-->

sobota, 27 kwietnia 2013

Wilczków

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Wilczków, województwo Kaliskie, obwód Kaliski, powiat Wartski, parafia Jeziersko, własność prywatna. Ilość domów 26, ludność 176, odległość od miasta obwodowego 4.

Słownik Geograficzny:  
Wilczków,  wś i folw., pow. turecki, gm. Ostrów Warcki, par. Głuchów, odl. 23 w. od Turka. Wś ma wraz z Klonowem 23 dm., 382 mk.; folw. 2 dm., 129 mk.; os. karcz. 1 dm., 3 mk. Na folwarku gorzelnia z dziennym zacierem 120 kartofli; wiatrak. W 1827 r. było 26 dm., 176 mk., par. Jeziorsko. W r. 1885 folw. W. rozl. mr. 936; gr. orn. i ogr. mr. 536, łąk mr. 106, pastw. mr. 124, lasu mr. 90, nieuż. mr. 80; bud. mur. 14, z drew. 9; płodozm. 8 i 10-pol.; las nieurządzony. Wś W. os. 56, mr. 309. Na początku XVI w. wś ta należała do par. Miłkowice. Kmiecie dawali plebanowi tylko meszne, po 3 korce żyta i tyleż owsa, zaś maldraty z dziesięciną folwarczną pobierały kościoły w Jeziorsku i Goszczonowie. Pleban w Jeziorsku pobierał z jednego pola (od strony Głuchowa) od kmieci z każdego łanu, jednego roku z ozimych zbóż po 6 korcy żyta i 6 pszenicy, drugiego z jarych po 6 korcy owsa a z pustych dziesięcinę snopową. Dwa drugie pola dawały maldraty i dziesięcinę do Goszczonowa (Łaski, L. B., I, 406, 409). Według reg. pob. pow. sieradzkiego z r. 1534 wś W., w par. Miłkowice, miała 11 łan. (Pawiński, Wielkop., II, 225)

Spis 1925:
Wilczków, wś i folw., pow. turecki, gm. Ostrów Warcki. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 46, folw. 5, inne zamieszkałe folw. 1. Ludność ogółem: wś 316, folw. 167. Mężczyzn wś 157, folw. 65, kobiet wś 159, folw. 102. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 316, folw. 67. Podało narodowość: polską wś 316, folw. 167.

Wikipedia:
Wilczków-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Goszczanów. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
WILCZKÓW par. Miłkowice, Głuchów, Jeziorsko, p. sieradzki, W 1783 roku własność Gałczyńskich i Pstrokońskich. Wincenty Pstrokoński w 1847 r. sprzedał Wilczków, Ostrów, Jeziorsko Wilhelmowi Nenckiemu. W 1885 r. f-k miał 936 mg. W 1912 r. wieś i folwark, własność uwłaszczonych włościan i Ludwika Temlera. (Trzaskowski 1849 k.337, SGKP t.13, s.457, PGkal.)

1992 r.

Akta metrykalne (Parafia Jeziorsko) 1818


 Akt 2.
14.07.1818
08.07.1818 umarł w Ostrowie pod nr 1 Wielmożny Ksawery Poraj Pstrokoński, lat 68, sędzia Pokoju pow. wartskiego, dziedzic Ostrowa, syn ś.p. Wielmożnego Franciszka Pstrokońskiego i Agnieszki z Nieniewskich, dziedziców Wilczkowa, mąż pozostałej Wielmożnej Franciszki z Mlickich.
Świadkowie: Urodzony Józef Pstrokoński, lat 33, posesor wsi Wilczków, syn zmarłego i Urodzony Wincenty Pstrokoński, lat 30, syn zmarłego

Akta metrykalne (Parafia Jeziorsko) 1819


 Akt 59.
19.01.1819
Agnieszka Wyszyńska ur. 18.01.1819
Ojciec: Urodzony Stanisław Wyszyński, służący w Ostrowie, lat 45
Matka: Julianna Pantczykówna, lat 31
Świadek: Wielmożny Józef Pstrokoński, lat 33, posesor Wilczkowa

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1846 nr 95

OBWIESZCZENIA SPADKOWE.
(Ν. D. 2247) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Postępowania spadkowe toczą się po osobach zmarłych jako to:
1. Po Katarzynie z Pstrokońskich Hulewiczowej wdowie jako wierzycielce summy rs. 1992 k. 75, na dobrach Wilczkowie z okręgu Wartskiego zahypotekowanéj.
(…) Do ukończenia tych postępowań spadkowych termin na d. 23 Października (4 Listopada) r. b. w Kaliszu w Kancellaryi Ziemiańskiej się wyznacza.
Kalisz d. 11 (23) Kwietnia 1846 r.
Nepomucen Wojciechowski

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1839 nr 28

Pisarz Trybunału Cywilnego 1ey Jnstancyi Gubernii Kaliskiej. Zawiadomia iź dobra ziemskie Wilczków składaiące się z folwarku i wsi zarobney Wilczków w których iest wiatrak dominialny, w Powiecie Wartskim Obwodzie i Gubernii Kaliskiej w gminie Ostrów i Wilczków położone do parafii Głuchów należące, Wincentego Pstrokońskiego dzie­ dzica dóbr Ostrowa w wsi Ostrowie Powiecie Wartskim Gubernii Kaliskiej zamieszkałego dziedziczne, obejmuiące rozległości w placach pod zabudowaniami ogrodach gruntach ornych, łąkach, pastwiskach, borach, zaroślach, nieużytkach i błotach około włók 41 morg. 18 miary nowo polskiej których grunta należą do klassy 2, 3, 4, 5 i 6. Aktem zaięcia na gruncie tychże dóbr przez Nepomucena Ziółkowskiego Komornika przy Trybunale tutejszym w dniu 7/19 Kwietnia r. b. zdziałanym na rzecz Petronelli z Pstrokońskich Xawerego Maiorowicza dzierżawcy dóbr Wilczkowa małżonki czyli obojga małżonków Maiorowiczów w wsi Wilczkowie Powiecie Wartskim Gubernii Kaliskiej zamieszkałych, od których w po­pieraniu subhastacyi tychże dóbr Roman Ostapowicz Patron Trybunału Kaliskiego w Kaliszu zamieszkały stawa, u którego ciż małżonkowie Maiorowiczowie do tego interessu zamieszkanie prawne maią obrane na sprze­daż publiczną w drodze przymuszonego wywłaszczenia zaięte zostały, iż zaięcia wyż z daty powołany Xaweremu Maiorowiczowi iako ustanowionemu dozorcy, dłużnikowi Wincentemu Pstrokońskiemu, i temuż iako Wójtowi gminy Ostrów i Wilczków, oraz Walentemu Ulatowskiemu Pi­ sarzowi Sądu Pokoiu Powiatu Wartskiego w dniach 7/19, 8/20 Kwietnia 1839 r. doręczony i zostawiony, i że rzeczony akt zaięcia w Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej do księgi wieczystej dóbr Wilczkowa pod dniem 27 Maia (8 Czerwca) 1839 r. podany, a do księgi zaregestrowań Try­bunału tutejszego w dniu 30 Maia (11 Czerwca) t. r. wpisany i zaregestrowany został.
W dobrach tych iest włościan pańszczyznę robiących pułrolników sześciu, zagrodników pięciu, komorników dziewięciu i komornic dwie z których półrolnicy robią po dni sześć, zagrodnicy i komornicy po dni trzy i komornice po iednym dniu na tydzień przez cały rok, resztę zaś ich powinności daniny i obowiązki w akcie zaięcia są wyszczególnione.
Czynszownicy niestali są: 1. Józef Wieczorkiewicz młynarz, 2. Ferdynaud Klauze płóciennik i 3 Wojciech Koss pilarz, od których czynsz wynosi rocznie złp. 348.
Zabudowania w dobrach tych exystuiące wszystkie są z drzewa bu­ dowane oprócz tylko dwóch chałup wiejskich, które są z kamieni z gliną wymurowane w ogólności wszystkie reperacyi potrzebuią.
Inwentarza gruntowego dworskiego w dobrach tych nie masz, są tyl­ ko dwa garce miedziane z wężami rurnicami ieden cztero a drugi dwóch beczkowy stare oraz kocieł miedziany dwóch beczkowy do warzenia piwa niemniej porządki na wiatraku. Bory i lasy z strony tylko granicy Klonowa i Kaszewa znajduią się w średnim stanie a z strony Miłkowic są tylko zarośla.
Dobra te zostaią w dzierżawnej possessyi Wgo Xawerego Maiorowicza a to pod nieustąpieniem dopóki przypożyczonej summy 30000 złotp. przez dziedzica tychże zapłaconej sobie mieć nie będzie z których w pier­wszych trzech latach płacił po 5000 a w następnych do 1834 roku po złotp. 6000.
Sprzedaż dóbr tych odbywać się będzie na Audyencyi publicznej Try­ bunału Cywilnego Gubernii Kaliskiej w Kaliszu w miejscu zwykłych po­siedzeń do czego warunki licytacyi i przedaży w Biórze Pisarza Trybuna­ łu i u popieraiącego Patrona Romana Ostapowicza każden z interessentów przejrzeć sobie może.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi i przedaży dóbr tych na Audyencyi tutejszego Trybunału w dniu 12/24 Lipca 1839 r. o godzinie 10 z rana nastąpi.
w Kaliszu dnia 30 Maia (11 Czerwca) 1839 r.

Frunc. Salezy Wołowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1846 nr 121

(Ν. D. 2901) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po zgonie:  
2. Katarzyny z Pstrokońskich Hulewiczowej wierzycielce summy rs. 150 na dobrach Wilczkowie i Ostrowie z O-gu Wartskiego zahypotekowanej; toczą się ponich postępowania spadkowe, do ukończenia których termin na dzień 1 (13) Grudnia r. b. w Kaliszu w kancellaryi Ziemiańskiej wyznacza.
w Kaliszu d. 18 (30) Maja 1846 roku.
Nep. Wojciechowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1848 nr 123

(N. D. 1161) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Do ukończenia postępowań spadkowych:
1. Po Antonim Pstrokońskim jako wierzycielu summ rs. 150, na dobrach Ostrowie, Jeziersku i Wilczkowice rs. 1870 kop. 27 1/2 na dobrach Ostrowie i Jeziersku, rs. 1992 kop. 75 i rs. 217 kop. 50, na dobrach Wilczkowie zahypotekowanych, i co do schedy przypadającej mu w spadku po Katarzynie z Pstrokońskich Hulewiczowéj z summ rs. 150 na dobrach Ostrowie, Jeziersku i Wilczkowie i rs. 1992 kop. 75, na dobrach Wilczkowie mieszczących się.
(…) wyznacza termin na dzień 31 Sierpnia (12 Września) 1848 r. w kancellaryi hypotecznej w Kaliszu.
Kalisz dnia 6 (18) Lutego 1848 roku.
N. Wojciechowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1855 nr 289

(N. D. 6946) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
1. Franciszka Ksawerego Majorowicza, co do summ rs. 187 k. 50; rs. 789 k. 90; rs. 679 k. 65 i rs. 270 k. 17 1j2, oraz po śmierci tegoż i żony jego Petroneli z Pstrokońskich, co do summ rs. 192 k. 50 i rs. 50, wszystkich z dóbr Wilczków z O-gu Wartskiego przez Towarzystwo Kredytowe Ziemskie spłaconych i w depozycie będących, w dziale IV. wyk. hyp. tychże dóbr, pod Nr. 3, 5, 7 i 8 dawniej hypotekowanych, (...)
(…) otworzyły się spadki, do uregulowania których, termin ad 1 i 2 na dzień 1 (13) Lipca 1856 r., a ad 3 et 4 na dzień 12(24) t. m. i r. w Kancellaryi Hypotecznej w Kaliszu, przed podpisanym Rejentem wyznacza się.
Stan. Rościszewski.

Dziennik Warszawski 1867 nr 260

N. D. 6920 Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
3. Adolfa Kokelego co do własności dóbr Wilczkowa z Okręgu Wartskiego.
(...) otworzyły się spadki, do regulacji których termin na dzień 11 (23) Maja 1868 r. przed sobą w Kaliszu wyznaczam.
Kalisz d. 30 Paźd. (11 Listop.) 1867 r.
Zenon Łopuski.

Dziennik Warszawski 1869 nr 192

N. D. 6575. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po śmierci Julji Kokeli co do współwłasności dóbr Ostrów i Jeziorsko z Okręgu Wartskiego i co do wierzytelności złp. 39,064 gr. i 25 pod Nr. 31 w dziale IV wykazu dóbr Wilczków z Okręgu tegoż mieszczącej się, otworzył się spadek, do uregulowania którego termin na dzień 8 (20) Marca 1870 r. przed sobą w Kaliszu w Kancelarji Ziemiańskiej wyznaczam.
Kalisz d. 29 Sierp.( 10 Wrześ.) 1869 r.
Zenon Łopuski.

Dziennik Warszawski 1873 nr 132

N. D. 1824. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Zawiadamia, że toczy się postępowanie spadkowe po Tomaszu Bogdańskim, jako właścicielu dóbr Miłkowic i Wilczkowa w powiecie Turekskim położonych, oraz wierzycielu sumy rs 11,400 na dobrach Szczytniki i Kuczowoli z powiatu Kaliskiego w dziale IV wykazu pod resp. Nr. 59 i 9 zahypotekowanej, tudzież że termin do uregulowania tego spadku został oznaczony na dzień 18 (30) Września 1873 r. w mej kancelarji urzędowej w mieście Kaliszu.
Kalisz d. 10 (22) Marca 1873 r.
Roman Milewski.

Kurjer Warszawski 1879 nr 263

= Straszny wypadek.
We wsi Wilczkowie, w pow. tureckim, pękł kocioł w gorzelni tureckiej.
Sześciu robotników zostało silnie poparzonych.

Po przeniesieniu nieszczęśliwych do szpitala czterech zmarło....

Kaliszanin 1880 nr. 99

Potrzebnym jest fachowo wykształcony LEŚNICZY posiadający dobre świadectwa. Interesanci zechcą takowe przesłać w kopii do zarządu dóbr Wilczków pod Dobrą przez Turek.


Kaliszanin 1885 nr. 48

Dominium WILCZKÓW pod Dobrą, ma do odstąpienia przeszło 20 sztuk baranów rasy Rambouillet-Negretti.

Kaliszanin 1886 nr. 86

Potrzebny zaraz do dóbr Wilczków zdolny KASJER z kaucją rs. 1,000 do prowadzenia książek gorzelniczych oraz składu i wszelkich tyczących się interesów gorzelni. Pensja stała rs. 200 i utrzymanie. Od kaucji procent. Oferty przesyłać: Wilczków przez pocztę Dobra.

Kaliszanin 1887 nr. 9

W dobrach Wilczków potrzebny jest KASSJER przy składzie okowity, obeznany z rachunkowością i językiem rosyjskim; posiadający kaucję, lub bez niej (stosownie do ugody). Pensja roczna rs. 200. stół i pranie. Oferta dojdzie przez Turek i Dobrę do zarządu dóbr w Wilczkowie.

Kaliszanin 1887 nr. 50

Od dnia pierwszego lipca tego roku, potrzebny PISARZ podwórzowy, również wakuje miejsce na praktykanta gospodarczego bezpłatnego, w dominium Wilczków pod Dobrą.

Kaliszanin 1887 nr. 90

PISARZ I GOSPODYNI potrzebni zaraz. Adresować do administracji dóbr Wilczków przez Dobrę.
 
Gazeta Kaliska 1894 nr. 18

Z pod Warty piszą do nas pod dniem 28-ym lutego; W ostatnich czasach zaczął się wzmagać na prowincji przemysł gorzelano-rektyfikacyjny. Fabryka w Marchwaczu podobno zwozi już materjał surowy, aby na rok przyszły wystawić rektyfikację i dystylarnię. Gorzelnia zaś w Wilczkowie, w tym roku jeszcze puszcza w ruch, świeżo umontowane te oddziały.  Ciekawa rzecz, czy bliskie sąsiedztwo takichże fabryk w Kaliszu i Sieradzu, nie wywoła zgubnej konkurencji? Bądź co bądź gorzelnia w Wilczkowie rokuje świetne nadzieje, bo też nie żałowano tam wkładów, a nowe urządzenia powierzono renomowanym już fabrykom Rajmunda i Closego w Koninie, dzięki którym gorzelnia jest dzisiaj w stanie prowadzić 12 zacierów, oraz należycie spiritus rektyfikować, gdyż do tego przeznaczono aż 4 filtry, czem się prawie żadna dystylarnia w gub. kaliskiej pochwalić nie może. Gdyby jeszcze postarano się usunąć dawne usterki techniczne w starej gorzelni, które dla braku czasu zapewne bez zmiany na ten rok pozostaną, to natenczas wilczkowską fabrykę zaliczyć by można było — do pierwszorzędniejszych w Królestwie. Tu jeszcze zaznaczyć musimy, że właściciel gorzelni uzyskał kredyt rządowy na summę rs. 80,000 to jest, że za sprzedawaną okowitę, nie potrzebuje zaraz opłacać przypadającej akcyzy.


Gazeta Kaliska 1894 nr. 101

Zakłady rolniczo-przemysłowe Wilczków gub. kaliska, polecają wódki słodkie wszelkich gatunków i numerów, spirytusy i alembikowe. Dostać można we wszystkich większych składach w gubernji kaliskiej. Sprzedaż hurtowa przez H. Golińskiego w Kaliszu.


Gazeta Kaliska 1895 nr. 3

Zakłady rolniczo-przemysłowe WILCZKÓW gub. Kaliska, polecają wódki słodkie wszelkich
gatunków i numerów, spirytusy i alembikowe. Dostać można we wszystkich większych składach
w gubernji kaliskiej. Sprzedaż hurtowa przez H. Golińskiego w Kaliszu.


Gazeta Kaliska 1897 nr. 91Zmiana własności. W zeszłym tygodniu odbywały się powtórne licytacje dóbr ziemskich na żądanie Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego. Trzy z nich doszły do skutku, a mianowicie:

dobra Wilczków w pow. tureckim, należące do p. Stanisława Bogdańskiego kupił p. Ludwik Temler za rs. 59000.


Gazeta Kaliska 1899 nr.245


Rezultat licytacji na dostaw y w roku 1899/900 spirytusu w zarządzie akcyzowym, jaka miała miejsce w dniu 6 (18) i 7 (19) b. m. jest następujący: (Dalszy ciąg). Do zakładu rektyfikacyjnego Wilczków: l ) 3.000 wiader (2— 7 grudnia) 1.000 w. po 51 k. 1.000 w. po 50 8\4 kop. i 1,000 wiader po 50.9 kop.; 2) 3,000 wiader (28 grudnia— 1 stycznia) 1.000 w. po 49 kop., 1,000 w. po 48 3\4 kop. i 1.000 w. po 48.8 kop.; 3) 3,000 w. (18— 22 stycznia) 2,000 w. po 48 kop., a 1,000 w. po 47 3/4 kop.; 4) 2,000 w. (6— 14 lutego) 1,000 w. po 48 kop., a 1,000 w. 47.9 kop.; 5) 2,000 w. (27 lutego— 4 marca) 1,000 w. po 49 ¾ kop., a 1.000 w. po 49.7 kop.; 6) 2,000 w. (23-28 marca) po 50 kop. wiadro; 7) 2,000 w. (28-go kwietnia— 3 maja) 1,000 w. po 50 kop., a 1,000 w. po 49.9 kop.; 8) 3,000 w. (23— 28 maja) 1.000 w. po 49.4 kop., a 2,000 w. po 49 kop. (Dokończenie nastąpi)


Sport: Tygodnik Ilustrowany 1903 nr 46

Myślistwo.
Z kniej i pól.
W Wilczkowie, w pow. Tureckim, u p. Ludwika Temlera, dn. 31. października r. b. 10 myśliwych zabiło 46 królików, 12 bażantów, 4 cietrzewie i 3 lisy. Królem polowania był p. St. Murzynowski.Gazeta Kaliska 1903 nr 357

Kronika myśliwska. Dnia 22 grudnia odbyło się polowanie w Wilczkowie w gub. kaliskiej u p. Ludwika Temlera; w 7 strzelb od południa zabito 109 zajęcy, 12 królików, 1 bażanta, 1 rogacza i trzy lisy, i co najcharakterystyczniejsze, że w ostatnich czasach padło z rzędu 18 lisów i wszystkie samce. Królem polowania był p. Jan Nieniewski.


Sport: Tygodnik Ilustrowany 1904 nr 1

Myślistwo.
Z kniej i pól.
W Wilczkowie, w gub. Kaliskiej, pow. Tureckim, u p. Ludwika Temlera, odbyło się d. 22. Grudnia r. z . polowanie w 6 strzelb. Łowy zaczęto dopiero od południa z powodu opóźnienia panów myśliwych. Zabito 109 zajęcy 12 królików, 1 bażanta, 1 rogacza i 3 lisów. Co jest najcharakterystyczniejszem, to, że w Wilczkowie w ostatnich czasach padło 18 lisów, i wszystkie psy, ani jednej suki. Królem polowania był p. Jan Niniewski z Sędzic, który miał 25 sztuk na rozkładzie.

Sport: Tygodnik Ilustrowany 1904 nr 53

Myślistwo.
Z kniej i pól.
W Kamionaczu, w pow. sieradzkim, gub. kaliskiej, na polowaniu udziałowem w dn. 20. i 21 . grudnia r. b. zabito 85 zajęcy, 4 rogacze, 4 lisy, 4 cietrzewie, oraz 2 odyńce duże, z których jednego położył p. Kazimierz Tymowski z Kobiel, a drugiego p. Ludwik Temler z Wilczkowa. Odyniec, którego zastrzelił p. Ludwik Temler, rzucał się gwałtownie po otrzymaniu postrzału.


Sport Polski 1906 nr 52

W Wilczkowie, gubernji Kaliskiej, powiatu Tureckiego, u p. Ludw. Temlera, d. 13. grudnia r. b. odbyło się polowanie. Zabito w 8 strzelb 154 zajęcy, 21 królików, 19 kuropatw, 4 bażanty i 2 lisy. Królem polowania był p. A. Wisłocki z Grabi.


Gazeta Kaliska 1907 nr 276

We wsi Wilczkowie, pow. tureckiego, zmarła wskutek poparzenia 6 letnia Marjanna Wawrzyniak.

Łowiec Polski 1909 nr 24

Dnia 2 grudnia u p. Ludwika Temlera w Wilczkowie (gub. kaliska), odbyło się polowanie, na którem z 12-tu strzelb zabito 345 zajęcy, 41 królików, 2 bażanty i jednego lisa. Królem polowania był p. Włodzimierz Bogdański ze Szczytnik.


Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 5

REJESTRY HANDLOWE.
Do rejestru handlowego, działu A sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy: ,
d. 30 września 1919 r.
pod numerem 1735 „Cheim-Dawid Koza", sklep kolonjalny we wsi Wilczków, gm. Ostrów-Wartski, pow. Tureckiego; właściciel Cheim-Dawid Koza w Wilczkowie;

Echo Tureckie 1926 nr 20

Sieć telefoniczna powiatowa.
Oprócz połączeń telefonicznych podanych w zeszłym tygodniu "Echa Tureckiego" doszło jeszcze połączenie urzędu gminy Kowa­le—Pańskie, dokąd zaprowadzono zupełnie nową linję od stacji pocztowo-telegraficznej w Dobrej. Obecnie są prowadzone ro­boty przy nowej linji od Dobrej do urzędu gminy Piekary. Następnie będzie budowa­na linja od gminy Kowale—Pańskie do Goszczanowa przez Tokary.
Nastąpi budowa na linji Dobra-Warta przez Jeziorsko, a także zostanie połączony urząd gminy Niemysłów z siedzibą w os. Pęcz­niew. Po ukończeniu kolumna uda się za Uniejów. Dodatkowo, oprócz 6 wymienionych w naszym tygod. ziemian, zgłosili się o po­łączenie telefoniczne właściciele ziemscy p.p. Doruchowski z Malanowa, Dzierżawski z Mikulic i Temler z Wilczkowa.
Roboty przy budowie sieci telefonicznej prowadzone są pod kierunkiem st. technika p. Batorego przy bezpośrednim nadzorze Na­czelnika kaliskiego Urzędu Okręgu telegr.— telefonicznego p. Kozikowskiego.

T. G.


Echo Tureckie 1926 nr 48

Licencja ogierów w powiecie Tureckim.
We wrześniu r. b. odbyła się w powie­cie Tureckim licencja ogierów przez Woje­wódzką Komisją Kwalifikacyjną w następu­jących punktach: w Turku, Uniejowie, Do­brej i we wsi Jeziorsko.
Skład Komisji następujący: przewodniczą­cy inż. Karol Szerląg, kontroler majątków państwowych Województwa Łódzkiego, Ta­deusz Serwatowicz, przedstawiciel C. T. R. sekcji chowu kom. Wiktor Rokicki przedsta­wiciel Centralnego Związku Kółek Rolni­czych i miejscowy powiatowy lekarz weterynaryjny K. Pietrzak.
Doprowadzono z całego powiatu do pun­któw przeglądowych razem 2437 ogierów, w tej liczbie dworskich 83, włościańskich 2344.
Zalicencjonowano dworskich do I kategorji 1., do II-giej—21, do III.—14; włoś­ciańskich do 1 kat.—do II.—16, do III.—163, odrzucono dworskich 57, włościańskich 2165. Pod względem jakości i dobroci materjału hodowlanego męskiego wyróżniają się w tutejszym powiecie następujące gmi­ny: Niemysłów, Wichertów i Piekary. Za­sługują na uwagę ogiery p. I. Karłowskiego z Cielc, p. Temlera z Wilczkowa (pierwsza kategorja), Gorczyckiego z Woli Miłkowskiej, p. Dzierzbickiego z Biernacic i p. Bo­saka z maj. Czepów, w ogierów włościań­skich wyróżniono ogiery p. Józefa Drozda ze wsi Zygmuntówek gm. Malanów, p. Władysława Miłosza z Łęgu Piekarskiego gm. Piekary, p. Józefa Mani ze wsi Szarów gm. Biernacice.
Rasa koni u ziemian przeważa pół krew angielska, typu lekkiego, a u włościan rasa zimnokrwista typu cięższego (pogrubiona). Ponieważ licencja ogierów ma na celu pod­niesienie hodowli koni w kraju, należy łą­czyć klacze tylko z licencjonowanymi ogie­rami stosownie do ustawy z dnia 23 stycz­nia 1925 r. (Dz. U. R. P. Nr 17 poz. 113) o nadzorze państwowym nad ogierami i rejestracji klaczy zarodowych, a odrzucony materjał przez Komisję Przeglądową wałaszyć, jako nienadający się do celów hodow­lanych.
Lek. wet. Pietrzak

Obwieszczenia Publiczne 1927 nr 95a

Wpisy do rejestru handlowego.

Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
dn. 14 września 1927 r.
8232 „Michał Człapa" — sklep spożywczy we wsi Wilczków, gm. Ostrów - Warcki, pow, tureckiego. Właśc. Michał Człapa, zam. Wilczkowie.
dn. 16 września 1927 r.
8238 „Regina Winerowicz" — sklep spożywczy we wsi Wilcz­ków, gm. Ostrów - Warcki, powiatu tureckiego. Istnieje od stycznia 1927 r. Właśc. Regina Winerowicz, zam. w Wilczkowie.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1928 nr 1

Ogłoszenie.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie podaje do publicznej wiadomości, że Okręgowa Komisja Ziemska w Piotrkowie na posiedzeniu w dniu 23 lutego 1927 roku postanowiła:
1) wniosek Komisarza Ziemskiego z dnia 25 września 1926 roku w przedmiocie wszczęcia postępowania scaleniowego gruntów wsi Ziemięcin zatwierdzić,
2) ustalić obszar scalenia w składzie: a) gruntów tabelowych wsi Ziemięcin za wyłączeniem gruntów osad N. N. 43—55 włącznie o obszarze około 72 ha, b) gruntów otrzymanych za zlikwidowane serwituty wsi Ziemięcin, za wyłączeniem lasów i zagajników o przestrzeni około 140 ha, c) gruntów uzyskanych z podziału wspólnego pastwiska osad N. N. 1 do 31 i 43 do 54 włącznie o obszarze 12,56 ha, d) gruntów z majątku ziemskiego Wilczków o obszarze około 30 ha, celem wyprostowania granic scalanego obszaru.
Orzeczenie to utrzymane zostało w mocy orzeczeniem Głównej Komisji Ziemskiej z dnia 26 sierpnia 1927 roku.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1928 nr 16

Ogłoszenie.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie podaje do wiadomości, że na mocy § 110 Rozporządzenia Ministra Reform Rolnych z dnia 7.XII. 1926 roku do ustawy z dnia 28.XII. 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej (Dz. Ust. Nr. 8/27 poz. 66), udzielił upoważnienia do zawodowego wykonywania czynności parcelacyjnych na terenie powiatów tureckiego, kaliskiego i sieradzkiego z ograniczeniem obszaru parcelowanego jednocześnie do — 300 ha, p. Mieczysławowi Puchalskiemu, zamieszkałemu w Wilczkowie, gm. Ostrów-Wartski, powiatu tureckiego.
W z. Naczelnika Wydziału
Inspektor Ziemski (podp. niecz.)

Echo Tureckie 1928 nr 27

Ogłoszenia drobne
Zaginęła karta wojskowa wydana na imię Władysła­wa Piaszczyka rocznik 1907 stałego mieszkańca wsi Wilczków gm. Ostrów - Wartski obecnie zamieszkałego w Warcie pow. Tureckiego. Księżeczka wydana przez Komisję Przeglądową w Turku.

Echo Tureckie 1928 nr 29

Ogłoszenia drobne.
Zaginęła karta wojskowa wydana na imię Władysła­wa Płaszczyka rocznik 1902 stałego mieszkańca wsi Wilczków gm. Ostrów - Wartski obecnie zamieszałego w Warcie pow. Sieradzkiego książeczka wydana przez Komisję Przeglądową w Turku. 


Echo Tureckie 1929 nr 1

Echa z powiatu Tureckiego.
Cztery tygodnie spędzone przy pracy wy­tężonej na kursach lotnych w powiecie Tu­reckim, te cztery lotne chwile spółżycia z naszym ludem wiejskim. Miłe to chwile, a nigdy nie zapomniane, bowiem obok pracy łączyła nas gorąca miłość, wdzięczność za posiane ziarno wiedzy i ta prawdziwa starosłowiańska gościnność, jakiej doznałyśmy zarówno przy dworach, plebanjach, jako też pod strzechą wieśniaczą.
Już pierwszym krokom naszej pracy błogosławił Patron Młodzieży, Polskiej, Św.
Stanisław Kostka, gdyż niespodzianie tra­filiśmy na wieczornicę, urządzoną ku czci Jego przez Stow. Mł. Pol. pod kierownic­twem ks. prob. Linowieckiego i prezeski K. G. W. p. Wieczorklewiczówny w Świni­cach Wartskich w dniu 18 | XI r. b. Cho­ciaż kurs wypadł o tydzień wcześniej, jed­nak członkinie koła, które już od 3-ch lat istnieje, zakrzątnęły się dzielnie wraz ze swą przewodniczącą p. M. W. i kurs odbył się b. pomyślnie. Grzeczne zachowanie się młodzieży oraz dorosłych słuchaczy podczas pogadanek i na popisie—zasługuje na szczególną pochwałę: znać tu wyrobienie ludu. Następnie kurs odbył się w Popowie pod gościnną strzechą p. Michała Cicheckiego. Czynny też udział brała szkoła Roln. Męska, gdzie się też odbył podwieczorek i zabawa taneczna przy licznym udziale goś­ci. Organizatorką kursu była p. Helena Michałowska, wychowanka Kościelca. Cześć tej młodej działaczce—Kościelance, która zdobyte „perły wiedzy" nie zakopała do ziemi, lecz hojną dłonią rozsiewa pośród swych sióstr wiejskich.
Miłe też chwile spędziłam w Szkole Roln. Męsk. dnia 5 | XII, udzielając na prośbę p. Dyrektora Staszyńskiego oraz delegacji uczniowskiej, wykładów „etyki spółczesnej i towarzyskiej". Większej uwagi, jak u tych 30-u "synów wiejskich" nie spotkałam za całą swą długoletnią praktykę pedagogiczną. Miła, droga Młodzieży! Ty mi uwięziłaś serce !....
Trzeci kurs, najliczniejszy wypadł we wsi Lubola. Tu pod względem etyki towarzys­kiej i zachowania się, jeszcze mrok gęsty panuje i chmury waśni partyjnej zaciemnia­ją umysły ludu wieśniaczego. Lecz mrów­cza praca „ludzi dobrej woli" z tych pier­wszeństwo należy się p. Kaczyńskiemu dzielnemu sekretarzowi gminy, już wielkie kroki poczyniła.
Ostatni 4 kurs w Wilczkowie, małej skomasowanej wiosce, liczącej zaledwie 29 chat, zostawił najmilsze, niezatarte wraże­nie. Kościół, szkoła i Kółko Roln. są poło­żone o 3—4 klm., pomimo to takiej zgody, miłości i współpracy nie spotkałam w żad­nej większej wsi polskiej. Cześć siermiędze polskiej, cześć mieszkańcom osady Wilcz­ków! Oby więcej takich wiosek w Polsce, wtedy błogosławieństwo Boże zapanuje nad naszą Ojczyzną.
Za doznaną pomoc przy pracy i za ser­deczną gościnność p.p.; Skrzyńskim z maj. Kraski, Stefankiewiczom z Uniejowa, ks. prob. Linowieckiemu ze Świnic Wartskich, ks. prob. Moszczeńskiemu z Pęczniewa, Cichockiemu i Szkołę Roln. Męsk. w Po­powie, Kaczyńskim, Świtaczom, Ramiengom, ks. prob. Winiawskiemu z Luboli, Dudkiewiczom, Powłoka Ludw., Janiakowi, Cnotalskim, oraz panu instruktorowi Małeckie­mu i wszystkim, kto się przyczynił do pomyślnego przeprowadzenia 4-ch lotnych kur­sów dla Gospodyń Wiejskich w powiecie Tureckim, wkładając tą pierwszą cegiełkę do budowy przyszłej Polski—rolniczej— składamy staropolskie „Bóg zapłać".
H. Łukaszewiczowa Kierowniczka kursów gospodarczo— oświatowych przy C. T. R. w Warszawie


Echo Tureckie 1929 nr 22

Obwieszczenie

Komornik Sądu Grodzkiego w Turku obwieszcza, że na zaspokojenie pretensji Spółdzielni Rolniczej Kaliskiej w dniu 3 czerw­ca 1929 r. od godz. 10 w folw: Wilczków gm. Ostrów Wartski, odbywać się będzie sprzedaż przez licytację publiczną ruchomego majątku należącego do Heleny Temlerowej, składającego się z mebli, ob­razów olejnych i t.p. ocenionych na sumę złotych 2630.

Echo Tureckie 1929 nr 36

Zgon
W Wilczkowie, pow. Tureckiego, zmarła obywatelka ziemska ś.p. z Bogdańskich Helena Temler, przeżywszy lat 50.


Echo Tureckie 1929 nr 53

Ogłoszenia drobne.
Michalak Stanisław, ze wsi Wilczków, gm Ostrów Wartski, pow. Tureckiego, zamieszkały w m. Dobrej zagubił książeczkę wojskową.


Echo Tureckie 1930 nr 25

Karygodne wybryki.
Na terenie wsi Wilczków, znany jest ze swego popędliwego usposobienia niejaki Stanisław Stasiak, który dawał się już nie­jednokrotnie dotkliwie we znaki okolicznym mieszkańcom. Parę dni temu wpadł Stasiak, jadąc na rowerze, na krowę sąsiada, pod­niósł się i pojechał dalej. Przeszedł tydzień czasu, Stasiak dopiero teraz przypomniał sobie ów wypadek, zapałał złością, nabił fuzję, wpadł na podwórze sąsiada, zbliżył się do krowy i zastrzelił ją na miejscu.

Wybuchy złości po kilku dniach nie wy­magają chyba komentarzy. G. B.

Echo Łódzkie 1930 czerwiec

Cyklista zabił krowę z zemsty za połamanie roweru. Łódź, 13. 6. W dniu onegdajszym wieś Wilczków w powiecie tureckim była terenem niebywałego wypadku. Oto znany ogólnie awanturnik niejaki Władysław Stasiak jadąc rowerem, wpadł, skutkiem własnej nieostrożności, na krowę sąsiada. Nieuważny cyklista wywrócił wraz z rowerem efektownego kozła, a następnie upadł na kamienie kalecząc się dotkliwie. Rower uległ również uszkodzeniu. Stasiak postanowił się zemścić. Zaniósłszy szczątki roweru do domu, nabił fuzję, wpadł na podwórze sąsiada i krowę która rozbiła mu welocyped zastrzelił na miejscu. Poszkodowany wieśniak wszczął sprzeczkę ze Stasiakiem, widząc jednakże, iż tenże mierzy doń z fuzji, skrył się w domu. Powiadomiona o powyższem policja zajęła się bliżej osobą awanturniczego Stasiaka.


Echo Tureckie 1931 nr 16

Ogłoszenia drobne.

Zaginęła książeczka wojskowa roczn. 1895 na imię Władysława Bezka, mieszk. wsi Wilczków gminy Ostrów—Wartski, wydana przez P.K.U. Kalisz


Echo Tureckie 1932 nr 14


Zagubiono świadectwo handlowe IV kat Nr. 500 i koncesja na sprzedaż wyrobów tytoniowych, na imię Stanisława Kurasia mieszkańca wsi Wilczków gm. Ostrów—Wartski.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 17 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/8/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Tureckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) — postanawiam co następuje:
§ 1.
X. Obszar gminy wiejskiej Ostrów-Wartski dzieli się na gromady:
5. Wilczków, obejmującą: wieś Wilczków kol. Wilczków i folw. Wilczków.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Tureckiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.

Echo Tureckie 1933 nr 50

Amatorzy cudzych owoców.
Dzierżawcy ogrodów wiejskich mają bar­dzo wiele kłopotu z pilnowaniem owoców, które wykradają im miejscowi parobcy. To też niejaki Izrael Król, mając w użytkowa­niu sad owocowy we wsi Wilczków dobrał sobie do pomocy przyjaciela swego Szypera i razem, przez całe noce, pilnowali do­bytku. Nocą z pierwszego na drugiego lip­ca sześciu nieznanych im wyrostków zakra­dło się do ogrodu Króla, weszli na drzewa i poczęli zrywać owoce. Napastników dos­trzegli jednak Szyper i Król, przyczem ten ostatni pierwszego z brzegu złoczyńcę ude­rzył bykowcem w twarz. Na krzyk ranione­go współtowarzysze jego szybko wszyscy opuścili ogród i rozbiegli się w ciemnoś­ciach, zabrawszy, po drodze, kożuch, będą­cy własnością Króla. Z nastaniem świtu, po­krzywdzony Król udał się do posterunku policji w Jeziorsku i zameldował o wypad­ku. Nie mógł on jednakże wskazać osobników, biorących udział w kradzieży, a jedy­nie oświadczył, że jeden ze złoczyńców powinien mieć na twarzy szramę od uderze­nia. Policja okazała Królowi daleko idącą pomoc czynną, gdyż bezwłocznie zwołani zostali w Wilczkowie wszyscy dorastający chłopcy, z pośród których wyszukiwał po­krzywdzony napiętnowanego jego bykow­cem. I rzeczywiście odnalazł się winny, któ­rym był Antoni Człapa lat 22 mający, który miał na twarzy opuchniętą i pokrwawioną szramę. — Człapa do winy się nie przyz­nał, lecz dochodzenie ustaliło, iż tylko on był jednym z amatorów cudzej własności. Wkrótce potem skradziony kożuch został Królowi przez nieznanego osobnika podrzu­cony, a młodocianego przestępcę pociąg­nięto do odpowiedzialności sądowej za kra­dzież owocu.
Sąd Grodzki w Turku wyrokiem z dnia 13 listopada rb. skazał Antoniego Człapę na 1 miesiąc aresztu i na zapłacenie opłat zgodowych.
Wyrok powyższy niechaj będzie ostrzeże­niem dla młodzieży wiejskiej, że nawet za lekkomyślne czyny można być pozbawio­nym wolności na czas dłuższy.

Echo Kaliskie Ilustrowane 1933 r.

Kolporter fałszywych pieniędzy skazany na 1 rok więz. We wsi Wilczków, pow. tureckiego, zamieszkiwał 30 letni Jan Stasiak, handlarz bydłem. Rzeźnicy, którzy nabywali od handlarza bydło, spostrzegli, iż bardzo często między monetami, które im daje Stasiak, trafiają się fałszywe. O faktach tych zawiadomiona została policja. Przeprowadzona rewizja w mieszkaniu Stasiaka dała pomyślny wynik, znalezione kilkanaście fałszywych monet i jeden banknot 20 zł. Sąd Okręgowy w Kaliszu w osobach s. s. o.: Kaczkowskiego, Zaranka i Beellego skazał kolportera fałszywych monet na 1 rok więzienia. W obronie oskarżonego stawał mec. Dąbrowski.

Echo Tureckie 1934 nr 1

Nowe Koło Związku Młodzieży Ludowej w WIELOPOLU.
W dniach od 3—8 grudnia odbyły się zebrania Kol Zw. Młodzieży Ludowej w Popowie w nowo założonem Kole przy udziale 27 członków, w Miłkowicach przy u dziale 20 członków, w Klonowie przy udzia­le 22 członków, w Wilczkowie przy udzia­le 17 członków oraz w Czachulcu Nowym.
Na tych wszystkich zebraniach wygłosił referaty o pracy obywatelskiej i o przyspo­sobieniu rolniczem kol. kierownik F. Witulski, poczem zebrani na wyżej wspomnia­nych zebraniach uchwalili zorganizować ze­społy Rolnicze, jako to—ziemniaki, buraki, koński ząb i ogródki kwiatowe.
W dniu 14 b.m. powstało nowe Koło Zw. Młodzieży Ludowej w Wielopolu gm. Pięt­no. Założycielką nowego Koła jest miejs­cowa nauczycielka p. Marja Łęsskiwówna; bodaj więcej takich się znalazło na terenie naszego powiatu. Nowemu Kołu—Szczęść Boże!

Echo Tureckie 1935 nr 35

Do akt. Nr.Km. 521/35
OBWIESZCZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiego w Turku Jan Zigern-Korn, zamieszkały w Turku, na za­sadzie art. 602 K. P.C. ogłasza, że w dniu 16 września 1935 r. o godz. 12-tej w Wilcz­kowie, gminy Ostrów Wartski, odbędzie się publiczna licytacja ruchomości a mianowi­cie: 63 metry żyta oszacowanych na łączną sumę zł. 598 gr. 50, które można oglądać w dniu licytacji w miejscu sprzedaży, w czasie wyżej oznaczonym.—

Komornik: Jan Zigern-Korn.

Echo Tureckie 1937 nr 18

Do akt Nr. Km. 77/37.
OBWIESZCZENIE.

Komornik Sądu Grodzkiego w Turku Aleksander Downar, zamieszkały w Turku, na zasadzie art. 602 K.P.C. podaje do publicz­nej wiadomości, że w dn. 10 maja1937 r. o godz. 15-tej w Wilczkowie gm. Ostrów — Wartski odbędzie się 1-sza licyta­cja ruchomości, należących do Ludwika Temlera składających się z fortepianu firmy "E. Skuthan" w Wiedniu w bardzo dobrym stanie, powozu na gumach i jałówki mają­cej około 5 miesięcy, 1 źrebaka mającego rok i karety czarnej na żelaznych obrę­czach, oszacowanych na łączną sumę zł. 1.345. Ruchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie wyżej oznaczo­nym.


Echo Tureckie 1938 nr 10

Wpadła pod wóz
W dniu 20 bm. Człapa Marta, mieszkanka wsi Wilczków, gm. Jeziorsko, powraca­jąc z Głuchowa została najechana wozem przez Grabarczyka Marcina, mieszkańca wsi Wilczków. Człopa odniosła ciężkie uszkodzenia ciała. Potłuczoną umieszczono w szpitalu w Liskowie.

Echo Tureckie 1938 nr 10

Pożary

W dniu 25.II. rb. w majątku Wilczków wł. Temlera Ludwika gm. Jeziorsko, po­wstał pożar, od którego spalił się parnik do parowania kartofli i chlewy, łącznej war­tości 5.000 złotych. Pożar powstał od za­palenia się sadzy w kominie parownika. W akcji ratunkowej straż ogniowa udziału nie brała.


Echo Tureckie 1938 nr 15

Pożar
W dniu 26 III r.b. o godz. 20-ej we wsi Wilczków, gm. Jeziorsko, w zagrodzie Ja­rugi Józefa powstał pożar, od którego spa­lił się dach słomiany domu mieszkalnego i szopa. Łączne straty wynoszą około 800 zł. Pożar powstał skutkiem zaprószenia ognia przez domowników poszkodowanego.

Echo Tureckie 1939 nr 13

Nieszczęśliwy wypadek

W dniu 10 marca rb. w folwarku Wil­czków, gm. Jeziorsko, tut. powiatu, pod­czas pracy uległ nieszczęśliwemu wypadkowi robotnik tegoż folwarku Święcicki Ignacy, lat 34, któremu sieczkarka urwała prawą dłoń powyżej zgięcia kiściowego. Święcicki podczas rznięcia sieczki motorem nakładał słomę do sieczkarni i przez nie­ostrożność włożył rękę w tryby ciągnące słomę. Poszkodowany odstawiony został na kurację do szpitala w Liskowie.


Echo Tureckie 1939 nr 21

Urząd Skarbowy w Turku
Nr. 6-2661 /22/39
Obwieszczenie o licytacji.
Na podstawie Rozporządzenia Rady Mi­nistrów z dnia 25.VI. 1932 roku (Dz. U. R.P. Nr. 62 poz. 580) o postępowaniu egzekucyj­nym Władz Skarbowych, Urząd Skarbowy w Turku podaje do ogólnej wiadomości, że celem uregulowania należności Skarbu Państwa i innych wierzycieli, odbędzie się sprzedaż z licytacji w dniu 23 maja 1939 r.. o godz. 10.30 w lokalu Fundacji Jana Unruga w maj. Sulmów następujących ru­chomości: 18 jałówek i 2 konie; oszaco­wanych na łączną kwotę zł. 4.100 i w dniu 24 maja 1939 r. o godz 8.30 w lokalu Ludwika Temlera zam. Wilczków gm. Jeziorsko, fortepian wiedeński, otomana, 2 fotele, 3 krzesła, kanapa, 12 krzeseł, 2 fotele, aparat radiowy oszacowanych na kwotę 3.130,
o godz. 11.20 w lokalu Lecha Zaborow­skiego zam. w maj. Głuchów, gm. Go­szczanów fotele obite skórą, kanapa, 6 krzeseł, fortepian, lustro i powóz na gu­mach oszacowanych na kwotę zł. 2 250, o godz. 13.30 w lokalu Marii Młodeckiej, zam. w maj., Gozdów, gm. Kowale- Pańskie fortepian, 6 krzeseł pluszowych, biurko dębowe, lustro, garnitur mebli salonowych oszacowanych na kwotę zł. 2 970.
Zajęte przedmioty można oglądać na godzinę przed mającą się odbyć licytacją.
Naczelnik Urzędu

(J. Korab)Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza