-->

środa, 24 kwietnia 2013

Wyrębiniec

Słownik Geograficzny:
Wyrębienice,   przyl. dóbr Jasionna, w pow. sieradzkim.

Spis 1925:
Wyrębieniec, wś, pow. sieradzki, gm. Gruszczyce. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 2. Ludność ogółem: 22. Mężczyzn 10, kobiet 12. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 22. Podało narodowość: polską 22.

Wyrębiniec, obecnie część wsi Jasionna w gminie Błaszki.


 
Mapa Reymann'a

Wyrębiniec (Wyrębski) 1839 r.


 
1992 r.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1847 nr 213

( N. D. 4783) Sąd Policyi Prostej Okręgu Sieradzkiego.
W dniu 4 (16) r. b. w Gminie Klonowa na pustkowie Wyrębskie Okręgu tutejszym zmarł nagle człowiek żebractwem trudniący się z imienia nazwiska ani miejsca zamieszkania niewiadomy, wieku około lat 65. mieć mogący, wzrostu miernego, włosów ciemnych, okryty był szczątkami sukmany szarej spodnie i koszula z grubego płótna dość zniszczone, czapka sukienna z siwym barankiem, wzywa zatem każdego o jego pochodzeniu wiadomość mieć mogącego aby takową Sądowi Poprawczemu Wydziału Kaliskiego udzielić raczył.
Sieradz. D. 10 (22) Lipca 1847 roku.
Kleszczyński, za Podsędka.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
VII. Obszar gminy wiejskiej Gruszczyce dzieli się na gromady:
13. Sudoły, obejmującą: wieś Sudoły, kolonję Sudoły-Jakusy, kolonję Sudoły-Jarosłaj, wieś Wyrębiniec.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza