-->

środa, 24 kwietnia 2013

Zaborów

Zajączkowski:
Zaborów-pow. sieradzki albo poddębicki
1) 1391 T. Sir. I f. 28: Zaborow - Petrassius de Z. 2) 1392 kop. w MK XVI w., MK 82 f. 55: Zaborow - na dok. Jana z Tęczyna, starosty sieradzkiego, potwierdzającym nadanie dominikanom sieradzkim łąki in Starzecz (v.) wym. Wolborius de Z. 3) 1392 T. Sir. I f. 32,36: Zaborow - Otha de Z.; Petrassius de Z., Jacub ibidem, Otha ibidem. 4) 1399 T. Sir. II f. 83: Zaborow - Nicolaus de Z.
5a) XVI w. Ł. II, 58: Zaborowo - villa, par. Błaszki, arch. kaliski. 5b) Ł. I, 374- 375: Zaborow, Zaborowo - villa, par. Małyń, dek. i arch. uniejowski. 5c) XVI w. Ł. I, 360-361: Zaborowo - villa, par. Wielenin, dek. i arch. uniejowski. 6b) 1511-1518 P. 191: Zaborow - par. Małyń, pow. szadkowski, woj. sieradzkie. 1552-1553 P. 236: Zaborow-jw. 6c) 1511-1518 P. 189: Zaborow - par. Wielenin, pow. i woj. jw. 1552-1553 P. 246: Zaborow -wł. szl., jw. 7a) XIX w. SG XIV, 198: Zaborów - wś, par. i gm. Gruszczyce, pow. sieradzki. 7b) XIX w. SG XIV, 198: Zaborów - wś i folw., par. Małyń, gm. Krokocice, pow. sieradzki. 7c) XIX w. SG XIV, 198: Zaborów- kol., par. Wielenin, gm. Zelgoszcz, pow. turecki.
Uwagi: P. nie podaje Zaborowa w par. Błaszki. Obecnie a) pow. sieradzki, b) i c) pow. poddębicki.  

Czajkowski 1783-84 r.
Zaborow Pustkowie, parafia gruszczyce, dekanat stawski, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat sieradzki, własność: Błeszyński, podkom.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Zaborów, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Sieradzki, parafia Gruszczyce, własność prywatna. Ilość domów 9, ludność 70, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny:  
Zaborów,  wś, pow. sieradzki, gm. i par. Gruszczyce, odl. 18 w. od Sieradza, ma 8 dm. i ze wsią Sarny 190 mk. W r. 1827 było 9 dm., 70 mk.

Spis 1925:
Zaborów, wś, pow. sieradzki, gm. Gruszczyce. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 13, inne zamieszkałe 1. Ludność ogółem: 101. Mężczyzn 49, kobiet 52. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 101. Podało narodowość: polską 101.

Wikipedia:
Zaborów - kolonia w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Błaszki. W latach 1975-1998 miejscowość położona była w województwie sieradzkim.

1992 r.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1686

Czerwiec
Modła
13 Bogumiła córka Urodzonego Floriana Bilczewskiego i Urodzonej Elżbiety małżonki, ochrzczona przeze mnie wyżej podpisanego. Rodzicami jej chrzestnymi byli Urodzony Aleksander Bąk[owski] i Urodzona Anna Bogucka z Zaborowa.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1847 nr 195

(N. D. 4552) Pisarz Trybunału Cywilnego I Instancyi Gub. Warszawskiej w Kaliszu.
Wiadomo czyni iż dobra ziemskie
I. MIASTO BŁASZKI.
z przyległościami składające się z tegoż miasta z folwarku i wsi zarobnej Borysławice, z wsi zarobnej Chrzanowice, z folwarkiem Lubanów, z folwarku i wsi zarobnej Bukowiny, z folusza na stawie w Chrzanowicach będącego, z karczmy w Brzezince będącej, inaczej Kręgelnia zwanej, oraz pustkowie Zaborowie.
II. DOBRA ZIEMSKIE.
Gzikow składające się z folwarku i wsi zarobnaj tegoż nazwiska.
III. DOBRA ZIEMSKIE WILCZKOWICE
składające się z folwarku i wsi zarobnej tegoż nazwiska, każde z tych dóbr odzielną księgę wieczystą mające, wszystkie w Okręgu Wartskim Powiecie Kaliskim Gubernii Warszawskiej, parafii Błaszki położone, dwie Gminy stanowiące mianowicie miasto Błaszki, które do Gminy wiejskiej nie należy; ale ma Burmistrza, wsie zaś drugą gminę pod nazwiskiem, Gmina Borysławice, jednę dziedzinę stanowiące aktem na gruncie wspomnionych dóbr w dniach 7 (19), 8 (20), 9 (21) i 10 (22) Kwietnia r. b. 1847 przez Wincentego Gustkowskiego Komornika sporządzonym, zajęte zostały na publiczną sprzedaż, w drodze przymuszonego wywłaszczenia a to na żądanie wierzycieli hypotecznych jako to: Tomasza Bogdańskiego dziedzica dóbr Miłkowice w Okręgu Wartskim mieszkającege w poszukiwaniu summy zł. 21653 gr. 7 Czyli rs. 3247 kop. 98 1/2 z procentem — oraz; 2. Ignacego Stawińskiego Assessora Sądu Policyi Poprawczej Wydziału Kaliskiego w Kaliszu mieszkającego w poszukiwaniu summy 17000 złp czyli rs. 2550 z procentem.
Dobra wspomnione należą do sukcesorów niegdy Józefa Lipskiego jako to;
1. Antoniego Kożuchowskiego b. dziedzica dóbr Zbierska tamże w Okręgu Kaliskim położonych, na teraz zmarłego czyli jego sukcessorów, jako to:
a) Józefą Kożuchowskiego we wsi Rudlicach Okręgu Wieluńskim.
b) Honoraty z Kożuchowskich Karsznickiej po Idzim Karsznickim pozostałej wdowy we wsi Łyskorni tymże Okręgu.
c) Róży z Kożuchowskich Wituskiej Felixa Wituskiego małżonki w dobrach Jeżewie Okręgu Szadkowskim.
d) Anieli Kożuchowskiej panny doletniej w dobrach Zbiersku Okręgu Kaliskim.
e) Tadeusza Kożuchowskiego w dobrach Chylinie Okręgu Konińskim.
f) Alexego Kożuchowskiego w dobrach Brudzyniu Okręgu Konińskim.
g) Zuzanny z Kożuchowskich Jabłkowskiej, po Ignacym Jabłkowskim poostałej wdowy w dobrach Cielce Okręgu Wartskim.
h) Brygidy z Kożuchowskich Krętskiej, Konstantego Krętskiego małżonki, w dobrach Grębaninie Powiecie Ostszeszowskim w W. Xięstwie Poznańskiem mieszkających, wszystkich z własnych funduszow utrzymujących się.
2. SSorowie Niemojowscy, to jest:
a) Franciszki z Niemojowskich Hr: Mielżyńskiej wdowy w dobrach dziedzicznych Miłosławiu Powiecie Wrześniewskim w W. Xięstwie Poznańskiem.
b) Teodora Niemojowskiego z mieszkania i zamieszkania niewiadomego.
3. SSorów Makarego i Ewy z Pruskich małżonków Niemojowskich jako to:
a. Nepomocena, b. Kacpra, c. Leopolda, Niemojowskich braci.
d. Józefy z Niemojowskich Skorzewskiej e. Florentyny Niemojowskiej siostr, wszytkich pomiędzy sobą rodzeństwa, z mieszkania niewiadomych, lecz zamieszkanie prawne w Kaliszu w domu pod Nr. 388 obrane mających.
4. Katarzyny z Niemojowskich, Stanisława Zbijewskiego małżonki.
5. SSrów Eliźbiety z Zychlińskich Sokołowskiej to jest:
a) Kazimierza Sokołowskiego,—b. Dzieci po Мichalе Sokołowskim jako to:
a) Jana Kantego—b) Józefa Sokołowskich
c) Katarzyny z Sokołowskich Sokołowskiej, z mieszkania i z zamieszkania niewiadomych,— którzy wszyscy z wyłączeniem SSrów. Antoniego Kożuchowskiego zapisani są w wykazie hypotecznym majętności Błaszki jako benficyalne Józefy Lipskiego sukcessorowie.
Przedażą dóbr zajątych powyż wyszczególnionych, w imieniu extrachentów Bogdańskiego i Stawińskiego, kieruje Waleryan Zagrodzki Patron przy Trybunale Cywilnym I. Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu, w temże mieście z urzędu mieszkający która to przedaż na Audyencyi tegoż Trybunału w terminie oznaczyć się mającym, nastąpi.
1. Rozległość dobr zajętych na miarę nowopolską, Warszawską w której mieszczą się grunta w ogóle do klassy 1 3 2 i 4 należące w małej zaś ilości do klassy 5, w sposobie przybliżonym, jest następująca:
a) Miasto Błaszki obejmuje powierzchni w placacah pod zabudowaniami wiejskiemi, dominialnemi, plebańskiemi, pod kościołem oraz w podwórzach, sadach, ogrodach, ulicach wraz z rynkiem morg. 70.
b) grunta do Probostwa należące około morg 73 pr. kw. 17: łąki do tegoż Ρrobostwa należące mórg 11 pr. kw. 79, razem mórg 154 pr. kw. 96.
c) Użytki dominialne w Borysławicach: : 1. gruntu ornego klassy 2, 3, i 4 około mórg 249; 2. łąk morg 36; 3. place pod zabudowaniami dominialnemi z podwórzami i ogrodami około mórg 50; 4. wody i stawy mórg 30; 5. lasek mórg 10; razem mórg 375.
d) Użytki włościańskie w tejże wsi 1. grunta orne klassy 2, 3, i 4 około morg 60 2. łąki morg 3; 3 place pod zabudowaniami z podwórzami i ogrodami mórg 10; razem mórg 73.
e) Użytki włościan, wsi Chrzanowice: 1. grunta orne klassy 3, 4, i 5 mórg 90; 2. łąki około mórg 3; 3. place pod zabudowaniami, podwórzami i ogrodami mórg 12; 6. pastwiska mórg 100; razem mórg 205.
f) Użytki dworskie folwarku Lubanów: 1. gruntu ornego klassy 3, 4, i 5 mórg 180; 2. łąk mórg 3 pr. kw. 50; 3. pastwisk mórg 70 pr. kw 50; 4. place pod zabudowaniami z podwórzem i ogrodami mórg 6; 5. lasek brzozowy mórg 45 pr. kw. 100; razem mórg 304 pr. 200.
g) Użytki dworskie w folwarku Bukowina 1. gruntu ornego klassy 2, 3, i 4 około mórg 180; 2. łąg i zarośli mórg 5; 3. pastwiska mórg 5 pr. kw. 150, 4. wody i sadzawki mórg 1; 5. place pod zabudowaniami folwarcznemi z ogrodami, i podwórzami mórg 10; 6. bory i lasy morg 210; razem mórg 411 pr. kw. 150.
h) Użytki włościan w Bukowinie 1. gruntu ornego klassy 3 4. i 5 mórg 100; 2. łąk mórg 6; 3. sadzawki mórg l; 4. place pod zabudowania, ogrody i podwórza mórg 12; razem mórg 119.
i) place pod zabudowaniami karczmy na Brzezince z Kręgielnią około pr. kw. 30.
k) place pod zabudowaniami dla borowych na pustkowiu Zaborowie z podwórzami i ogródkami morg 1.
Zatem Miasto Błaszki z przyległościami w kategoryi I. wyszczególnionemi obejmuje w przestrzeni mórg około 1643 pr. kw. 176.
II. Dobra Gzików. a) Użytki dominialne. 1. grunta orne klassy 2. 3, i 4 około mórg 180; 2. łąki mórg 20; 3. wody mórg 3; 4. pastwiska pr. kw. 250; 5. place pod zabudowaniami wraz z podwórzami mórg 4 pr. kw. 100; 6. lasek i ogród angielski mórg 8; razem mórg 216 pr. kw. 50.
b) Użytki włościańskie: 1, grunta orne klassy III, IV i V około mórg 50; 2, łąk niemasz a pastwiska w ugorze; 3, place pod zabudowania z podwórzami i ogrodami około mórg 10; razem mórg 60.
III. Dobra Wilczkowice. a) Użytki jedynie dominialne: 1, gruntu ornego klassy III, IV i V około mórg 200; 2, łąki i zarośle mórg 8 p. kw. 250; 3, sadzawki mórg 1; 4, place pod zabudowaniami folwarcznemi z podwórzem i ogrodami około pr. kw. 150; 5, place pod zubudowaniami młynarskiemi, ogrodami i wiatrakami około morgów 1; razem mórg 211 pr. kw. 100.
Ogólna przeto rozległość całéj majętności dóbr Błaszki z przyległościami, oraz dóbr Gzikowa i Wilczkowice mórg. 2131 pr. kw. 26, czyli około włók 71, mórg 1, pr. kw. 26 miary nowopolskiéj.
W dobrach zajętych znajduje się las mieszczący w sobie różnego rodzaju drzewa, obejmujący około włók siedm, którego część zostaje w kontrowersyi z dobrami Stok od strony Bukowiny; zachodzi oraz drugi kontrowers od strony wsi Chrzanowice z dobrami Zelisław, obadwa są w zajęciu opisane.
Podatki do Kassy Powiatowej uiszczane przez dwór łącznie z miastem wynoszą rs. 433 kop. 70, podatki zaś gromadzkie rs. 200 kop 18 i pół, razem rs. 633, kop. 88 i pół, oprócz tego domy dworskie w mieście stojące opłacają oddzielnie podatki do Kassy miejskiej w Błaszkach w ilości i rodzaju zajęcia objęte wynoszące rs. 49 kop 17 i poł. Dobra zajęte zostają w dzierżawnem posiadaniu Stanisława Dłużniakiewicza i Andrzeja Kossowskiego od dnia 12 (24) Czerwca 1846 r. do tegoż dnia i miesiąca 1849, a to na mocy protokółu licytacyjnego z d. 18 (30) Lipca 1846 r. przed Regentem Okręgu Wartskiego sporządzonego.
Czynszownicy w dobrach tych są następujący:
(…) We wsi Borysławicach: 1, Karol Anielus rs. 15; 2, Józef Szwedler rs. 20; 3, Wincenty Rozewicz rs. 30; 4, Paweł Raczkowski rs. 15.
Na folwarku Lubanów: 1, Błażéj Niciński rs. 2 k. 70; 2, Bogumił Piasecki rs. 2 k. 70; 3 Wilhelm Hracman* rs. 20.
We wsi Chrzanowicach: 1, Mateusz Gościmski rs. 15; 2, Maciej Raczkowski rs. 15; 3, Antoni Μaczyński rs. 18; 4, Karol Hoffman rs. 22 k. 50; 5. Ignacy Wągrowski kowal rs. 4 k. 50; 6, Maciej Krupski karczmarz rs. 15; 7, Karol Anielus* rs. 18.
II.We Wsi Gzikowie: 1, Karól Goj rs. 15; 2, Józef Wągrowski rs. 7 k. 50.
(…) III. We wsi Wilczkowicach; Ignacy Matuszewski młynarz z wiatraków rs. 155.
(…) Co do zabudowali dworskich i miejskich zajęciem szczegółowo opisanych te są następujące: w Borysławicach dwór drewniany wyrzucony gliną i obielony, pod dachem gontowym, o 6 pokojach 2 schowaniach, sieni, dwóch piwnicach, obok którego drwalnik, gorzelnia, kuźnia, dom mieszkalny dla ludzi dworskich, w pruski mur stawiane, browar murowany, szopa, wychódek, kurnik i chlewy stare nowe z bali, piwnica w ziemi murowana, obora z bali. Sieczkarnia z oborą dla cieląt w strychulec stawiana, spichrz trzy stodoły, o 2 klepiskach z bali, z których jedna w słupy murowane z tyłu zaś całę ścianę murowaną mająca, gołębnik na słupie, chlewik, oborka młyn koany* z bali postawione, stajnia z cegły murowana, szopa na słupach, owczarnia nowa z bali rzniętych, piwnica w ziemi z bali.
Zabudowania wiejskie w tejże wsi: Chałupa o 4 izbach i komorze z szopą i 2 oborkami, chałupa o 2 izbach i 2 komórkach, dwie chałupy o dwóch izbach i jednej komorze, stodoła i obora takiez, trzy chałupy o dwóch izbach i jednej komorze, każda z tych ma oborkę, chlew i stodoły.
Zabudowania karczmy Brzezinka zwanéj: karczma z bali o jednej izbie i 1 komorze, ze sklepem z szopą na słupach i obórką, i kręgielnia w pruski mur, obok której szopa z desek do kręgielni.
Zabudowania we wsi Chrzanowicach: karczma w rygłówkę o dwóch izbach komorze i sieni,folusz na stawie z bali sosnowych o 1 izbie, komorze z chlewikiem, o 2 izbach, 2 komorach w reglówkę, obora i stodoła z bali, chałupa takaż przy której obórka i dwie stodoły, chałupa dwojaki o dwóch izbach i dwóch komorach przy tej dwie obórki, dwie stodoły, stajnia i wozownia z bali rzniętych, takież trzy chałupy przy których są oddzielne stajnie, stodoły, obory i chlewiki z bali.
Zabudowania folwarku Lubanów: dom o 3 izbach, komorze i sieni, stodoła о 1 klepisku, szopa na slupach i owczarnia w reglówkę.
Zabudowaniu folwarczne w Bukowinie: Dwór o dwóch pokojach, schowaniu, kuchni i sieni z bali przy którym dwa kurniki, dwie obory i szopa, owczarnia, chlewy i wozownia z bali, piwnica murowana w ziemi, jedna stodoła o 1 klepisku i jedna …..* z bali rżniętych.
Zabudowania wiejskie w Bukowinie: Chałupa owczarska o dwóch izbach i sieni, jedna chałupa o 1 izbie, komorze i sieni z oborą i stodołą, chałupa o 2 izbach, komorze i sieni, z oborą i stodołą, chałupa o 1 izbie i komorze, chałupa o 2 izbach z sienią, przy której szopa i obora wszystko z bali, chałupa o 1 izbie i kuchni z obórką w ręglówkę, 2 chałup o 1 izbie, do każdej są chlewiki, obory i stodoły, dwie chałupy o 2 izbach z oborami stodołami, jedna chałupa o 2 izbach, dom o jednej izbie i komorze z dwoma oborkami, dom o 2 izbach z obórką, wszystkie te budynki z bali rzniętych, trzy domy murowane o jednej izbie i komorze, przy jednym z tych obora z bali.
Zabudowania dla borowych na Zaborowie; Chałupa o jednej izbie i sieni, z oborką i stodołą i takaż chałupa na stawisku z oborką i stodołą z drzewa kostkowego.
Zabudowania dworskie w Gzikowie: Dwór murowany o 4 pokojach schowaniu i sieni, pod którym są piwnice, przy dworze ogród angielski i owocowy, officyna, obory, stajnie i sieczkarnia, i owczarnia z cegły murowane, spiklerz z piwnicą drewniany, biblioteka murowana zdezelowana, stodoła z bali o 2 klepiskach, szopa, chlewy, wychodek, i owczarnia z drzewa w ziemi, karczma o 2 izbach i 2 komorach z stajnią z drzewa. Zabudowania wiejskie w tejże wsi: dwie chałupy o dwóch izbach i komorze przy jednej z nich obora, stajnia i obórka, chałupa dwojaki zwana o 2 izbach i 2 komorach, dwie stodoły każda o jednym klepisku z obórkami, chałupa o 1 izbie, komorze i sieni, łącznie z chlewikiem oborą i szopą, stodoła o 1 klepisku, trzy chałupy o jednej izbie i komorze, obórka i stajnia, oraz stodoła o 1 klepisku, wszystkie z drzewa bali.
Zabudowania w dobrach Wilczkowice: stodoła o 2 klepiskach, owczarnia, chałupa dla owczarza o 1 izbie, komorze i sieni, dom o 2 izbach, 2 komorach z obórką i stajenką, stodołą, wszystkie z bali sosnowych.
Prócz tego na territorium téj wsi stoją dwa wiatraki nowe w miejsce dawniejszych przez burzę obalonych kosztem dzierżawców wystawione. Wszystkie powyżej wyszczególnione budowle położone są w gminie Borysławice.
Wysiew przez jednego z dzierżawców podany w całych dobrach jest następujący; pszenicy wierteli 50 garcy 8: żyta wierteli 354 garcy 8: jęczmienia wierteli 113, owsa wierteli 530; grochu wierteli 31 garncy 2; tatarki wierteli 23 garncy 8: prosa wierteli 2 garncy 13; kartofli wierteli 420: rzepaku wierteli 4 garncy 3; siana zbiera się fur 57. Oprócz tego włoszczyzny i warzywa wszelkiego rodzaju.
Zajęcie doręczone zostało Stanisławowi Dłużniakiewiczowi jako Wójtowi Gminy Borysławice a zarazem ustanowionemu dozorcy w dniu 12 (24) Kwietnia r. b. Józefowi Makowieckiemu Burmistrzowi miasta Błaszki w dniu 2 (14) Lipca t. r. Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Wartskiego Guntramowi Myszkowskiemu dnia 3 (15) Lipca t. r. wniesione i wpisane do ksiąg wieczystych dobrom właściwych, w Kancellaryi hypotecznéj Gubernii Warszawskiéj w Kaliszu dnia 26 Lipca ( 7 Sierpnia) r. b. zaś w Kancellaryi Trybunału tejże Gubernii w księdze zaregestrowań w dniu 29 Lipca (10 Sierpnia) r. b. 1847, wpisane i zaregestrowane zostało. Pierwsza publikacya warunków pod któremi dobra przedane zostaną odbędzie się na publicznej Audyencyi tyle razy rzeczonego Trybunału w dniu 16 (28) Września 1847 r. o godzinie 10 z rana.
Kalisz d. 30 Lipca ( 11 Sierpnia) 1847 r.
Franciszek Salezy Wołowski.
*nieczytelne

Dziennik Warszawski 1864 nr 266

(N. D. 5659) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 Postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcją Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie za zaległość w ratach Towarzystwu należnych wystawione są na 1-szą sprzedaż przymusową przez licytacją publiczną, w mieście Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny w Kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych.
Termin sprzedaży d. 1 (13) Czerwca 1860 r.
19. Żelisław, do których należą Sarny Wojucice v. Wojcice, Janowice v. Janowiec, Zaborów, Dębiniec i Zjawieniec z wszystkiemi przyległościami w Okręgu Wartskim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rs. 499 k.70 1/2, vadjum do licytacji rs. 2100, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 12,062, przed Rejentem Kanc. Ziem. Janem Niwińskim.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej; gdyby zaś Rejent, przed którym sprzedaż ma się odbywać, był przeszkodzony, licytacja odbędzie się w jego Kancelarji przed innym Rejentem, który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Kalisz d. 24 Paźdz. (5 Listop.) 1864 r.
Prezes, Chełmski.
Pisarz, Janczewski.

Zorza 1901 nr 48

Gruszczyce (z listów do „Zorzy”). Wieś Gruszczyce w pow. sieradzkim posiadają wprawdzie mały, drewniany, ale niedawno odnowiony kościół, zbudowany na wzgórku i otoczony wysokiemi lipami i brzozami. U stóp wzgórza stoi plebanja w pięknym ogrodzie, a dalej cmentarz grzebalny ogrodzony sztachetami, które ofiarował p. Wojciech Grodzicki prawdziwy dobrodziej tutejszego kościoła. Parafjanie są biedni, lecz uczciwi i rzetelną pracą chcą się dorobiać. Uczą się uprawiać rolę od okolicznych obywateli, a szczególniej od tegoż p. Grodzickiego, który sprowadza sztuczne nawozy, chętnie odstępuje je na próbę gospodarzom, i uczy, jak obchodzić się z nimi. Zato też jest on od okolicznych sąsiadów włościan kochany i szanowany. Za przykładem dworów, gdzie rybołóstwo stoi dobrze i daje duże zyski, włościanie zakładają stawy i zarybiają je dobrym gatunkiem karpi. Niektórzy mają już niezłe korzyści, jak np. Kucharski z Zaborowa, który, posiada ledwie kilka morgów ziemi, a dobrze się ma ze swoich stawów. Czytelnik „Zorzy”.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1921 nr 12

Listy gończe.
Na zasadzie art. 846—848 Ustawy Postępowania Karnego Sąd Okręgowy w Kaliszu, stosownie do decyzji Sądu z dnia 17 lutego 1921 r., poszukuje Ignacego Kucharskiego, lat 25, syna Franciszka i Agnieszki, polaka, kawalera, robotnika, zamieszkałego w Zaborowie, gm. Gruszczyce, pow. Sieradzkiego, oskarżonego z art. 2 Dekretu 130 z dn. 30. I. 1919 r. i zbiegł niewiadomo dokąd.
Rysopis i znaki poszukiwanego niewiadome.
W razie odnalezienia poszukiwanego lub miejsca jego zamieszkania, należy bezzwłocznie zakomunikować najbliższym władzom policyjnym, w celu zaaresztowania i doniesienia o tym Sądowi Okręgowemu.
Kalisz, dnia 5 marca 1921 r.
Za Prezesa Sądu (podpis).
Podsekretarz Kostrzewski.


Obwieszczenia Publiczne 1926 nr 78

Komornik przy kaliskim sądzie okręgowym, Roman Grzesik, zamieszkały w Sieradzu, przy ul. Wartskiej 5, na zasadzie art. 1141, 1148, 1149 i 1570 U. P. C., niniejszem obwieszcza, że w dn. 2 grudnia 1926 r., o godz. 10 rano, w sali posiedzeń sądu pokoju 1 okr. w Sieradzu, odbędzie się sprzedaż z publicznej licytacji praw Józefa i Marjanny małż. Kwapiszów w 13/16 częściach do osady włościańskiej, położonej we wsi Zaborów, gm. Gruszczyce, star. sieradzkiego, pod Nr. 5 tab. likw., obejmującej ogólnej przestrzeni 13 mórg; pozostałe 3/16 części należą do sukcesorów Agnieszki Kucharskiej.
Na wymienionej osadzie znajdują się następujące zabudowania: a) dom murowany, pokryty papą, o czterech izbach i sieni, w stanie średnim; b) sto­doła drewniana o dwóch klepiskach, w środku sklep murowany na kartofle, pokryty słomą; c) obora, w części murowana, i stajnia z bali i desek, pod jednym słomianym dachem, z przystawionym kurnikiem z desek; d) szopa z desek, pokryta papą; e) młynek wodny z reglówką, obity deskami, po­kryty słomą, z wewnętrznym urządzeniem, żubrownikiem o jednem złożeniu i jednej parze kamieni śląskich, ze skrzynią cylindrową i cylindrem. Prócz zabudowań na osadzie znajduje się 54 sztuk owocowych drzew, 7 topoli, około 200 sztuk czteroletniej brzeziny i około 400 sztuk olszyn, para koni, — klacz i wałach, — krowa czerwono-biała, wóz z deskami, pług i brona.
Wspomniana osada położona jest w 6-ciu działkach, księgi hipotecznej nie ma urządzonej, obciążona dożywociem na rzecz Franciszka Kucharskiego, szczegółowo w aktach notarjusza Sikorskiego w Błaszkach, Nr. 38-49-601/23 wymienionym, wyznaczona do sprzedaży z publicznej licytacji na pokrycie należności Tomasza Czyżaka, Franciszka Kucharskiego, Marji Tymienieckiej, Józefa Nowaka, Witolda Świeckiego, Zygmunta Wągrowskiego, Fran­ciszka Wawrzyniaka, Jakóba Mehla, Syndykatu Rolniczego w Kaliszu, w ogólnej sumie 3.270 zł. z %% i kosztami, z mocy tytułów wykonawczych i klauzul egzekucyjnych sądu pokoju w Błaszkach i 1 okr. w Sieradzu, za Nr. C. 365, 322, 932/25, 1030/26, i Nr. Nr. 18, 91, 92, 93, 94, 95, 48, 49, 56/26, 207 i 208/24.
Licytacja rozpocznie się od sumy szacunkowej 6.000 zł.
Osoby, zamierzające wziąć udział w licytacji, obowiązane są złożyć 10% vadium od sumy szacunkowej, czyli 600 zł., osoba zaś utrzymująca się przy kupnie, obowiązana jest złożyć przed upływem 7 dni opłaty aljenacyjne, resztę zaś szacunku przed upływem 14 dni.
Warunki licytacji, oraz dokumenty, odnoszące się do powyższej sprze­daży, są dla osób interesowanych do przejrzenia w kancelarji komornika, a w dzień licytacji w sali posiedzeń sądu pokoju 1 okr. w Sieradzu.

Obwieszczenia Publiczne 1926 nr 78

Komornik przy kaliskim sądzie okręgowym, Roman Grzesik, zamieszkały w Sieradzu, przy ul. Wartskiej 5, na zasadzie art. 1141, 1148, 1149 i 1570 U. P. C., niniejszem obwieszcza, że w dn. 2 grudnia 1926 r., o godz. 10 rano, w sali posiedzeń sądu pokoju 1 okr. w Sieradzu, odbędzie się sprzedaż z publicznej licytacji działki ziemi bez zabudowań, należącej do Józefa i Marjanny małż. Kwapiszów, o przestrzeni 7 morg. 160 pręt., w tej liczbie około 2 morg. 160 pręt. łąki, położonej w kol. Zabogrów, pod nazwą „Część osady Nr. 2 z majątku Żelisław, lit. B, gm. Gruszczyce, star. sie­radzkiego".
Wymieniona działka ziemi położona jest w jednym dziale, ma urządzo­ną księgę hipoteczną przy sądzie okręgowym w Kaliszu, pochodzi z majątku ziemskiego Żelisław i nosi nazwę „Część osady Nr. 2 z maj. Żelisław, lit. B w pow. sieradzkim", obciążona służebnością, zapis. w dziale III wykazu hipo­tecznego Nr. 1 tej treści: „włościańskie serwituty zapis. w dziale III wykazu hipotecznego majątku Żelisław, lit. B, pod Nr. 2, obciążają także część wyżej opisanej osady", oraz długami w sumie 750.000 mk. i 2.737 zł. 50 gr., szcze­gółowo pod Nr. 1, 2, 3, 4 i 5 tegoż wykazu wymienionemi; wyznaczona do sprzedaży z publicznej licytacji, na pokrycie należności Wandy Rudzkiej w sumie 862 zł. 50 gr. z procentami i kosztami, z mocy tytułu wykonawcze­go sądu okręgowego w Kaliszu, z dn. 12 maja 1925 r., Nr. I. C. 263/24.
Licytacja rozpocznie się od sumy szacunkowej 3.000 zł.
Osoby, zamierzające wziąć udział w licytacji, obowiązane są złożyć 10% vadium od sumy szacunkowej, czyli 300 zł., osoba zaś utrzymująca się przy kupnie obowiązana jest złożyć przed upływem 7 dni opłaty aljenacyjne, resztę zaś szacunku przed upływem 14 dni.

Warunki licytacji, oraz dokumenty, odnoszące się do powyższej sprze­daży, są dla osób interesowanych do przejrzenia w kancelarji komornika, a w dzień licytacji w sali posiedzeń sądu pokoju 1 okr. w Sieradzu.   

 Ziemia Sieradzka 1926 wrzesień

Obwieszczenie. Komornik przy Kaliskim Sądzie Okręgowym — Roman Grzesik, zamieszkały w Sieradzu przy ulicy Wartskiej pod Nr. 5. na zasadzie art. 1141 — 1148 1149 — 1570 U. P. C podaje niniejszem do publicznej wiadomości, że w dniu 2 grudnia 1926 r. o godzinie 10 rano, w sali posiedzeń Sądu Pokoju 1 okr. w Sieradzu, odbędzie się sprzedaż z publicznej licytacji, działki ziemi bez zabudowań, należącej do Józefa i Marjanny małż. Kwapiszów, o przestrzeni 7 morgów 160 prętów, w tej liczbie około 2 mórg 160 prętów łąki, położonej w kol. Zaborów, pod nazwę "Część osady Nr. 2. z majątku Żelisław litera To. gminy Gruszczyce, star. Sieradzkiego". — Wymieniona działka ziemi położona jest w jednym dziale, ma urządzona księgę hipoteczną przy Sądzie Okręgowym w Kaliszu, pochodzi z majątku ziemskiego Żelisław i nosi nazwę "Część osady N.2 z majątku Żelisław litera To. w powiecie Sieradzkim, obciążona służebnością, zapisaną w dziale III wykazu hipotecznego pod Nr. 1. tej treści "włościjańskie serwituty zapisane w dziale III wykazu hipotecznego majątku Żelisław —, litera To pod Nr. 2. obciążają także część wyżej opisanej osady", oraz długami w sumie 750.000 marek i 2737 zł. 50 gr. szczegółowo pod Nr 1 — 2 — 3 — 4 — i 5 tegoż wykazu wymienionymi, wyznaczona do sprzedaży z publicznej licytacji, na pokrycie należności Wandy Rudzkiej w sumie 862 zł 50 gr. z procentami i kosztami, z mocy tytułu wykonawczego Sądu Okręgowego w Kaliszu, z dnia 12 maja 1925 r. za N. I C. 263%24. Licytacja rozpocznie się od sumy szacunkowej 3000 zł. — Osoby zamierzające wziąć udział w licytacji, obowiązane są złożyć 10% wadjum od sumy szacunkowej, czyli 300 zł., osoba zaś utrzymująca się przy kupnie obowiązana jest złożyć przed upływem dni 7 opłaty aljenacyjne, resztę zaś szacunku przed upływem 14, — dni. Warunki licytacji, oraz dokumenty odnoszące się do powyższej sprzedaży są dla osób interesowanych do przejrzenia w kancelarji Komornika a w dzień licytacji w sali posiedzeń Sądu Pokoju 1 okręgu w Sieradzu. — Komornik Sądowy Grzesik.

 Ziemia Sieradzka 1926 wrzesień nr 39

Obwieszczenie. Komornik przy Kaliskim Sądzie Okręgowym — Roman Grzesik, zamieszkały w Sieradzu przy ulicy Wartskiej pod Nr. 5., na zasadzie art. 1141-1148-1149 i 1570 U. P. C. — podaje niniejszym do publicznej wiadomości, że w dniu 2 grudnia 1926 r. o godz. 10 rano w sali posiedzeń Sądu Pokoju 1 okr. w Sieradzu odbędzie się sprzedaż z publicznej licytacji praw. Józefa i Marjanny małż. Kwapiszów w 13/16 częściach do osady włoścjańskiej, położonej we wsi Zaborów gm, Gruszczyce, star. Sieradzkiem, pod N. 5 tabeli likwidacyjnej, obejmującej ogólnej przestrzeni 13 mórg, pozostałe 3/16 części należą do Sukcesorów Agnieszki Kucharskiej. Na wymienionej osadzie znajdują się następujące zabudowania: a) dom murowany pokryty, papą, o czterech izbach i sieni, w stanie średnim. — b) stodoła drewniana o dwóch klepiskach w środku sklep murowany na kartofle, pokryty słomą. — c) obora w części murowana i stajnia z bali i desek pod jednym słomianym dachem z przystawionym kurnikiem z desek, d) szopy z desek pokryte papą, e) młynek wodny w reglówkę obity deskami, pokryty słomą z wewnętrznym urządzeniem, żubrownikiem o jednym złożeniu i jednej parze kamieni śląskich ze skrzynią cylindrową i cylindrem. Prócz zabudowań na osadzie znajduje się 54 sztuk owocowych drzew, 7 topoli, około 200 sztuk czteroletniej brzeziny i około 400 sztuk olszyn, para koni, klacz i wałach, krowa czerwono-biała, wóz z deskami, pług i brona. Wspomniana osada położona jest w 6-ciu działkach, księgi hipotecznej nie ma urządzonej, obciążona dożywociem na rzecz Franciszka Kucharskiego, szczegółowo w aktach Notarjusza Sikorskiego w Błaszkach za N. 38-49-601/23 wymienionym, wyznaczona do sprzedaży, z publicznej licytacji na pokrycie należności Tomasza Czyżaka, Franciszka Kucharskiego, Marji Tymienieckiej, Józefa Nowaka, Witolda Świeckiego, Zygmunta Wągrowskiego, Franciszka Wawrzyniaka, Jakóba Mehla, Syndykatu Rolniczego w Kaliszu, w ogólnej sumie 3270 zł. z %% i kosztami z mocy tytułów wykonawczych i klauzul egzekucyjnych Sądu Pokoju w Błaszkach i I okr. w Sieradzu za N. C. 365-322-932/25 1030/26 i N. a. 18- 91-92- 93-94-95 48- 49- 56/26, 207 i 208/24. — Licytacja rozpocznie się od sumy szac. 6000 zł. Osoby zamierzające wziąć udział w licytacji, obowiązane są złożyć 10% wadjum od sumy szacunkowej czyli 600 zł. osoba zaś utrzymująca się przy kupnie obowiązana jest złożyć przed upływem dni 7 opłaty aljenacyjne, resztę zaś szacunku przed upływem dni 14. — Warunki licytacji, oraz dokumenty odnoszące się do powyższej sprzedaży, są dla osób interesowanych do przejrzenia w kancelarji Komornika, a w dzień licytacji, w sali posiedzeń Sądu Pokoju I okr. w Sieradzu. Komornik Sądowy (—) Grzesik.

Obwieszczenia Publiczne 1929 nr1

Komornik przy sądzie okręgowym w Kaliszu, Roman Grzesik, zamieszkały w Sieradzu, przy ulicy Wartckiej pod Nr. 5, na zasadzie art. 1141 — 1148 — 1149 i 1570 U. P. C., niniejszem obwiesz­cza, że w dniu 9 kwietnia 1929 roku, o godzinie 10 rano, w sali posie­dzeń sądu pokoju w Sieradzu, odbędzie się sprzedaż z publicznej licyta­cji osady włościańskiej, należącej w jednej połowie do Jadwigi Pawlikowej, a w drugiej połowie do Marjanny, Franciszka, Edwarda, Kazimie­rza i Ignacego, rodzeństwa Pawlików, nieletnich dzieci, pozostałych po zmarłym Ignacym Pawliku, położonej we wsi Zaborów, gm. Gruszczyce. star. sieradzkiem, pod Nr. 7 tabeli likwidacyjnej.
Wymieniona osada, położona w 6 działkach, obejmuje ogólnej prze­strzeni, łącznie z ziemią, otrzymaną za serwitut, 10 morgów, w tej licz­bie około 1 morga łąki, nie ma urządzonej księgi hipotecznej i żadnemi ciężarami nie obciążona.
Na osadzie tej znajdują się następujące zabudowania: 1) dom mieszkalny, drewniany, o 1 izbie i sieni, łącznie z obórką, pokryty słomą, w stanie średnim; 2) stodoła z desek z przybudówką, w której ściany od strony południowej i północnej ze słomy, pokryta słomą, w stanie lichym; 3) studnia cementowa. Zabudowania te zaasekurowane są na sumę 1.600 zł. Prócz powyższych zabudowań, na osadzie tej znajdują się 4 wierzby i 39 owocowych drzew.
Opisana osada wyznaczona do sprzedaży z publicznej licytacji na pokrycie należności Ignacego i Anny małż Baszczyńskich w sumie 2.207 złotych 69 groszy z proc. i kosztami z mocy wyroku sądu okręgowego w Kaliszu z dnia 8 lutego 1928 roku za Nr. I C. 649/27.
Licytacja rozpocznie się od sumy szacunkowej 6.000 zł.
Osoby, zamierzające wziąć udział w licytacji, obowiązane są złożyć vadium od sumy szacunkowej, czyli 600 zł., osoba zaś utrzymująca się przy kupnie obowiązana jest złożyć przed upływem dni 21 opłaty aljenacyjne, resztę zaś szacunku przed upływem dni 14.

Warunki licytacji oraz dokumenty, odnoszące się do powyższej sprzedaży, są dla osób interesowanych do przejrzenia w kancelarji komornika, a w dniu licytacji w sali posiedzeń sądu pokoju w Sieradzu.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
VII. Obszar gminy wiejskiej Gruszczyce dzieli się na gromady:
12. Sarny, obejmującą: osadę Nr. 4 z maj. Żelisław B, osadę Nr. 3 z maj. Żelisław B, osadę Nr. 2 z maj. Żelisław B, wieś Sarny, kolonję Sarny, wieś Zaborów, osadę Żelisław A, część osady Żelisław B, Żelisław B. Sarny Młyn, majątek Żelisław C.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:

wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda


Zorza 1937 nr 43

List z Gruszczyc, pow. sieradzki.
Przed laty, bardzo wielu laty, za borów i pogaństwa nie było tu, jak później, znacznie później nie tylko dworu jaśnie państwa, ale i nawet kmieciej chaty. Tylko wśród podszycia różnorakich drzew olbrzymów, beztrosko i swobodnie używały życia miłe sarny sarenki.
I te psotnice wciągnęły tu w zasadzkę ze swawoli myśliwca na swoją niedolę, ale i jego niewolę w jaką każdego myśliwego oddaje jego łowca namiętność. Czuł się on tu samotnik—jak samotna leśna gruszka, to też tak go i zaczęto nazywać i potąd nazywano, pokąd z woli Bożej nie zaczęło mu przybywać tych gruszek, wtedy bowiem zaczęto mawiać, że tu mieszkają już Gruszczyce, czyli synowie Gruszki.
Przybywało ich za łaską Bożą, przybywało, więc i osiedli przybywało i dostatku i ambicji Pobudowano tedy on „kasztel" czyli zamek, na mokradłach nadrzecznych powstało wprost niego (miasteczko za rzeczką, dwór i wieś ku Zachodowi od zamku, Gruszczyce Górne i kościół ku południowi. Ale na świecie dziwnie się plecie: zmieniają się czasy, zmieniają się ludzie. Byli tu Gruszczyce, Gruszczyńscy, Krzykowscy, Grodziccy, Neugebauerowie, Paciorkowscy i odeszli; był zamek pozostała tylko po nim kupa ziemi i wzmianka w Aktach parafialnych, było miasteczko, a dziś usłyszysz o niem zaledwie czasem w miejscowej pogwarce przeczytasz w starych aktach; gdzie karczmą była czas jakiś szkoła, to sklep spółkowy, to sklepik, znów karczma i nazwisko Kaczmarek. I inne nazwy i nazwiska przypomną ci dawne czasy, jak Cienia Wielka, Cienia Mała, Olszynka, Sarny Zaborów, lub—Kołodziej, Olszewski, Wyrębski. A Gruszczyce? O nazwisku i nazwie wsi pouczy cię uczony ks. Kozierowiski, że Gruszczyce to dziś zarówno nazwa wsi, parafii, jak i gminy. A kościół w Gruszczycach? zabytkową legendą osnuty. Przypisują jego fundację Gruszczyńskiemu Janowi i Grodzickiemu Kajetanowi. Pierwszego zostawimy w spokoju bo nie masz pewnych danych zarówno o fundatorze, jak i o przypisywanej mu fundacji — natomiast jest dowód autentyczny, że nie K. Grodzicki był fundatorem istniejącego kościoła w Gruszczycach, a zbudował go z drzewa modrzewiowego ks. Stan. Miedziński, ówczesny proboszcz przez rok 1753. W tym kościele na baczną uwagę zasługuje obraz św. Walentego, zdawien dawna i na całą okolicę łaskami słynący. Tych łask doznawali możni tego świata i prostaczkowie, składali wota dziękczynnie jedni i drudzy, dziś zaś już tylko prosi o łaskę wyzdrowienia do swoich dzieci sam lud okoliczny.
W Gruszczycach jest sklepik spożywczo-wędliniarski, ale już trzeci raz zmienia właściciela, 2 stelmachów, 2 kowali, 3 szewców, prywatny skup zboża, no i karczma oczywiście, 2 braci, stolarzy, z których jeden zarazem pszczelarz i ogrodnik, parę krawcowych. Żyda nie masz w całej parafii ani jednego.
Gruszczyce mają szosę do Błaszek i Kalisza, do Sieradza i Łodzi i 2 stacje kolejowe: do Błaszek w stronę Kalisza i Sędzic w stronę Łodzi.
Gruszczyce, kwiecień 1937 r.
Znajomek.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza