-->

piątek, 26 kwietnia 2013

Wolnica Grabowska

Czajkowski 1783-84 r.
Wolnica Grabowska, parafia burzenin, dekanat warcki, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat sieradzki, własność: Rychłowski.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Wolnica grabowska, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Sieradzki, parafia Burzenin, własność prywatna. Ilość domów 18, ludność 157, odległość od miasta obwodowego 2.

Słownik Geograficzny:  
Wolnica Grabowska,  kol., pow. sieradzki, gm. Majaczewice, par. Burzenin, par. ew. Wieluń, o 17 w. od Sieradza. Kolonia ta powstała na gruntach odprzedanych od dóbr Grabówka. Ma 26 dm., 340 mk. ewang., 9 izr., 240 mr. roli, 52 mr. łąk. W r. 1827 było 18 dm., 157 mk.

Spis 1925:
Wolnica Grabowska, kol., pow. sieradzki, gm. Majaczewice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 44. Ludność ogółem: 265. Mężczyzn 133, kobiet 132. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 23, ewangelickiego 226, mojżeszowego 16. Podało narodowość: polską 54, niemiecką 195, żydowską 16.

Wikipedia:
Wolnica Grabowska-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Burzenin. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego. W skład sołectwa wchodzi także Wola Szczawieńska. We wsi istnieje żwirownia. Przed II wojną światową zamieszkiwała tu liczna grupa osadników niemieckich. Mieli własną szkołę i kaplicę ewangelicką. Pozostałością po nich jest niewielki, poważnie zniszczony cmentarz.

1992 r. 

Dziennik Urzędowy Województwa Kaliskiego 1831 nr 6

REJENT KANCELLARYI ZIEMIAŃSKIEY WOJEWÓDZTWA KALISKIEGO.
Po zmarłym Marcinie Kąsinowskim w dniu 22 Kwietnia 1829 r. otworzonem iest postępowanie spadkowe, o którem donosząc podpisany Rejent, zawiadomia: iż do przeniesienia na imie czyie wypadnie, tytułu własności summy 6,000 złp. z prowizyą na dobrach Grabówka z przyległością Wolnica w powiecie Sieradzkim położo­nych, w dziale IV. pod Nr. 4 dla zmarłego spadkodawcy hypotecznie zabezpieczoney, termin sześciomiesięczny, na dzień 25 Kwietnia 1831 r. w Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego, wyznaczonym został.
Kalisz dnia 25 Stycznia 1831 r.
Franciszek Nowosielski.

Kurjer Warszawski 1872 nr 141

Dnia 17-go i 18 go maja burza z gradem zniszczyła zasiewy w kilku wsiach powiatu Sieradzkiego:
Biadaczewie, Wolnicy Grabowskiej, Szczawnie, Tworkowiźnie i Rakowicach, zrządziwszy szkód na summę przeszło 7,500 rubli.  

Kaliszanin 1886 nr. 57

Na kolonji Wolnica-Grabowska, w powiecie sieradzkim, spaliła się stodoła, ubezpieczona na 200 rs.

Tydzień Piotrkowski 1888 nr. 36


 Dziennik Łódzki 1889 nr. 49 

Piotrków. Z sądów-Regent pod sądem. Dnia 15 października 1885 r. regent przy kancelaryi sędziego pokoju w Łasku, zamieszkały w Widawie Franciszek Szebeko zrobił akt sprzedaży osady włościańskiej we wsi Wolnica Grabowska, pozostałej po śmierci Daniela Ketnera. We wspomnianym akcie regent Szebeko napisał, że do aktu stawiły się miedzy innymi spadkobiercami Daniela Ketnera „osobiście mu znane" Elżbieta Lange i Krystyna Guze w asystencji swych mężów. Tymczasem okazało się, że zamiast Elżbiety Lange, Krystyny Guze i mężów ich stawili się do aktu Beata Przygoda, Zuzanna Pogoda, Wojciech Pogoda i August Lange, spadkobierczynie zaś Ketnera Krystyna Guze i Elżbieta Lange stale mieszkają w guberni wołyńskiej. Na zasadzie powyższych danych izba sądowa warszawska oddała pod sąd regenta Szebekę. Regent Szebeka tłómaczył się tem, że do aktu stawiło się, kilkunastu spadkobierców Ketnera, z których znał tylko sołtysa Lange, który upewnił go o tożsamości osób. Oprócz sołtysa Langego, zaświadczył tożsamość osób znany regentowi osobiście faktor Bergman, który właściwie był główną sprężyną i twórcą tego aktu. Sąd nie uwzględnił obrony Szebeki i skazał go na usunięcie od obowiązków z pozbawieniem raz na zawsze prawa zajmowania posady rejenta, Bergman i sołtys Lange skazani zostali do rot aresztanckich na rok jeden.

Gazeta Kaliska 1893 nr. 45

D. 21 w kol. Wolnica Grabowska, tymże pow. zmarł nagle 61 letni Fryderyk Dabitz.

Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 56

Sąd pokoju w Brzezinach, pow. Kaliskiego, na zasadzie art. 846 i 847 K K., poszukuje Jana-Fryderyka Guze, mieszkańca wsi Wolica Grabowska, gm. Majaczewice, ostatnio zamieszkałego we wsi Żadowice, gm. Żydów, oskarżonego z art. 581 K. K.
Rysopis poszukiwanego: lat 33, wzrostu średniego, włosy ciemno-blond, oczy niebieskie.
Każdy, komu jest wiadome miejsce pobytu poszukiwanego, winien wskazać je sądowi.   

 Ziemia Sieradzka 1926 grudzień

Dn. 29. X. r. b. o godz. 17 m. 40 we wsi Wolnica Grabowska, gm Majaczewice, spłonęły zabudowania gospodarza Karola Giza, a mianowicie: dom i stodoła z przybudówkami i zbożem oraz obora. Straty wynoszą 7,300 zł. Przyczyna pożaru nieostrożne obchodzenie się z ogniem.

Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 21a

Wpisy do rejestru handlowego.
Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu, wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
dnia 7 listopada 1929 roku
11124. „Edward Franc", sklep kolonjalno - spożywczy ze sprzedażą wyrobów tytoniowych w Wolnicy - Grabowskiej, gminy Majaczewice, po­wiatu sieradzkiego. Istnieje od 1929 roku. Właśc. Edward Franc, zamiesz­kały w Wolnicy - Grabowskiej.


Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 5a

Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:


dnia 6 listopada 1930 roku
11878. „August Pogoda", pośrednik przy sprzedaży maszyn do szy­cia w Wolnicy - Grabowskiej, gminy Majaczewice, powiatu sieradzkiego. Właśc. August Pogoda, zam. w Wolnicy - Grabowskiej.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
X. Obszar gminy wiejskiej Majaczewice dzieli się na gromady:
20. Wolnica - Grabowska, obejmującą: wieś Biadaczew, wieś Wolnica-Grabowska.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Dziennik Łódzki 1971 nr 211

Kronika wypadków

Wczoraj w Wolnicy Grabowskiej (pow. Sieradz) spłonęły zabudowania w gospodarstwach E. Klimczaka i M. Mikołajczyka — budynek mieszkalny stodoła oraz sterta słomy. Pożar, który powstał od iskry — spowodował straty ok. 40 tys. zł.

Na Sieradzkich Szlakach 2007/1


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza