-->

niedziela, 28 kwietnia 2013

Smok

Słownik Geograficzny:
Smok, os. leśn., pow. sieradzki, gm. i par. Klonowa, odl. od Sieradza 33 w.

Spis 1925:
Smok, leśn., pow. sieradzki, gm. Klonowa. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 1. Ludność ogółem: 4. Mężczyzn 3, kobiet 1. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 4. Podało narodowość: polską 4.

Smok, obecnie część wsi Klonowa w gminie Klonowa.

1992 r.

Dziennik Warszawski 1866 nr 107

(N. D. 2761) Urzęd Leśny Klonowo.
Podaje do publicznej wiadomości, że w d. 17 (29) Maja r. b. od godziny 9-ej z rana w kancelarji Urzędu Leśnego Klonowo we wsi Brąszewicach Gminie Godynice Powiecie Sieradzkim Gubernji Warszawskiej, odbywać się będzie głośna in plus licytacja na sprzedaż drzewa iglastego różnego gatunku, z cięć na r. 1866, naznaczonych młotem sześciokątnym wycechowanego, pojedynczo obrębami, mianowicie:
Z obrębu Podawacz w okręgu I w cięciu Nr. 13, ocenione na rs. 817 kop. 83; z obrębu Grabostaw w okręgu I Nr. 15, ocenione na rs. 116 kop 25; z obrębu Błota w okręgu I Nr. 13, ocenione na rs. 426 kop. 90; z obrębu Kosatka w okręgu I Nr. 11, ocenione na rsr. 476 kop. 2; z obrębu Oraczew Nr. 7, ocenione na rs. 5 kop. 67; z obrębu Kuźnica Nr. 8, ocenione na rs. 776 kop. 27; z obrębu Leliwa w okręgu I Nr. 10, ocenione na rsr. 134 kop. 78; z obrębu Smok okręgu I Nr. 13, ocenione na rs. 295 kop. 54.
Przystępujący do licytacji, zaopatrzony być winien w vadium wynoszące 1/4 część szacunku w każdym obrębie, oraz być przygotowanym do zapłacenia połowy zalicytowanej sumy przy podpisaniu protokółu licytacyjnego, o innych warunkach tej sprzedaży każdodziennie z wyjątkiem dni świątecznych dowiedzieć się można w Urzędzie Leśnym, miejscowa zaś służba leśna zgłaszającemu się okaże drzewo na gruncie.
w Brąszewicach d. 16 (28) Kwietnia 1866 r.
Nadleśniczy, Ł. Wojczyński.

Dziennik Warszawski 1866 nr 162

(N. D. 4295) Urząd Leśny Klonowa.
Podaje do wiadomości publicznej iż w terminie skróconym dnia 20 Lipca (1 Sierpnia) roku bieżącego od godziny jednastej z rana w Kancelarji Urzędu Leśnego Klonowo we wsi Brąszewicach Gminie Godyniec Powiecie Sieradzkim Gubernji Warszawskiej odbywać się będzie głośna in minus licytacja na przedsiębierstwo wykopania:
A. Rowów osuszających z usypaniem kopczyków z ziemi wyrzuconej w odległości od bruzdy i od siebie stóp rosyjskich 6 i niewyższych od średnicy podstawy, głębokość stóp rosyjskich 3, szerokości górnej stóp 6, dolnej stóp 3, pojedynczo w obrębach:
1. Podawacz długości sażeni 285, 2. Grobostaw dlugości sażenów 363, 3. Błota długości sażeni 573, 4. Smok długości sażeni 700 razem długości sażeni 1921.
B. Rowów ochronno-osuszających z usypaniem wałów od strony lasów takich samych wymiarów jak rowy w odwrotnym stosunku co do szerokości, głębokości stóp rosyjskich 4, szerokości górnej stóp 7, dolnej stóp 2 przy Obrębach:
1. Podawacz długości sażenów 1555, 2. Grobostaw długości sażeni 1848, 3. Błoto długości sażeni 442, Leliwa długości sażeni 1959 razem długości sażeni 5304 czyli w ogóle rowów osuszających i ochronno-osuszających długości sażenów 7225, licząc od wykopania sażenia po kop. 15 od której to sumy licytacja rozpoczynać się będzie.
Mający zamiar licytowania zechcą przybyć na miejsce i czas naznaczony zaopatrzeni w gotowiznę na vadium wyrównywające 1j10 część sumy do licytacji ustanowionej, która nieutrzymującemu się zaraz powrócone będzie.
Szczegółowe warunki do licytacji są do przejrzenia w Urzędzie Leśnym Klonowo każdego dnia z wyjątkiem świąt od godziny 8 rano do 4 z południa.
Brąszewice 1 (13) Lipca 1866 r.
Nadleśniczy, Wojczyński,
Podleśny Biurowy, Knake.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
VIII. Obszar gminy wiejskiej Klonowa dzieli się na gromady:
9. Niemojew, obejmującą: kolonję Dębina, kolonję Kijanice, wieś Niemojew, wieś Piaski, osadę Staw, osadę leśną Smok.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki


Wicewojewoda  

Jan Piotr Dekowski, Strzygi i Topieluchy

Żywe kamienie
W lesie rządowym, zwanym Smokiem, leżą dwa kamienie, które całkiem przypominają postacie ludzkie. Mieszkańcy okolicznych wiosek twierdzą, że kamienie te, ile razy się je przeniesie w inne strony, zawsze wracają na swoje miejsce. Stąd też nazywane są żywymi. Ludzie bardziej zabobonni dotąd jeszcze omijają je z trwogą.
Było to dawno, bardzo dawno temu. Z kościoła wracali krzesnowie i wieźli z sobą dzieciaka w białej poduszeczce. Dzieciak tak strasznie krzyczał, że aż się w wielkim borze rozlegało. Krzesna uciszała go, ale cięgiem na próżno. Dzieciak bez przerwy płakał.
- Chyba zauroczony - pomyślała krzesna i zatrzymała konie.
Zlazła z woza i zaczęła odczyniać urok nadołkiem koszuli, a przy tym spluwać. Potem siadła pod suśnią, obok krzesnego, i zaczęła kołysać dzieciaka, a zarazem śpiewać. Zaśpiewała jedną, drugą, trzecią piosneczkę. A gdy dzieciak zasnął, położyła go na wrzosie, a wtedy oboje wdali się w pogawędkę.
Tak siedzieli w borze pod suśnią aż do zmierzchu. Tymczasem w chałupie czekali na nich ojcowie i goście.
W pewnej chwili zerwał się z ławy rozgniewany ojciec dzieciaka, spojrzał w okienko i trzy razy zawołał na cały głos:
- Abyśta się obrócili w kamienie!
Jak zawołał, tak się i stało.
W wielkim borze krzesnowie i dzieciak obrócili się w białe kamienie.
Od tego czasu kamienie te rozdzielają się i łączą razem jak żywe.
Przekazała Stanisława Maciuszczakowa, ur. w 1878 r., rolniczka ze wsi Klonowa.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza