-->

sobota, 27 kwietnia 2013

Władysławów

Słownik Geograficzny:  
Władysławów,  kol., pow. łęczycki, gm. i par. Dalików, odl. od Łęczycy 15 w., ma 7 dm., 54 mk., 98 mr. Wchodziła w skład dóbr Dalików.

Spis 1925:
Władysławów, wś, pow. łęczycki, gm. Dalików. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 8. Ludność ogółem: 50. Mężczyzn 29, kobiet 21. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 37, ewangelickiego 13. Podało narodowość: polską 50.

Wikipedia:
Władysławów-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Dalików. Miejscowość wchodzi w skład sołectwa Krzemieniew. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Kurjer Warszawski 1872 nr 151


Dnia 8 go czerwca we wsi Dalikowie, powiecie łęczyckim, burza z gradem wywróciła dom miesakal i stodołę zniszczywszy przytem zasiewy. Straty wynoszą około 7,500 rubli; włościanie sąsiednich wsi Krzymieniewa, Władysławowa i Złotnika, ponieśli w zasiewach strat na summę przeszło 4,000 rubli.  

Dziennik Warszawski 1872 nr 196

DZIAŁ WEWNĘTRZNY
Wiadomości krajowe.
I teraz także, tak samo jak w maju, oprócz pożarów, srożyły się burze i gradobicia, które były tym razem o wiele dotkliwsze, albowiem zboża, owoce i ogrodowizny były już na dojrzewaniu, tak, iż szkody zrządzone w polach nie dawały się naprawić. Gradobicie w czerwcu ominęło dwie tylko gubernje, warszawską i kielecką, lecz w pozostałych ośmiu gubernjach zarządziły wszędzie wielkie spustoszenia. A mianowicie: grad wytłukł w polu zboża ozime i jare: 27 maja, w gubernji kaliszskiej, w pow. łęczyckim, w majątku p. Wardeńskiego na 6,000 rs.; we wsiach Dalikowo, Krzemieniewo, Władysławowo i Złotniki


Gazeta Kaliska 1907 nr 182

We wsi Władysławowie, w pow. łęczyckim, spłonęły wskutek podpalenia: dom mieszkalny, i chlewy Stanisława Stańczyka, ubezpieczone na 369 rb., straty wynoszą około 180 rb.

Gazeta Łódzka 1917 nr. 167

W nocy z 19 na 20 maja r. b. wieśniakowi Szczepanowi Krzyżaniak z Władysławowa gm. Dalików, skradziono z zamkniętej stajni 2 konie: 1) dwuletnią gniadą klacz bez specjalnych znaków, 2) dwunastoletnią karą klacz, z białym piętnem na szyi. Ostrzega się przed kupnem. Dane rzeczowe nadsyłać należy do wydz, krym. kom. III do aktów Nr. 3198/17 B.

Echo Łódzkie 1928 grudzień

Pożar pod Łęczycą. Spłonęła gospodarka wiejska. Łódź, 5 grudnia. — Ubiegłej nocy w zagrodzie Franciszka Mirawskiego, mieszkańca wsi Władysławów, gminy Dulików, w powiecie łęczyckim wybuchł groźny pożar. Przybiegłym na ratunek sąsiadom Mirowskiego udało się jedynie zabezpieczyć od ognia dom mieszkalny. Stodoła i obora spłonęły doszczętnie. Ogień, jak ustaliło przeprowadzone dochodzenie wybuchł z niewyjaśnionych przyczyn w stodole skąd następnie przeniósł sie na sąsiadujący budynek mieszczący stajnie i oborę. Inwentarz żywy zdołano uratować. Wypadku z ludźmi nie było. Dochodzenie w celu ustalenia przyczyny pożaru prowadzi policja.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 44

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu I sekcja, obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
4) Karolu i Florentynie małż. Kossert, właścicielach osady młynar­skiej Władysławów, pow. łęczyckiego;

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dz. 19 grudnia 1931 r. W powyższym terminie osoby zaintereso­wane winny zgłosić swoje prawa w wydziale hipotecznym w Kaliszu, pod skutkami prekluzji.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 18 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/9/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Łęczyckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23 III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
II. Obszar gminy wiejskiej Dalików dzieli się na gromady:
4. Dąbrówka - Woźnicka, obejmującą: wieś Dąbrówka-Woźnicka, kol. Antoniew- Lubocha, wieś Władysław, wieś Lubocha, b. folw. Lubocha.
§ 2.

Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łęczyckiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 22

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 31 października 1933 r. L. SA. II. 12/9/33
o sprostowaniu błędów, powstałych przy ogłoszeniu w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim Nr. 18 z dnia 1. IX. 1933 r. poz. 228, str. 441 rozporządzenia Wojewody Łódzkiego z dnia 18. VIII. 1933 r. L. SA. II. 12/9/33 o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łęczyckiego na gromady.
Na podstawie § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1928 r. w sprawie dzienników wojewódzkich (Dz. U. R. P. Nr. 72, poz. 648) zarządzam co następuje:
Rozporządzenie Wojewody Łódzkiego z dnia 18. VIII. 1933 r. L. SA. II. 12/9/33 o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łęczyckiego na gromady (Łódzki Dziennik Wojewódzki Nr. 18 z dnia 1. X. 1933 r. poz. 228, str. 441) ulega następującym zmianom:
1) w § 1 p. II. w gromadzie Dąbrówka Woźnicka, oznaczonej liczbą 4, zamiast „wieś Władysław", winno być „wieś Władysławów";
(—) Hauke-Nowak

Wojewoda.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza