-->

sobota, 27 kwietnia 2013

Wola Tłomakowa

Taryfa Podymnego 1775 r.
Wola Tlomakonska, wieś, woj. kaliskie, powiat kaliski, własność szlachecka, 52 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Wola, parafia chlewo, dekanat stawski, diecezja gnieźnieńska, województwo kaliskie, własność: Kosecki.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Wola tłomakowa, województwo Kaliskie, obwód Kaliski, powiat Kaliski, parafia Chlewo, własność prywatna. Ilość domów 28, ludność 225, odległość od miasta obwodowego 2.

Słownik Geograficzny:  
Tłomakowa Wola,  wś i fol. nad odnogą rz. Prosny, pow. turecki, gm. Goszczanów, par. Chlewo, odl. 27 w. od Turka. Wś z przys. Białas ma 9 dm., 79 mk.; fol. ma 5 dm., 45 mk. W r. 1579 Jakub Laskowski płaci tu od 71 łan., 4 ogrod., 1 komor., 1 rzem. (Pawiński, Wielkp., I, 111). W ostatnich czasach należała do Żychlińskich.

Słownik Geograficzny:
Wola Tłomakowa,  wś i fol., pow. turecki, gm. Goszczanów, par. Chlewo, odl 25 w. od Turka, ob. Tłomakowa Wola. W r. 1827 było 28 dm., 225 mk. W r. 1885 fol. Wola Tłom. rozl. mr. 623: gr. or. i ogr. mr. 545, łąk mr. 46, lasu mr. 45, nieuż. mr. 23; bud. mur. 2, drew. 11; płodozm. 15 pol. Wś Wola Tłom. os. 17, mr. 40. Na początku XVI w. łany km. dają za dziesięcinę pleb. w Chlewie po fertonie (Łaski, L. B., II, 61).

Spis 1925:
Wola Tłomakowa, wś i kol., pow. turecki, gm. Goszczanów. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 8, kol. 11. Ludność ogółem: wś 67, kol. 85. Mężczyzn wś 35, kol. 41, kobiet wś 32, kol. 44. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 67, kol. 85. Podało narodowość: polską wś 67, kol. 85.

Wikipedia:
Wola Tłomakowa-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Goszczanów. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1761

Wola Tłumokowa
Dnia 27-go tego samego. Ja, jak wyżej, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami, w obecności świadków Wielmożnego Jana Mączyńskiego łowczego sieradzkiego, Stanislawa Frankenmberga, Józefa Modlibowskiego burgrabiego kościańskiego i wielu innych, błogosławiłem w obliczu kościoła filialnego gaćskiego, związek małżeński rodzonych Krysztofa Trepki z Joanną Kossecką panną.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 1822 nr 308

NRO. 67,220. WYDZIAŁ WOYSKOWY.
KOMMISSYA WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO.
Listę imienną spisowych którzy nieuzyskawszy przesiedlenia prawem przepisanego, z mieysca pobytu z Woiewództwa Kaliskiego zbiegli, poniżey zamieszczaiąc, poleca władzom Administracyino-policyinym, aby tychże w swych gminach śledziły, a wyśledziwszy, Kommissarzowi właściwego Obwodu odstawiły.
Wóyci Gmin i Burmistrze ściśle ninieyszemu poleceniu zadość uczynią, a Kommissarze skutku dopilnuią.
w Warszawie dnia 20. Grudnia 1821. roku.
Radca Stanu, Prezes Kommissyi
R. REMBIELINSKI. Filipecki Sekr: Jener:
Lista Imienna zbiegłych popisowych z Woiewództwa Kaliskiego w Miesiącu Sierpniu roku 1821.
(...) Gola Woyciech z wsi Wola Tłomakowa.(...)

Gazeta Warszawska 1825 nr 60

Przez śmierć Xędza Ignacego Czyżewskiego Biskupa Dyecezyi Augustowskiey (na rzecz którego summa 30,000 zł: Pol: hypotekowaną iest w Dziale IV. pod Nrem 3 na dobrach Woli Tłomakowey w Powiecie i Woiewództwie Kaliskiem położonych) otworzył się po tymże spadek, gdy więc postępowanie spadkowe iuż do właściwey xiegi wieczystey zapisano, stosownie zatem do Artykułów 125 i 127 Prawa Seymowego o hypotekach, wyznaczonym został iednoroczny termin na dzień 19 Maia 1825 r. w Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa tuteyszego o godzinie 10tey zrana, celem przepisania tytułu własności wyżey rzeczoney summy na pozostałych sukcessorów; o czem po raz czwarty zawiadomia się każdego kogo to dotyczeć może. — Kalisz dnia 16 Lutego 1825 roku.
Rejent Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego,
Franciszek Nowosielski.

Gazeta Warszawska 1827 nr 219

Po śmierci Jana Rawicz Kosseckiego bez żadnego rozporządzenia testamentowego na dniu 11 Grudnia 1825 r. zmarłego, otworzyło się postępowanie spadkowe, o którem po raz pierwszy donosząc podpisany Rejent przez pisma publiczne, zawiadomia ninieyszem wszystkich, których to interessować może, że do przeniesienia tytułu własności Dóbr Ziemskich Wola Tłomakowa, Gać Powęzowa i Gać Moskarnia zwanych, w Powiecie i Obwodzie Kaliskim położonych, po tymże zmarłym Kosseckim pozostałych, na imie Sukcessorów do brania po nim spadku wylegitymować się maiących, termin roczny, a właściwie na dzień 31 Lipca 1828 roku w Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego przed podpisanym Rejentem iest wyznaczony. — Kalisz dnia 25 Lipca 1827 roku.
Rejent Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego.
Franciszek Nowosielski.

Gazeta Warszawska 1830 nr 6

Po zeyściu w dniu 15 Stycznia 1822 roku Alexandry z Kosseckich Nieszkowskiey wdowy, właścicielki summy 15,000 zł: Pol: z procentem w Dziale IV. pod Nrem I. na Dobrach Woli Tłomakowey, w Powiecie Kaliskim położonych, zahypotekowaney, otworzył się spadek, który po raz pierwszy ogłaszaiąc, oznaymuie się, iż do przeniesienia własności tey summy, termin ostateczny na dzień 27 Stycznia 1831 roku godzinę 10tą zrana w Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego iest wyznaczony. — Kalisz dnia 24 Grudnia 1829 r.
Ignacy Główczewski.

Powszechny Dziennik Krajowy 1830 nr 182

Z powodu zgonu Józefa Otto Trąmpczyńskiego d. 11 lutego 1830 r. nastąpionego, otworzyło się postępowanie spadkowe, o którem po raz pierwszy donosząc, zawiadamia podpisany, iż względem przeniesienia tytułów własności dóbr i wierzytelności, iako to: a) Maiętności Kalinowa z przyległościami, w powiecie Wartskim położoney. b) dóbr Piwonic z przyległościami w powiecie Kaliskim, przez rzeczonego Trąmpczyńskiago na subhastacyj publiczney okupionych, których (z powodu nieukończoney dotąd klassyfikacyi) tytuł na tegoż Trąmpczyńskiego nie iest przeniesionym, lecz na których to dobrach dla niego respec summy, to iest 36,781, 52,250, 5706, 20,000, 24,294, 24,000 i 27,969 zł. w dziale IV nr.1 a, c, d, nr.2 et 3 e, f, g, z prowizyami się mieszczą, c) summy 180,000 złp. z prawem zastawu dóbr Strzałkowa z przyległościami, 129,670 złp. z prowizyą 5 od sta z mnieyszych kwot złożonych i protestacyi względem 100.000 złp. na tychże dobrach Strzałkowie z przyl. d) summy 140,000 złp. z prawem zastawu dóbr Kobierzycka i 2,500 złp. z prow. 5 od 100 na tychże dobrach. e) 100,000 złp. z prawem zastawu dóbr Gaci powęzowey, tamże f. 70,000 złp. z prawem zastawu dóbr Gaci moskorniey, na tychże dobrach, oraz Woli Tłomakowey, i Trzebieniach starych, rozciągnioney. g) 80,000 złp. z prawem zastawu dóbr Woli Droszewskiey i Kakawy tamże, h) 35590 złp. 15 gr, z prowizyą 5f100 na maiętności Błaszki, Gzikowie, Wilczkowicach, i) 172,000 złp. z prowizyą 5f100 na dobrach Przyima. k) 24,000 złp. z prowizyą 5f100 na dobrach Sulisławicach, i l) 21,000 złp. na possessyach w Kaliszu pod nr. 19 i 21 sytuowanych zabezpieczonych. Termin roczny a w szczególe na dzień 18 czerwca 1831 r. w kancelaryi hypoteczney woiewództwa Kaliskiego przeznaczonym został. w Kaliszu d. 15 czerwca 1830 r. F. Bajer R. K. Z. W. M.

Dziennik Powszechny 1834 nr 112

Dyrekcya Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Wdztwa Kaliskiego. Wiadomo czyni, iż w moc Art. 87 Prawa Seymowego o Towarzystwie Kredytowem, tudzież stosownie do instrukcyi z dnia 14 Marca 1826 r. § 110 i następnych, z powodu zaległosci raty Czerw. i grud. 1833 r. przez publiczną licytacyą więcey daiącemu i przybicie otrzymuiącemu, w trzechletnią dzierzawę, poczynaiąc od 24 Czerwca 1834, do dnia i miesiąca tegoż r. 1837, w Biurze Dyrekcyi Szczegółowey Woiewództwa Kaliskiego, w mieyscu zwykłych iey posiedzeń, odbywać się maiącą, dobra ziemskie niżey wyrażone:
a. Gruszczyce z przyległościami Cienia mała i Niedoń, w Powiecie Sieradzkim, Parafii Gruszczyce położone.
b. Wola Tłomakowa z Dezertą Tobołki, w Powiecie Kaliskim, Parafii Chlewo położone w dniu 27 Maia r. b. o godzinie 10 zrana i 3 z południa.
(...)wypuszczone zostaną pod następuiącemi glównemi warunkami:
1. Każdy maiący chęć licytowania, obowiązanv będzie złożyć vadium ad a, złp. 1260 ad b,złp.750 (...), które po dopełnieniu wszystkich warunków dzierzawy, utrzymującemu się przy licytacyi wydanem będzie.
2. Utrzymuiący się przy dzierzawie, obowiązany iest natychmiast, a naydaley w dniach trzech, wnieść do Kassy Dyrekcyi Szczegółowey całkowitą zaległość Towarzystwa, wraz z karami i kosztami w srebrnej monecie, co do dóbr ad a, złp. 1,232 gr. 23, ad b, złp. 725 gr. 4, (…) wynoszącą, a to pod rygorem nieoddania dóbr w possessyą i bezzwłocznego nowego wydzierzawienia na koszt i risico niedotrzymuiącego.
3. Dzierzawca przyimuie na siebie obowiązek zaspokojenia wszelkich ciężarów wieczystych do gruntu przywiązanych, Art. 41 i 44 Prawa Seymowego z roku 1818 wyszczególnionych, z samego prawa przywiley maiących, tudzież wszelkich opłat i składek przy licytacyi numerycznie wykazać się maiących.
4. Daley przyimuie obowiązek dalszego regularnego przez czas dzierzawy wnoszenia rat Towarzystwa, od dnia 1 do 12 Czerwca i dnia 1 do 12 Grudnia każdego roku, poczynając od 1 Czerwca 1834 r. w sposób, iż przeciąg trzechletniey dzierzawy sześć takowych rat opłaci, płacąc na każdą ratę co do dóbr ad a, zł. 1,187 gr. 9; ad b, złp. 687 gr. 5 (…).
5. Zrzecze się wszelkich pretensyi z dzierzawy, za iakie bądź nakłady zwyczayne, lub nadzwyczayne, przewidziane, lub nieprzewidziane wypadki.
6. Odda dobra po ukończeniu dzierzawy w takim stanie, w iakim ie odbierze.
7. Poddaie się exekucyi administracyiney we wszystkiem, co się dotycze dzierzawy, i wyłącznie ulegać będzie decyzyom władz Towarzystwa.
8. Złoży sposobem kaucyi na ubezpieczenie całości dóbr i dopełnienie wszelkich warunków, co do każdych dóbr summę półroczney cenie dzierzawney wyrównywaiącą w listach Zastawnych. O dalszych zaś warunkach interessenci każdego czasu w Biurze Dyrekcyi Szczegółowey poinformować się mogą. Wzywa przeto Dyrekcya Szczegółowa chęć dzierzawienia maiących na powyzsze termina. Kalisz dnia 18 Kwietnia 1834 roku. Zastępca Prezesa, Jezierski. Pisarz Dyrekcyi, Chrystowski. N. D. 791

Dziennik Powszechny 1834 nr 336

OBWIESZCZENIA SPADKOWE.
Po nastąpioney śmierci: 1. Józefa Gaiewskiego, właściciela dóbr Mroczki, w Powiecie, Obwodzie i Woiewództwie Kaliskiem położonych. 2. Adama Kempskiego i Angeli Pawłowskiey, współwłaścicieli summy 3,000 złp. a większey summy 15,000 złp. poprzednio na dobrach Wola Tłomakowa, w Powiecie, Obwodzie i Woiewództwie także Kaliskiem położonych, w dziale IV, pod Nr. 1 lokowaney, pochodzącey, teraz w depozycie Dyrekcyi Główney Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego będącey, ogłasza się wiadomości otwarcia spadków z wyznaczeniem terminów do regulacyi tychże na sukcessorów zmarłych, w Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego, a mianowiciey co do pierwszego na dzień 4, co do drugiego nadzień 5 Czerwca 1835 r. Kalisz d. 13 Listopada 1834 r. Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego. D. Dzierożyński.

Dziennik Powszechny 1836 nr 304

Po nastąpionej śmierci; 1. Michała Ziemięckiego właściciela schedy, jaka mu przynależała ze spadku po niegdy Alexandrze z Kosseckich Nieszkowskiej, a właściwie z kapitału 15,000 złp., ua dobrach Woli Tłomakowej z przyległościami, w Powiecie Kaliskim położonych, w dziale IV, pod Nr. 1 hypotekowanego, i już przez Towarzystwo Kredytowe Ziemskie listami zastawnemi spłaconego. (…) Ogłasza się wiadomość otwarcia spadkowych postępowań, z wyznaczeniem terminu do regulacyi tych spadków, w Kancellaryi Ziemiańskiej Województwa Kaliskiego przed podpisanym Rejentem, a w szczególności: co do pierwszego spadku na dzień 1f13 Maja (…) 1837 r. Wszyscy zatem, których to interesować może, w dniach powyżej oznaczonych winni są zgłosić się z prawami swemi, nie chcąc być narażonymi na straty, któreby ponieśli z opóźnienia. Kalisz dnia 10f22 Października 1836 r. Fr. Nowosielski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1838 nr 159

Po nastąpionej śmierci:
3. Macieja Szurgot właściciela 1/9 części dóbr Piwonic z przyległościami w powiecie Kaliskim położonych, tudzież wierzyciela następnych kapitałów i praw hypotekowanych,mianowicie
E. 1/9 części z 1/3 prawa zastawu dóbr Kobierzycka powiatu Wartskiego, w dziale III. ad 2. ad A. d mieszczącego się;
F.zł.92 gr. 17 7/9, w dziale IV. ad 4. ad b.ad aa. Ad A.ddd;.
G. zł.5185 gr. 5 5/9, ad 5 ad A. d. na tychże dobrach Kobierzycku hypotekowanych;
H. 1/9 części z 1/3 prawa zastawu dóbr Gaci Moskorniej powiatu Kaliskiego, w dziale III. ad 1. ad A. e. mieszczącego się:
J. złp 2.592 gr. 17 7/9,w dziale IV.ad 3.ad A.e. na tychże dobrach, oraz na dobrach Woli Tłomakowej, w dziale IV. ad 5. ad A. c. i na dobrach Trzebinie stare powiatu Kaliskiego, w tymże dziale ad 2. ad A. c. zabezpieczonych;  
(...) Zawiadamia się więc osoby interesowane, iż do przepisania na sukcessorów po tychże zmarłych pozostałych tytułu własności dóbr, kapitałów, nieruchomości miejskiej i innych praw powyż wyszczególnionych, wyznaczony jest termin w kancellaryi ziemiańskiej gubernii Kaliskiej przed podpisanym Rejentem, co do 3. na dzień 27 stycznia (8 lutego), co do 4. 5 i 6 nadzień 2 (14) lutego 1839 r.  
Kalisz dnia 4 (16) czerwca 1838 r.
Józef Białobrzeski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1844 nr 272

(N. D. 5877) Sąd Ρolicyi Poprawczej Wydziału Kaliskiego.
Wzywa wszelkie Władze o imieniu nazwisku i miejscu zamieszkania lub przyczynie śmierci kobiety której zwłoki na gruncie wsi Woli Tłomakowej w Okręgu Kaliskim d. 22 Lipca (3 Sierpnia) b. r. znalezionemi zostały, wiadomość mające, iżby ją bądź Sądowi naszemu bądź najbliższemu udzieliły, niemniej każdego takową posiadającego o jéj bezpośrednie lub pośrednie w ten sposób doniesienie. Kobieta ta mogła mieć lat najmniej 60. włosy jéj na głowie ległу siwe, szczęki obiedwie miała zębów przednich pozbawione, ubranie jéj składało się jedynie z szlafroka perkalikowego w rzuty ciemne i białe, zwłoki tejże w stanie uszkodzenia przez zwierza lub ptastwo, znajdowały się po lewej stronie drogi od wsi Goszczanowo do wsi Gaci prowadzącéj, w odległości kroków 15 od tejże drogi w bliskości lasu pod krzakiem.
Kalisz d. 30 Paździer. (11 Listop.) 1844.
Sędzia Prezydujący, Swierczyński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1852 nr 251

(Ν. D. 4874) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Do regulacyi spadków otworzonych po zmarłych Loeblu czyli Lewku, i Cerche czyli Zerche z Szajów, obojgu małżonkach Sachs mianowicie wzglądem summ.  
(...) Dalej co do summ samej tylko Zerche Sachs należnych, mianowicie:    
8. Złp. 24280 na dobrach Woli Tłomakowej Ogu Kaliskiego w dz. IV. pod N. 20 ubespieczonej, z warunkiem w dz. III. pod N. 6 zapisanym.  
(…) wyznacza się termin przed podpisanym Rejentem w Kancellaryi Ziemiańskiej w Kaliszu na dzień 13 (25) Maja 1853 r. w którym interessenci z prawami swemi do spadków tych zgłosić się winni pod prekluzyą.
Kalisz d. 8 (20) Października 1852 r.
Fr. Nowosielski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1859 nr 133

(N. D. 3651) Pisarz Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Stosownie do art. 682 K. P. S. wiadomo czyni, iż na żądanie Rozalii Cywińskiej, panny doletniej z własnych funduszów się utrzymującej, w mieście Warcie zamieszkałej, a zamieszkanie prawne u Franciszka Modrzejewskiego, Patrona w Kaliszu obecnie mającej, od której tenże Patron stawa i subhastacyą dóbr Woła Tłomakowa popiera, w poszukiwaniu summy rs. 1050 z procentem, aktem zajęcia przez Franciszka Roweckiego Komornika Sądowego na gruncie tychże dóbr w dniu 12 (24) Stycznia 1859 r. sporządzonym, zajęte zostały na przymuszone wywłaszczenie:
Dobra ziemskie Woła Tłomakowa
składające się z wsi zarobnej Wola Tłomakowa, i folwarku tegoż nazwiska, oraz pustkowia Białacz i nomenklatur zdezerta i Tobołki, z wszystkiemi przyległościami i użytkami bez żadnego wyłączenia, w Powiecie i Okręgu Kaliskim Gubernii Warszawskiej należące, do Parafii Chlewo, stanowiące jednę gminę pod nazwiskiem Wola Tłomakowa, obejmujące w sobie rozległości uważając sposobem przybliżonym około włók 35 mórg 6 czyli dziesiatyn 328 miary Rossyjskiej, grunta których należą do II III i IV klassy.
Dobra te dziedziczne są Stanisława Żychlińskiego, z własnych funduszów się utrzymującego, w Woli Tłomakowej mieszkającego, na którego tytuł własności hypotecznie uregulowany, a zostają w dzierżawnem posiadaniu Eleonory Żychlińskiej żony właściciela, której dzierżawa kończy się d. 12 (24) Czerwca 1861 r.
W dobrach tych jest włościan komorników 6, robiących pańszczyznę tygodniowo ręczno po dni trzy, a w czasie żniwa tłuki dni 4, oraz komornica jedna robiąca tygodniowo ręcznie dni 4. Czynszownik Jan Wenclaw młynarz płaci czynszu rocznie rs. 15, i miele 60 wierteli żyta bezpłatnie, oraz Jan Kniehalski płaci rocznie czynszu rs. 6.
Dalsze obowiązki włościan, załogi, daniny, czynsze i opis zabudowań Dworskich, podatki, granice i inne szczegóły w dobrach tych znajdujące się, w akcie są szczegółowo opisane.
Akt zającia wręczony został Józefowi Rezler Wójtowi gminy Woli Tłomakowej, w dniu 5 (17) Lutego 1859 r. Józefowi Jezierskiemu Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Kaliskiego i Stanisławowi Żychlińskiemu ustanowionemu dozorcy w dniu 7 (19) Lutego tegoż r., następnie do księgi wieczystej dóbr Woli Tłomakowej w Kancellaryi Ziemiańskiej dnia 15 (27) Maja tegoż roku wniesiony, a do księgi zaregestrowań Trybunału tutejszego w dniu 22 Maja (3 Czerwca) r. b. wpisany został.
Sprzedaż dóbr tych odbywać się będzie na audyencyi publicznej Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu w miejscu zwykłych jego posiedzeń.
Warunki licytacyi, oraz zbiór objaśnień w biurze Pisarza Trybunału i u popierającego sprzedaż Patrona Franciszka Modrzejewskiego przejrzane być mogą.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi i przedaży dóbr tych, na audyencyi publicznej Trybunału tutejszego w dniu 7 (19) Lipca r. b. o godzinie 10-ej z rana nastąpi.
Kalisz d. 23 Maja (3 Czerwca) 1859 r.
Assesor Kollegialny, J. Migórski.

Dziennik Warszawski 1869 nr 214

Wzywa wszelkie władze rządowe tak cywilne jako i wojskowe, nad porządkiem i bezpieczeństwem w kraju czuwające, aby na Andrzeja Bożańskiego lat 30 mającego, wzrostu średniego, włosów ciemno-blond, oczu szarych, twarzy okrągłej, nosa i ust miernych, znaków szczególnych żadnych niemającego, we wsi Woli Tłomakowej, gminy Goszczanów, Powiatu Tureckiego zamieszkałego, a obecnie przed wymiarem sprawiedliwości ukrywającego się, baczną uwagę zwracały i w razie ujęcia go, Sądowi tutejszemu albo najbliższemu miejsca ujęcia dostawiły.
Тынецъ, 29 Авг. (10 Сентяб.) 1869 г.
Предсъдательснующій Судья,
Бромирскій.

Kaliszanin 1873 nr 46

Katalog kościołów i duchowieństwa djecezji Kujawsko-Kaliskiej na r. b. podaje, że w dekana­cie kaliskim jest 34 parafij, mianowicie:
(Dalszy ciąg probostw w dekanacie kali­skim). — 7) Chlewo, kościół parafjalny pod w. Ś. Benedykta, murowany, data erekcji niewiado­ma. Parafja ta liczy dusz 2050; należą, do niej wsie: Chlewo, Wójcinek, Morawki, Nacesławice, Chwalęcice, Waliszewice, Zacisze, Świnice, Moskurnia, Gać (z kościołem filjalnym, murowanym Ś. Małgorzaty), Kolonja Gacka, Raszawy, Trzebiny Stare i Nowe, Wola Tłumakowa, Ciepielów, Izorów, Sulmówek vel Chrosne, Stajnów, Modła, Wilkrzyce i Woisławice. Proboszczem od r. 1869 jest W. Iks. Józef Akaliński (ur. w r. 1835, kapłan od r. 1860). 


Kaliszanin 1875 nr 51

Dzień Ś-go Jana pod fatalną wróżbą roz­począł się dla mieszkańców tutejszej okolicy, bu­rza, jaka w tym dniu o godzinie 6 po południu srożyła się, dotknęła niesłychaną klęską okolice Kalisza. Błyskawice za błyskawicami, pioruny za piorunami, gęsty grad, a następnie nawalny deszcz, poprzedzane szumem i wichrem, wszystko to sia­ło grozę i spustoszenie w ciągu 3-ch przeszło go­dzin. W samym Kaliszu kilkadziesiąt szyb zosta­ło potłuczonych, a dachy płócienne nad werandami poprzedziurawiane; park prawie cały zalany wodą. Wsie: Bogucice, Warszówka, Pawłówek, Russów, Rychnów, Dębsko, Moskurnia, Gać Ka­liska, Trzebiny, Wola Tłumakowa zbite gradem wielkości laskowego orzecha. W samem miasteczku Koźminku, przeszło 2,000 szyb wybitych, 4 sto­doły wywrócone i wiele dachów pozrywanych; sia­no z łąk wirem wody porwane; grad w kształcie brył lodu, dochodził do 1 funta wagi (?), a leżał do dnia następnego.

Prócz tego we wsi Moskurnia, wicher wywrócił oborę, w której 27 sztuk bydła przygniecionem zostało; we wsi Gać kaliska 2 stodoły i owczarnia, a w Nakwasinie 2 budynki włościańskie zniesione; w miejscowym zaś stawie słynnym z ryb, skutkiem uderzenia piorunu mnóstwo ryb zabitych zostało; siano w kopkach będące wszyst­ko spłynęło, nielicząc wielu bardzo drzew powa­lonych. Szkody, jakie burza ta wyrządziła nie są jeszcze w zupełności obliczone, straty z ota­ksowania jednej tylko gminy Koźminek w zbożu, budynkach, i inwentarzu prócz siana poniesione, przechodzą 150,000 rubli. Następstwa tej klęski są najsmutniejsze, drożyzna i upadek kredytu są niczem w porównaniu z cofnięciem przynajmniej o lat 10 kultury ziemi i przemysłu rolnego, z którego Kaliskie słynęło. W przypuszczeniu biorąc, to skutkiem tegorocznych gradów i na­wałnic w Sieradzkiem, Wartskiem, Błaszkowskiem, i kaliskiem, najmniej 40 wsi zachwianych w egzystencji zostało.

Obwieszczenia Publiczne 1922 nr 25

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, F. Bruśnicki, obwieszcza, że zostało otwarte postępowanie spadkowe po śmierci:
2) Wojciecha Janiaka, właśc. działki gruntu w kolonji Wola Tłomakowa Nr. IV, pow. Tureckiego, obszaru 3 dzies. 2154 sąż., zapisanego w dziale II wykazu hip. pod Nr. 10 i oznaczonej na planie Nr. 10.
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 2 października 1922 r., w którym to terminie osoby interesowane winny zgłosić się do wyżej wymienionego notarjusza, dla ujawnienia swych praw, pod skutkami prekluzji.

Echo Tureckie 1926 nr 5

Usiłowane zabójstwo.
Dnia 25 stycznia r.b. urządził polowanie na terenie wydzierżawionym we wsi Wola Tłomakowa gminy Goszczanów gospodarz Piotr Wachowiak, mieszkaniec wsi Orzeżyn gminy Bartochów pow. Sieradzkiego.
Podczas wspomnianego polowania brat Wachowiaka Marcin który był w nagance zauważył kłusownika Andrzeja Ratajczyka lat 20 zamieszkałego we wsi Ciepielów gm. Goszczanów jak tenże chodząc po polach strzelał do zajęcy. Marcin Wachowiak pu­ścił się w pogoń za Ratajczykiem co widząc tenże począł uciekać ostrzeliwując się Wa­chowiakowi.
Wachowiak mimo strzelania do niego dopadł Ratajczyka usiłując mu odebrać strzelbę. Podczas szamotania się Ratajczyk kilkakrotnie uderzył strzelbą Wachowiaka zadając mu kilka lekkich obrażeń cielesnych.
Policja z posterunku w Goszczanowie po przeprowadzonem w powyższym kierunku dochodzeniu zaaresztowała Ratajczyka od­dając go do dyspozycji władz sądowych.
W. F.

Echo Tureckie 1927 nr 49

Komornik.
Komornik przy Sądzie Okr. w Kaliszu, K. Karkowski, zam. w m. Turku obwieszcza, że w dniu 27 kwietnia 1928 r. o godz. 11 rano, w sali posiedzeń Sądu Pokoju w Tur­ku, odbędzie się sprzedaż przez licytację publiczną nieruchomego majątku położone­go w kol. Wola—Tłomakowa Nr. 1, gm. Goszczanów, należącego do Stanisława i Marjanny małż. Janiaków, zapisanego w dziale II wyk. hipot. pod Nr. 7, składające­go się z dwóch działek ziemi przestrzeni 15 mor. gruntu, zabudowań: domu i stodoły z drzewa, krytych słomą oraz 12 sztuk drzew rosnących.
Księga hipoteczna kolonji Wola—Tłoma­kowa Nr. 1 znajduje się w wydziale hipotecznym przy Sądzie Okręgowym w Kaliszu.
Nieruchomość w dzierżawie ani zastawie nie znajduje się, obciążona jest w dziale IV wyk. hip.: pożyczką b. ros. Banku Włoś­ciańskiego, wynosząca według sporządzonej przez Państwowy Bank Rolny segragacji w sumie 1054 zł. 72 grosze i długiem na rzecz Pawła i Barbary małż. Konopiatych w sumie 11022 zł. 95 gr. z %% i kosztami, zostaje wyznaczona na sprzedaż na zaspo­kojenie długu dla małż. Konopiatych z ty­tułu wykonawczego Sądu Okręgowego w Kaliszu z dn. 17 września 1926 r. Nr. II. C. 1036 | 26 r.
Licytacja rozpocznie się od sumy szacun­kowej 8000 zł. przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć vadium w sumie 80 zł. Warunki licytacyjne mogą być przeglą­dane w kancelarji Komornika Sądowego a w dniu licytacji w Sądzie Pokoju w Turku".


Obwieszczenia Publiczne 1927 nr 98

Komornik przy sądzie okręgowym w Kaliszu, K. Karkowski, za­mieszkały w m. Turku, obwieszcza, że w dniu 17 kwietnia 1928 r., o go­dzinie 11 rano, w sali posiedzeń sądu pokoju w Turku, odbędzie się sprzedaż przez licytację publiczną majątku nieruchomego, położonego w kolonji Wola - Tłomakowa Nr. I, gm. Goszczanów, pow. tureckiego, należącego do Stanisława i Marjanny małż. Janiaków, zapisanego w dziale II wyk. hip. pod Nr. 7, składającego się z dwóch działek ziemi, przestrzeni 15 morgów gruntu, zabudowań: domu i stodoły z drzewa, krytych słomą oraz 12 sztuk drzew rosnących.
Księga hipoteczna kolonji Wola - Tłomakowa Nr. I znajduje się w wydziale hipotecznym przy sądzie okręgowym w Kaliszu.
Nieruchomość w dzierżawie ani zastawie nie znajduje się, obcią­żona jest w dziale IV wyk. hip.: pożyczką b. ros. Banku Włościańskie­go, wynoszącą według sporządzonej przez Państwowy Bank Rolny, segragacji w sumie 1.054 zł. 72 gr. i długiem na rzecz Pawła i Barbary małż. Konopiatych w sumie 11.022 zł. 95 gr. z % % i kosztami; zostaje wyznaczona na sprzedaż na zaspokojenie długu dla małż. Konopiatych z tytułu wykonawczego sądu okręgowego w Kaliszu z dnia 17 września 1926 r., Nr. II. C. 1036/26 r.
Licytacja rozpocznie się od sumy szacunkowej 8.000 zł., przystę­pujący do licytacji obowiązany jest złożyć vadium w sumie 800 zł.

Warunki licytacyjne mogą być przeglądane w kancelarji komorni­ka sądowego w Turku, a w dniu licytacji w sądzie pokoju w Turku.


Echo Tureckie 1928 nr 37

Komornik.
Komornik przy Sądzie w Kaliszu K. Kar­kowski zamieszk. w m. Turku, obwieszcza że w dniu 13 grudnia 1928 r. o godz. 10 rano w sali posiedzeń Sądu Pokoju w Tur­ku odbędzie się sprzedaż przez licytację publiczną nieruchomego majątku, położone­go w kolonji Wola Tłomakowa, Nr. I, gm. Goszczanów, należącego do Stanisława i Marjanny małż. Janiaków, zapis. w dziale II wyk. hipot. pod Nr. 7, składającego się z dwóch działek ziemi przestrzeni 15 mor. gruntu, zabudowań; domu i stodoły z drze­wa, krytych słomą oraz 12 sztuk drzew ros­nących. Księga hipoteczna kolonji Wola— Tłomakowa Nr. 1. znajduje się w wydziale hipotecznym przy Sądzie Okr. w Kaliszu. Nieruchomość w dzierżawie ani zastawie nie znajduje się, obciążona jest w dziale IV wyk. hip.: pożyczką b. ros. Banku Włoś­ciańskiego, wynoszącą według sporządzonej przez Państwowy Bank Rolny segregacji w sumie 1112 zł. 60 gr. i długiem na rzecz Pawła i Barbary małż. Konopiatych w su­mie 11022 zł. 95 gr. z procentami i kosz­tami, zostaje wyznaczona na sprzedaż na zaspokojenie reszty długu dla małż. Kono­piatych i tytułu wykonawczego Sądu Ok­ręgowego w Kaliszu z dnia 17 września 1928 r. Nr. II. C. 1036 | 26 r. w sumie 5112 zł. 84 gr.
Licytacja rozpocznie się od sumy szacun­kowej 8000 zł., przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć vadium w sumie 800 zł.

Warunki licytacyjne mogą być przegląda­ne w kancelarji Komornika prowadzącego sprzedaż a w dniu licytacji w Sądzie Poko­ju w Turku.

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 95a

Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
Dnia 12 października 1928 roku.
9577. „Władysław Mielczarek". Drobna sprzedaż artykułów spo­żywczych i wyrobów masarskich oraz tytoniowych w Woli Tłomakowej, gminy Goszczanów, powiatu tureckiego. Istnieje od marca 1927 roku. Właśc. Władysław Mielczarek, zam. w Woli - Tłomakowej.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 5a

Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:

dnia 18 listopada. 1930 roku
11921. „Adolf Fechner", sklep spożywczy we wsi Wola - Tłomakowa, gm. Goszczanów, powiatu tureckiego. Istnieje od 1930 roku. Właśc. Adolf Fechner, zam. w Woli - Tłomakowej.

Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 61

Komornik sądu grodzkiego w Kaliszu, III rewiru, Zygmunt Kostro, mający kancelarję swą w Kaliszu, przy ulicy Pułaskiego Nr. 13, na za­sadzie art. 1146 U. P. C. obwieszcza, iż w dniu 2 grudnia 1932 roku, od godziny 10 z rana, w sali posiedzeń wydziału cywilnego sądu okręgowe­go w Kaliszu, sprzedawana będzie nieruchomość, położona w kolonji Wola Tłomakowa, gminy Goszczanów, powiatu tureckiego, o przestrze­ni 15 morgów 184 pręt., oznaczona na planie i rejestrze pomiarowym Nr. Nr. 9 i 10, składająca się z dwóch działek, stanowiących całość. Opisana osada graniczy: od wschodu z ziemią Jakóba Konopiatego, od zachodu z ziemią Rocha Plichty, od północy z polami wsi Ciepielów i od południa z drogą, wiodącą przez wieś Wola Tłomakowa. Na nieruchomości znaj­dują się: 1) dom mieszkalny z 3" bali; 2) obora z 3" bali i szopa z desek, wszystko kryte słomą. Opisana osada w zastawie nie znajduje się, należy do jurysdykcji sądu okręgowego w Kaliszu i ma urządzoną księgę hipoteczną, przechowującą się w wydziale hipotecznym przy sądzie okręgowym w Kaliszu a tytuł własności zapisany jest na imię Michała i Antoniny małż. Rychlewskich.
Nieruchomość jest obciążona długami na ogólną sumę zł. 12.550 złotych i według działu III wykazu hipot., ostrzeżeniem na 5.000 złotych odnośnie sum, zapisanych pod Nr. 3 działu IV wykazu hipotecznego i zostanie sprzedana w całości za długi Michała Rychlewskiego na żądanie Walentego Korpusa. Opisana nieruchomość jest obciążona podatkami na rzecz gminy na sumę 324 zł.
Licytacja rozpocznie się od sumy 8.000 zł., przyczem do przetargu dopuszczone będą osoby, które złożą wadjum w kwocie 10 proc. sumy szacunkowej.
Akta, tyczące się sprzedaży, mogą być przeglądane w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 17 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/8/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Tureckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) — postanawiam co następuje:
§ 1.
II. Obszar gminy wiejskiej Goszczanów dzieli się na gromady:
6. Wola-Tłomakowa, obejmującą: wieś Tłomakowa, wieś Trzebienie - Stare, folw. Trzebienie Stare, kol. 
Białas, kol. Tornia, kol. Nowa-Wola, kol. Wola Tłomakowa, kol. Wola-Rutkowska.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Tureckiemu.
§ 3.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.

Wojewoda:

w z. (—) A. Potocki

Wicewojewoda.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 22

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 31 października 1933 r. L. SA. II. 12/8/33
o sprostowaniu błędów, powstałych przy ogłoszeniu w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim Nr. 18 z dnia 1. IX. 1933 r. poz. 227, str. 436 rozporządzenia Wojewody Łódzkiego z dnia 17. VIII. 1933 r. L. SA. II. 1278/33 o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu tureckiego na gromady.
-Na podstawie § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1928 r. w sprawie dzienników wojewódzkich (Dz. U. R. P. Nr. 72, poz. 648) zarządzam co następuje: Rozporządzenie Wojewody Łódzkiego z dnia 17. VIII. 1933 r. L. SA. II. 12/8/33 o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu tureckiego na gromady (Łódzki Dziennik Wojewódzki Nr. 18 z dnia 1. IX. 1933 r. poz. 227, str. 436) ulega następującym zmianom:
1) w § 1 p. II. w gromadzie Wola-Tłomakowa, oznaczonej liczbą 6, zamiast „wieś Tłomakowa", winno być „wieś Wola-Tłomakowa".
(—) Hauke-Nowak.
Wojewoda.

Echo Tureckie 1933 nr 38

W dniu 5 września rb. we wsi Wola Tłumakowa, gm. Goszczanów, pow. tureckiego, w posesji należącej do Mielczarka Władysła­wa wynikł pożar, od którego spaliły się za­budowania gospodarskie wraz z tegorocznym zbiorem zboża i narzędziami rolnicze­mi łącznej wartości 1,700 zł.
Pożar powstał wskutek zaprószenia og­nia przez robotników poszkodowanego za­trudnionych przy młóceniu zboża, lub wskutek wypadnięcia iskry z motoru młockarki.

Echo Tureckie 1935 nr 45

Ogłoszenie drobne.
Antoni Tomiec z gm. Goszczanów pow. tureckiego zagubił weksel in bianco na 600 zł. z wystawienia Marjanny Rutkowskiej z Woli Tłomakowej i 2 kwi­ty z opłat komornika z ogłoszeń wyroków na Piotra Tomaszewskiego ze wsi Moskórnia na sumę 24 zł. i 4.80 zł., oraz inne kwity podatkowe Marjanny Tomiec.— Powyższe unieważnia się.Echo Tureckie 1936 nr 40

Zjazd Straży w Turku.
Już w niedzielę 4 października b. r. Tu­rek będzie gościł u siebie wszystkie Straże Pożarne z powiatu, które wykazać mają swoje wyszkolenie bojowe.
Już odbyły się eliminacje w rejonach, na podstawie których zostały dopuszczone do zawodów powiatowych następujące Straże:
Grupa I: Kobylniki, Świnice Wartskie, Jeziorsko, Milejew, Malanów, Żeronice i Lu­bola.—
Grupa II: Spicmierz, Chorzepin, Wola Tłomakowa, Skarzyn, Niemysłów, Wielenin, Słodków i Czepów Dolny.
Poza konkursem. Zarząd Oddziału Po­wiatowego dopuścił następ. Straże: Ostrow­sko, Niewiesz, Wielanin, Biernacice, Ponia­tów, Pęczniew, Boleszczyn, Szadów Pańs­ki i Tokary.
Najlepiej w wyszkoleniu spisał się rejon Uniejów, gdzie wszystkie Straże weszły do poszczególnych grup.

Nagrody w pierwszej grupie: 1) nagroda P. Premiera Składkowskiego koń dla najlep­szego Naczelnika Straży plus 200 złot. dla Straży i 2) 100 zł. dla Straży. W drugiej grupie: 1) 150 zł. dla Straży i 2) 75 złot. dla Straży. Poza konkursem. 1) 100 złotych i 2) 50 zł.

Obwieszczenia Publiczne 1939 nr 38


Wydział Hipoteczny, sekcja III, przy Są­dzie Okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwar­te zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
4) Franciszku Leoniaku, właścicielu dwóch działek gruntu: nr 5 o pow. 4 dzies. 3 saż. kw i nr 6 o pow. 4 dzies. z kol. Wola Tłomakowa nr I, pow. tureckiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spad­kowych wyznaczony został na dzień 18 grudnia 1939 roku, w którym to terminie osoby zainte­resowane winny zgłosić swoje prawa w kancela­rii. 99/39.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza