskiego, M. Tomaszewskiego, W. Hynasińskiego, I. Kałużkę.
Na obw. Siadlątków: p.p. A. Skąpskiego, J Sobkiewicza, W. Urbaniaka.
Na obw. Niemysłów: p. p. L. Barzyśką kier. szkoły Niemysłowa B. Leszczyńskiego P. Płażewskiego, A. Madeja.
Na obw. Ks. Wólka: p.p. K. Ostrojejskiego, W. Kałużnego.
Celem i zadaniem organizatorów jest uś­wiadamianie ludności w pracy dla Państwa zjednywanie członków dla B. B. zbieranie składek członkowskich, dobrowolnych dat­ków i przelewanie takowych do kasy Z.K.G
Prostemi, jak dusza wieśniaka, lecz ciepłemi słowy p. Frąkal podziękował ustępującemu prezesowi p. Kowalskiemu za jego wytrwałą i owocną pracę dla B.B.
Zebrani w miłym nastroju z podniesionym duchem w lepsze jutro rozeszli się.
Zaiste podziwu godne jaka panowała tu harmonja, spokój i zrozumienie. Na wielu różnych byłem zebraniach ale to naprawdę zaimponowało mi.
Maluczko, a niebawem polska wieś doj­rzeje od szczytnych celów, do których po­wołuje ją historja.
Życzyć sobie należy, by prace Zarządu wydały pożądany plon.
Widz. Amicus.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 71

Komornik sądu grodzkiego w Kaliszu, IV rewiru, z siedzibą w Ka­liszu, przy ulicy Pułaskiego Nr. 13, na zasadzie art. 1146 U. P. C., obwieszcza, że w dniu 4 grudnia 1931 roku, o godzinie 10 z rana, w sali posiedzeń wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu, sprzeda­wana będzie nieruchomość, położona we wsi Pęczniew na kolonji Wylazłów, gminy Niemysłów, powiatu tureckiego, składająca się z połowy osady włościańskiej, zapisanej w tabeli pod Nr. 8, przestrzeni 9 morgów 150 pręt., na której znajduje się: dom mieszkalny, obora, stodoła i stu­dnia, należąca do Władysława Kurasińskiego i Wojciecha Murawiaka.
Powyższa nieruchomość z prawem do ogólnego pastwiska w za­stawie nie znajduje się, książki hipotecznej nie ma, sprzedana będzie w całości, w drodze działów, stosownie do protokółu zajęcia z dnia 20 grudnia 1930 roku, na żądanie Władysława Kurasińskiego.
Licytacja rozpocznie się od sumy 3.000 złotych, przyczem do prze­targu dopuszczone będą osoby, które złożą wadjum w kwocie 10 proc.

Akta, tyczące się sprzedaży, mogą być przeglądane w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu.

Echo Tureckie 1933 nr 16

Pożary w powiecie
W dniu 5 kwietnia 1933 r. o godzinie 6. 30. we wsi Wylazłów, gmina Niemysłów, pow. tureckiego w zagrodzie Miłosza Wa­lentego wynikł pożar, od którego spaliły się trzy zagrody gospodarskie wraz z zbożem, paszą i narzędziami rolniczemi na szkodę: 1 Miłosza Walentego, 2) Rólki Adama, 3) Książka Andrzeja. Ogólne straty wyrządzone przez pożar wynoszą 8,203 zł.
Pożar powstał przypadkowo przez, wysy­panie zarzącego się popiołu na śmietnik w podwórku, przez, domowników jednego z poszkodowanych.
W akcji ratowniczej brały udział straże pożarne: z Pęczniewa, Popowa, Siedląt­kowa, Brodni i Luboli.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 17 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/8/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Tureckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) — postanawiam co następuje:
§ 1.
VIII. Obszar gminy wiejskiej Niemysłów dzieli się na gromady.
9. Wylazłów, obejmującą: wieś Wylazłów i wieś Popów.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Tureckiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:

w z. (—) A. Potocki

Wicewojewoda.


Echo Tureckie 1934 nr 41

Bójka między dwoma rodzinami.
W dniu 24 września 1934r. na polach wsi Popów, gm. Niemysłów, powiatu turec­kiego, pomiędzy rodziną Prośniaków ze wsi Wylazów z jednej strony, a rodziną Tyrków z Popowa z drugiej strony doszło do kłótni o szkody wyrządzone w polu przez kury. Kłótnia wkrótce zamieniła się w bój­kę, w której brali udział bracia Prośniaki, Wacław, Józef i Eugenjusz oraz Tyrkowie: Józef, Stefan, Kzimiera i Józefa. W bójce tej doznał ciężkich uszkodzeń cielesnych Tyrka Józef, lat 64, który następnego dnia zmarł. Bracia Prośniaki zostali aresztowani i przekazani do dyspozycji władz sądowych.


Echo Tureckie 1938 nr 43

Pożary
W dniu 15. X. rb. o godz. 12.15, we wsi Wylazło, gm. Pęczniew, w zagrodzie Pie­trzykowskiego Adama wynikł pożar, który następnie przerzucił się na sąsiednie bu­dynki i strawił całkowitych 5 zagród gospodarskich, oraz maszyny, narzędzia rol­nicze i różne sprzęty domowe. Łączne straty wszystkich poszkodowanych wynoszą 25.040 złotych.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza