-->

środa, 24 kwietnia 2013

Włocin

Taryfa Podymnego 1775 r.
Włocin, wieś, woj. sieradzkie, powiat sieradzki, własność szlachecka, 24 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Włocin, parafia woykow (wojków), dekanat stawski, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat sieradzki, własność: Bogusławski.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r. 
Włacin, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Sieradzki, parafia Woyków, własność prywatna. Ilość domów 21, ludność 172, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny:
Włocin al. Włoczyn,  wś i fol., pow. sieradzki, gm. Gruszczyce, par. Wojków, odl. od Sieradza 241 w. Wś ma z os. Chudobą 23 dm.; fol. ma 6 dm. i wraz z os. Kije, karcz. Chudobą 10 mk. W r. 1827 było 21 dm., 172 mk. W r. 1892 fol. W. lit. A. z attyn. Ottonów i Jarychy rozl. mr. 703: gr. or. i ogr. mr. 446, łąk mr. 91, past. mr. 51, lasu mr. 99, nieuż. mr. 16; bud. mur. 1, drew. 17; las nieurządzony. Wś W. os. 41, mr. 272; wś Pęczek os. 2, mr. 55; wś Niwy os. 5, mr. 85; wś Kije os. 3, mr. 70; os. Pogorzele os. 1, mr. 26; os. Stelmów os. 1, mr. 36. W r. 1868 fol. W. lit. B. miał obszaru mr. 412. Wś Grzymaczew B. Wciśle os. 23, mr. 54. W r. 1874 rozkopano tu cmentarzysko przedhistoryczne (ob. Tyg. Illustr. z r. 1876, nr 25). Na początku XVI w. łany km. i folw. dawały dziesięcinę pleb. w Wojkowie. Były też we wsi trzy młyny, z których każdy dawał plebanowi po korcu owsa (Łaski, L. B., II, 55). Br. Ch.

Spis 1925:
Włocin, wś i kol., pow. sieradzki, gm. Gruszczyce. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 45, kol. 45. Ludność ogółem: wś 329, kol. 308. Mężczyzn wś 156, kol. 160, kobiet wś 173, kol. 148. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 329, kol. 308. Podało narodowość: polską wś 329, kol. 308.

Wikipedia:
Włocin-Kolonia-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Błaszki. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

Wikipedia:
Włocin-Wieś-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Błaszki. Do 2007 roku nosiła nazwę Włocin. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego. Włocin w połowie XV w. należał do Piotra z Wrzący herbu Świnka, protoplasty rodu Zajączków. W drugiej poł. XVI w. dobra Włocin wraz z sąsiednim Grzymaczewem należały do Oporowskich, Jastrzębskich, następnie Russockich, Suchorzewskich, Grodzickich i Borzysławskich, którzy weszli w posiadanie części tych wsi poprzez małżeństwo Piotra Borzysławskiego i Doroty z Oporowskich ok. 1550 r. W drugiej połowie XVII w. Włocin należał do małżonków Sebastiana Malskiego i Anny z Komorowskich a po nich do syna Michała. Ten w sierpniu 1696 r. zastawił wieś Włocin i części w Grzymaczewie Marcinowi Bogusławskiemu za 1583 zł. pol. W roku 1723 Michał Malski sprzedał Andrzejowi Bogusławskiemu herbu Ostoja, komornikowi granicznemu sieradzkiemu „za sumę dwudziestu tysięcy złotych polskich w monecie srebrnej, (...), ze wszytkimi dóbr pomienionych Włocina i części w Grzymaczewie, jako i folwarkiem Jaryszkowskie nazwanym i Pustkowianami, owo zgoła dworem w Włocinie, budynkami dworskiemi, owczarnią, stodołami, spichlerzami, ogrodami, łąkami, sadami, polami, rolami, lasami, borami, zaroślami, gajami, smugami, chrustami, stawami, stawkami, sadzawkami, sadzaweczkami, strumieniami i wszelakiemi wód spadkami, młynem i młynarzem, Chudoba nazwanym, karczmami, poddanymi obojej płci tak w pomienionych dobrach Włocinie, Grzymaczewie i Pustkowiu zostającymi i ich sprzężajami, robocizną, daninami, czynszami i ich powinnościami, jako i zbiegłymi, gdziekolwiek będącymi, (...), przyległościami i przynależytościami w całej okolicy zostającymi, (...) oprócz robotnych Piotra i Wojciecha, robotnego Piotra Pepy synów”. Włocin był w posiadaniu Bogusławskich aż do 1817 r., kiedy to prawnuk Andrzeja – Stanisław Bogusławski, kapitan wojsk polskich sprzedał go Alojzemu Niemojewskiemu za 143 000 zł. pol. „...ze wszystkiemi przyległościami do tych dóbr należącymi polami, rolami, łąkami, borami, rzekami, wszelkich ściekami stawami i sadzawkami, młynem, znajdującemi się zasiewami, wszelkimi ozimemi i jaremi tak dworskiemi iako i wieyskiemi, załogami włościan, ich powinnościami, czynszami, daninami, propinacjami w tych dobrach będącemi, garcem większym iednym, i kotłem także iednym miedzianemi oraz z statkami drewnianemi, gorzelanemi, i browarnemi zgoła z wszelkiemi przyległościami...”. Majątek na krótko wykupił w 1860 r. syn Stanisława – Jan Nepomucen Bogusławski, lecz w osiem lat później został wywłaszczony na rzecz Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego. Wtenczas rozległość majątku oszacowano na 542 morgi, prętów 256 (po odliczeniu gruntów przeznaczonych do uwłaszczenia włościan). W słowniku geograficznym B. Chlebowskiego podano, iż całkowita wielkość tej części dóbr Włocin i Grzymaczew oznaczonej lit. A wynosiła 703 morgi czyli ok. 400 hektarów [pozostała część oznaczona lit. B liczyła ok. 230 hektarów].

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
WŁOCIN par. Włocin, p. sieradzki, gmina Błaszki, oraz osada młyńska Chudoba, część Grzymaczewa, f-k Jaruszkowski, pustkowia: Kije, Stelmach, Niwa, Pęczek. Majątek należał kolejno do: Zajączków, Oporowskich, Jastrzębskich, Russockich, Suchorzewskich, Grodzickich, Borzysławskich, w końcu 17 w. Michał Malski sprzedał dobra Andrzejowi Bogusławskiemu Od Bogusławskich w 1816 r. za 143 tys. zł odkupił wieś Alojzy Niemojowski.W 1912 r. wieś i kolonia po byłym folwarku, własność uwłaszczonych włościan i spółki bankowej. (PGkal.)

1992 r.

 Gazeta Poznańska 1807

Do zadzierzawienia. Części w dobrach Włocinie i Grzymaczewie do spadku Ur. Ludwika Bogusławskiego należące, pod Błaszkami w Sieradzkim położone, więcey daiącemu przez Licytacyą w trzechletnią dzierżawę puszczone będą, do czego termin 1wszy, 2go Kwietnia, 1go Maia, a 3ci 1go Czerwca roku bieżącego przed W. Konsyliarzem Wyganowskim wyznaczone, na ktorych to terminach i inwentarz prowentow tudzież warunki do kontraktu licytantom przełożone będą. Dan na sessyi Izby Sprawiedliwości. Dnia 5. Lutego 1807 w Kaliszu.


Dziennik Departamentu Kaliskiego 1810 r.

OBWIESZCZENIE. Pisarz Trybunału Cywilnego 1ey Instancyi Departamentu Kaliskiego. Skarga o oddzieleniu Maiątku pod dniem dzisiejszym z Powodztwa Ur. Barbary z Garbowskich Łubieńskiey z Wsi Włocina Powiatu Sieradzkiego, przeciw Ur. Władysławowi Łubieńskiemu Małżonkowi Jey w teyże Wsi zamieszkałemu, w Assystencyi Ur. Jozefa Stawowskiego tuteyszego Patrona Trybunalskiego, na Ulicy Browarskiey w Domu JP. Wruka bywszego Regestratora mieszkaiącego, iest podaną. Rzeczywistość ninieyszego wyciągu ia niżey podpisany Pisarz zaświadczam. Dan w Kaliszu dn. 21. Maja 1810 (pod.) Leszczyński. 

Dziennik Departamentu Kaliskiego 1810 r.

Obwieszczenie. Niżey Podpisany Burgrabia przy Trybunale Kaliskim w Kaliszu przy ulicy Przygrodzkiey Nro. 353 mieszkający. Uwiadamiam P. S. publiczność iż Wieś Włocin z przyległosciami Ryczałtem szczegolniey bez Anszlagu Ur. Maximiliana Bogusławskiego dziedziczna w powiecie Wartskim położona, dotąd w Possessyi W. Władysława Łubieńskiego zostaiąca przez Wo. Rodewalda Assessora Delegowanego sposobem Licytacji w trzechletnią dzierzawę od S. Jana 1810 roku do S. Jana 1813 roku w Izbie Audyencyonalney P. S. Trybunału Kaliskiego na dnia 24tym Czerwca r. b. plus offerenti wypuszczoną zostanie pod następuiącemi Warunkami. imo. Summa dzierzawna w półrocznych ratach praenumerando do Depozytu wypłacona bydź ma, i to w drobney na ten czas przy opłaceniu w kraiu kurs maiącey monecie. 2do. Kaucya w Summie 6000 Z. P. Urzędownie zapisana nastąpić powinna, 3tio. Podatki i Furazie wszelkie iakie wroku 1805. były Licytant ponosić winien. 4to. Kwartalny Aliment dla Ur. Maxymiliana Bogusławskiego ustanowiony o 3 mile temuż dostawiony przez Licytanta bydź ma. 5to. Po terminie Licytacyi za poprzedniczem zpisaniem Kontraktu Urzędowego Licytant wsi Włocin zprzyległościami z Inwentarzem gruntowym; wszelkiemi dochodami i użytkami w Possessyą odbierze. Stan powyższy wsi Włocina z przyległościami z taxy od roku 1801 u Urodzonego Rodewalda Assessora znayduie się u którego o takowym, każdego czasu dowiedzieć się można. Dan w Kaliszu dnia 9. Czerwca 1810 K. Marcin Wstowski, B. T. D. K.


Gazeta Warszawska 1816 nr 90

Zapozew Edyktalny. Działo się w Kaliszu dnia dwudziestego Października tysiąt ośmset szesnastego roku: —Na żądanie Ur: Antoniego Bogdańskiego Patrona przy Trybunale Cywilnym pierwszey Instancyi Woiewództwa Kaliskiego mieszkaiącego przy Ulicy Panny Maryi w domu pod liczbą 97 tu w Kaliszu, iako ustanowionego na dniu 29 Października r. b. Kuratora Massy za sprzedaż Dóbr Grzymaczewa i Włocina części B. w Powiecie Sieradzkim Woiewództwa Kaliskiego sytuowanych, teraz dziedzicznych Ur: Józefa Zawadzkiego w depozycie P. S. Trybunału Cywilnego będącey; Ja niżey podpisany Woźny przy Trybunale Cywilnym Woiewództwa Kaliskiego przez JW. Ministra Sprawiedliwości d. d. 29 Lutego 1812 roku nominowany w Kaliszu na Przedmieściu Chmielniku w domu pod. liczbą 23 mieszkaiący, zapozywam w stosunku §. l3 Tyt: 51 ordynacyi processowey Pruskiey i rezolucyi P. S. Trybu: Cywil: d. 20 Sierpn: r. b. ad Nr. 1868 Kuratorowi powyżey wymienionemu wydaney wiadomych i niewiadomych wierzycieli Massy za sprzedaż Dóbr Grzymaczewa i Włocina części B. w Pcie Sieradzkim w Woiewództwie Kaliskiem sytuowanych, mianowicie wedle Rejestrów hypotecznych na Hypotece Dóbr tychże stoiących, iako to. Ur: Salomona Nathana Bankiera z zamieszkania niewiadomego, Fiskusa Rządu teraźniejszego Królestwa Polskiego, tegoż względem kaucyi za Woyciecha Stanisławskiego wystawioney. — Ur: ś. p. Piotra Magnuskiego, czyli Sukcessorów iego niemniey Cessyonaryuszów, iako to, Stanisława Podpowicza, Józefa Witkowskiego i Pawła Nowowieyskiego z zamieszkania niewiadomych, Alexandra Lebbe Grosperla, także z zamieszkania niewiadomego, Kassę Salaryyną Trybunału Cywilnego w osobie Ur: Ostapowicza Kassyiera w Kaliszu z urzędu mieszkaiącego, i Ur: Woyciecha Woyciechowskiego z zamieszkania niewiadomego, niemniey teraźnieyszego Dziedzica Dóbr rzeczonych Ur: Józefa Zawadzkiego, w Grzymaczewie mieszkaiącego, aby tenże stanąwszy na terminie wyznaczonym, mógł przestrzegać praw swoich.—Przytem zapozywam wszystkich, personalnych Wierzycieli Ur: Ignacego Kamieńskiego z nazwiska i zamieszkania niewiadomych, aby się na dzień dwudziesty pierwszy Grudnia r. b. stawili przed Delegowanym W. Piotrem Kraszewskim Assessorem, przez Trybunał Cywilny Woiewództwa Kaliskiego rezolucyią dnia 20 Sierpnia r. b. N. 1868 wydaną, wyznaczonym, o godzinie dziewiątey zrana na Sali audyencyonalney posiedzeń Trybunału Cywilnego Kaliskiego Wydziału drugiego w celu podania, likwidowania i udowodnienia pretensyy do maiątku Ur: Ignacego Kamieńskiego, niegdy Dziedzica Dóbr Grzymaczewa i Włocina części B. rościć się mogących, za których to sprzedaż wedle wyroku adjudykacyynego dnia 8 Września 1804 roku Summa ośmnaście tysięcy siedmset Talarów do depozytu P. S. Trybunału złożoną została, która to sprzedaż ieszcze za czasów Rządu Pruskiego, z mocy patentu dnia 11 Października 1803 roku przez byłą Rejencyią Kaliską wydanego z powodztwa Wierzycieli do maiątku Ur: Ignacego Kamieńskiego ubiegaiących się nastąpiła. Przeto zapozwanym powyżey Wierzycielom oznaymuię, aby się stawili na terminie dnia dwudziestego pierwszego Grudnia r. b. i mieyscu wzwyż oznaczonym przed Delegowanym Sądu osobiście lub przez Patronów przybranych, przy P. S. Trybunale Cywilnym Kaliskim będących, i w wszelkie dowody pretensyy do rzeczoney Massy rościć się mogących opatrzonych. — Przeciwko niestawaiącym wnosić będzie Kurator Massy, iżby prekluzyia nastąpiła, czyli wieczne onymże o pretensyiach do maiątku Ur: Ignacego Kamieńskiego mieć mogących milczenie, albowiem po wyroku likwidacyynym, i nastąpioney klassyfikacyi Wierzycielów podział Massy w depozycie P. S. Trybunału za sprzedaż Dóbr Grzymaczewa i części B. Włocina wniesioney zupełny nastąpi, wedle którego satysfakcyia respective uzupełnioną będzie. — Zapozwy dla niewiadomych Wierzycieli z nazwiska i zamieszkania w Gazetach Warszawskich umieszczaią się, tudzież na drzwiach Sądowych w Trybunale, w Biórze Urzędu publicznego i Sądzie Pokoiu Ptu Sieradzkiego i Kaliskiego, dla wiadomości publiczney wywieszone zostały d. i w. Jan Szczytowski, Woźny T. C. W. K.


Gazeta Warszawska 1826 nr 68

Komornik przy Trybunale Cywilnym Woiewództwa Kaliskiego.
Podaie do publiczney wiadomości, iż Dobra Włocin A. i Grzymaczew A. z przyległościami i wszystkiemi użytkami w Powiecie i Obwodzie Sieradzkim Woiewództwie Kaliskiem położone, Aktem przez podpisanego Komornika na gruncie Dóbr w dniu 11 Marca r. b. zdziałanym zaięte, przez publiczną licytacyią przed Rejentem Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego W. Franciszkiem Nowosielskim, w Mieście Kaliszu w Kancellaryi Jego w dniu 27 Czerwca r. b. o godzinie 9tey zrana odbyć się maiącą, na lat trzy, poczynaiąc od S. Jana Chrzciciela r. b., wydzierżawione będą. — Warunki do wydzierżawienia tego służące, każdy z interessantów w Biórze tegoż Rejenta przeyrzeć może. — Z dóbr tych płaci dotychczasowy dzierżawca W. Czartkowski po 3610 zł: Pol: corocznie. — Kalisz d. 11 Kwietnia 1826 r.
Józef Narczyński.


Dziennik Powszechny 1832 nr 194

Po zgonie niegdy Wincentego Czartkowskiego, Dziedzica dóbr Krąkowa, na dniu 8 Października 1829 r. zmarłego, otworzył się spadek, otwarcie którego ogłaszaiąc, zawiadamiam, iż na dzień 20 Października r. b. iest oznaczony termin tu w Kancellaryi Ziemiańskiey, do przepisania tytułu własności dóbr Krąkowa, 2 dóbr Włoczyna, i Grzymaczewa Lit. B. na któren wzywam osoby prawo do spadku maiące, aby się z dowodami zgłosiły. Kalisz d.9 Kwietnia 1832 r. Mikołay Basiński, R. K.Z. W. K.

Dziennik Powszechny 1833 nr 79

Po śmierci: 1mo Zofii z Borzysławskich Krauzowey dnia 23 Września 1807 roku, 2do Elżbiety Borzysławskiey panny, dnia 11 Grudnia 1824 roku nastąpionych, otworzyły się spadki, o których donosząc zawiadamia się, ze do przeniesienia tytułów własności części spadkowych, iakie tymże Zofii Krauzowey i Elżbiecie Borzysławskiey z dóbr Grzymaczewa lit. C, i Włocina lit. C. w Powiecie Sieradzkim, Woiewództwie Kaliskiem położonych przypadaią, termin półroczny na dzień 30 Września 1833 r. godzinę 10 z rana, w kancellaryi ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego wyznaczony został. Kalisz dnia 9 Marca 1833 roku. Ignacy Główczewski, Reient K. Z. W. K.

Dziennik Powszechny 1833 nr 167

OBWIESZCZENIA SPADKOWE. Po śmierci: 1mo Zofii z Borzysławskich Krauzowey, dnia 23 Września 1807 r. 2do Elżbiety Borzysławskiey panny dnia 11 Grudnia 1824 r. nastąpionych, otworzyły się spadki, o których donosząc zawiadomia się, że do przeniesienia tytułu własności części spadkowych, iakie tymże Zofii Krauzowey i Elżbiecie Borzysławskiey, z dóbr Grzymaczewa Litera C, i Włocina Litera C, w Powiecie Sieradzkim Woiewództwie Kaliskiem położonych przypadaią, termin półroczny na dzień 30 Września 1833 r. godzinę 10 z rana, w Kancellaryi Ziemiańskiey Wdztwa Kaliskiego wyznaczony został. Kalisz d. 9 Czerwca 1833 r. Jgnacy Główczewski, Reient Kan. Ziem. Woiewództwa Kaliskiego.

Dziennik Powszechny 1837 nr 27

OBWIESZCZENIA SPADKOWE. Po nastąpionej śmierci:
1. Karola Rabczewskiego, właściciela kapitału 18,000 złp., na dobrach Wojcicach, w Powiecie Wartskim położonych, w dziale IV, pod Nr. 3 b, hypotekowanego, jako-też
2. Józefa Wstowskiego i Alexandra Schmidt, współwłaścicieli dóbr Grzymaczewa lit. D i Włoczyna lit. D, w Powiecie Sieradzkim leżących, oraz współwłaścicieli kapitału 30,000 złp., na dobrach Majeszewicach, w Powiecie Wartskim, w dziale IV, pod Nr. 6, na dobrach Sędzimirowicach, także w Powiecie Wartskim, w tymże dziale, pod Nrem 4. i na dobrach Dziadkowicach, w powiecie Szadkowskim exystujących, w tymże dziale pod Nr. 3 ubezpieczonego; (…) otworzyło się postępowanie spadkowe i termin do regulacyi spadków tych nadzień 16/28 Lipca 1837 r., w Kancellaryi Ziemiańskiej Województwa Kaliskiego został wyznaczony; o czem zawiadamiając interesentów, wzywam ich, a by w powyższym terminie z prawami swojemi i dowodami takowe usprawiedliwiającemi, pod skutkami prekluzyi, prawem o hypotekach z r. 1818 zagrożonemi, przed podpisanym pisarzem zgłosili się. Kalisz d. 5/17 Stycznia 1837 r. Pisarz Kacellaryi Ziemiańskiej Województwa Kaliskiego, Antoni Korzeniowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1838 nr 106

Komornik przy Trybunale Cywilnym Gubernii Kaliskiej.
Podaje do wiadomości publicznej, iż dobra ziemskie Grzymaczew, Włocin lit. C. w powiecie i obwodzie Sieradzkim położone, dotąd złp. 1,800 rocznej dzierzawy czyniące, przez licytacyą publiczną w terminie d. 6 (18) czerwca r. b. o godzinie 10 z rana, w mieście Sieradzu, przed Antonim Pstrokońskim Rejentem powiatu Sieradzkiego i w jego kancellaryi na lat trzy, poczynające się z dniem 24 czerwca r. b. wydzierżawione zostaną, a to wedle warunków u tegoż Rejenta odczytać się mogących.
Kalisz d. 8 (20) kwietnia 1838 r.
Tomasz Kozłowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1838 nr 134

Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej.  
2. Leopolda Lieman właściciela kapitałów 72,200 złp. na dobrach Pągów Sady, w Powiecie Radomskim, w dziale IV pod Nrem 5 b. i 39,000 złp. nа dobrach włocinie A. i Grzymaczewie w Powiecie Wartskim w tymże dziale pod Nrem 2 hypotekowanych.
(…) ogłasza się wiadomość otwarcia spadków z wyznaczeniem terminu do regulacyi tychże spadków na dzień 8 (20) Grudnia 1838 roku przed podpisanym Pisarzem i z wezwaniem na tenże termin stron interessowanych.
Kalisz d. 28 Maja (9 Września) 1838 r.
Antoni Korzeniowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1838 nr 178

Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej.
Po śmierci.  
4. Tekli Szadokierskiej współwłaścicielki dóbr Grzymaczewa lit. C. i Włocina lit, C. w powiecie Sieradzkim położonych.
Ogłasza się wiadomość otwarcia spadków z wyznaczeniem terminu do regulacyi tychże spadków na dzień 2 (14) Lutego 1839 r. przed podpisanym Pisarzem i z wezwaniem na tenże termin stron interessowanych.
Kalisz d. 23 Lip. (4 Sierp) 1838 r.
F. Korzeniewski

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1842 nr 7

Pisarz Trybunału Cywilnego Pierwszej Jnstancyi Gubernij Kaliskiej.
Podaje do publicznej wiadomości, iż protokułem exekucyjnym na gruncie dóbr Włocina w dniach 12/24 Listopada i 25 Listopada (7 Grudnia 1841) r. przez Józefa Sikorskiego Komornika Trybunału sporządzonym: Dobra Ziemskie Włocin część lit. A. i Grzymaczew część Lit. A. w Powiecie i Obwodzie Sieradzkim leżące, Aloizego Niemojowskiego Obywatela krajowego w tychże samych dobrach mieszkającego i zamieszkanie prawne obrane mającego dziedziczne, na żądanie Franciszka Nowosielskiego Rejenta tutejszej Kancellaryi Ziemiańskiej w Kaliszu mieszkającego, a do tego przedmiotu u Karola Wierusz Kowalskiego Patrona Trybunału, w Kaliszu mieszkającego (który przedaż dóbr tych Włocina popiera) prawne zamieszkanie obrane mającego, na satysfakcyą summy 1500 rubli z prowizyami od Maryanny z Trembińskich Mellerowej wdowy aktem z dnia 23 Października (4 Listopada) 1841 roku nabytej, na sprzedaż publiczną w drodze przymuszonego wywłaszczenia w tutejszym Trybunale Cywilnym wedle form prawnych dokonać się mającą, zajęte i wystawione zostały. Trzy kopie zajęcia tego, Aloizemu Niemojowskiemu jako debentowi, jako ustanowionemu dozorcy, i jako Wójtowi Gminy dnia 25 Listopada (7 Grudnia) 1841 r. czwarta zaś kopia Jakubowi Bojemskiemu jako Pisarzowi Sądu Pokoju Powiatu Sieradzkiego dnia 4/16 Grudnia t. r. doręczone i zostawione zostały, następnie zajęcie to dnia 19/31 Stycznia 1842 r. w właściwej księdze hipotecznej przez Pisarza Kancellaryi Ziemiańskiej, i dnia 23 Stycznia (4 Lutego) t. r. w księdze na ten cel utrzymywanej przez podpisanego Pisarza Trybunału wpisane i zaregestrowane zostało.
Jak zajęcie to bliżej wyjaśnia, w mowie będące dobra Włocin i Grzymaczew części lit. A. w gruntach, łąkach, pastwiskach a nawet w zabudowaniach, z innemi trzema częściami Włocina i Grzymaczewa, literami B. C. D. oznaczonemi są pomieszane, a co do borów i lasów, te w cale dotąd podzielone nie są. Zajęte atoli dobra części A. zajmować mają w sposobie przybliżonym około 680 morgów miary nowopolskiej powierzchni, mianowicie: grunta folwarczne i włościańskie w różnych częściach po między drugiemi częściami Włocina i Grzymaczewa asystujące, a należące do klassy II. III. IV. i V. około morgów 450, łąki podobnież w drobnych cząstkach będące morgów 54, pastwiska morgow 20, bory i lasy młodociane morgów 130, place, ogrody, stawy, drogi i nieużytki, około morgów 26, — składają się zaś z wsi i folwarku Włocin A. z wsi zarobnej Grzymaczew A. z folwarku Jaryszka; z pustkowiów Chudoba, Pęczek, Niwa, Kije, Nizowskie, Dębiniec i Kameniowka, należą do jednej miejscowej Gminy pod nazwiskiem Gmina Włocin, kórej Urząd sam dziedzic Aloizy Niemojowski sprawuje.
Zabudowania folwarczne i wiejskie, z drzewa stawiane, w części w średnim, a w większej części w miernym są stanie. Dzierżawcą dóbr tych jest Michał Mierzewski. Kolonistów w tych dobrach nie masz żadnych. Jmiona zaś i nazwiska nie­ stałych czynszowników są: 1. Andrzej Toruński. 2. Jakób Krzesiński. 3. Kazimierz Wieczorkiewicz. 4. Jgnacy Rzasina. Podatki z części A. dóbr Włocina i Grzymaczewa wynoszą rocznie około 125 rubli. O stanie zresztą dóbr tych i położeniu oraz szczegółowem wyjaśnieniu, nie tylko z aktu zajęcia wyżej z daty powołanego, w Kancellaryi Ziemiańskiej, w Biórze miejscowego Trybunału, i u Patrona Kowalskiego znajdującego się, lecz najdokładniej na miejscu czyli na gruncie, każdy konkurent poinformować się może.
Pierwsza publikacya warunków licytacyjnych w Kaliszu na Audyencyi Trybunału dnia 10/22 Marca 1842 r. nastąpi.
w Kaliszu dnia 23 Stycznia (4 Lutego) 1842 r.
Franciszek Salezy Wołowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1842 nr 111

(Ν. D. 2156) Komornik Trybunału Kaliskiego.
Ogłasza, iż dobra ziemskie Włocin i Grzymaczew części lit: A. składające się z wsi i folwarku Włocin lit: A, z folwarku Jaryszki, z wsi zarobnéj Grzymaczew lit: Α, z pustkowiow Pęczek, Kije, Dębiniec, Niwa, Niżowskie, Hudoba, Kanianiowka, w Powiecie i Obwodzie Sieradzkim, Gubernii Kaliskiej położone, wydzierżawione zostaną na lat trzy poczynając od dnia 12 (24) Czerwca r. b. do tegoż, dnia 1845 r. Termin do wydzierżawienia tego oznaczony jest na dzień 27 Maja (8 Czerwca) r. b. godzinę 10 z rana przed Rejentem Pstrokońskim w Sieradzu, u którego warunki przejrzane być mogą. Cena dzierżawna wynosić może rocznie rubli sr. 600.
w Kaliszu dnia 4 (16) Kwietnia 1842 r.
Józef Sikorski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1846 nr 239

(N. D. 5480) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Kaliskiego.
Zapozywa Juliana Waliszewskiego, dawniej za nauczyciela prywatnego, i Michała Sikorę służbą dworską trudniącego się, ostatnio w wsi Włocinie Powiecie Sieradzkim zamieszkałych, aby się w Sądzie tutejszym, celem zapublikowania wyroku Sądu Appellacyjnego Królestwa Polskiego w d. 5 (17) stycznia r. b. w sprawie p-ko Janowi Plucińskiemu i nim wydanego, w przeciągu jednego miesiąca od daty ogłoszenia stawili, w przeciwnym razie Listami Gończemi ścigani będą.
w Kaliszu dnia 8 (20) Października 1846.
Sędzia Prezydujący, Swierczyński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1848 nr 245

(N. D. 4030) Rejent Kancellaryi Hypotecznéj Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Ogłasza się wiadomość otwarcia spadków:
2, po Nepomucenie Sokołowskim co do summy rs. 150 na dobrach Włoczyn Grzymaczew lit. B. w dziale IV. pod Nr. 8 i ad Nr. 5 wpisanej z wyznaczeniem półrocznego terminu na dzień 8 (20) Lutego 1849 r. godzinę 10 zrana w Kaliszu w méj Kancellaryi dla zgłoszenia się osób do spadku tego interessowanych pod prekluzyą dla niestawających.
Kalisz dnia 14 (26) Lipca 1848 roku.
Mikołaj Basiński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1849 nr 137

(N. D 2894) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiéj w Kaliszu.
Ogłasza się wiad omość otwarcia spadków:
1. Po Alojzym Borzysławskim co do tytułu współwłasności dóbr Grzymaczewa i Włocina lit C. Okręgu Sieradzkiego; (...) zwyznaczeniem półrocznego terminu na dzień 10 (22) Grudnia 1849 r. o godzinie 10 z rana tu w Kaliszu w méj Kancelliryi dla zgłoszenia się osób do spadków tych interessowanych pod prekluzyą dla niestawających.
Kalisz dnia 1 (13) Czerwca 1849 roku.
Mikołaj Basiński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1853 nr 205

(N. D. 4140) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Do regulacyi spadków otworzonych po zmarłych:
3. Kasprze czyli Gasprze i Maryannie z Smolińskich małż: Szczepańskich nie tylko co do praw jakie obojga im lub jednemu z nich służyły i służyć mogły do współwłasności dóbr Grzymaczewa i Włocina lit. С. lecz zarazem i co do summ respective: złp. 2100 czyli rs. 315 złp. 4000 czyli rs. 600 i złp. 3000, czyli rs. 450. Które w dz. IV. wykazu hypotecznego pod Nrmi 2, 3 i 5 na tychże samych dobrach Grzymaczewie lit. C. i Włocinie lit. C. dla samego zmarłego Gaspra Szczepańskiego hypotecznie są zabezpieczone.  
(...) Wyznacza się termin przed podpisanym Rejentem Kancellaryi Ziemiańskiej w Kaliszu na d. 8 (20) Marca 1854 r. w którym interessenci do spadków tych z prawami swemi zgłosić się są winni pod prekluzyą. Kalisz d. 29 Sierp. (10 Wrześ.) 1853 r.  
F. Nowosielski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1853 nr 244

(N. D. 5042) Regent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po osobach zmarłych następujących toczą się postępowania spadkowe:
3. Stanisławie Chmielewskim, jako współwłaścicielu dóbr Grzymaczewa i Włocina części lit. C. w O-gu Sieradzkim położonych.
Do ukończenia tych postępowań spadkowych termin na d. 18 (30) Kwietnia 1854 r. przed podpisanym Rejentem w Kancellaryi hypotcznej w Kaliszu wyznacza się.
Kalisz d. 16 (28) Października 1853 r.
Nep. Wojciechowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1854 nr 191

(N. D. 4294) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszewskiej w Kaliszu.
Po śmierci.
4. Józefy z Niemojowskich Czartkowskiej wierzycielki summy rs. 150 na dobrach Włoczyn B. i Grzymaczew В. z O-gu Sieradz kiego, w dz. IV pod Nr. 12 zabezpieczonej.
Otworzyły się spadki, do regulacyi których oznaczony został termin nа d. 5 (17) Marca 1855 r. w kancellaryi hypotecznej w Kaliszu.
Kalisz d. 11j23 Sierpnia 1854 r.
J. Miklaszewski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1858 nr 103

(N. D. 2115) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci: a) Gerszona Dreher:    
75. rs. 2100 pod N. 12 na dobrach Włoczyn A. i Grzymaczew z Ogu Sieradzkiego;  
(…) otworzyły się spadki do uregulowania których termin na dzień 12 (24) Listopada 1858 r. przed sobą wyznaczam.
Kalisz d. 23 Kwiet. (5 Maja) 1858 r.
Stanisław Rościszewski.


Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1858 nr 280

(N. D. 5996) Na żądanie Stanisława Kosickiego przysposobionego Borzysławskiego we wsi Grzymaczewie O-gu Sieradzkim zamieszkałego, Alexandra Bogusławskiego Patrona Trybunału Kaliskiego za obronę ustanowionego mającego, przeciwko SS-rom Borzysławskim poprzednio Waleryana Zagrodzkiego, a dziś Franciszka Modrzejewskiego Patrona Trybunału za obronę mającym, zapadł dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1856 r. wyrok Trybunału miejscowego dział spadku po niegdy Antonim i Elżbiecie Borzysławskich nakazujący, opinią biegłych czyli wieś Grzymaczew i Włocin część lit. C. do tego spadku należące, dadzą się dogodnie w naturze podzielić, rozporządzający, a wrazie niemożności tego podziału ocenienie rzeczonych dóbr przez biegłych i przedaż w drodze publicznej licytacyi stanowiący do sporządzenia działów Nepomucena Wojciechowskiego Rejenta Kancellaryi Ziemiańskiej w Kaliszu, a do odbycia przedaży Sędziego Trybunału Rembielińskiego delegujący.
Na skutek wyroku tego mianowani biegli dali pod dniem 3 (15 ) Października 1857 r. opinią, iż należące do spadku tego dobra Grzymaczew i Włocin część lit. C. w O-gu Sieradzkim, położone dogodnie w naturze podzielone być nie mogą. Następnie w dniu 14 (26) Lipca 1858 r. ciż biegli sporządzili urzędową taxę wsi Grzymaczewa i Włocina część lit. C. przez którą to wartość dóbr tych rs. 6600 ustanowili, poczem taxa ta Wyrokiem Trybunału Kaliskiego d. 30 Października (11 Listopada) 1858 r. zapadłym potwierdzoną została, a zarazem w miejscu Sędziego Rembielińskiego do odbycia przedaży Sędzia Trybunału Wąsowicz, a do sporządzenia działów w miejsce Rejenta Wojciechowskiego Rejent Edward Milewski delegowany został.
Następnie termin do przygotowawczego przysądzenia wsi Grzymaczewa i Włocina część lit C. na dzień 7 (19) Stycznia 1859 r. godzinę 3 z południa przed W. Wąsowiczem Sędzią Trybunału Kaliskiego w miejscu zwykłych posiedzeń Trybunału w Kaliszu przy ulicy Józefina w pałacu Sądowym oznaczony został. Warunki przedaży przejrzane być mogą u Pisarza Trybunału i podpisanego Patrona.
Kalisz d. 20 Listop. (2 Grudnia) 1858 r.
Alexander Bogusławski, Patron Tryb. Kal.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1859 nr 245

(N. D.6111) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci: 1. Leona Bek co do tytułu współwłasności dóbr Włoczyn A. Grzymaczew A. z Okręgu Sieradzkiego; (…) otworzyły się spadki, do uregulowania których wyznacza się termin na d. 25 Kwiet. (7 Maja) 1860 r. w Kancellaryi Hypotecznej w Kaliszu.
Kalisz dnia 15 (27) Paździer. 1859 r.
Jan Niwiński.
Dziennik Powszechny 1861 nr 17

LICYTACJE I SPRZEDAŻE РUBLICZNE. (N. D. 4624) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu. Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 Postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcję Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie, za zaległość w ratach Towarzystwu należnych, wystawione są na sprzedaż przymusową przez licytację publiczną, w mieście Kaliszu w pałacu sądowym przy ulicy Józefiny, w Kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych. Termin sprzedaży 22 Maja (3 Czerwca) 1862 r.            
25. Włóczyn B. i Grzymaczew B. z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami, w Ogu Sieradzkim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rs. 49 kop. 56, vadium do licytacji rs. 390, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 1460, przed Rejentem Kancelarji Ziemiańskiej Edwardem Milewskim.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent, przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzony, licytacja odbędzie się w jego Kancelarji przed innym Rejentem, który go zastąpi. Warunki licytacyjne są do przejrzejnia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Ostrzeżenie. Wrazie nie dojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie, bez dalszych nowych doręczeń w terminach jakie Dyrekcja Szczegółowa, oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi. (Art. 25 postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego zd. 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 roku.) Kalisz d. 23 Wrześ, (4 Paźdz.) 1861 r. Prezes, Szymanowski. Pisarz, Janczewski.

Dziennik Powszechny 1863 nr 154

(N. D. 3126) Pisarz Kancelarji Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu. Po śmierci:  
3. Kazimierza Kożuchowskiego, co do kaucji w sumie złp. 1000 na dobrach Grzywaczew lit. C. i Włocin lit. C. z Okręgu Sieradzkiego pod Nr. 9. Działu IV. zapisanej, a rozciągającej bezpieczeństwo i na wierzytelnościach pod Nr. 2. 3. i 5. hypotekowanych.  
Otworzyły się spadki, do regulacji których, wyznaczam termin ostateczny, na dzień 6 (18) stycznia 1864 r. w tutejszej Kancelarji Ziemiańskiej, pod prekluzją. Kalisz d. 22 Czerwca (4 Lipca) 1863 r. J. Ziemięcki.

Dziennik Powszechny 1864 nr 86

OBWIESZCZENIA SPADKOWE.
(N. D. 1690) Rejent Kancelarji Ziemiańskiej Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
1. Michaliny z Oszkowskich Pągowskiej, co do tytułu współwłasności dóbr Włoczyn B. Grzymaczew B. z Okręgu Sieradzkiego.
(...) otworzyły się spadki, do regulacji których wyznacza się termin na dzień 2 (14) Października 1864 r. w Kancelarji Hypotecznej w Kaliszu.  
Kalisz d. 19 (31) Marca 1864 r.
Jan Niwiński.

Dziennik Warszawski 1865 nr 280

(N. D 7394) Pisarz Trybunału Cywilnego Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Na żądanie Michała Wylazłowskiego posiadacza folwarku Wcisłe, tamże w Okręgu Sieradzkim zamieszkałego, zamieszkanie prawne u Jana Nawrockiego Patrona przy tutejszym Trybunale, w Kaliszu mieszkającego, obrane mającego, od którego tenże patron stawa i subchastacją dóbr niżej wymienianych popiera, zajęte zostały przez Wiktora Lipskiego Komornika Sadowego, protokułem w dniach 7 (19), 9(21), 10 (22) Września 1865 r. sporządzonym, na sprzedaż drogą przymuszonego wywłaszczenia w Trybunale tutejszym odbyć się mająca dobra ziemskie:
Włoczyn B. i Grzymaczew B. wraz z osadą Kąśnia, tudzież folwark Wcisłe, z pustkowiem Dzikie.
z przyległościami, zabudowaniami i tem wszystkiem co do dóbr tych należy.
Dobra te położone są w Gminie Gruszczyce, Okręgu i Powiecie Sieradzim Gubernji Warszawskiej. Dziedzicami ich są niepodzielnie Wincenty Pągowski w mieście Błaszkach mieszkający, oraz sukcesorowie Michaliny z Oszkowskich Pągowskiej prawnie obrane mający, we wsi Włoczynie B. i Grzymaczewie B. zamieszkałych.
Rozległość dóbr powyższych wynosi na miarę nowopolską około 16 1/2 włók czyli około 247 dziesiatyn, a w szczególności: Włoczyn В i Grzymaczew B. z osadą Kąśnia około włók 9 to jest: w gruntach ornych mórg 212, ogrodach mórg 5, łąkach mórg 28, wodach rowach prętów kwadratowych 80, nieużytkach mórg 3. prętów kwadratowych 26, placach pod zabudowaniami prętów kwadratowych 259, w gruntach włościańskich około mórg 20.
Folwark Wcisłe i osada Dziki, ma rozległości około włók 7 1/2, to jest: grunt orny mórg 30, łąki mórg 20, place pod zabudowaniami mórg 3, drogi i nieużytki mórg 7, łąk mórg 20, zagajnik mórg 90, grunt młynarza z stawem mórg 31, grunta. włościańskie mór 23.
Zabudowań w powyższych dobrach jest, mianowicie: w Włoczynie В i Grzymaczewie B; dwór mieszkalny 1, sklep 1, stajnie 2, obora 1, stodół 2, chlew 1, owczarnia 1, wozownia 1, spichrz 1, gołębnik i, kloaka 1, oparkanienie 1, dom owczarski 1, ogród owocowy i warzywny.
W folwarku Wcisłe: dwór mieszkalny 1, sklep 1, obora 1, wozownia 1, chlew 1, studnia 1, stodoła 1. około której stoi 21 sztuk dębów, ogród owocowy i warzywny. Kuźnia z mieszkaniem 1, dom wspólny z włościanami 1. Zabudowania młynarza są: dom mieszkalny, młyn wodny, obora, stajnia, wozownia, stodoła, most, upust, oraz 2 chałupy włościańskie z oborą.
W osadzie Kąśnia: chałupa z stajnią i oborą, karczma z stajnią zajezdną i kuźnia, oraz 3 chałupy, 1 stodoła i 1 obora włościańskie.
W pustkowiu Dzikie znajduje się chałupa włościańska.
Wszystkie zabudowania są drewniane.
W dobrach tych są następni dzierżawcy i koloniści:
1, Franciszek Basiński dzierżawi dobrа Włoczyn В i Grzymaczew B. 2. Michał Wylazłowski zastawnik folwarku Wcisłe. 3, Wilhelm Szindel młynarz i czynszownik. 4, Józef Girałtowski okupnik. Włościanie których prawa uwłaszczenia nie są ostatecznie roztrzygnięte, są 1. Michał Karski szynkarz. 2. Antoni Gurniakowski kowal. 3. Feliks Klimczak v. Kaźmierczak. 4. Idzi Lakomiak. 5. Michał Nieborak fornal, 6. Paweł Wlazlok, 7. Walenty Drozdz, 8. Józef Kałuża, 9. Szymon Pomykała, 10. Józef Wawrzyniak, 11. Marcin Nieborak fornal, 12. Ludwik Stodolski, 13. Michał Łakomy, 14. Wojciech Staloch wyrobnik. 15. Augustyn Wasilewski, 16. Jan Liśkiewicz, 17. Marcin Toroński, 18. Andrzej Kaźmierczak. 19. Jan Łysek, 20. Józef Siwiński, ostatni siedmiu z folwarku Wcisłe, i 21. Wojciech Guzdecki z pustkowia Dzikie.
Akt zajęcia wręczony został w d. 17 (29) Października roku bieżącego, Jakóbowi Stelmasiak Wójtowi Gminy Gruszczyce, we wsi Włóczynie mieszkającemu, i Władysławowi Porczyńskiemu Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Sieradzkiego dnia 8 (20) tegoż miesiąca i roku.
Następnie tenże akt wpisany i zaregestrowany został w Kancelarji Ziemiańskiej Gubernji Warszawskiej w Kaliszu, w księdze wieczystej dóbr Włoczyna B. i Grzymaczewa B. dnia 1 (13) Listopada r. b., a w Kancelarji tutejszego Trybunału do księgi zaregestrowań dnia 9 (21) tegoż miesiąca i roku.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyjnych sprzedaży dóbr wyżej wymienionych nastąpi na audjencji Trybunału tutejszego, przed którym odbędzie się sprzedaż, dnia 4 (16) Stycznia 1866 r. o godzinie 10 z rana.
Kalisz d. 10 (22) Listopada 1865 r.
Asesor Kolegjalny, J. Migórski.

Dziennik Warszawski 1867 nr 200

(Ν. D. 5029). Dyrekcya Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcję Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie za zaległość w ratach Towarzystwu należnych, wystawione są na sprzedaż pierwszą przymusową przez licytacją publiczną, w mieście Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny w Kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych:
25. Włóczyn A. i Grzymaczew A., do których należą pustkowia Kije i Stelmach, Niwa, Pęczek, Chudoba i Przegołe, czyli Przegorzałe z przyległościami i przynależytościami w Okręgu Sieradzkim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rsr. 542 kop. 32 1/2, wadium do licytacji rsr. 2,100, licytacja rozpocznie się od sumy rsr. 7.688, termin do sprzedaży d. 16 (28) Maja 1868 r., przed Rejentem Edwardem Milewskim.
26. Włóczyn B. i Grzymaczew B, do których należy osada Wcisłe zwana, z przyległościami i przynależytościami w Okręgu Sieradzkim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rsr. 157 kop. 38 1/2, wadium do licytacji rsr. 900, licytacja rozpocznie się od sumy rsr. 2,337, termin do sprzedaży d. 17 (29) Maja 1868 r. przed Rejentem Edwardem Milewskim.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent, przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzony, licytacja odbędzie się przed innym Rejentem, który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Kalisz d. 8 (20) Sierpnia 1867 r.
Prezes, Chełmski.
Pisarz, Bierzyński.

Dziennik Warszawski 1868 nr 50

N. D. 1452. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
1. Wincentego Łozińskiego wierzyciela sumy rs. 900, sposobem ostrzeżenia na dobrach Włoczyn A. i Grzymaczew A. pod Nr.31, na dobrach Chrusty Zawady pod Nr. 19, na dobrach Ochle pod Nr: 71, wszystkich z Okręgu Sieradzkiego w dziale IV hypotekowanej.  
(…) otworzyły się spadki, do regulacji których oznacza się termin na dzień 3(15) Września 1868 r. w Kaliszu w kancelarji podpisanego Rejenta.
Kalisz d. 22 Lutego (5 Marca) 1868 r.
Wilchelm Grabowski.

Dziennik Warszawski 1868 nr 172

N. D. 5122. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
6. Szymona Amowicza co do sum na rozmaitych dobrach w dziale IV, mianowicie:  (...) c. rsr. 1,500 i rs. 450 na dobrach Włoczyn A i Grzymaczew A. z Powiatu Sieradzkiego; (...) wszystkich z Powiatu Sieradzkiego zahypotekowanych, otworzyły się spadki, do regulacji których, wyznacza się termin na dzień 14 (26) Lutego 1869 r. w Kancelarji Hypotecznej.  
Kalisz d. 1 (13) Sierpnia 1868 r.
Teofil Józef Kowalski.

Dziennik Warszawski 1869 nr 212

N. D. 6857 Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu.
Zawiadamia wszystkich interesowanych a głównie, wierzycieli hypotecznych, nie mających obranego zamieszkania prawnego, a z pobytu niewiadomych, poniżej przy każdych dobrach, na których ich wierzytelności prawa lub ostrzeżenia są zamieszczone, imiennie wyszczególnionych, że dobra takowe, jako zalegające w opłacie rat Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych, wystawione są na pierwszą, przymusową przedaż przez licytację publiczną w mieście Kaliszu w gmachu Sądowym przy ulicy Józefiny położonym w Kancelarji Rejenta wyznaczonego lub jego zastępcy odbyć się mającą, a w szczególności co do dóbr:  
31. Włóczyn B. i Grzymaczew Β. z osadą Wcisłe z wszystkiemi przynależytościami, lecz z wyłączeniem uwłaszczonych gruntów włościańskich, w Okręgu Sieradzkim położonych, zalegających w opłacie rat Towarzystwu Kredytowemu należnych rs. 214 kop. 58. Sprzedaż odbywać się będzie przed Rejentem Alfonsem Paszkowskim dnia 6(18) Marca 1870 r., vadium do licytacji oznaczone zostało na rs. 400, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 2,325.
Zawiadomienie to ogłasza się dla 1. Niewiadomych z imion, nazwisk i pobytu Sukcesorów niegdy Michaliny z Oczkowskich Pągowskiej, współwłaścicielki i wierzycielki hypotecznej dóbr Włóczyn i Grzymaczew B. i 2. Niewiadomego z pobytu i niemającego w hypotece obranego zamieszkania prawnego, Hejmana Icka 2-ch imion Wągłczewskiego, wierzyciela hypotecznego dóbr Włóczyn i Grzymaczew B.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent przed którym przedaż ma się odbywać był przeszkodzonym, licytacja odbędzie się przed innym Rejentem który go zastąpi.
Vadium do licytacji złożyć się mające, winno być w gotowiźnie, która wszakże zastąpioną być może listami zastawnemi lub likwidacyjnemi, lecz w takiej ilości, jaka podług kursu giełdowego wyrównywać będzie cyfrze gotowizną oznaczonej.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biórze Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej.
W razie nie dojścia do skutku powyższej przedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna przedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez nowych dalszych doręczeń, w terminach jakie Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi (art. 25 Postanowienia Rady Administracyjnej z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r.)
Kalisz d. 25 Sierpnia (6 Września) 1869 r.
Prezes, Chełmski.
Pisarz, Bierzyński.

Dziennik Warszawski 1870 nr 86

N. D. 3186. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po śmierci:  
2. Hanny z Nelkenów Frenklowej (…) b) co do summ na rozmaitych dobrach w dziale IV zachypotekowanych a mianowicie: Stok z Okręgu Kaliskiego pod Nr. 60, rs. 513 która rosciąga także swe bezpieczeństwo i na dobrach Ochle, Włocin, Chrusty i Zawady z Okręgu Sieradzkiego pod Nr. 85, 41, 30. (…) Rudlice z O-gu Wieluńskiego pod N. 46 rs. 4343 kop. (…) Ptaszkowic z Okręgu Szadkowskiego pod Nr. 35, rs. 1273.  
(…) otworzyły się spadki, do regulacji których wyznacza się termin na dzień 19 (31)Października 1870 r. o godzinie 10 z rana w kancelarji hypotecznej.
Kalisz d. 11 (23) Kwietnia 1870 r.
Teofil Józef Kowalski.

Dziennik Warszawski 1871 nr 127

N. D. 3246. Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu.
Zawiadamia wszystkich interesowanych, a głównie wierzycieli hypotecznych nie mających obranego zamieszkania prawnego, a z pobytu niewiadomych, poniżej przy każdych dobrach na których ich wierzytelności, prawa lub ostrzeżenia są zamieszczone, imiennie wyszczególnionych, że dobra takowe jako zalegające w opłacie rat Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych, wystawione są na pierwszą przymusową sprzedaż przez licytację publiczną w mieście Kaliszu w Gmachu sądowym przy ulicy Józefiny położonym, w Kancelarji Rejenta wyznaczonego, lub jego zastępcy odbyć się mającą, a w szczególności co do dóbr:  
5. Grzymaczew lit. D, i Włócin lit. D, z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami, w Okręgu Sieradzkim położonych; zalegających w opłacie rat Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych rsr. 118 kop. 67; sprzedaż odbywać się będzie przed Rejentem Edwardem Milewskim dnia 4 (16) Listopada 1871 r., vadium do licytacji oznaczone zostało na rs. 250, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 1,400.
Zawiadomienie to ogłasza się dla niewiadomych z pobytu i niemających w hypotece obranego zamieszkania prawnego wierzycieli hypotecznych dóbr Grzymaczew lit, D, i Włocin lit. D, 1° Sukcesorów Aleksego Aleksandra Kosickiego to jest: a) Józefy z Psarskich Kosickiej; b) Michała-Mikołaja-Józefa 3-ch imion Kosickiego; 2° a) Marjanny, b) Kazimierza i Konstancji nieletniego rodzeństwa Gierałtowskich.  
Sprzedaż wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10-ej z rana, w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej.
Gdyby zaś Rejent przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzonym, licytacja rozpocznie się przed innym Rejentem który go zastąpi.
Vadium do licytacji złożyć się mające winno być w gotowiźnie, która wszakże zastąpioną być może Listami Zastawnemi lub Likwidacyjnemi, lecz w takiej ilości, jaka podług kursu Giełdowego wyrównywać będzie cyfrze gotowizną oznaczonej.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej Kaliszskiej.
W razie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży, dla braku licytantów, druga i ostatnia sprzedaż od zniżonego szacunku, odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń, w terminach jakie Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi. (artyk. 25 Postanowienia Rady Administracyjnej z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 roku).
Kalisz dnia 3 (15) Maja 1871 roku.
Prezes, Chełmski.
Pisarz, Bierzyński.

Dziennik Warszawski 1872 nr 94

N. D. 806. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
1. Fiszla Tygier wierzyciela sumy rs. 2,047 z procentem z większej sumy rs. 3,000 na dobrach Włoczyn A., z powiatu Sieradzkiego w dziale IV, pod Nr. 43, lokowanej i również na dobrach Stok z okręgu Kaliszskiego w Dziale IV pod Nr. 47, bezpieczeństwo mającej.
(...) otworzyły się spadki, do uregulowania których oznacza się termin na dzień 4 (16) Sierpnia 1872 r. w którym strony interesowane, w Kancelarji Ziemiańskiej podpisanego Regenta z prawemi swemi zgłosić się winny.
Kalisz dnia 19 (31) Stycznia 1872 r.
Teofil Józef Kowalski.

Dziennik Warszawski 1872 nr 108

N. D. 3205. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu. Po śmierci:
5. Józefy z Bogusławskich Brodnickiej, wierzycielki sumy rs. 1,500 na dobrach Stoku z okręgu Kaliszskiego w dziale IV, pod Nr. 44, a na dobrach Włoczyn i Grzymaczew A, z okręgu Sieradzkiego w dziale IV, pod Nr. 19 ubezpieczonej, otworzyły się spadki, do regulacji których wyznaczam termin w Kancelarji mej w Kaliszu na dzień 27 Listopada (9 Grudnia) 1872 roku godzinę 10-tą zrana pod prekluzją.
Kalisz dnia 13 (25) Maja 1872 roku.
Józef Jezierski.

Dziennik Warszawski 1874 nr 7

N. D. 303. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
Wiadomo czyni, iż na żądanie Anny Gierałtowskiej po Dyonizym Gierałtowskim pozostałej wdowy jako matki i głównej opiekunki Marjanny, Kazimierza i Konstancji rodzeństwa Gierałtowskich, oraz Józefa Korson emeryta, opiekuna przydanego, z których Anna Gierałtowska życie obecnie zakończyła, a nieletnia Marjanna doszła pełnoletności, zaś głównym opiekunem nieletnich Kazimierza i Konstancji jest Władysław Olszowski dziedzic dóbr Niewiarowa, z tych Marjanna panna doletnia z własnych funduszów utrzymująca się i Józef Korson mieszkają w mieście Petrokowie, a Władysław Olszowski w dobrach Niewiarowie, wszyscy zaś mają zamieszkanie prawne u Franciszka Modrzejewskiego Patrona Trybunału, w mieście Kaliszu zamieszkałego, który sprzedażą tą dyryguje, w poszukiwaniu sumy rs. 4500 z procentem od daty ostatniego kwitu od Franciszki z Morawskich Stanisława Miłkowskiego małżonki, właścicielki dóbr Grzymaczew D. i Włocin D. w dobrach Grzymaczewie zamieszkałej, protokółem Komornika przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu Romualda Pinowskiego dnia 16 (28) i 17 (29) Sierpnia 1873 r. sporządzonym, zajęte zostały na przymusowe, w drodze sądowej wywłaszczenie.
DOBRA ZIEMSKIE
Grzymaczew D. i Włocin D. składające się z jednego dominialnego folwarku Grzymaczew D. i Włocin D. z wszelkiemi zabudowaniami dworskiemi, z inwentarzem żywym i martwym do gruntu przywiązanym, rolami, zasiewami dokonanemi i dokonać się mającemi, łąkami, pastwiskami, propinacją, polowaniem, wodami, stawami, sadzawkami, użytkami wszelkiemi, i z tem co całość tych dóbr stanowi, bez żadnego wyłączenia i ograniczenia.
Dobra te położone są w parafji Wojków, gminie Gruszyce, powiecie Sieradzkim, gubernji Kaliskiej, graniczą na północ z dobrami Stok i Piegonisko, na zachód z dobrami Brusiny na południe z Grzymaczewem i Włocinem С i na zachód z temiż. Odległe od miast najbliższych: Błaszek wiorst 6, Sieradza mil 3, Warty 3, Kalisza 5. Właścicielką tych dóbr jest Franciszka z Morawskich Miłkowska, Stanisława Miłkowskiego żona, w tychże dobrach zamieszkała znajdują się w jej posiadaniu.
Budynki w tych dobrach znajdują się potrzebie gospodarstwa odpowiednie, granice niesporne obcą dziedziną przecjęte, a rozległość sposobom przybliżonym około włók 7, morga 1 1/2 miary nowopolskiej czyli dziesiatyn 208 sażeni 803, miary ruskiej. Podatki opłacają się do kassy powiatu w Sieradzu, z Grzymaczewa rs. 102 kop. 19 a z Włocina rs. 460 kop. 30*. Protokół zajęcia doręczony jest w kopjach Ignacemu Gierlach Wójtowi gminy Gruszyce w d. 4 (16) Września 1873 r. a Wincentemu Smolińskiemu Pisarzowi Sądu Pokoju w Sieradzu w d. 7 (19) Września t r. a następnie do księgi wieczystej w Kancelarji Ziemiańskiej d. 2 (14) Października t. r. a do księgi zaaresztowań w biórze Pisarza Trybunału utrzymywanej d. 16 (28) Października t r. wpisany i zaregestrowany został.
Sprzedaż dóbr tych odbywać się będzie na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu w miejscu zwykłych posiedzeń w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny stawjącym.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacji i sprzedaży na audjencji wspomnionego Trybunału w d. 5 (17) Grudnia 1973 r. godzinę 10, z rana nastąpiło, drugie w d. 19 (31) Grudnia 1873 r., trzecie w d. 2 (11) Stycznia 1874 r., termin do temczasowego przysądzenia wyrokiem Trybunału na d. 1 (13) Lutego 1874 oznaczony został, popierający sprzedaż za dobra te rs. 5,000 podał.
Kalisz d. 3(15) Stycznia 1874 r.
Pisarz Trybunału, Skoczyński.

*nieczytelne

Dziennik Warszawski 1874 nr 219

N. D. 6515. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
W zastosowaniu się do art. 682 K. P. S. wiadomo czynimy, iż na żądanie Franciszki Amowicz po Szymonie Amowicz pozostałej wdowy, oraz Józefy z Witońskich Woźniakowskiej Piotra Woźniakowskiego żony, czyli obojga tychże małżonków Woźniakowskich, w mieście gubernjalnem Kaliszu zamieszkałych, a zamieszkanie prawne do tego interesu u swego Obrońcy Ignacego Jabłońskiego Patrona Trybunału w Kaliszu tamże zamieszkałego subhastację dóbr poniż wyrażonych prowadzącego, obrane mających, w poszukiwaniu należności rs. 1450 z procentem i kosztami od Jana Nepomucena Bogusławskiego właściciela dóbr Włoczyn A. z przyległościami w tychże dobrach okręgu Sieradzkim zamieszkałego przypadających, zajęte zostały w drodze przymuszonego wywłaszczenia, protokółem Franciszka Roweckiego Komornika Trybunału Cywilnego w Kaliszu dnia 29 Maja (10 Czerwca) 1871 r. dopełnionym
DOBRA ZIEMSKIE
Włoczyn A i Grzymaczew lit. A. z wszelkiemi przyległościami, a mianowicie: pustkowiem Kije, Stelmach, Niwa, Pęczek, Chudoba i Pogorzała jedną księgą wieczystą objęte, w okręgu i powiecie Sieradzkim położone, na wschód słońca z dobrami Wrzącą i Wojkowem, na południe z dobrami rządowemi Salomony, na zachód z dobrami Rożenna, na południe z dobrami Grzymaczew graniczące.
Budowle są następujące: dwór o czterech pokojach, dwóch sieniach, z garderobką, schowaniem, o dwóch facjatach, z drzewa i cegły pod gontami, sklep w ziemi, drwalnik i chlewiki, kloaka, ogród owocowy i warzywny, stawków z upustami siedm, lodownia w ziemi, inspekta, słup z dzwonkiem, gorzelnia i browar z piwnicami bez aparatów, kurniki i karmniki, spichrz, stajnie, owczarnia i obory, gołębnik na słupie, obory i wozownia, obora druga, studnia balami ocembrowana, budynek na porządki i wolarnia, stodoła o dwóch klepiskach z młocarnią i sieczkarnią, stodoła druga o jednem klepisku, domy dwa dla służby, kuźnia z mieszkaniem bez narzędzi, karczma gdzie mieszka Wawrzyniec Księżak, z propinacji wsi Włoczyna rs. 420 rocznie płacący, przy karczmie jest stajnia. W Grzymaczewie i pustkowiu Kije jest dom karczemny, chlewik studnia, stodoła i obora.
Na pustkowiu Chudoba jest dom z którego wraz z gruntem mórg 12 i łąki mórg 3, Józef Osiewalski, płaci rocznie rs. 68, dalej jest obora, stodoła, chlewik, kuźnia i karczma z stajnią z której Antoni Wolski szynkarz płaci rocznie rs. 90. Na innych pustkowiach żadnych budowli i gruntów nie masz. Obszerność tych dóbr w przybliżeniu obejmuje włók nowopolskich 37, mórg 20, prętów kw. 150, grunta należą do klasy II, III, IV i V granice są jawne, a podatków płaci się rocznie rs. 603 kop. 50 i pół.
Obszerniejszy opis dóbr tych obejmuje protokół zajęcia u popierającego sprzedaż Ignacego Jabłońskiego Patrona Trybunału w Kaliszu pozostający. Zaś zbiór objaśnień i warunki sprzedaży tak u tegoż Patrona, jako też w kancelarji Pisarza Trybunału przejrzane być mogą.
Akt zajęcia wyż z daty powołany doręczonym został w kopjach: Janowi Nepomucenowi Bogusławskiemu właścicielowi dóbr jako ustanowionemu dozorcy, Ignacemu Gerlach Wójtowi Gminy Gruszczyce dnia 8 (20) Czerwca i Władysławowi Porczyńskiemu Pisarzowi Sądu Pokoju w Sieradzu dnia 30 Czerwca(12 Lipca) 1871 r. którzy oryginał zawidymowali.
Poczem akt rzeczony w dniu 8 (20) Lipca r. b., do właściwej księgi wieczystej wniesiony, a pod dniem dzisiejszym w biórze Pisarza Trybunału zaregestrowany został.
Sprzedaż dóbr tak zajętych odbędzie się na jawnej audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu i tamże pierwsze ogłoszeniu warunków tej sprzedaży nastąpi w dniu 7(19) Września r. b. o godzinie 10 z rana.
Kalisz d. 19 (31) Lipca 1871 r.
Ases. Koleg. J. Migórski.
Po ogłoszeniu warunków w dniach 7 (19) Września 21 Września (3 Października) i 5 (17) Października r. b. termin do tymczasowego przysądzenia dóbr Włoczyn A. i Grzymaczew A. przez Trybunał na dzień 5 (17) Listopada r. b. godzinę 10 z rana oznaczonym został, w którym toż przysądzenie nastąpi. Licytacja rozpoczętą będzie od sumy rs. 10,000 przez popierające sprzedaż podanej. Vadjum zaś w sumie rs. 1,500 ma być złożonem.
Kalisz d. 5 (17) Października 1871 r. Ases. Kol. J. Migórski.
W dniu 5 (17) Listopada r. b. po oddaleniu sporów dobra ziemskie Włoczyn A. i Grzymaczew A. tymczasowo na własność Patrona Jabłońskiego za sumę rs. 10,000 zasądzone zostały, a zarazem Trybunał termin do stanowczej sprzedaży na dzień 28 Grudnia (9 Stycznia) 1871/2 r. o godzinie 10 z rana na swej audjencji oznaczył.
Kalisz d. 6 (18) Listopada 1871 r.
Ases. Kol. J. Migórski.
Po roztrzygnięciu wreszcie wyniesionych sporów wyrokiem Trybunału z d. 1 (13) Grudnia 1871 r. wyrokiem Sądu Apelacyjnego z d. 20 Kwietnia (2 Maja) 1872 r. z d. 8 (20) Czerwca t. r. i Rządzącego Senatu z d. 18 (30) Lipca 1873 r. a na koniec po dopuszczeniu raz jeszcze taksy i sporządzenia takowej nowy termin do ostatecznego przysądzenia dóbr Włoczyna i Grzymaczewa lit. A. wyrokiem Trybunału na dzień 9 (21) Października r. b. zapadłym na dzień 13 (25) Listopada r. b. godzinę 10 z rana oznaczonym został. W tym więc terminie ostateczna przedaż nastąpi licytacja rozpoczynać się będzie od sumy rs. 52,723 jako 2/3 części szacunku taksą ustanowionego. Kalisz d. 9 (21) Października 1874 r.
Skoczyński.

Kaliszanin 1875 nr 50

W innej, gradobicia, o którem mowa, dotyczącej korrespondencji, podają nam następną alfabetycznym ułożoną porządkiem, listę dotknię­tych tą klęską majątków Adamki, Bartochow, Biskupice, Bliźniew, Błaszki, Borzysławice (stodo­ła dworska obalona), Brudzew, Brzeźno, Bukowina, Chabierow, Charłupia Wielka i Mała, Dąbro­wa, Domaniewo (tu oprócz zupełnego zniszczenia zasiewów przez grad, ogień w skutek uderzenia piorunu, spalił wszystkie budynki, z wyjątkiem do­mu mieszkalnego), Dzierlin, Gać Wartska, Głaniszew, Gołuchy, Gruszczyce, Gzików, Inczew, Kalinowa, Kawęczynek, Kliczków Wielki i Mały (w pierwszym ośm budynków włościańskich oba­lonych), Kłock (dwadzieścia dwa budynki włościań­skie obalone), Kobierzycko, Kociołki, Kostrzewice, Kwasków, Lubanow, Łabędzie, Łosiniec, Łubna, Małków, Młocin, Noski, Orzeżyn, Raczków, Rakowice, Równa, Swardzew, Smaszków, Stok, Susza, Tubalczew, Tubądzin, Wągłczew, Wojków, Wólka, Wróblew, Wrząca, Zagajew, Zawady, Zapust, Żelisław.
Słychać o zabitych od pioruna ludziach, o dzie­ciach niesionych trąbą powietrzną i przerzuca­nych w niewiarogodne odległości i t. p.

Dziennik Warszawski 1875 nr 117

N. D. 3273. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
2. Wincentego Pągowskiego, współwłaściciela dóbr Włoczyn В i Osady Wścisłe, w okręgu Sieradzkim położonych, oraz kwoty rs. 195 pod Nr. 2 w dziale III wykazu na osadzie Wścisłe subintabulowanej.
(...)  otworzyły się spadki, do uregulowania których, termin na dzień 8 (20) Grudnia 1875 r. w mojej kancelarji w Kaliszu wyznaczam.
Kalisz d. 30 Maja (11 Czerwca) 1875 r.
Zenon Łopuski.

Tygodnik Illustrowany 1876 nr. 26

Cmentarzysko pogańskie we wsi Włocinie. Dowiedziawszy się od p. Nepomucena Bogusławskiego, właściciela dóbr Włocin v. Wloczyn, położonych w gubernii kaliskiej, powiecie sieradzkim, że w majątku jego, przy wydobywaniu kamieni, trafiają, się odłamki starych naczyń glinianych, a domyślając się że takowe zapewne stanowią cząstki urn z dawnego cmentarzyska pogańskiego—dnia 18 września 1874 r., w towarzystwie pp. Bonawentury Moszyńskiego, Stanisława Górskiego, Teodora Olszewskiego i samego właściciela dóbr Włocin, udałem się o godzinie 9 rano na punkt wskazany, dla zbadania miejscowości i przekonania się, czy rzeczywiście mogła ona być starożytnem, przedhistorycznem cmentarzyskiem. Pole, na którem znalazłem rozrzucone cząstki urn, leży przy drodze prowadzącej do miasteczka Grabowa (w w. ks. poznańskiem), w odległości półtorej wiorsty od Włocina, naprzeciwko niewielkiego lasku; tworzy piaszczyste wzgórze, lekko wznoszące się, i zawiera przestrzeni około 5 morgów. U dołu tego wzgórza ciągną się łąki, przerznięte wysychającym dziś strumieniem, który dawniej prawdopodobnie zawierał w sobie większą ilość wody. Przystąpiwszy do rozkopywania powyższego wzgórza, do czego użyłem czterech włościan, w głębokości półłokcia natrafiłem na kamienie i poleciwszy zgarniać uważnie ziemię z wierzchu, dostrzegłem przestrzeń jakby zabrukowaną, chociaż kamienie nie były systematycznie i szczelnie układane. Po odwaleniu kilku kamieni, ukazały się kawałki rozbitych urn, które, przez kamienie ułożone nad niemi i obok nich, a więcej jeszcze przez korzenie drzew lasu, dopiero pięć lat temu na tem miejscu wyrąbanego, zgniecione i rozsadzone być musiały. Kopiąc głębiej z największą, ostrożnością, znajdowałem ciągle rozbite urny, napełnione popiołem i niedopalonemi kośćmi. Po parogodzinnej robocie, w głębokości jednego łokcia, natrafiłem w piasku na cztery tak zwane bransolety bronzowe, przedstawione w drzeworycie pod n. n. 4, 5, 6, 7, (wielkość naturalna), obok których leżały dwa przedmioty także bronzowe, zamieszczone pod n. 1 i 2 (wielkość naturalna), zbliżone kształtem do szpil lub iglic. Bransolety pod n. n. 4, 5, 6, 7 dość kształtnej są roboty, ozdobione każda innemi nacięciami i prążkami. Prowadząc dalej rozpoczęte kopanie jednocześnie w kilku miejscach, po zebraniu wierzchniej warstwy kamieni, wszędzie natrafiałem na rozbite urny, napełnione popiołem i kośćmi. Urny te były rozmaitych kształtów i w ogólności znacznych rozmiarów; glina z której te urny są ulepione, pomieszana jest, jak zwykle, z tłuczonym granitem. Dnia tego udało mi się tylko wydobyć, jakkolwiek trochę uszkodzoną, małą urnę koloru popielatego, z jednem uszkiem, której wizerunek zamieszczony jest pod n. 8, wysokości 11 centymetrów i 2 milimetry, obwodu 40 centymetrów i 5 milimetrów. Znalazłem również na spodzie urny rozbitej, grubego bardzo ręcznego wyrobu i znacznych wymiarów, kolczyk prawdopodobnie bronzowy, często spotykany w tego rodzaju wykopaliskach, a zamieszczony w drzeworycie pod n. 10. Z powodu ciągłego deszczu dnia tego i następnych, poszukiwania zawiesić musiałem, i dopiero po upływie tygodnia, przybywszy w tem samem towarzystwie na wyż wzmiankowane cmentarzysko, przystąpiłem do robót, których rezultatem było wydobycie jednej całkowitej maleńkiej urny koloru czerwonego, z dwoma uszkami, napełnionej kośćmi grubemi, a zatem dorosłego człowieka, w tak znacznej ilości, iż ją dokoła otaczały. Zamieszczona jest w drzeworycie pod n. 9, wysokości 6 cent. i 8 1/2 mil., obwód 25 cent. Nieopodal tej urny znalazłem drugą, której jednak przy największej ostrożności nie udało mi się wydobyć całkowicie, lecz tylko pojedyncze jej części, zamieszczone w rysunku pod n. n. 12, 13. Świadczą one o nieco już lepszym smaku niektórych ówczesnych glinianych wyrobów. Na samym spodzie pod popiołem i kośćmi znalazłem w tej rozbitej urnie maleńki bronzowy kolczyk, który w drzeworycie zamieszczony jest pod n. 11, w naturalnej wielkości. Pora słotna, trwająca całą niemal jesień roku przeszłego, nie dozwoliła mi robić dalszych poszukiwań na nowoodkrytem cmentarzysku. Musiałem je odłożyć na później. W roku bieżącym jednak, w ciągu lata, cmentarzysko w Włocinie zbadam jaknajstaranniej, a rezultatów tej pracy nie omieszkam podać do wiadomości osób interesujących się sprawami archeologicznemi w kraju naszym. B. H. Szaniawski.


Kaliszanin 1876 nr 65

Do redakcji naszej nadesłano dwie urny wykopane na terrytorjum wsi Brąszewice, o czem już w jednym poprzednich numerów Kaliszanina

donosiliśmy. W jednej z nich pomiędzy popiołami znaleziono metalową cienką obrączkę, kształtem przypominającą kolczyk. Wykończenie i forma urn świadczy, iż one pochodzić muszą z epoki bardzo odległej, w której sztuka ceramiczna była jeszcze w samym zawiązku . Zapewniano nas iż dalsze w tym miejscu poszukiwania sowicie opłaciłyby się, co tem pewniej twierdzić można, iż przed dwoma laty, we wsi Włocinie odległej od Brąszewic o 1 1/2 mili, również odkryto pogańskie cmentarzysko, którego opis w swoim czasie czytaliśmy w pismach warszawskich.

Gazeta Kaliska 1900 nr. 43

Z komitetu ochrony leśnej. Na posiedzeniu komitetu ochrony leśnej gub. kaliskiej w dniu 16 b. m. postanowiono: 3) pozwolić właścicielowi dóbr Włocinie gm. Gruszczyce pow. sieradzkiego Juljanowi Arnoldowi, wyrąbać 17 1/2 dziesięciny lasu, sprzedanego za kontraktem przed sprowadzeniem przepisów o ochronie leśnej.

Kurjer Warszawski (dodatek poranny) 1900 nr 58

Ochrona lasów.
Na posiedzeniu kaliskiego komitetu ochrony lasów w dniu 16 b. m. postanowiono:
3) pozwolić właścicielowi dóbr Włocinie, w pow. sieradzkim, p. Juljanowi Arnoldowi, na wyrąbanie 17 1/2 dzies. lasu, sprzedanego przed wprowadzeniem przepisów o ochronie lasów;

Gazeta Kaliska 1901 nr. 62

Śmierci wypadkowe. Dnia 30 stycznia we wsi Włocinie pow. sieradzkim, zostawiona przy piecu bez dozoru 5-letnia dziewczynka Agnieszka Bojzon, od poparzeń umarła.


Gazeta Kaliska 1903 nr 283

We wsi Włocin, powiatu sieradzkiego, Andrzej Stelmasiak, wróciwszy do domu w nietrzeźwym stanie, udusił w nocy 4-letniego syna swego, Antoniego.


Obwieszczenia Publiczne 1918 nr 18

Obwieszczenie.
Rejent przy sądzie okręgowym w Kaliszu Jan Wyganowski ogłasza, że po śmierci niżej wymienionych osób zostały otwarte postępowania
spadkowe:
11) Kazimierza Ludwiczaka, właściciela działek, oznaczonych NrNr 1, 2 i 5 zapisanych w II dziale wykazu kol. Włocin A. i Grzymaczew A. Nr 11, pow. Sieradzkiego, pod Nr 1, zawierających przestrzeni 19 mórg 35 prętów;
Termin dla zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznacza się na d. 4 grudnia 1918 r. i w dniu tym osoby, w spadku interesowane, winny stawić się do tegoż rejenta w Kaliszu, pod skutkami prekluzji.
Rejent:
J. Wyganowski.

Ziemia Sieradzka 1919 maj

Tegoż dnia w lesie, należącym do majątku Wrząca, powiesił się mieszkaniec wsi Włocin, gm. Gruszczyce, popisowy Ignacy Stelmasiak, lat 23.

Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 47

Notarjusz przy wydziale hipot. sądu okręgowego w Kaliszu, Stanisław Bzowski, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
18) Michale Kazimierczaku, właścicielu działek gruntu NrNr: 16 i 17 ze składu maj. „Kol. Włócin A" i Grzymaczew A. Nr III, pow. Sieradzkiego, przestrzeni 10 dzies. 600 sąż, zapisanej pod Nr 15 działu III.
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 20 grudnia 1920 r. w kancelarji notarjusza Stanisława Bzowskiego w Kaliszu, dokąd osoby interesowane winny się stawić z dowodami, usprawiedliwiającemi ich prawa do spadków, pod skutkami prekluzji.  

Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 58

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
5) Jakóbie Focht, właścicielu działki gruntu Nr 3, przestrzeni 4 dzies. 240 sąż. z kolonji Włócin A. i Grzymaczów A. Nr III, pow. Sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został w kancelarji hipot. w Kaliszu na d. 15 lutego 1921 r.

Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 74

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
7) Jadwidze Focht, współwłaścicielce osady Grzymaczew D.—Włocin D Nr 5, pow. Sieradzkiego, — i
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został w kancelarji hipot. w Kaliszu na d. 26 marca 1921 r.

Obwieszczenia Publiczne 1922 nr 53a

Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
d. 20 stycznia 1922 r.
4123 „Franciszek Swatoński", sprzedaż mięsa we wsi Włocinie, gm. Gruszczyce, pow. Sieradzkiego. Właśc. Franciszek Swatoński w Włocinie,


Obwieszczenia Publiczne 1924 nr 37

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Stanisław Bzowski, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:

1) Wincentym Wągrowskim, właśc. działki gruntu o pow. 3 dzies. 1410 sąż. z maj. kol. Włoczyn A. i Grzymaczew A, Nr 11, pow. Sieradz­kiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 28 października 1924 r., w kancelarji notarjusza Stanisława Bzowskie­go w Kaliszu.

 Ziemia Sieradzka 1924 sierpień

Dnia 8 sierpnia br. o godz. 12 w nocy wybuchł pożar w zabudowaniach sukcesorów Wawrzyniaków we wsi Włocin, gm. Gruszczyce, podczas którego spalił się dom mieszk. i stodoła napełniona tegorocznymi zbiorami. Straty spowodowane przez pożar wynoszą 1844 zł. Podejrzany o podpalenie jeden z sukcesorów Adam Wawrzyniak został aresztowany i przekazany sędziemu śledczemu w Sieradzu.

Obwieszczenia Publiczne 1925 nr 43

Notariusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Stanisław Bzowski, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
1) Elżbiecie Malerza, właśc. działki gruntu o pow. 9 morg. z majątku Włoczyn B., Grzymaczew B., star. sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień 12 grudnia 1925 r. w kancelarji notarjusza Stanisława Bzowskiego w Kaliszu.

 Ziemia Sieradzka 1926 czerwiec

We wsi Włocin gm. Gruszczyce młynarz Stanisław Just powrócił z zabawy zamknął się na wiatraku i otruł się karbolem, powodem rozpaczy była choroba weneryczna.

Obwieszczenia Publiczne 1927 nr 6

O postępowaniach spadkowych.
Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
7) Józefie Koper, współwł. 15 mor. z maj. Włócin B, pow. sieradz­kiego.
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na dz. 25 lipca 1927 r., w którym to dniu osoby interesowane winny zgłosić swoje prawa w tymże wydziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 80

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Stanisław Bzowski, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowa­nia spadkowe po zmarłych:
7) Michale Ludwiczaku, właśc. działki gruntu Nr. 15, o pow. 3 ha 9193 mtr. kw. z maj. Włóczyn A, Grzymaczew A, Nr. 1, pow. sieradz­kiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień 15 kwietnia 1930 roku w kancelarji notarjusza Stanisława Bzow­skiego w Kaliszu.

 Ziemia Sieradzka 1929 grudzień

Kradzieże. Dn. 2 bm. we wsi Włocin. gm. Gruszczyce, wójtowi tejże gminy Stanisławowi Ludwiczakowi skradziono 20 kur, a dn. 3 bm. we wsi Wcisło Damoradzkiemu skradziono 3 gęsi. Sprawcą kradzieży jest Adam Wawrzyniak, swego czasu karany za podpalenie swych budynków. Złodziej ów specjalnie przygotował kryjówki na swem polu, wykopane w ziemi, przykryte drążkami i deskami, a na wierzchu zakryte łęcinami z kartofli. Na ślad takiej kryjówki naprowadziło pianie tam w niej koguta przechowywanego z kradzieży, gdzie się znajdowały i kury wójta S. Ludwiczaka. Ad. Wawrzyniak ujęty przez policję i osadzony w więzieniu w Sieradzu.

Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 18

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu, sekcja II, obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
1) Szczepanie Wojtczaku, właścicielu działki oznaczonej Nr. 5, obszaru 3 ha 9191 mtr. kw., z majątku Włóczyn A i Grzymaczew A., po­wiatu sieradzkiego;
Termin zamknięcia tego postępowania spadkowego wyznaczony został na dzień 1 września 1930 r., w którym to terminie osoby zaintere­sowane winny zgłosić się do kancelarji wymienionego wyżej wydziału hipotecznego w celu ujawnienia swoich praw. pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 21a

Wpisy do rejestru handlowego.
Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu, wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:

dnia 7 listopada 1929 roku
11123. „Stefan Frątczak", sklep kolonjalno - spożywczy i wyroby tytoniowe we Włocinie, gminy Gruszczyce, powiatu sieradzkiego. Istnieje od 1928 roku. Właśc. Stefan Frontczak, zam. we Włocinie.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1931 nr 2

OGŁOSZENIE.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie podaje do publicznej wiadomości, że orzeczeniem z dnia 29-go marca 1930 roku
postanowił:
1. Wniosek mieszkańców wsi Włocin, gminy Gruszczyce, powiatu sieradzkiego, zgłoszony do Powiatowego Urzędu Ziemskiego w Sieradzu w dniu 26 maja 1928 roku, w sprawie scalenia ich gruntów — zatwierdzić.
2. Ustalić obszar scalenia wsi Włocin w składzie gruntów:
a) ukazowych i zasłużebnościowych, wykazanych w tabelach likwidacyjnych (zasadniczej i dodatkowej) wsi Włocin, o obszarze około 213 ha;
b) objętych księgą hipoteczną „Osada Pokarczemna Włocin", o obszarze około 4 ha;
c) kolonji Kopacz, objętych księgą hipoteczną maj. Kopacz, a należących do Walentego Wiśniewskiego, S-rów Michała Wiśniewskiego, S-rów Jana Rzeźniczaka, Walentego Brodzkiego, S-rów Jana Kubisia, S-rów Antoniego Wawrzyniaka oraz Józefa Kubisia, o obszarze około 12 ha;
d) kol. Włocin II, objętych księgą hipoteczną maj. Włocin, a będących w posiadaniu
Franciszka Ludwiczaka i Jakóba Ludwiczaka, o obszarze około 4 ha;
e) kol. Włocin III, objętych księgą hipoteczną maj. Włocin, a należących do Franciszka Andrzejczaka, Jakóba Kluska i Ignacego Kuświka, o obszarze około 29 ha oraz
f) ukazowych, wykazanych w tabeli likwidacyjnej wsi Niwa pod Nr. 5, o bszarze około 5 ha.
Orzeczenie to zostało utrzymane w mocy orzeczeniem Ministra Reform Rolnych z dnia 14 października 1930 roku.
(—) M. Grąbczewski
Naczelnik Wydziału.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
VII. Obszar gminy wiejskiej Gruszczyce dzieli się na gromady:
14. Włocin, obejmującą: wieś Marjanów, folwark Marjanów, wieś Włocin, osadę Włocin-Karczemny.
15. Włocin Kolonja, obejmującą: wieś Przegorzałe, kolonję Włocin A. Grzymaczew Nr. 1, kolonję Włocin A. Grzymaczew Nr. 2, kolonję Włocin A. Grzymaczew Nr. 3.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 47

Aleksander Rudzki, notarjusz przy sądzie okręgowym w Kaliszu, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
1) Antonim Zmyślonym, właścicielu działki ziemi Nr. 14 z pod Nr. 7 działu II wyk. hip. „kolonji Włóczyn A i Grzymczew A, Nr. III, powiatu sieradzkiego;

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień 15 września 1931 roku w kancelarji notarjusza Rudzkie­go w Kaliszu, dokąd w tymże dniu osoby zainteresowane winny stawić się z odnośnemi dokumentami, pod skutkami prekluzji.

 Echo Sieradzkie 1931 kwiecień

Pies pogryzł chłopców. Obu umieszczono w szpitalu. Sieradz, 12. 4. — Wczoraj po południu we wsi Włocin, gminy Gruszczyce, w powiecie Sieradzkim pies należący do Stanisława Ludwiczaka, urwawszy się z łańcucha pogryzł 2-ch przechodzących drogą chłopców w wieku lat 8 i 10. Ponieważ pies zdradzał objawy wścieklizny, wieśniak, nie namyślajac się wiele, zastrzelił go. Obu pokaleczonych chłopców przewieziono do szpitala miejskiego św. Józefa w Sieradzu.

 Echo Sieradzkie 1931 kwiecień

Jeszcze o wściekliźnie. Powiatowy lekarz weteryn. udał się do kol. Włocin, gm. Gruszczyce i na miejscu stwierdził, że zostały pogryzione przez psa wściekłego aż 4 osoby oraz kilka zwierząt. Dalsze pokąsane osoby skierowano do szpitala w Sieradzu.

Echo Sieradzkie 1931 sierpień

 BÓJKA NA NOŻE. We wsi Stoki pod Błaszkami odbywała się majówka, w której brała udział spora ilość chłopców i dziewcząt z okolicznych wiosek, i miasteczek. Pomiędzy inn. byli na zabawie też chłopcy ze wsi Włocina gm. Gruszczyce i wsi Piegoniska gm. Iwanowice. Chłopcy z Piegoniska — od dłuższego czasu czując nienawiść do chłopców z Włocina w pewnej chwili napadli znienacka na nich. Powstała bójka na noże. W rezultacie zostali dotkliwie pobici Szczepan Adamczewski, którego przewieziono do szpitala św. Józefa w Sieradzu oraz Michał Szymczak, Józef Mielczarek i Stanisław Pietruch, których pozostawiono na domowej kuracji. Policja prowadzi dochodzenie.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1932 nr 8

OBWIESZCZENIE
Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Piotrkowie
z dnia 31 marca 1932 r. Nr. 7a/26/Sr.
o rozszerzeniu obszaru scaleniowego we wsi
Włocin.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie na podstawie art. 18 ustawy, z dnia 31 lipca 1923 r. o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P, z roku 1927 Nr. 92, poz; 833) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19 lutego 1931 roku zastało wydane przez Ministra Reform Rolnych orzeczenie, utrzymujące w mocy orzeczenie tegoż Okręgowego Urzędu Ziemskiego z dnia 16 grudnia 1930 r., dotyczące rozszerzenia i ustalenia obszaru scalenia na gruntach wsi Włocin, gm. Gruszczyce, pow. sieradzkiego,
Prezes
(—) St. Rychłowski.


Obwieszczenia Publiczne 1933 nr 26

Komornik sądu grodzkiego w Kaliszu, rewiru IV, zam. w Kaliszu przy ulicy Kościuszki Nr. 6, na zasadzie art. 1146 U. P. C., obwieszcza, że w dniu 16 czerwca 1933 roku, o godzinie 10-ej z rana, w sali po­siedzeń wydziału cywilnego, sądu okręgowego w Kaliszu, sprzedawa­na będzie działka ziemi, położona w kol. Grzymaczew - Włóczyn lit. C., gm. Gruszczyce, powiatu sieradzkiego, przestrzeni 5 mórg 150 pr., na­leżąca do Józefa Konety. Na działce tej zasiano 4 morgi żyta.
Powyższa nieruchomość w zastawie nie znajduje się, ma książkę hipot. w wydziale hipotecznym, przy sądzie okręgowym w Kaliszu, prawo własności zapisane jest czystym wpisem, na imię Józefa Konety. Nieruchomość obciążona jest długiem na sumę 3,000 zł., oraz rygorem zapis. w dziale III, wydz. hip., sprzedana będzie w całości, według protokułu zajęcia z dnia 14 listopada 1933 r., na żądanie Jadwigi Kędziówny.
Licytacja rozpocznie się od sumy 2.200 zł., przyczem do przetar­gu dopuszczone będą osoby, które złożą wadjum w kwocie po 10%.

Akta, tyczące się sprzedaży, mogą być przeglądane w kancelarji wydziału cywilnego, sądu okręgowego w Kaliszu. Nr. E. 10/33.


Echo Sieradzkie 1933 4 kwiecień

SKUTKI CHŁOPSKICH „SPRAWEK".
Kaliski Sąd Okręgowy na sesji wyjazdowej w Sieradzu pod przewodnictwem prezesa Sądu Okręgowego, Sawickiego, asesorów sędziów Ossowskiego i Malingera, prokuratora Wirbsera rozpatrywał głośną swego czasu sprawę miesz. wsi Włocin gm. Gruszczyce i wsi Stoka gm. Błaszki J. Dziegielewskiego, St. Tokarka, M. Posiewały, Klemensa Zawadzkiego. Ignacego i Leona braci Ludwickich i Teodora Jure oskarżonych o napad i pobicie miesz. wsi Włocin Andrzeja Gozdeckiego wieczorem 2 grudnia 1932 r., który w dniu 5 grudnia ub. roku od zadanych ran zmarł w szpitalu w Sieradzu.

Po przesłuchaniu całego szeregu świadków, prokuratora i obrońców Sbala i Wieczorkiewicza, Sąd skazał Dzięgielskiego na 4 lata więzienia, Tokarka, Posiewała Zawadzkiego i Ludwickiego i po 3 lata, Leona Ludwickiego i Jurę po 1 roku.


Obwieszczenia Publiczne 1934 nr 35

Wydział hipoteczny, sekcja II-ga, przy sądzie okręgowym w Ka­liszu niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadko­we po zmarłych:
2) Janie Mielcarku, właścicielu działek ziemi Nr. Nr. 9 i 10, ob­szaru 6 dziesięcin 360 sażeni z pod Nr. 6 działu II wykazu hipotecznego kolonji Włóczyn A i Grzymaczew A Nr. II, powiatu sieradzkiego;


Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 3 listopada 1934 roku, w którym to terminie osoby zainte­resowane winne zgłosić się do kancelarji wymienionego wyżej wydzia­łu hipotecznego, w celu ujawnienia swoich praw, pod skutkami prekluzji.


Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 3 maj

6 MIESIĘCY WIĘZIENIA ZA 2 ŻEBRA.
Szwagrowie: Kuzbak Fr. i Andrzej Kryszczyński ze wsi Włocin, na tle nieporozumień wszczęli pomiędzy sobą awanturę. Kuzbak trzykrotnie uderzył Kryszczyńskiego w bok kamieniem i złamał mu 2 żebra.
Kuzbak za to przestępstwo znalazł się w sądzie. W czasie przewodu chciał się wykręcić. Przeczył wszystkiemu zeznawał podniesionym głosem i t. d. Sąd skazał Kuzbaka na 6 miesięcy więzienia.Echo Łódzkie 1935 październik

Wieśniak odciął narzeczonej głowę. Za potwornym zbrodniarzem rozesłano listy gończe. Sieradz. 15. 10. — Wieś Młocin, gminy Gruszczyce pow. sieradzkiego, stała się w dniu wczorajszym terenem krwawej zbrodni dokonanej na osobie Anny Olewickiej, młodej dziewczynie, córce miejscowego gospodarza. Zbrodniarzem okazał się niejaki Józef Brodzki, b. narzeczony Olewnickiej. Zbrodniarzowi udało się zbiec. Brodzki, nie cieszący się zbyt dobrą opinją, zdobywszy względy młodej dziewczyny przed kilku dniami oświadczył się oficjalnie rodzicom Olewnickiej. Wieśniacy sprzeciwili się jednak kategorycznie wyborowi córki, która też zdecydowała się zerwać z b. narzeczonym. Wczoraj popołudniu Brodzki przyszedł do mieszkania Olewickich i pod pozorem rozmowy ostatecznej wywołał Annę z mieszkania. Nie przeczuwająca niczego dziewczyna wyszła z domu. Kiedy po upływie dość długiego czasu nie wracała, zaniepokojeni rodzice wyszli w ślad za nią. O kilka kroków za domem zrozpaczeni wieśniacy ujrzeli leżące w kałuży krwi zwłoki swej córki z dosłownie odciętą głową, która trzymała się tylko na strzępku skóry. Wieść o krwawej zbrodni rozniosła się po całej wsi lotem błyskawicy. Domostwo Olewickich otoczyły niebawem tłumy wieśniaków. Przybyła na miejsce krwawej zbrodni policja zwłoki zamordowanej dziewczyny zabezpieczyła do czasu zejścia komisji sądowo-lekarskiej. Za zbiegłym w niewiadomym kierunku mordercą rozesłano listy gończe.


Obwieszczenia Publiczne 1937 nr 53

Wydział Hipoteczny Sekcja III, przy Sądzie Okręgowym w Kali­szu, obwieszcza, że otwarte zastały postępowania spadkowe po zmar­łych:
1) księdzu Franciszku Pawelskim, właścicielu 4 morgów 150 prę­tów, stanowiących połowę działki z maj. Włóczyn B., Grzymaczew B., powiatu sieradzkiego;

Termin zaniknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 8 stycznia 1938 roku, w którym to terminie osoby zain­teresowane winny zgłosić swoje prawa w kancelarii wyżej wymienio­nego Wydziału Hipotecznego pod skutkami prekluzji 201/37.

Obwieszczenia Publiczne 1938 nr 74

Wydział Hipoteczny, Sekcja III, przy Sądzie Okręgowym w Kali­szu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
3) Adamie Wolniewiczu, wierzycielu kaucji na 3.000 złotych, za­bezpieczonej pod nr 44, działu IV wyk. hip. maj. Włóczyn i Grzymaczew B., pow. sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych, wyznaczony zo­stał na dzień 18 grudnia 1938 roku, w którym to terminie osoby zainte­resowane winny zgłosić swoje prawa w kancelarii wyżej wymienionego Wydziału Hipotecznego, pod skutkami prekluzji. 127/38.


Dziennik Łódzki 1951 nr 134

Gminny Komitet Obrońców Pokoju w Gruszczycach rozpoczął przygotowania do Plebiscytu 22 kwietnia br. — opowiada przewodniczący Komitetu ob. Stefan Jurek.
Do pracy przystąpiło 99 agitatorów pokoju. W 16 gromadach gminy, wszczęły ożywioną działalność miejscowe Komitety Obrońców Pokoju.
Agitatorów przeszkolono. Świadomi swoich zadań ruszyli w teren — dotarli do każdej rodziny, do każdego mieszkańca gminy.
Uświadamiająca praca takich agitatorów jak Jan Bobrowski z Jasionnej, Władysław Pietrucha z Wojkowa, Jan Piotrowski z Włocina Wsi, Jan Wyrębski z Grzymaczewa, Bronisław Szczeciński z Brudzewa — przyniosła świetne rezultaty. Znalazły one wyraz na zebraniach gromadzkich zorganizowanych w związku z przygotowaniami do Plebiscytu. We wsi Sarny na przykład chłopi entuzjastycznie wyrazili swą wolę walki o pokój, wolę podpisania kart plebiscytowych. Okrzyki na cześć pokoju padały co chwila w czasie pogadanki agitatora o Plebiscycie.
Mówiąc o przygotowaniach do Plebiscytu w gm. Gruszczyce nie sposób pominąć roli, jaką spełniły tu Koła Gospodyń Wiejskich.
Regina Woźniakowska i Janina Chojnacka z Gruszczyc, Janina Grobelna z Sarn, Maria Jarosławska z Jasionnej, Anna Klimaszewska z Wojkowa i wiele innych —oto członkinie kół, które aktywnie włączyły się do akcji plebiscytowej, prowadząc na równi z mężczyznami i młodzieżą pracę uświadamiającą i organizacyjną.
Chcemy się uczyć, chcemy budować naszą kroczącą ku socjalizmowi ojczyznę i dlatego walczymy o pokój — mówi młodzież szkolna.
W 6 szkołach podstawowych gm. Gruszczyce również czyni się staranne przygotowania do Plebiscytu. Powołane w nich Kom. Obrońców Pokoju wyłoniły agitatorów dla klas 6 i 7. W Plebiscycie głosować będą uczniowie, którzy, ukończyli 15 lat życia. Ze wzruszeniem myślą oni o pierwszym swoim głosowaniu w ramach Narodowego Plebiscytu.
Akcja przygotowawcza do Plebiscytu dojrzała w dniu 14 bm. na tyle, że można już było zająć się rozdaniem kart plebiscytowych. Do dnia 15 maja każdemu uprawnionemu do głosowania mieszkańcowi gminy Gruszczyce agitatorzy doręczyli kartę plebiscytową.
— W gromadzie Wojków — mówi młody agitator Jan
Domagała — wszyscy ze zrozumieniem przyjmowali karty plebiscytowe zapewniając, że podpiszą je i złożą w przewidzianym terminie.
Dzień Plebiscytu poprzedzą uroczyste capstrzyki, które odbędą się dnia 16 maja w godzinach wieczornych, we wszystkich gromadach.
17 maja tłumy ludzi — kobiet, mężczyzn i młodzieży — popłyną do umajonych zielenią, udekorowanych flagami i transparentami lokali plebiscytowych, aby oddać tam swój głos — sprzeciwiający się niecnym knowaniom imperialistycznych podżegaczy aby zamanifestować niezłomną wolę utrzymania pokoju.


W radosnym tym dniu przed lokalami plebiscytowymi młodzież szkolna i zespoły muzyczne wystąpią z programem artystycznym. Dzień Plebiscytu będzie dla mieszkańców Gruszczyc dniem wielkiej manifestacji w obronie pokoju.

Dziennik Łódzki 1953 nr 126

W domu Kazimierza Jagiellończyka
historia Ziemi Sieradzkiej
Prace nad całkowitą odbudową zabytkowego gmachu z końca XV wieku w Sieradzu, tzw. Domu Kazimierza Jagiellończyka, siedziba Muzeum Sieradzkiego zbliżają się ku końcowi.
Pozwoli to gruntownie zreorganizować i znacznie rozszerzyć etnograficzny i historyczny działy tego muzeum Po przebudowaniu pierwszego piętra Domu Kazimierza Jagiellończyka i oddaniu do użytku parteru na cele ekspozycji, muzeum uzyska ogółem 10 sal. W obecnym stadium robót przygotowano już do otwarcia ekspozycje w jednej z sali parteru, która będzie mieścić eksponaty z dziedziny archeologi Ziemi Sieradzkiej.
Ekspozycji nadano charakter wybitnie dydaktyczno-oświatowy. Zbiory tego działu wzbogaciły się m. in. o przedmioty, znalezione w okolicach wsi Włocin. pow. sieradzkiego w grobowcu z II — III wieku naszej ery.
Muzeum pozyskało też piękną amforę z przełomu epok neolitu i brązu (1800—1700 lat przed naszą erą) pochodzącą z grobu przy wsi Wągłczew i szereg innych cennych eksponatów. Dalsze sale działów historycznego, etnograficznego i geologicznego pomieszczą eksponaty, charakterystyczne dla przeszłości Ziemi Sieradzkiej. Zasadniczym momentem ekspozycji historycznej będzie uwypuklenie przebiegu walki klasowej, toczonej przed wiekami i na wsi sieradzkiej.

Dziennik Łódzki 1960 nr 113

Pożary
w woj. łódzkim.
Wczoraj, w woj. łódzkim wybuchło 7 pożarów, z tego 3 wywołały dzieci, bawiące się zapałkami. W miejscowości Włocin, pow. Sieradz, dzieci spaliły 2 budynki mieszkalne, 2 obory, 3 stodoły, straty wynoszą ok. 200 tys. złotych.

Dziennik Łódzki 1975 nr 117

Godz. 8.50 kolonia Włocin pow. Sieradz. Na skutek pożaru w gospodarstwie Rocha L. spalił się budynek mieszkalny. Straty 50 tys. zł. przyczyny w toku ustalania.
Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza