-->

piątek, 19 kwietnia 2013

Śmiecheń

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Smiechyn, województwo Kaliskie, obwód Wieluński, powiat Ostrzeszowski, parafia Naramice, własność prywatna. Ilość domów 1, ludność 6, odległość od miasta obwodowego 2.

Słownik Geograficzny:
Śmiechoń,  fol., pow. wieluński, gm. i par. Naramnice, odl. od Wielunia 12 w.; ma 2 dm., 8 mk., 427 mr. Wchodzi w skład dóbr Naramnice.

Spis 1925:
Śmiecheń, kol., pow. wieluń, gm. Naramice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 30. Ludność ogółem: 192. Mężczyzn 99, kobiet 93. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 189, mojżeszowego 3. Podało narodowość: polską 189, żydowską 3.

Wikipedia:
Śmiecheń-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie wieluńskim, w gminie Biała. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1844 nr 96

(N. D. 1939) Komornik przy Trybunale Cywilnym Gubernii Kaliskiej.
Podaje do publicznej wiadomości, iż dobra Naramice z przyległościami w Okręgu i Powiecie Wieluńskim Gubernii Kaliskiej położone składające się z wsi folwarku tegoż nazwiska z folwarku Zabłocie i z folwarku Śmiechy, z pustkowia Domanszczyznа i Pustkowia Piaski zwanych wydzierżawione będą. przez publiczną licytacyą na lat trzy po sobie idące poczynać się mające od dnia 12 (24) Czerwca 1844 r. przed Rejentem Antonim Kowalskim lub jego zastępcą tegoż Kancellaryi w mieście Okręgowem Wieluniu w dniu 26 Maja (7 Czerwca) r. b. z rana o godzinie 10 u którego to Rejenta warunki pod jakiemi rzeczone dobra wydzierżawione będą, każdego czasu przejrzanemi być mogą, rocznej dzierżawy dobra rzeczone mogą przynosić rs. 1500.
Kalisz dnia 5 (17) Kwietnia 1844 roku
Franciszek Rowecki.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1847 nr 187

(N. D. 4395) Pisarz Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gub. Warszawskiej w Kaliszu.
Stosownie do art. 682 K. P. S. podaje do wiadomości, iż na żądanie starozakonnego Jakóba Aszer kupca w mieście Wieruszowie Okręgu Wieluńskim mieszkającego, zamieszkanie prawne do tego interessu u Hipolita Morawskiego Patrona Trybunału tutejszego w Kaliszu mieszkającego obrane mającego, do którego tenże Patron stawa i subhastacyą dóbr Naramic popiera, w poszukiwaniu summy rs. 2550, z procentem Aktem zajęcia przez Franciszka Roweckiego Komornika Sądowego na gruncie tychże dóbr w dniu 22 Kwietnia (4 Maja) 1847 roku rozpoczętym a w dniu 24 Kwietnia (6 Maja) t. r. ukończonym, zajęte zostały na przymuszone wywłaszczenie:
DOBRA ZIEMSKIE
Naramice składające się z folwarku i wsi zarobnej Naramice, z folwarku i wsi zarobnej Zabłocie, z folwarku Śmiechy z pustkowiów Madej vel Rzyska Domańszczyzna i Piaski z karczmy w boru Radomina zwanego, z chałupy pod borem przy granicach dóbr Biały, i z chałupy przy granicy dóbr, Świątkowiece stojących, z wszystkiemi przyległościami i użytkami bez żadnego wyłączenia w Powiecie i Okręgu Wieluńskim Gubernii Warszawskiej w Gminie Naramice położone w których jest kościoł parafialny, obejmujące w sobie rozległości uważając sposobem przybliżonym około włók 99, mórg 6, prętów kwadratowych 185 miary nowo-polskiej, grunta których należą do I II III IV i V klassy w rozległości tej mieszczą się grunta do probostwa należące.
Dobra te były dziedziczne Katarzyny z Stokowskich Rejczyńskiej wdowy w tychże dobrach Naramice mieszkającej na teraz z własnych funduszów utrzymującej się, które Honoryuszowi Biernackiemu synowi swemu dziedzicowi dóbr Szuliszewic, w Suliszewicach Okręgu Wartskim mieszkającemu na własność sprzedała i na jego imie tytuł własności w księdze wieczystej jest uregulowany, gdy zaś wyrokiem Trybunału tutejszego w d. 15 (27) Marca 1844 r. zapadłym, uznano przedaż dóbr tych za nieprzeszkadzającą do poszukiwania drogą Sądowej exekucyi wierzytelności Jakóbowi Aszer z dóbr Naramic należącej się, przeto zajęcie dóbr tych na przedaż na rzecz tegoż Aszera dalej tak przeciwko Katarzynie Rejczyńskiej wdowie, jako i Honoryuszowi Biernackiemu jako właścicielowi teraźniejszemu dóbr Naramic popieranym zostaje.
W dobrach tych jest wlościan pańszczyznę robiących.
Zagrodników 52, komorników 22, i komornic 6, czynszowników stałych 2, to jest: sukcessorowie Xiędza Wojciecha Łochyńskiego, i sukcessorowie Mateusza Grabowskiego, czynszownicy niestali: 1. Stanisław Zarzycki, 2. Wojciech Zychta, 3. Roch Kopcik. 4. Jakób Gryf, 5. Błażej Gołąb, 6. Wawrzeniec Rychlik, 7. Walenty Konieczny, 8. Ludwik Gwiazda. 9. Szymon Szczepaniak 10. Franciszek Sanica, 11. Jakób Lewkowicz, l2. Bogusław Gottlib Gramlich, 13. Szymon Pichliński 14. Adam Krolik, 15. Ludwik Kuzajewski, 16. Paweł Glądała. 17. wdowa po Piotrze Olczykowskim, 18. Piotr Jasiak, 19. Józef Pluskota, 20. Jan Pichla 21.Wincenty Szuster. Pańszczyzny od włościan załogi daniny czynsze od powyższych czynszowników, zabudowania dworskie i wiejskie, podatki granice i wszelkie szczegóły w dobrach tych znajdują się w akcie zajęcia są opisane.
Dobra te na licytacyi w biurze Dyrekcyi Szczegółowej w Kaliszu odbyte zadzierżawił Michnowski któremu dzierżawa z d. 12 (24) Czerwca 1847 r. skończyła się.
Akt zajęcia wyż z daty powołany Hilaremu Siennickiemu Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Wieluńskiego i Włodzimierzowi Rejczyńskiemu jako ustanowionemu dozorcy i Wójtowi Gminy Naramice dnia 9 (21) i 10 (22) Czerwca 1847 r. doręczony, następnie do księgi wieczystej dóbr Naramic w Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu w d. 2 (14) Lipca 1847 r. wniesiony, a do księgi zaregestrowań Trybunału tutejszego w dniu 10 (22), tegoż miesiąca i roku wpisany został.
Sprzedaż dóbr tych odbywać się będzie na audyencyi publicznej Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu w miejscu zwykłych posiedzeń.
Warunki licytacyi oraz zbiór objaśnień w biurze Pisarza Trybunału i u popierącego przedaż Hipolita Μorawskiego Patrona przejrzane być mogą.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi i przedaży dóbr tych na audyencyi publicznej Trybunału tutejszego w dniu 28 Sierpnia (9 Września) 1847 roku o godzinie 10 z rana nastąpi.
w Kaliszu d. 12 (24) Lipca 1847 roku.
Franciszek Salezy Wołowski.

*nieczytelne


Łódzki Dziennik Urzędowy 1925 nr 45

Na zasadzie postanowienia Województwa z dnia 16.6 1925 r. L. Pr. 2506 (2) II, wciągnięto do rejestru Stowarzyszeń i Związków Nr. 1038 ,,Kółko Rolnicze „Rozwój Gospodarczy'' w Śmiecheniu" (pow. Wieluń).


Łódzki Dziennik Urzędowy 1930 nr 6

Ogłoszenie.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie podaje do publicznej wiadomości, że orzeczeniem z dnia 21 grudnia 1929 r.
postanowił:
Sprostować orzeczenie Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Piotrkowie z dnia 28 stycznia 1928 r. (Sprawa Nr. R. 21/28) w tem, że p. 3 sentencji tegoż zamiast „część majątku Naramice, własność Aleksandry Łubieńskiej, dla wyrównania granic — około 2 ha" winien zawierać: „część gruntów majątku Naramice (Folwarku Smiechyń), należących do Aleksandry Łubińskiej — dla wyrównania granic, oraz gruntów, należących do Jana Mielczarka, sukc. Wojciecha i Petroneli małż. Nawrockich, Antoniego i Magdaleny małż. Szczepaniak, Stanisława i Marjanny małż. Kowalskich, Józefa Kubiak i Antoniny Sobczak, sukc. Andrzeja Nawrockiego i Petroneli II voto Tomickiej, sukc. Szlamy Szmulewicza i Riwena i Ruchli małż. Erlich — dla zniesienia istniejącej szachownicy, o obszarze około 2 ha".
Orzeczenie to uprawomocniło się dnia 26 lutego 1930 roku".
Z polecenia Prezesa:
(—) M. Grąbczewski

Naczelnik Wydziału.

Echo Sieradzkie 1931 lipiec


WOJNA O MIEDZĘ.
We wsi Śmiecheń gm. Naramice, doszło między dwoma sąsiadami Siemiakiem D. lat 34 i małż. W. i J. Szuster do kłótni następnie do krwawej bójki o... miedzę. W bójce został silnie pobity Siemiak który prócz innych obrażeń cielesnych doznał złamania lewej ręki. Siemiak w stanie ciężkim przewieziony został do szpitala w Wieluniu.

Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 29

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu, I sekcji, obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
1) Janie Golce, właścicielu 3 morg. z folw. Śmiecheń, pow. wieluń­skiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień 24 października 1932 roku. W powyższym terminie oso­by zainteresowane winny zgłosić swoje prawa w wydziale hipotecznym w Kaliszu, pod skutkami prekluzji.

Echo Sieradzkie 1932 30 listopad

"10 STRZAŁÓW KU CHWALE OJCZYZNY".
Przyjmująwyzwanie p. Jana Przybylskiego z Zamościa pow. Radomszczańskiego wpłacam nrzecz Oddziału Związku Strzeleckiego gm. Naramice 1 zł. i jednocześnie wyzywam na pojedynek strzelecki pp.:
1) wójta gminy Naramice Pawła Korzeniowskiego. 2) Edwarda Kubika naucz. szkoły powszechnej w Naramicach. 3) Józefa Przybylskiego naucz. szkoły powszechnej w Górach Świątkowskich. 4) Antoniego Bryłkę obywatela z Śmiechenia. 5) Jana Czarnucha sekretarza gminy Lututów. 6) Jana Pecherzyka sekretarza gminy Skrzynno, 7) Baranowskiego Józefa sekretarza gminy Chotynin. 8) Konstantego Kika sekretarza gminy Dzietrzkowice. 9) komendanta oraz wszystkich z posterunku p. p. w Lututowie. 10) komendanta Włodarczyka oraz wszystkich z posterunku p. p. w Skomlinie, 11) Lewińskiego sekretarza gminy Skrzynki. 12) Józefa Podmskiego z-cy sekret. gm. Skrzynki. 13) Kazimierza Wieńkowskiego sekretarza magistratu m. Wieruszowa. 14) Bolesława Szukałę prac. magistr. m. Wieruszowa. 15) Antoniego Maliszewskiego sekretarza gminy Mokrsko. 16) Walentego Włodarczyka agenta pocztowego w Mokrsku. 17) Eugeniusza Ciupińskiego kupca z Mokrska, 18) Stefana Centa kier. biura próśb i podań w Bolesławcu. 19) Józefa Kosowskiego kupz Bolesławca. 20) Stanisława Piaseckiego sekretarza gminy Praszka i 21) Franciszka Słowińskiego zastępcy sekretarza gm. Praszka.
Stanisław Adamek
Naramice, powiat wieluński.

Echo Sieradzkie 1933 13 sierpień

ŚMIERTELNE PCHNIĘCIE WIDŁAMI W BRZUCH.
We wsi Śmiecheń gm. Naramice w czasie powstałej kłótni między sąsiadami, przyszło jak zwykle do bójki, w czasie której Sławski Stanisław otrzymał śmiertelne pchnięcie dwuzębowemi widłami w brzuch.
Cios był tak straszny, że Sławski po chwili zakończył życie.
Powiadomiona policja aresztowała sprawców zabójstwa: Kazmierczaka Antoniego i Paprotnego Piotra.
Obaj wymienieni wyżej osadzeni zostali w więzieniu.

Echo Łódzkie 1933 sierpień

Widły w brzuchu wieśniaka. Straszny cios sąsiada.
Wieruszów, 21 sierpnia. We wsi Śmiecheń pod Wieruszowem w czasie powstałej kłótni między sąsiadami przyszło — jak zwykle do bójki w czasie której Stanisław Ślawski, mieszkaniec tejże wioski, otrzymał śmiertelne pchnięcie dwuzębnymi widłami w brzuch. Cios był tak straszny, że Ślawski po chwili zakończył życie. Powiadomiona o zabójstwie policja, aresztowała sprawców w osobach: Antoniego Kaźmierczaka i Piotra Parotnego. Obaj osadzeni zostali w więzieniu.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XV. Obszar gminy wiejskiej Naramice dzieli się na gromady:
17. Śmiecheń, obejmującą: os. Banię, wieś Madej, kol. Śmiecheń I, kol. Śmiecheń A.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.

Obwieszczenia Publiczne 1937 nr 5

Wydział Hipoteczny, Sekcja III, przy Sądzie Okręgowym w Kali­szu, niniejszym obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
2) Stanisławie Tomickim, właścicielu działki gruntu, o powierzch­ni 1 morga 150 prętów z folw. Śmiecheń, powiatu wieluńskiego;

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 20 lipca 1937 roku, w którym to terminie osoby intereso­wane winny zgłosić swoje prawa w kancelarii wyżej wymienionego Wydziału Hipotecznego, pod skutkami prekluzji.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza