-->

piątek, 19 kwietnia 2013

Wiktorów

Rosin:
WIKTORÓW -(1404 Victorow, Wyctorow) 10 km na NW od Wielunia. 1. 1511 pow. wiel. (ŹD 211); 1520 par. Biała (Ł 2, 153).3. 1511 dzies. z 3-4 ł. po 6 gr abpowi (VG 391); 1511, 1518, 1553 – 1 1/2 ł., 1552 – 4 kmieci (ŹD 211, 297).4. 1404 Lutold z W. (H 26), 1420 nadał paul. wieruszowskim 1 ł. w Cieciułowie (DP 80); 1414-15 Henryk Wiktorowski (AGd 756; ZR 104); 1430-31 Janusz z W. (Pat. 1958, 239; ZR 122); 1454-64 Jakub Wiktorowski (BC 3345, 3; K 7, 220); 1552 dwu Kośmiderów (ŹD 297).6. 1520 kaplica ś. Zygmunta od dawna do par. Biała (Ł 2, 155).7. 1411-1519 AGd 756; DP 59; MS 4, 2892.

Taryfa Podymnego 1775 r.
Wiktorów, wieś, woj. sieradzkie, ziemia wieluńska, własność szlachecka, 23 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Wiktorow, parafia biała, dekanat wieruszowski, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, ziemia wieluńska, własność: Kępiscina, łowczyna. (wdowa po Jakubie Kempistym, zm. 1781, łowczym piotrkowskim Eleonora z Masłowskich)

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Wiktorów, województwo Kaliskie, obwód Wieluński, powiat Ostrzeszowski, parafia Biała, własność prywatna. Ilość domów 24, ludność 124, odległość od miasta obwodowego 2.

Słownik Geograficzny:
Wiktorów, wś i folw., pow. wieluński, gm. Naramnice, par. Biała, odl. 10 w. od Wielunia, o 5 w. od Lututowa, ma kościółek filialny, 20 dm., 119 mk. Niegdyś własność Jaksów Żeromskich h. Gryff, obecnie Biernackich. W r. 1827 było 24 dm., 124 mk. W r. 1874 folw. W. rozl. mr. 490: gr. orn. i ogr. mr. 454, łąk mr. 13, pastw. mr. 5, nieuż. mr. 18; bud. drew. 9, wiatrak. Wś W. os. 19, mr. 128. Wś ta istniała już w XV w. i była gniazdem Witkowskich h. Gryff lub Jastrzębiec. Rodzina ta zapewne już w XV w. wzniosła tu kaplicę p. w. św. Zygmunta, którą Lib. Ben. Łaskiego zwie już starodawną. Odpusty na uroczystości św. Zygmunta i Walentyna sprowadzały tu tłumy ludu. Składano liczne ofiary, idące przeważnie na korzyść szlachty i kmieci opiekujących się kaplicą. Wizytator wymógł przyznanie się winnych do 20 grzyw., które kazał złożyć im do skarbonki i oddać na przechowanie oficyałowi wieluńskiemu. W kaplicy tej wzniósł trzy nowe ołtarze dziedzic wsi Marcin Zaręba (Łaski, L. B., II, 155). Według reg. pob. pow. wieluńskiego z r. 1552 wś W., w par. Biała, własność Kosmidrów, miała 4 os., 11 łanu (Pawiński, Wielkop., II, 297). 

Spis 1925:
Wiktorów, wś, pow. wieluń, gm. Naramice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 35. Ludność ogółem: 227. Mężczyzn 104, kobiet 123. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 227. Podało narodowość: polską 227.

Wikipedia:
Wiktorów-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie wieluńskim, w gminie Biała, położona w odległości ok. 10 km na pn.-zach. od Wielunia, nad Oleśnicą, dopływem Warty. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego. Miejscowość pierwszy raz wzmiankowana w 1404 r., kiedy należała do Lutolda z "Wyctorowa". Gniazdo znanego w Sieradzkiem rodu Wiktorowskich h. Gryf lub Jastrzębiec. W "Liber beneficiorum..." Jana Łaskiego (Gniezno 1880, t.II, s. 155) wymienia się tu kaplicę św. Zygmunta z XV w. nazywając ją "starożytną". W tej najstarszej drewnianej kaplicy dziedzic miejscowy Jan Zaremba ufundował trzy ołtarze. Stoi tu zabytkowy kościół typu wieluńskiego pw. św. Zygmunta i św. Walentego zbudowany w 1 poł. XVI w., przebudowany w XVIII w. Próba jego remontu podjęta w 1976 r. zakończyła się koniecznością całkowitej rekonstrukcji, która trwała do maja 1987 r. Jest to budowla drewniana o konstrukcji zrębowej, nakryta wysokim gontowym dachem. Trzy ołtarze i ambona z około 1700 r. Chrzcielnica kamienna zapewne z XVI w. W wyposażeniu cenne obrazy, wśród nich obraz Madonny z Dzieciątkiem, namalowany prawdopodobnie około 1470 r. przez Jana z Nysy. Inny gotycki obraz przedstawia zwiastowanie NMP i jest wykonany techniką olejną na płótnie i desce. Z tego też okresu pochodzi obraz M.B. Bolesnej znajdujący się w ołtarzu bocznym. Przed kościołem – rzeźba Chrystusa i Matki Boskiej pod Krzyżem, wykonana w lipie przez ludowego artystę Janusza Ścigałę z Wiktorowa. Według rejestru zabytków KOBiDZ na listę zabytków wpisane są obiekty: Wiktorów (powiat wieluński) kościół filialny pw. św. Zygmunta, drewniany, XVI w., nr rej.: 976 z 30.12.1967

1992 r.

KOŚCIÓŁ
OSPSZKOŁA


KOSCIÓŁ


Gazeta Codzienna 1845 nr 25

Wżny Jakób Kozłowski, Lekarz powiatu Wieluńskiego, obok dokładnej znajomości swej sztuki i najszlachetniejszych uczuć serca, poświęcając się w okolicy tutejszej nawet z narażeniem zdrowia swego dobru ludzkości, świeży dowód starannych swych poświęceń okazał teraz na mnie.Starzec Stuletni popadłszy dwukrotnie w bardzo niebezpieczną chorobę, utrzymanie mnie przy życiu, jedynie troskliwym usiłowaniom W. Kozłowskiego winien jestem. Szanowny i godny uwielbienia Mężu! dozgoną wdzięczność naszą jawnie oświadczając, składam Ci wraz z żoną i dziećmi publiczne podziękowanie. - Wiktorów 18 stycznia 1845 r. — Żeromski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1851 nr 65

(N. D. 1176) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiéj w Kaliszu.
Ogłasza publicznie zamierzone wydzierżawienie dóbr Wiktorowa w Okręgu Wieluńskim położonych odbyć się mające przed podpisanym Rejentem w Kaliszu w Kancellaryi hypotecznej dnia 3 (15) Maja r. b. o godzinie 3 po południu. Warunki dzierżawy są do przejrzenia w Kancellaryi Regenta i u Patrona Wasiłowskiego w Kaliszu w tych główne że wydzierżawienie przedsiewzięte jest na żądanie Olimpii z Jabłkowskich Żeromskiej jako matki i opiekunki dzieci małoletnich po niegdy Julianie Makarym Żeromskim właścicielu tych dóbr, pozostałych nastąpi na przeciąg lat ośmiu rachując od dnia 12 (24) Czerwca r. b. bez inwentarza gruntowego którego sprzedaż publiczna na dzień 3 (15) Czerwca r. b. na gruncie tej wsi Wiktorowa jest oznaczona.
Kalisz dnia 3 (15) Marca 1851 roku.
Nepomucen Wojciechowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1851 nr 65

(N. D. 1175) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Ogłasza się postępowania spadkowe toczące się po osobach zmarłych:
2, po Juljanie Makarym Żeromskim jako właścicielu dóbr Wiktorowa z Okręgu Wieluńskiego;  
(...) Do ukończenia tych postępowań spadkowych termin na dzień 18 (30) Września r. b. w Kaliszu w Kancellaryi Ziemiańskiej przed podpisanym Rejentem się wyznacza.  
Kalisz dnia 3 (15) Marca 1851 roku.
Nepom. Wojciechowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1852 nr 136

(N. D. 2743) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po zgonie:
3. Cypryana Sienickiego, wierzyciela summ: a) rs. 3000, na dobrach Majaczewice w Okręgu Sieradzkim pod Nr. 14; b) rs. 675 na dobrach Stęszyce Opieszyn i Srednie pod N. 14 zapisanych, a rozciągających się na dobrach Zduńska wola, oraz Polków, w tymże Okręgu; с) rs. 885 na dobrach Spendoszynie, w Ogu Wartskim pod N. 12 b. d) rs. 13...0* na dobrach Wiktorowie, w Ogu Wieluńskim pod N. 9 b.; (…) otworzyły się spadki do regulacyi których wyznacza się termin prekluzyjny na d. 16 (28) Grudnia 1852 r. przedemną Pisarzem.
w Kaliszu d. 5 (17) Czerwca 1852 r.
J. Zengteller.

*nieczytelne

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1854 nr 150

(N. D. 3331) Rejent Okręgu Wieluńskiego w Gubernii Warszawskiej.
Wiadomo czyni iż we wsi Wiktorowie w Ogu i Powiecie Wieluńskim położonej w d. 5j17 Lipca r. b. o godzinie 10 z rana i dniach następnych odbywać się będzie sprzedaż przez publiczną licytacyą przedmiotów ruchomych do pozostałości niegdy Juliana Makarego dwóch imion Żeromskiego dziedzica dóbr Wiktorowa, i małżonce jego Olimpii z Jabłkowskich pierwszego ślubu Żeromskiej, powtórnego Kołaczkowskiej należących to jest: meble, pokojowe, szkło, porcelana, fajans, naczynia kuchenne w spiżarni, konie, woły, krowy, jałowizną, trzoda chlewna, porządki stajanne, gospodarskie, owce, garderoba, i t. р. a to na mocy upoważnienia JW. Radcy Stanu Prezesa Trybunału Cywilnego, Guberni Warszawskiej w Kaliszu z d. 9j21 Czerwca r. b. N. 2974 wydanego.
Wieluń d. 18j30 Czerwca 1854 r.
A. Kowalski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1858 nr 69

(N. D. 1397) Pisarz Trybunału Cywilnego I. Instancyj Gubernii Warszawskiej w Kaliszu. Podaje do wiadomości, iż na żądanie Ludwika Sniegockiego właściciela Apteki w M. Warcie zamieszkałego, a zamieszkanie prawne do tego przedmiotu u Franciszka Nowickiego Patrona Trybunału w Kaliszu zamieszkałego, do popierania tej subhastacyj ustanowionego Obrońcy, obrane mającego aktem zajęcia przez Walentego Siwik Komornika przy Sądzie Pokoju Okręgu Wieluńskiego, w dniu 17 Lutego (1 Marca) 1857 roku sporządzonym, zajęte zostały
Dobra Wiktorów
w gminie tegoż nazwiska. Parafii Biała w Okręgu Wieluńskim, Gubernii Warszawskiej położone, obejmujące w sobie Folwark i Wieś Wiktorów, sukcessorów ng. Juljana Makarego Żeromskiego, jako to: Julij, Stefanii i Marjanny nieletnich rodzeństwa Żeromskich, pod opieką Ludwika Jabłkowskiego właściciela dóbr Siedlątkowa, w Okręgu Wartskim położonych, tamże zamieszkałego zostających, obejmujące w sobie rozległości morgów 602 prętów kwadratowych 80 miary nowo polskiej, czyli dziesiatyn 301 i jedna czwarta, grunta zaś należą do klassy II-giej i III-ciej.
Dobra te znajdują się obecnie w posiadaniu dzierżawnym Adolfa Stawowskiego, które odległe są od miasta Powiatowego Wielunia mil 1 i pół od miasta Złoczewa mil 2, od miasta Lututowa mil 1 i pół, od miasta Kalisza mil 9, graniczą zaś od wschodu słońca z Tekliną i Łagiewnikami, od południa z dobrami Biała Rządowa, na zachód z dobrami Naramnice, na północ z dobrami Swiątkowice. Granice są pewne, częścią kopcami częścią wałem i drogami oznaczone.
W dobrach tych jest dziewięciu gospodarzy po dwa dni w tydzień pieszo pańszczyznę robiących, i ci oprócz pańszczyzny żniwową porą obowiązani odbywać tłuki ręczne po dwa dni w rok, dawać corocznie na święty Marcin po jednym kapłonie i mendlu jaj, wyprząść po jednej sztuce z włókna dworskiego, jak również odbywają mycie owiec. Komorników jest 2ch robiących w tydzień po jednym dniu pieszo.
Fabryk i zakładów żadnych nie masz. Inwentarz zaś składa się z dwóch koni fornalskich, wołów roboczych ośmiu, krów dojnych sześć i stadników dwóch. W dobrach tych znajduje się kościół Filijalny, w którym odprawiają się trzy odpusta. Budowle w średnim stanie. Zresztą szczegółowe opisanie, podatki i ciężary w akcie zajęcia są zamieszczono.
Akt zajęcia wyż z daty powołany Adolfowi Stawowskiemu jako ustanowionemu dozorcy i Wójtowi gminy w dniu 17 Lutego (1..* Marca) 1858 roku Edwardowi Nalepie Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Wieluńskiego w dniu 20 Lutego (4 Marca) tegoż roku doręczony, następnie do księgi wieczystej tej nieruchomości w Kancellaryj Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu pod dniem 28 Lutego (12 Marca) r. b. wniesiony, a do księgi zaregestrowań Trybunału tutejszego w dniu 6 (18) Marca tegoż roku wpisany i zaregestrowany został.
Sprzedaż tej nieruchomości odbywać się będzie na audyencyj Trybunału Cywilnego I szej Instancyj Gubernii Warszawskiej w Kaliszu w miejscu zwykłych posiedzeń.
Warunki licytacyj i sprzedaży, oraz zbiór objaśnień, w biurze Pisarza Trybunału i u popierającego sprzedaż Franciszka Nowickiego Patrona, każden z interessentów przejrzeć sobie może.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyj i sprzedaży na audyencyj Trybunału tutejszego w dniu 22 Kwietnia (4 Maja) r. b. o godzinie 10 z rana nastąpi.
Kalisz d. 8 (20) Marca 1858 r.
Radca Honorowy, Józef Migórski.

*nieczytelne

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1858 nr 106

(N. D. 2187) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
4. Olimpii z Jabłkowskich 1o ślubu Żeromskiej 2o Kołaczkowskiej co do summ rs. 2100 pod N. 12a. wykazu dóbr Siedlątkowa z Ogu Wartskiego a pod N. 9a wykazu dóbr Borki z Ogu Szadkowskiego, oraz rs. 1215 pod N. 9a. rs. 1000 pod N.11 rs. 875 pod N.12 i rs.8544 pod N. 13 na dobrach Wiktorowie z Ogu Wieluńskiego hypotekowanych, wreszcie
(…) otworzyły się spadki do regulacyi, których wyznaczam termin ostateczny na d. 14 (26) Listopada r. b.
Kalisz d. 2 (14) Maja 1858 r.
J. N. Zengteller.
Dziennik Powszechny 1861 nr 74

(N D. 5979) Rejent Kancelarji Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu. Zawiadamia, iż po   
3. po Stefanii z Żeromskich Truszkowskiej, jako współwłaścicielce dóbr Wiktorowa z Ogu Wieluńskiego, oraz współwłaścicielce kapitałów rs. 1215 pod N. 9a, rs. 1000 pod N. 11, rs. 875 pod Nr. 12 i ostrzeżeniu o sumę rs. 8541 pod N. 13 wszystkich w dziale IV wykazu hypotecznego tychże dóbr Wiktorowa z procentem i kosztami lokowanych;
(...) toczy się postępowanie spadkowe, oraz że do regulacji tychże spadków oznaczony jest termin na d. 23 Czerwca (5 Lipca) 1862 r. w Kancelarji podpisanego Rejenta. Kalisz d. 8 (20) Grudnia 1861 r. Edward Milewski.

Dziennik Powszechny 1862 nr 237

ZAPOZWY EDYKTALNE. (N. D. 4572) Sąd Policji Poprawczej Wydziału Piotrkowskiego. Zapozywa Fryderyka Dehnel rządcę dóbr, ostatnio we wsi Wiktorów tejże Gminie Powiecie Wieluńskim zamieszkałego, a obecnie z pobytu niewiadomego, aby najdalej w ciągu dni 30 od daty zamieszczenia w pismach publicznych niniejszego zapozwu stawił się w Sądzie tutejszym, celem zapublikowania mu postanowienia JO. Księcia Namiestnika, lub o miejscu teraźniejszego swego zamieszkania doniósł, a to pod skutkami prawa. Piotrków d.15 (27) Sierpnia 1862 r. Sędzia Prezydujący Asesor Kolegialny, Chmieleński.

Dziennik Warszawski 1865 nr 60

(N. D. 1558) Rejent Kancelarji Ziemiańskiej Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
2. Juljana Karola Łukańskiego wierzyciela sumy rs. 1665 na dobrach Wiktorów z Okręgu Wieluńskiego w dziale IV pod N. 10b (…) Otworzyły się spadki do uregulowania których termin na dzień 26 Maja (7 Czerwca) 1865 r. przed sobą w Kancelarji Ziemiańskiej oznaczam.
Kalisz d. 19 (31) Października 1864 r.
Stanisław Rościszewski.

Dziennik Warszawski 1868 nr 20

(N. D. 311). Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca. (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcję Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie za zaległość w ratach Towarzystwu należnych, wystawione są na sprzedaż pierwszą przymusową przez licytację publiczną w mieście Kaliszu, w pałacu sądowym, przy ulicy Józefiny w Kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych:  
27. Wiktorów, z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami w Okręgu Wieluńskim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rs. 975 kop. 92, vadium do licytacji rs. 2.400, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 10,136 kop. 25, termin sprzedaży d. 9 (21) Listopada 1868 r., przed Rejentem Kanc. Ziem. Teofilem Józefem Kowalskim.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzony, licytacja odbędzie się przed innym Rejentem który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Na zasadzie uwagi przy art. 22 Najwyżej zatwierdzonych przepisów, o wypłacie Listów Likwidacyjnych, tudzież art. 129 4, protokułu 206 posiedzenia Komitetu Urządzającego w Królestwie Polskiem, nadmienia się, że sprzedaż dóbr tych wraz z prawem do otrzymania wynagrodzenia likwidacyjnego uważaną będzie za nieważną, jeżeli okaże się, że licytacja odbyła się po ogłoszeniu lub w sam dzień ogłoszenia przez Komisję Likwidacyjną o przyznaniu wynagrodzenia Likwidacyjnego.
Kalisz d. 26 Grudnia (7 Stycznia) 1868 r.
za Prezesa, E. Załuskowski.
Pisarz, R. Bierzyński.

Dziennik Warszawski 1869 nr 240

N. D. 8183. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po śmierci:  
9. Marcjanny z Karskich Boguskiej co do sumy rs.7,500 na dobrach Wiktorów z Okręgu Wieluńskiego w dziale IV pod Nr. 20 z warunkami w dziale III, Nr. 9 i 10 zamieszczonemu hypotekowanej;
(…) otworzyły się spadki, do regulacji których wyznaczony został termin przed czyniącym Rejentem i w jego Kancelarji na dzień 5 (17) Maja 1870 r. godzinę 10 z rana.
Kalisz dnia 11 (23) Października 1869 r.
Wilhelm Grabowski.

Kaliszanin 1872 nr 66


W zeszłą sobotę o godz. 11 przed połu­dniem, w kościele Śgo Józefa, w czasie mszy rzym­skiej, zawarty został związek małżeński p. Fran­ciszka Szaniawskiego, obywatela z Wiktorowa, parafji Biała, pow. Wieluńskiego, z panną Heleną Rokosowską, córką naczelnika poczty z m. Koła.

Kurjer Warszawski 1882 nr 50

= Serwituty.
W wieluńskiem, jak donosi Kaliszanin, sprawa regulacji serwitutów, posuwa się szybko naprzód.
W ciągu niespełna roku zawarto układy w następujących miejscowościach: Wiktorów, Komorniki, Dąbie, Wygieldów, Szyszków, Strojec, Prosna, Brzozówka i Dzietrzkowice — z 341 właścicielami osad włościańskich.
Prócz tego zniesiono szachownicę w Gaszynie A i Gaszynie B.
W kilku innych wsiach toczą się układy.

Czemuż z innych stron nie dochodzą nas równie pomyślne wiadomości?...  

Gazeta Świąteczna 1891 nr. 542

Okropny pożar nawiedził Kazimierza Ciborskiego we wsi Wiktorowie koło Wielunia, w gub. Kaliskiej. Spalił się mu nietylko dom i cała osada z krową, owcami, świńmi, stadem gęsi i zbożem, ale, co najstraszniejse, spaliły się dwie kobiety, żona i służąca. Gospodarz pozostał naraz w nędzy i sieroctwie. Donoszący o tym strasznym wypadku Kacper Fr... pisze też o złym stanie ozimin w okolicy Wielunia. Żyta, jak można sądzić, będą tam mieli tego roku ledwie czwartą część w porównaniu z innemi latami.

Gazeta Świąteczna 1892 nr. 581

Który z dwóch? Pewna dziewczyna ze wsi Wiktorowa będąc raz na targu w Wieluniu miała odjeżdżać do domu z narzeczonym, który miał się z nią wkrótce ożenić. Kiedy siedziała na jego furmance przed szynkiem, dwaj inni młodzieńcy nadjechali i pochwycili ją na swoją furmankę. Narzeczony odjechał sam i poszedł wieczorem koło jedenastej dowiedzieć się, czy dziewczyna wróciła do domu. Nie zastawszy jéj, odgrażał się, że ją zabije. Jeden z młodzieńców, którzy odwozili dziewczynę, mieszkał o półtrzeciéj wiorsty od wioski. Przyjechawszy do domu, zostawił furmankę i daléj już poszli piechotą. Gdy weszli na pustkowie leżące pod wsią, napadł na nich podobno narzeczony dziewczyny, uderzył kijem jéj towarzysza, a potém ją, tak, że padła martwa. Tak mówi ten, co odprowadzał dziewczynę; ale narzeczony jéj przeczy temu i dowodzi, że to tamten właśnie zabił dziewczynę i zrabował pieniądze, których miała przy sobie dwieście rubli. Niewiadomo, który jest naprawdę winowajcą. Tymczasem obaj siedzą w więzieniu. (Z listu K. Fr.)

Zorza 1903 nr 28

Skutki ulew i powodzi. Ze wszystkich stron kraju nadchodzą wieści o klęskach, jakie straszny ten żywioł wyrządził: zniszczone plony, pozrywane tamy, nadzieje rolników zawiedzione. Najbardziej dotknięta została część południowozachodnia kraju, gubernie: radomska, kielecka, piotrkowska i kaliska.
W Łodzi wylewu takiego, jak tegoroczny, nie pamiętają ludzie. Ulice zalane, drewniane bruki pozrywane, suteryny i piwnice pełne wody. Telefon między Warszawą a Łodzią nie funkcjonował zupełnie w sobotę (11-go lipca).
(…) W p. wieluńskim woda poczyniła również ogromne spustoszenia, szczególniej w majątkach: Teklin, Biała Rządowa, Biała Szlachecka, Wiktorów, Plakoń, Łyskórnia, Walichnowy i Sokolniki; musiało tu nastąpić oberwanie się chmury. (…)

Goniec Łódzki 1903 nr 178


Z Wielunia pod d. 11 b. m. piszą: Już szósty dzień deszcz leje jak z cebra. Od Wielunia do Wieruszowa komunikacya przerwana—pola pozalewane, siano woda pozabierała. Wielkie straty poniosły majątki: Teklin, Biała Rządowa, Biała Szlachecka, Wiktorów, Platoń, Łyskornia, Wolichnowy i Sokolniki - widocznie w tym pasie było oberwanie chmury; do tej chwili deszcz nie ustaje.

Gazeta Świąteczna 1909 nr 1491

Złodzieje ukradli mi nocą na sobotę 21 sierpnia parę koni z całą uprzężą i z wozem: klacz gniadą, 10-letnią, z małą łysiną na czole, zadnią prawą nogę ma za pętliną trocha bosą; konia, także gniadego, 3-letniego, bez żadnego znaku. Kto by je odnalazł, otrzyma 25 rubli nagrody. Maciej Mielczarek w Wiktorowie, poczta Lututów, gmina Naramnice, powiat wieluński, w guberńji kaliskiej.

Gazeta Świąteczna 1917 nr 1898

Klęska gradowa nawiedziła w dniu 3l-ym maja gminę Naramnice w okolicy Wielunia. Grad był tak duży, jak jajka młodych kur, a że towarzyszył mu straszy wicher, więc jest dużo szkody. Ziemniaki niewiele ucierpiały, bo jeszcze są małe. Gospodarze są zgnębieni tą klęską, bo na wiosnę pola były przeważnie obsiane wyką, łubinem i ptaszyńcem, owsa zaś i ziemniaków było bardzo mało, tak, że wielu obsadziło i obsiało niemi tylko czwartą część tych pól, które zwykli byli obsiewać w innych latach. I oto dziś rolnik z bólem serca wychodzi w pole z pługiem; na wybitem przez grad życie musi zasiać choćby grykę, której tu bardzo trudno się dokupić. Ucierpiały od gradu następujące wioski: Janowiec, Młynisko, Łyskornia, Biała pierwsza i Druga, Naramnice, Zabłocie, Góry, Wiktorów i Rososz. Tem dotkliwiej odczuwają gospodarze gradobicie, że bardzo mało kto zabezpieczył plony, ciesząc się niewiedzieć na czem opartą nadzieją, że w tym roku może gradu nie będzie. Lucjan Sułkowski.

Gazeta Świąteczna 1918 nr 1979

My, niżej podpisani włościanie wsi Wiktorowa w gminie Naramnicach, w pow. wieluńskim, zgromadzeni w liczbie 130-tu, potępiamy zasady bolszewików, szerzące w kraju bezład, siejące nienawiść. — Żądamy jak najszybszego zwołania Sejmu ustawodawczego, gdyż tylko Sejm może stanowić o ustroju państwa i utworzyć rząd prawdziwie narodowy. Zasyłamy braterskie pozdrowienie Sejmowi poznańskiemu, prawdziwemu wyrazicielowi życzeń i żądań narodu polskiego. W imieniu zgromadzonych podpisali: F. Grela, J. Rybczyński, P. Biniecki, I. Kubski, A. Kurek, M. Rosiński. W. Kubski, J. Białek, J. Nowak, J. Owczarek, W. Szymański. Z. Szymańska, M. Tarniewicz, W. Owczarek, J. Stasiukiewicz.

Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 1

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
1) Jadwidze Kukuła, właśc. 2 morg. 75 pręt. z folw. Wiktorów, po­wiatu wieluńskiego;

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień 22 lipca 1929 roku, w którym to dniu osoby interesowa­ne winny zgłosić swoje prawa w tymże wydziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 17

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
6) Marjannie Urbaniak, właścicielce 15 m. z maj. Wiktorów, pow. wieluńskiego:
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dz. 9 września 1929 r., w którym to dniu osoby interesowane winny zgłosić swoje prawa w tymże wydziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 24a

Wpisy do rejestru handlowego.
Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu, wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
dnia 16 października 1929 roku
10951. „Kazimierz Kędzierski", sklep spożywczy w Wiktorowie, gminy Naramice, powiatu wieluńskiego. Istnieje od 1927 roku. Właśc. Ka­zimierz Kędzierski, zam. w Wiktorowie.


Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 31

Dyrekcja Główna Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w War­szawie, na zasadzie art. 218 i 219 Ustawy Towarzystwa zawiadamia:
I. Okrąg Kaliski.
19. Wierzyciela hipotecznego dóbr Folwark Wiktorów, powiatu wieluńskiego, a mianowicie: Firmę Spółka Akcyjna Handlowo - Rolnicza "Kooprolna";
Warunki licytacyjne dołączone zostały do odnośnych ksiąg hipo­tecznych i mogą być przejrzane w odpowiednich kancelarjach hipotecz­nych lub też w biurze Dyrekcji Głównej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie.
Wadjum licytacyjne winno być złożone w gotowiźnie lub w listach zastawnych Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, licząc po cenie ozna­czonej przez Dyrekcję Główną — wraz z bieżącemi kuponami, oraz z upoważnieniem do sprzedaży rzeczonych listów zastawnych.
W razie niedojścia do skutku sprzedaży dla braku licytantów, dru­ga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbędzie się bez dal­szych nowych zawiadomień, w terminie, jaki Dyrekcja Główna oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi.
W razie niedojścia do skutku drugiej sprzedaży z powodu braku licytantów — dobra te, na zasadzie art. 234 ustawy przechodzą na wła­sność Towarzystwa.
Gdyby w dniu do licytacji wyznaczonym przypadło święto kościel­ne, lub gdyby w dniu tym czynności w sądzie były zawieszone, sprzedaż odbędzie się w dniu następnym w kancelarji tego samego notarjusza.

Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 69

Wydział hipoteczny przy sądzie grodzkim w Wieluniu obwie­szcza, że na dzień 23 listopada 1932 roku, wyznaczony został termin pierwiastkowych regulacyj hipotek dla niżej wymienionych nierucho­mości:
3) osady włościańskiej we wsi Wiktorów, gminy Naramice, zapi­sanej w tab. nad. pod Nr. 1, składającej się z działki ziemi przestrzeni 4 ha 5526 mtr. kw. z budynkami, należącej do Bolesława Mielcarka (Nr. 1941);

Osoby interesowane w oznaczonym wyżej terminie winny zgła­szać swoje prawa w kancelarji wydziału hipotecznego w Wieluniu, pod skutkami prekluzji.

Echo Sieradzkie 1932 25 listopad

POŻARY
We wsi Wiktorów spaliła się stodoła na szkodę J. Mielczarka.(...)


Echo Sieradzkie 1933 18 marzec

PECHOWI PRZEMYTNICY.
Dwaj bracia Sykułowie zam. w Wiktorowie pow. Wieluń — wybrali się pewnego dnia po przemyt do Niemiec. Wszystko szło jak z płatka: przeszli szczęśliwie granicą jak w jedną tak i w drugą stronę i już dalej szli na "pewniaka" aż do Rudnik skąd autobusem mieli zamiar udać się dalej.

Znane jest przysłowie: "przepłynął morze, a w porcie utonął" — tak samo stało się i z powyższymi, gdyż pokonawszy najgroźniejsze trudności i będąc niedaleko celu przytrzymani zostali przez Straż Graniczną, która zakwestjonowała przemycone przez nich 126 sztuk pomarańczy odsyłając je do K. C. w Praszce.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XV. Obszar gminy wiejskiej Naramice dzieli się na gromady:
19. Wiktorów, obejmującą: wieś Wiktorów, kol. Wiktorów, wieś Wygodę.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.

Echo Sieradzkie 1933 19 wrzesień

NOŻEM POD LEWĄ ŁOPATKĘ...
W czasie ogólnej bójki, jaka wynikła w Wiktowie między parobczakami — prawdopodobnie o dziewczynki Milczarek Wł. lat 20 został niebezpiecznie i głęboko zgnięty nożem pod lewą łopatkę.

Rannego przewieziono do szpitala Wszystkich Świętych w Wieluniu, a powyższą sprawą zajęła się policja.

Echo Sieradzkie 1933 30 wrzesień

FATALNE SKUTKI BRAWUROWEJ JAZDY KARUZELĄ.
W czasie jazdy karuzelą na odpuście w Wiktorowie karuzelą uległ b. ciężkiemu okaleczeniu głowy i piersi oraz ogólnemu potłuczeniu — Chrapot lat 18 zam. we wsi Łagiewniki.
Denata który swą brawurową jazdę przypłacić może życiem — przewieziono do domu, gdzie walczy ze śmiercią.

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1933 21 grudzień

POŻAR W WIKTOROWIE.
We wsi Wiktorów gm. Naramice na szkodę Bolesława Mielczarka spłonęła stodoła ze zbożem i słomą, 2 szopy, młockarnia, sieczkarnia i t. zw. młynek.
Straty znaczne. Przyczyna pożaru na razie nieustalona.

Z Otchłani Wieków 1935 nr 1

POLSKA ŚRODKOWA. Prace archeologiczne w woj. łódzkiem. Z ramienia Miejskiego Muzeum Etnograficznego w Łodzi przeprowadzał badania archeologiczne mgr. Jan Fitzke na terenie województwa łódzkiego. Stwierdził istnienie zabytków przedhistorycznych w następujących miejscowościach: Kolonja Wiktorów, pow. wieluński (narzędzia krzemienne, groby ciałopalne w obsłonie kamiennej); (...)

 Orędownik 1937 nr. 14

Samochód spłonął. Na szosie z Naramic w kierunku Łodz wskutek krótkiego spięcia nastąpiła ekspozja samochodu, stanowiącego własność właścicielki majątku Wiktorów, Grudzińskiej. Jadący samochodem Jan Kręski w ostatniej chwili zdołał się wyratować. Samochód, wartości 4500 zł spłonął.

2 komentarze:

  1. bei Wikoröw webrent auch familie kubski jahrgang 1948

    OdpowiedzUsuń
  2. bei Wikoröw webrent auch familie Kubski jahrgang 1948

    OdpowiedzUsuń