-->

niedziela, 28 kwietnia 2013

Olender

Słownik Geograficzny:  
Olender,  pust., pow. sieradzki, gm. i par. Klonowo, (ob.) Leliwa.

Słownik Geograficzny:
Holender  os., pow. sieradzki, gm. i par. Klonowa.

Spis 1925:
Holender, pustk., pow. sieradzki, gm. Klonowa. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 3. Ludność ogółem: 22. Mężczyzn 11, kobiet 11. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 22. Podało narodowość: polską 22.

Olender, obecnie część wsi Leliwa w gminie Klonowa.

1992 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
VIII. Obszar gminy wiejskiej Klonowa dzieli się na gromady:
7. Leliwa, obejmującą: pustkowie Bednarze, pustkowie Cieluchy, pustkowie Jędrasy, wieś Leliwa, osadę leśną Leliwa, pustkowie Olender, pustkowie Stępień, pustkowie Szale, pustkowie Trzeciaki.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki

Wicewojewoda

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza