-->

sobota, 27 kwietnia 2013

Symonia

Zajączkowski:
Simonia -pow. poddębicki
1) 1391 PKŁ II, 3967: Semune - Dobko Risonowicz de S. 2) 1392 PKŁ II, 4313: Szemuna - Dobko de S. 3) 1393 PKŁ II, 4657, 4777: Semuna, Szemuna - Andreas de S., Clemens de S. 4) 1394 PKŁ II, 4837, 4926, 4938: Semuna - Andanczon de S., Dobek cum Clemente de S., domina Przechna de S. relicta Andanczoni. 5) 1398 PKŁ I, 5570: Semuna - Dobko de S. 6) 1399 PKŁ I, 6187; II, 6076: Szemunya, Szemuniia - Clemens de S., Dobco de S.
7) XVI w. Ł. II, 369: Szemonya swynocha, Szemonya mediocris - villa, par. Domaniew, dek. szczawiński, arch. łęczycki. 8) 1576 P. 124: Siemunia Sviniocha, Siemunia Lipowa - wł. szl., par. jw., pow. i woj. łęczyckie. 9) XIX w. SG X, 556: Siemonia - folw. i os., par. jw., gm. Dalików, pow. jw. 

Taryfa Podymnego 1775 r.
Szymonia Lipowa, wieś, woj. łęczyckie, powiat łęczycki, własność szlachecka, 2 dymów.

Taryfa Podymnego 1775 r.
Większa Szymonia, wieś, woj. łęczyckie, powiat łęczycki, własność szlachecka, 3 dymów.

Słownik Geograficzny:  
Siemonia,  Simonia, Siemona, Siemonka, w XVI w. Syemunya, Szyemonya mediocris i S. swinocha, fol. i os., pow. łęczycki, gm. Dalików, par. Domaniew, odl. 16 w. od Łęczycy. Fol. ma 4 dm., 32 mk., osada 1 dm., 4 mk. W 1827 r. 9 dm., 91 mk. Fol. S. al. Siemonka rozl. mr. 183: gr. or. i ogr. mr. 161, łąk mr. 15, nieuż. mr. 7; bud. drewn. 9. Na początku XVI w. były tu wyłącznie folwarczne łany, dające dziesięcinę pleb. w Domaniewie (Łaski, L. B., II, 253, 369). Według reg. pob. pow. łęczyckiego z r. 1576 we wsi S. Swiniocha, w części Jakuba Siemuniskiego Guzka 1 łanu, 1 zagr., Jan Siemuniski Czopek 1 ćwierci, Stan. i Piotr Siemunińscy 1 ćwierć. W części S. Lipowa Andrzej Siemuński l1 ćwierci, Stan. Siemuński Czopkowicz 1 łanu, dwóch Siemuńskich po 1 łanu (Pawiński, Wielkop., II, 124).

Spis 1925:
Simonia, kol., pow. łęczycki, gm. Dalików. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 6. Ludność ogółem: 50. Mężczyzn 27, kobiet 23. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 1, ewangelickiego 49. Podało narodowość: polską 30, niemiecką 20.

Wikipedia:
Symonia-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Dalików. Miejscowość wchodzi w skład sołectwa Bardzynin. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1965 r.

Akta metrykalne (Parafia Dalików) 1727 

Dnia 22 maja.
Ja jak wyżej ochrzciłem imieniem Antoni, syna Urodzonego Adama Magnuskiego i Agnieszki, prawowitych małżonków ze wsi Simonia. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Adam Nagórski ze wsi Lubocha i Katarzyna Jaszczorowska z Simonii.

Akta metrykalne (Parafia Dalików) 1727

28 maja
Ja jak wyżej, ochrzciłem córkę Urodzonego Pana Zwiastowskiego to jest Petronelę Alberta Zwiastowskiego i Katarzyny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Michał Sw?czyński z Dalikowa i Konstancja Osieńska ze wsi Simonia.

Akta metrykalne (Parafia Dalików) 1801 

Huta Bardzińska
Roku Pańskiego tysięcznego osiemsetnego pierwszego, dnia pierwszego czerwca. Ja Urban Szpakiewicz, poprzedziwszy wszystkimi trzema zapowiedziami wobec zgromadzonego ludu i Boga, nie znajdując żadnych kanonicznych przeszkód, prawowity związek małżeński Szlachetnych Majchra Trzcińskiego kawalera lat dwadzieścia trzy z Huty z Panią Franciszką Ossowska panną lat dwadzieścia sześć z Huty, parafian miejscowych w obliczu kościoła błogosławiłem w obecności świadków Urodzonych Tomasza Ossowskiego z Huty i Franciszka Chmielińskiego z [Simonia] i innych wiarygodnych.

Powszechny Dziennik Krajowy 1830 nr 261

Z powodu nastąpioney w dniu 21 maia 1828 roku śmierci Arona Lewin, wierzyciela kapitału złp. 5000 na dobrach Siemonia z przyległościami, w powiecie Zgierskim woiewództwie Mazowieckiem położonych, w dziale IV pod nr: 5 zabezpieczonego, otworzył się spadek, przeto dla wszystkich interessentów do stawienia termin półroczny na dzień 28 kwietnia 1831 roku o godzinie 3 z południa w kancelaryi hypoteczney woiewództwa Mazowieckiego celem przepisania tytułu wyznacza się. w Warszawie d. 14 września 1830 r. Rudnicki Reient.

Powszechny Dziennik Krajowy 1830 nr 350

Zpowodu nastąpioney w dniu 21 maia 1828 r. śmierci Arona Lewin wierzyciela kapitału zp. 5000 na dobrach Siemonia z przyłegłościami w powiecie Zgierskim woiewództwie Mazowieckiem położonych, w dziale IV pod nr. 5 zabezpieczonego, otworzył się spadek, przeto dla wszystkich interessentów do stawienia termin półroczny na d. 28 kwietnia r. 1831 o godz. 3 z południa w kancellaryi hipoteczney woiewództwa Mazowieckiego celem przepisanja tytułu wyznacza się. w Warszawie d. 14 września 1830 r. Rudnicki Reient.

Dziennik Powszechny 1831 nr 329

Sąd Poprawczy Wydziału Łęczyckiego. Walenty Maiewski o kradzież mocno podeyrzany, będąc aresztowany przez wóyta gminy Bardzinin zbiegł i niewiadomy iest z pobytu, zatem wzywa się władze nad bezpieczeństwem publicznem czuwaiące, aby na tego ścisłą uwagę zwróciły, i wrazie dostrzeżenia uiąć i pod ścisłą strażą do Sądu naszego odstawić raczyły. Walenty Maiewski propinator z wsi Siemonka zwaney, ma lat około 40, twarzy iest gładkiey cokolwiek ściągłey, oczów dużych siwych włosów iasno-bląd, czoła wysokiego, na przodzie głowy łysy, faworytów rudych , wzrostu średniego, w czasie ucieczki ubrany był w szaraczkowy sórdut z potrzebami, kamizelkę kolorową, spodnie szaraczkowe, i czapkę z siwem barankiem. W Łęczycy dnia 14 Listopada 1831 r. Skwarski.

Dziennik Powszechny 1833 nr 119

Z powodu nastąpioney w dniu 12 Października 1831 r. śmierci Kazimierza Swieykowskiego, właściciela dobr Siemonia i Siemonka w Powiecie Zgierskim położonych, otworzył się spadek, i celem uregulowania tytułu ich własności, wyznacza się termin 6cio-miesięczny na dzień 6 Listopada 1833 r. o godzinie 3 z południa w Kancellaryi hypoteczney Woiewództwa Mazowieckiego. w Warszawie d. 22 Kwietnia 1833 r. Tomasz Rudnicki R.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1852 nr 211

(N. D . 4149) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Ogłaszając wiadomość o otwartych spadkach:
2 . Po Walentym Daneckim właścicielu dóbr Siemonia i Siemonka w Okręgu Zgierskim położonych oraz wierzycielu summ złp. 4000. złp. 8550 i zł. 9450 na dobrach Jasionka lit A w dziale IV. pod N. 7, 10, i 11, niemniej tychże summ jako to: zł. 8550 i 3450* w tymże dziale pod N. 9 i 10 na dobrach Bardzinin obudwóch w Okręgu Zgierskim położonych razem złp. 22000 czyli rs. 3300 wynoszących, do których przywiązane jest prawo zastawy współwłasności dóbr Jasionka lit. A i Bardzinin wyżej wymienionych w dziale III. zapisane wyznaczam do regulacyi tych spadków termin na d. 30 Marca 1853 r. w Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Warszawie pod prekluzyą niestawających.
Warszawa dnia 11 (23) Września1852 r.
Gajewski.

*nieczytelne

Dziennik Warszawski 1866 nr 32

(N. D. 884) Rejent Kancelarji Ziemiańskiej Gubernji Warszawskiej w Warszawie.
Po zaszłej śmierci, w dniu 22 Stycznia 1857 r. Władysława Bulińskiego, wierzyciela sumy rsr. 948 kop. 75 subintabulowanej, na kapitale rsr. 2,700, na dobrach Siemonia w Okręgu Zgierskim Gubernji Warszawskiej leżących, pod Nr. 14 zabezpieczonym, do której przywiązany jest warunek w Dziale III pod Nr. 8 objawiony, toczy się postępowanie spadkowe, do ukończenia którego, termin na dzień 2 (14) Maja 1866 r. w Kancelarji Hypotecznej oznaczony został.
Warszawa d. 21 Paźdz. (2 Listop.) 1865 r.
Teofil Brzozowski.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 18 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/9/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Łęczyckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23 III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
II. Obszar gminy wiejskiej Dalików dzieli się na gromady:
9. Huta-Bardzyńska, obejmującą: wieś Huta-Bardzyńska, wieś Eufemja, kol. Simonja, wieś Jasionka, folw. Jasionka, w. Kossobudy, w. Skórka, w. Marysławów. § 2.

Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łęczyckiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza