-->

sobota, 27 kwietnia 2013

Wilkszyce

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Wilkczyce, województwo Kaliskie, obwód Kaliski, powiat Kaliski, parafia Chlewo, własność prywatna. Ilość domów 9, ludność 73, odległość od miasta obwodowego 2 1/2.

Słownik Geograficzny:  
Wilkszyce,  w XVI w. Wylkszycze, wś i folw., pow. kaliski, gm. Staw, par. Chlewo, odl. od Kalisza 28 w.; wś ma 6 dm., 46 mk.; folw. 3 dm., 27 mk. W r. 1827 było 2 dm., 24 mk., par. Staw. W r. 1886 folw. W. rozl. mr. 563: gr. orn. i ogr. mr. 499, łąk mr. 53, nieuż. mr. 11; bud. mur. 5, drew. 7. Wś W. ma os. 14, mr. 10. Na początku XVI w. łany km. i folw. dawały dziesięcinę pleb. w Chlewie (Łaski, L. B., II, 60).

Spis 1925:
Wilkszyce, wś i folw., pow. kaliski, gm. Staw. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 6, folw. 2. Ludność ogółem: wś 42, folw. 92. Mężczyzn wś 19, folw. 43, kobiet wś 23, folw. 49. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 42, folw. 92. Podało narodowość: polską wś 42, folw. 92.

Wikipedia:
Wilkszyce-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Goszczanów.

1992 r.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1695

Wilxice
1-go stycznia zmarł tknięty paraliżem Urodzony Pan Stanisław Skrzypiński, pochowany w kościele chlewskim

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1698

Wilxyce
10 kwietnia został ochrzczony Piotr syn Urodzonego Wojciecha Grochowickiego i Urodzonej Domiceli, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Urodzony Adam Biskupski i Urodzona Aleksandra Biskupska.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1773

Wilkszyce
Dnia 31 lipca zmarło dziecko imieniem Petronela rok jeden, Urodzonych Józefa i Katarzyny Bisku[pskich], pochowane w wieży przed kaplicą.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1789

Wilkszyce, dnia 27 kwietnia zmarł Urodzony Wojciech Falkowski lat około 55, opatrzony sakramentami. Pochowany w grobowcu kościoła.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1794

Wilxzyce
Roku jak wyżej, dnia 23 kwietnia. Ja, Jan Karwat proboszcz chlewski, ochrzciłem dwoma imionami Józef Wojciech, urodzone dnia 13 tego samego, dziecko Urodzonych Franciszka i Eleonory z Jezierskich Brzezińskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Wacław Jezierski z Gaci i Urodzona Jozafata Stanisławska z Góry. Asystenci Urodzony Wawrzyniec Stanisławski, Urodzona Gertruda Grącka z Sinnic, urodzony Paweł Biszewski z Urodzoną Katarzyną Jezierską.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1798

Lipiec
Stajanów
Ja, Jan Karwat proboszcz chlewski, ochrzciłem imionami Magdalena i Anna, urodzoną 20 wieczorem, córkę Wielmożnego i Urodzonego Tomasza Żylisławskiego sędzigo kaliskiego i Tekli z Mieskoskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Ignacy Smogorzewski sedzia kaliski, dziedzic Wilxyc ze swoją małżonką Emilią.

Powszechny Dziennik Krajowy 1831 nr 144

Dyrekcya Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Woiewództwa Kaliskiego Uwiadamia publiczność iż dobra Ziemskie Wilksyce w powiecie Kaliskiem., parafii Chlewo Woiewództwie Kaliskiem położone, Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu zastawione, na satysfakcyą zaległych procentów Towarzystwu Kredytowemu przypadaiących z mocy art. 86 i 87 prawa seymowego w dniu 1f13 czerwca 1825 r. zapadłego, w trzech letnią dzierzawę poczynaiąc od dnia 24 czerwca r. b. 1831 do tegoż dnia 1834 roku, przez publiczną licytacyą w dniu 22 czerwca r. b. o godzinie 5 z południa w Kalisza w mieyscu posiedzeń Dyrekcyi Szczegółowey Woiewództwa Kaliskiego odbyć się maiącą więcey daiącemu i przybicie otrzymuiącemu wypuszczone zostaną pod następuiącemi głównemi warunkami. 1. Dzierzawca obowiązany będzie opłacać corocznie ciężary gruntowe i podatki publiczne iako to: ofiary złp. pol. 322, gr. 13 kontyngensu złotych polskich 119 gr. 7. 2. Winien będzie przed obięciem dzierzawy złożyć monetą srebrną kurs w kraiu maiącą całkowitą zaległość Towarzystwu Kredywemu Ziemskiemu od udzieloney pożyczki należącą łącznie z karami na miesięcy sześć złotych polskich 785 gr. 2 obrachowaną, i ratę czerwcową r. b. złp. 744 wynoszącą. 3. Przyiąć obowiązek dalszego regularnego przez czas dzierzawy wnoszenia opłat z dóbr tych Towarzystwu Kredytowemu należnych w dwóch półrocznych ratach a mianowicie od dnia 1 do 12 czerwca i od 1 do 12 grudnia każdego roku które to wypłaty wynoszą półrocznie złp. 744 4. Oddać dobra po wyyściu kontraktu w takim stanie w iakim ie obeymuie. 5. Zrzecze się wszelkich pretensyi przez czas dzierzawy za iakie bądz nakłady gruntowe. 6. Wreszcie dzierzawca za wszelkie uchybienia opłat poddać się winien exekucyi administracyiney; a co do wątpliwości i sporów z tytułu dzierzawy wyniknąć mogących, ulegać będzie decyzyom Władz Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego. Reszta warunków licytacyinych przez chęć dzierżawienia maiących, w każdym czasie w biórze Dyrekcyi Szczegółowey za zgłoszeniem się do Pisarza teyże Dyrekcyi przeyrzaną bydź może. Kalisz dnia 9 maia 1831 roku. Prezes Biernacki. Pisarz Chrystowski.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1842 nr 20


We wsi Wilkszycach Obw. Kaliskiem Parafii Chlewo w dniu 15 Czerwca r. b. odbywać się będzie dobrowolna licytacya na sprzedaż inwentarzy, a mianowicie: owiec wysoko poprawnych, koni roboczych, wołów, krów i wszelkich sprzętów gospodarskich na który to dzień chęć mających kupna właścicielka wsi zaprasza.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1852 nr 183

(N. D. 3626) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci Jana Nepomucena Bakowicza wierzyciela summy złp. 24000, albo rs. 3600, w dziale IV. pod Nr. 18, wykazu dóbr Wilkszyсе z Okręgu Kaliskiego wraz z przywiązanem do niej prawem zastawu tych że dóbr w dziale III. pod Nr. 9, zapisanem ubezpieczonej, otworzył się spadek do regulacyi którego wyznacza się termin na dzień 12 (24) Listopada 1852 r. w Kancellaryi Ziemiańskiej w Kaliszu.
Kalisz d. 29 Kwietnia (11 Maja) 1852 r.
J. Niwiński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1856 nr 80

(N. D. 1772) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Kaliskiego.
Wzywa wszelkie Władze tak cywilnego jako i wojskowe nad bezpieczeństwem i spokojnością w kraju czuwające, aby nad ukrywającemi się przed wymiarem sprawiedliwości Rozalią Dominowską ze służby utrzymującą się we wsi Wilkszycach i Franciszką Przybylską, wyrobnicę z Warty P-tu Kaliskiego, baczne oko zwracały, a w razie ujęcia Sądowi naszemu odstawiły. Rysopis 1. Rozali Dominowskiej, wieku lat 17, katoliczki, wzrostu średniego, twarzy ściągłej, oczu piwnych znaków szczególnych żadnych. 2. Franciszki Przybylskiej, wieku lat 30, katoliczka, wzrost średni, twarzy okrągłej, włosów i oczu ciemnych, znaków szczególnych żadnych.
Tyniec pod Kaliszem d. 24 Lutego (7 Marca) 1856 r.
Sędzia Prezydujący, Ruprecht.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1857 nr 5 

(N. D. 110) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Kaliskiego.
Wzywa wszelkie władze tak cywilne jako i wojskowe nad porządkiem i bezpieczeństwem w kraju czuwające aby na Stanisława Tokarskiego wyrokiem Sądu tutejszego w d. 10 (22) Grudnia r. b. zapadłym na zamknięcie w domu roboczym przez rok jeden za kradzież skazanego obecnie z pobytu niewiadomego i przed wymiarem kary ukrywającego się, baczne oko zwracały a wrazie ujęcia go Sądowi tutejszemu lub najbliższemu pod strażą odstawiły.
Rysopis jego jest następujący, ma lat 21, katolik, ze służby się utrzymujący, ostatecznie w gm. Wilkczyce Pcie Kaliskim zamieszkały, bezżenny, wzrostu średniego,włosów bląd, oczu szarych, nosa i ust miernych brody okrągłej, twarzy ściągłej, znaków szczególnych żadnych.
Tyniec pod Kaliszem d. 19 (31) Grudnia 1856 r.
Sędzia Prezydujący, Ruprecht.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1857 nr 160 

(N. D. 3536) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Kaliskiego.
Wzywa wszelkie Władze tak cywilne jak wojskowe nad porządkiem i bezpieczeństwem kraju czuwające, aby Mikołaja Wieruckiego lat 42, wzrostu dobrego, włosów ciemnych, czoła miernego, nosa miernego, oczu szarych, palec wskazujący u ręki prawej po przecięciu skrzywiony mającego, dawniej w wsi Wilkszycach Powiecie Kaliskim z wyrobku się utrzymującego, obecnie z pobytu niewiadomego, bacznie śledziły, a w razie ujęcia Sądowi naszemu lub najbliższemu pod strażą odstawić zechciały.
Tyniec d. 4 (16) Lipca 1857 r.
Sędzia Prezydujący, Ruprecht.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1859 nr 87

(Ν. D. 2497) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Kaliskiego.
Wzywa wszelkie władze tak cywilne jak i wojskowe nad bezpieczeństwem powszechnem w kraju czuwające, aby Michała Oleszczyk lat 30 wyrobnika ze wsi Wilkczyce Okręgu Kaliskim zamieszkałego, obecnie niewiadomego z pobytu, bacznie śledziły, i wrazie ujęcia Sądowi tutejszemu, celem wykonania na nim kary wyrokiem Sądu Poprawczego tutejszego, za kradzież oznaczonej, dostawić zechciały.
w Tyńcu pod Kaliszem dnia 24 Marca (5 Kwietnia) 1859 r.
Sędzia Prezydujący, Ruprecht.

Dziennik Powszechny 1862 nr 249

(N. D. 5760) Rejent Kancelarji Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu Po śmierci:
2. Józefa Bineck co do sumy złp. 96,000, czyli rs. 14,400 na dobrach Wilksyce z Ogr. Kaliskiego w dziale IV. pod Nr. 27 lokowanej, otworzyły się spadki, do uregulowania których termin na dzień 9 Maja 1863 r. w Kancelarji Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu przed sobą wyznaczam. Kalisz d. 19 (31) Października 1862 r. Stanisław Rościszewski. 


Kurjer Warszawski 1866 nr 86

Komisja Likwidacyjna w Królestwie Polskiem, podaje do powszechnej wiadomości, iż wynagrodzenia likwidacyjne: w ilości rs. 284, przypadające na mocy rozporządzenia Komisji z dnia 13 (25) Kwietnia r. b., Rudolfowi Krauze, właścicielowi dóbr Wilkczyce, położonych w Gubernji Warszawskiej, Powiecie Kaliskim, Gminie Chlewo, wysłane zostało do Kassy Powiatu Kaliskiego, celem wypłaty komu należy

Kaliszanin 1872 nr 47

Dominium Wilkszyca
pod Wartą, gmina Staw, powiat Kaliski, ma do sprzedania 6 sztuk jałoszek trzechletnich, pstrokatych, rassy Oldenburgskiej, z których 3 są cielne.


Kaliszanin 1873 nr 46

Katalog kościołów i duchowieństwa djecezji Kujawsko-Kaliskiej na r. b. podaje, że w dekana­cie kaliskim jest 34 parafij, mianowicie:


(Dalszy ciąg probostw w dekanacie kali­skim). — 7) Chlewo, kościół parafjalny pod w. Ś. Benedykta, murowany, data erekcji niewiado­ma. Parafja ta liczy dusz 2050; należą, do niej wsie: Chlewo, Wójcinek, Morawki, Nacesławice, Chwalęcice, Waliszewice, Zacisze, Świnice, Moskurnia, Gać (z kościołem filjalnym, murowanym Ś. Małgorzaty), Kolonja Gacka, Raszawy, Trzebiny Stare i Nowe, Wola Tłumakowa, Ciepielów, Izorów, Sulmówek vel Chrosne, Stajnów, Modła, Wilkrzyce i Woisławice. Proboszczem od r. 1869 jest W. Iks. Józef Akaliński (ur. w r. 1835, kapłan od r. 1860). 

Kurjer Warszawski (dodatek poranny) 1898 nr 39


+ Zbrodnia. We wsi Wilkoszyce, w pow. kaliskim, włościanin, Jan Połucki, obił 79-letnią matkę swoją tak strasznie, że staruszka wkrótce zmarła. 

Gazeta Kaliska 1899 nr 233


Sprzedaż majątku. Dobra Wilkszyce w powiecie kaliskim, należące do sukcesorów Krauzego, nabył p. Aleksander Krauze za 17,455 rb. 

Kurjer Warszawski (dodatek poranny) 1899 nr 287

+ Zmiana własności.
Dobra Wilkszyce, w pow. kaliskim, od spadkobierców Krauzego nabył p. Aleksander Krauze za 17,455 rbl.  

Zorza 1900 nr 18

— Pożary. Donoszą nam, że wieś Wilkliszcze w pow. kaliskim zgorzała całkowicie wraz z inwentarzem żywym i martwym, a w tem sześćset owiec, przyczem w płomieniach znalazło śmierć dwoje ludzi.


Gazeta Kaliska 1900 nr. 134

Straszny pożar w dniu 14 b. m. w nocy strawił wszystkie zabudowania dworskie w majątku Wilkszyce powiatu Kaliskiego wł. p. Krauzego. Oprócz budynków uległ spaleniu cały inwentarz martwy i żywy i 600 owiec. Nakoniec pastwą płomieni padło 2 ludzi: parobek i owczarek.

Goniec Łódzki 1900 nr 136

Pożary. Donoszą że wieś Wikliszczew w pow. kaliskiem (w gminie Staw) zgorzała całkowicie wraz z inwentarzem żywym i martwym, między innemi 600 owiec.
W płomieniach znalazło śmierć dwoje ludzi.

Kurjer Warszawski (dodatek poranny) 1900 nr 164

Pożar. We wsi Wilkszyca, w pow. kaliskim, spaliły się wszystkie budynki, inwentarz żywy i martwy, 600 owiec. W płomieniach zginęło dwoje ludzi.

Kurjer Warszawski ( z dodatkiem porannym) 1900 nr 164

Pożary.
Donoszą nam telegraficznie, że wieś Wilkliszcze w pow. kaliskim (w gminie Staw) zgorzała całkowicie wraz inwentarzem żywym i martwym, między innemi 600 owiec.
W płomieniach znalazło śmierć dwoje ludzi.

Kurjer Warszawski (dodatek poranny) 1900 nr 167


Pożar. W d. 14-ym b. m. na folwarku Wilkszyce, p. Krauzego, w pow. kaliskim, spaliły się wszystkie zabudowania dworskie. Oprócz budynków spalił się inwentarz martwy i 600 owiec. W płomieniach zginął parobek i owczarek. 

Gazeta Świąteczna 1900 nr. 1016

Nocą z czwartku na piątek 15-go czerwca w majątku Wilkszycach, w powiecie kaliskim, wszczął się pożar w zabudowaniach dworskich i ogarnął je tak szybko, że nietylko nic z dobytku nie uratowano, ale nawet ludzie nie wszyscy zdołali się ocalić. Parobek i owczarek zginęli w płomieniach. Popaliły się też konie, bydło i 600 owiec.

Gazeta Kaliska 1904 nr 294

We wsi Wilkszyce, pow. kaliskiego, w czasie młócenia zboża, pękł drąg od kieratu i uderzył w piersi Józefa Rykowskiego, który wkrótce z tego powodu umarł.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/17/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Kaliskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
XV. Obszar gminy wiejskiej Staw dzieli się
na gromady:
6. Góra, obejmującą: wieś Górę, folw. Górę, wieś Wilkrzyce, folw. Wilkrzyce, os. Wilkrzyce Kołatówkę.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Kaliskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak Wojewoda.Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza