-->

sobota, 27 kwietnia 2013

Witów

Słownik Geograficzny:  
Witów,  kol., pow. łęczycki, gm. i par. Dalików, odl. od Łęczycy 22 w., ma 5 dm., 37 mk.

Spis 1925:
Witów, wś, pow. łęczycki, gm. Dalików. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 5. Ludność ogółem: 39. Mężczyzn 19, kobiet 20. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 20, ewangelickiego 19. Podało narodowość: polską 27, niemiecką 12.

Wikipedia:
Witów-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Dalików. Miejscowość wchodzi w skład sołectwa Bardzynin. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Gazeta Kaliska 1904 nr 294

Podpalenia. Na folwarku Witów, pow. łęczyckiego, spaliły się, ze śladami podpalenia, murowany i drewniany dom mieszkalny, trzy obory i inne gospodarskie budynki, należące do obywatela ziemskiego p. Stanisława Tarnowskiego, ubezpieczone na 1700 rb. Straty w nieruchomościach i ruchomościach wynoszą 8000 rubli.

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 32

Dyrekcja Główna Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w War­szawie, na zasadzie artykułów 218 i 219 ustawy Towarzystwa za­wiadamia.
I. Okrąg Kaliski
29. Wierzyciela hipotecznego dóbr Witów, powiatu łęczyckiego, a mianowicie: Hersza Szeps;


Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 31

Dyrekcja Główna Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w War­szawie, na zasadzie art. 218 i 219 Ustawy Towarzystwa zawiadamia:
I. Okrąg Kaliski.
21. Wierzyciela hipotecznego dóbr Folwark Witów, powiatu łę­czyckiego, a mianowicie: Michała Wodzińskiego;
Warunki licytacyjne dołączone zostały do odnośnych ksiąg hipo­tecznych i mogą być przejrzane w odpowiednich kancelarjach hipotecz­nych lub też w biurze Dyrekcji Głównej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie.
Wadjum licytacyjne winno być złożone w gotowiźnie lub w listach zastawnych Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, licząc po cenie ozna­czonej przez Dyrekcję Główną — wraz z bieżącemi kuponami, oraz z upoważnieniem do sprzedaży rzeczonych listów zastawnych.
W razie niedojścia do skutku sprzedaży dla braku licytantów, dru­ga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbędzie się bez dal­szych nowych zawiadomień, w terminie, jaki Dyrekcja Główna oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi.
W razie niedojścia do skutku drugiej sprzedaży z powodu braku licytantów — dobra te, na zasadzie art. 234 ustawy przechodzą na wła­sność Towarzystwa.

Gdyby w dniu do licytacji wyznaczonym przypadło święto kościel­ne, lub gdyby w dniu tym czynności w sądzie były zawieszone, sprzedaż odbędzie się w dniu następnym w kancelarji tego samego notarjusza.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 18 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/9/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Łęczyckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23 III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
II. Obszar gminy wiejskiej Dalików dzieli się na gromady:
1. Bardzynin, obejmującą: wieś Bardzynin, kol. Bardzynin, wieś Włodzimierzów, wieś Ostrów, wieś Emiljanów, wieś Witów, wieś Karolinów.
 § 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łęczyckiemu.

§ 3.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.

Obwieszczenia Publiczne 1933 nr 39

DYREKCJA GŁÓWNA TOWARZYSTWA KREDYTOWEGO ZIEMSKIEGO W WARSZAWIE
na zasadzie artykułów 218 i 219 Ustawy Towarzystwa zawiadamia.
OKRĄG ŁÓDŹ
29. Wierzyciela hipotecznego dóbr Folwark WITÓW, powiatu łęczyckiego, a miano­wicie: Michała Wodzińskiego.

Obwieszczenia Publiczne 1934 nr 39

DYREKCJA GŁÓWNA TOWARZYSTWA ZIEMSKIEGO W WARSZAWIE
na zasadzie artykułów 218 i 219 Ustawy Towarzystwa zawiadamia właścicieli i wie­rzycieli hipotecznych dóbr następujących:
OKRĄG ŁÓDŹ.
67. FOLWARK WITÓW, powiatu łęczyckiego: Spółkę pod firmą „Francuska Spółka Akcyjna Towarzystwo Bezimienne Kopalń Węgla „Czeladź" Societe Anonyme des Mines de Czeladź".

 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza