-->

sobota, 27 kwietnia 2013

Włodzimierzów

Słownik Geograficzny:  
Włodzimierzów,  kol., pow. łęczycki, gm. i par. Dalików, odl. od Łęczycy 18 w., ma 4 dm., 53 mk.

Spis 1925:
Włodzimierzów, wś, pow. łęczycki, gm. Dalików. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 6. Ludność ogółem: 29. Mężczyzn 15, kobiet 14. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 15, ewangelickiego 14. Podało narodowość: polską 15, niemiecką 14.

Wikipedia:
Włodzimierzów-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Dalików. Miejscowość wchodzi w skład sołectwa Bardzynin. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

Dziennik Warszawski 1866 nr 139

(N. D. 3732). Wyrokiem Trybunału Cywilnego Gubernji Warszawskiej w Warszawie d. 13 (25) Stycznia 1866 r. między Kwirynem Cholewińskim urzędnikiem pod Nr. 758, Leonem Cholewińskim Aplikantem Sądowym pod Nr. 634 В., Stanisławem Cholewińskim urzędnikiem pod Nr. 758 w Warszawie zamieszkałymi i Teklą z Cholewińskich Krzymuską w asystencji i za upoważnieniem męża swego Hipolita Krzymuskiego urzędnika działającą, czyli obojgiem małżonkami Krzymuskiemi w mieście Przedczu Okręgu Kowalskim Gubernji Warszawskiej zamieszkałymi, oraz Julją z Cholewińskich Rokossowską w asystencji i za upoważnieniem męża swego Piotra Rokossowskiego obywatela działającą, czyli obojgiem małżonkami Rokossowskimi w dobrach Torzewie Okręgu Włocławskim Gubernji Warszawskiej zamieszkałymi przez Teodora Łąckiego Adwokata stawającymi z jednej
A
Marją z Obrębskich po Janie Nepomucenie Cholewińskim pozostałą wdową w imieniu własnem oraz jako matką i główną opiekunką nieletnich Sabiny i Rajmunda Cholewińskich we wsi Wyrąbki Okręgu Zgierskim Gubernji Warszawskiej zamieszkałą, pozwaną przez Wyrzykowskiego Patrona stawającą z drugiej strony zapadłym, nakazany został dział majątku ruchomego i nieruchomego po Janie Nepomucenie Cholewińskim, opinją biegłych względem dogodnego podzielenia w naturze dóbr Wyrąbki w Okręgu Zgierskim Gubernji Warszawskiej położonych, w razie przeciwnym oszacowanie onych i sprzedaż przez publiczną licytacją postanowiona do dania opinji i oszacowania biegli mianowani do odebrania zaś od nich przysięgi, Podsędek Sądu Okręgu Zgierskiego delegowany do odbycia sprzedaży i kierowania czynnościami działowemi Józef Brzeziński Asesor został delegowanym.
Mianowani biegli po wykonanej przysiędze zjechali na grunt dóbr Wyrąbki i udzielili opinją, iż takowe dogodnie w naturze podzielić się nie da, a następnie dopełnili oszacowania i wartość onych na rs. 9,312 kop. 51 1/2 ustanowili.
Następnie Trybunał Cywilny tutejszy wyrokiem daty 4 (16) Kwietnia 1866 r. zapadłym, powyższe dzieło biegłych zatwierdził.
Dobra Wyrąbki położone są w Okręgu Zgierskim Powiecie Łęczyckim Gubernji Warszawskiej Gminie Wozinki, Parafji Dalików i składa się z następujących zabudowań: dworu mieszkalnego z kamieni i cegły palonej na wapno, dach gontami kryty, domu mieszkalnego, czworaków dla służących dworskich w dobrym stanie, chlewów z balików w słupy dach gontami kryty, obory z stajnią i wozownią, kloaki w ryglówkę, stodoły o 2-ch klepiskach, obory murowanej z kamieni i cegły palonej na glinę, celbudy dla stróża nocnego deskami szalowanej, karczmy dworskiej z kuźnią z kamieni polnych na glinę murowanej.
Gruntu ornego na całej powierzchni folwarku Wyrąbki wraz z ogrodami warzywnemi, z drzewami owocowemi pod zabudowaniami z podwórzem, w rowach i drogach wynosi morgów 193 prętów 37 dla włościan zaś odjęto mórg 48, pozostało reszty mórg 145 prętów kwadrotych 37.
Koloniści kolonii Włodzimierzowa do dóbr Wyrąbki należącej posiadają gruntu mórg 67, koloniści kolonji Huta Bardzymińska gruntu mórg 127 osadnikom wsi Piotrowa odseparowano z gruntów folwarcznych Wyrąbki mórg 48, razem mórg 242.
Za te grunta wedle podanej likwidacji do komisji włościańskiej należy wynagrodzenie. O bliższych szczegółach pod każdym względem powziąść można wiadomość tak z taksy biegłych u Teodora Łąckiego Adwokata w Warszawie pod Nr. 1775 przy ulicy Śto-Jerskiej zamieszkałego oraz w Kancelarji Pisarza Trybunału Wydziału II. W. Marczewskiego w Warszawie pod Nr. 549 przy ulicy Długiej znajdującej się tudzież na gruncie pomienionych dóbr Wyrąbki.
Po złożeniu warunków licytacyjnych pierwsza publikacja takowych odbyła się w dniu 22 Kwietnia (4 Maja) 1866 r. o godzinie 9 3 /4 rano, po odbyciu której termin do drugiej publikacji zbioru objaśnień i warunków sprzedaży a zarazem przygotowawczego przysądzenia dóbr Wyrąbki wyznaczony został na d. 7 (19) Czerwca 1866 r. godzinę 10 rano, po odbyciu którego, termin do ostatecznej sprzedaży dóbr Wyrąbki w Okręgu Zgierskim położonych, wyznaczony został na dzień 28 Czerwca (10 Lipca) 1866 r. godzinę 5-tą po południu, który się odbędzie w miejscu zwykłych posiedzeń Trybunału Cywilnego Gubernji Warszawskiej w Warszawie w Wydziale II. pod N. 549 przed W. Józefem Brzezińskim Asesorom delegowanym.
Licytacja rozpocznie się od sumy rs. 6,512 kop. 51 1/2 jako szacunku przez biegłych przysięgłych za grunta dworskie dóbr Wyrąbki wynalezionego.
Teodor Łącki, Adwokat.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 18 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/9/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Łęczyckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23 III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
II. Obszar gminy wiejskiej Dalików dzieli się na gromady:
1. Bardzynin, obejmującą: wieś Bardzynin, kol. Bardzynin, wieś Włodzimierzów, wieś Ostrów, wieś Emiljanów, wieś Witów, wieś Karolinów.

 § 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łęczyckiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza