-->

środa, 24 kwietnia 2013

Sarny

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Sarny, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Sieradzki, parafia Gruszczyce, własność prywatna. Ilość domów 17, ludność 120, odległość od miasta obwodowego 3.


Słownik Geograficzny:
Sarny,   w XVI w. Scharny, wś i młyn, pow. sieradzki, gm. i par. Gruszczyce, odl. 20 w. od Sieradza, ma 12 dm. i ze wsią Zaborów 191 mk. W 1827 r. 17 dm., 129 mk. W XVI w. kmiecie dawali pleban. w Gruszczycach tylko po groszu z domu (Łaski. L. B., II, 57).

Spis 1925:
Sarny, wś i kol., pow. sieradzki, gm. Gruszczyce. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 18, kol. 8. Ludność ogółem: wś 143, kol. 59. Mężczyzn wś 78, kol. 24, kobiet wś 65, kol. 35. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 143, kol. 59. Podało narodowość: polską wś 143, kol. 59.

Wikipedia:
Sarny-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Błaszki. W latach 1975-1998 miejscowość położona była w województwie sieradzkim.

1992 r.

Dziennik Warszawski 1864 nr 266

(N. D. 5659) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 Postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcją Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie za zaległość w ratach Towarzystwu należnych wystawione są na 1-szą sprzedaż przymusową przez licytacją publiczną, w mieście Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny w Kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych.
Termin sprzedaży d. 1 (13) Czerwca 1860 r.
19. Żelisław, do których należą Sarny Wojucice v. Wojcice, Janowice v. Janowiec, Zaborów, Dębiniec i Zjawieniec z wszystkiemi przyległościami w Okręgu Wartskim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rs. 499 k.70 1/2, vadjum do licytacji rs. 2100, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 12,062, przed Rejentem Kanc. Ziem. Janem Niwińskim.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej; gdyby zaś Rejent, przed którym sprzedaż ma się odbywać, był przeszkodzony, licytacja odbędzie się w jego Kancelarji przed innym Rejentem, który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Kalisz d. 24 Paźdz. (5 Listop.) 1864 r.
Prezes, Chełmski.
Pisarz, Janczewski.


Gazeta Świąteczna 1909 nr 1506

Sprzedam gospodarstwo włościańskie, około 5 morgów dobrej ziemi, z budynkami, przy drodze z miasta Błaszek do Złoczewa. Do Błaszek półtorej wiorsty, do kościoła w Gruszczycach niecałe pół wiorsty. Wojciech Pawlak, we wsi Sarnach, gmina Gruszczyce, poczta Błaszki, guberńja kaliska.

Zorza 1911 nr 15

Burze. W nocy z piątku na sobotę w zeszłym tygodniu nawiedziła powiat Sieradzki wielka burza, połączona z ulewą, wskutek której pozrywane zostały na dopływach Warty mosty, oraz groble przy młynach. Na szosie, około Smardzewa, woda porwała pryzmy kamieni, przygotowanych do naprawy drogi. Najwięcej ucierpiały wieś Wojków, oraz cała gmina Gruszczyce. We wsi Sarny woda zerwała tamę przy młynie i pozalewała budynki. Szkody są bardzo duże.

Obwieszczenia Publiczne 1918 nr 12


List gończy.
Sąd okręgowy w Kaliszu, stosownie do art. 846—851 ust. post. karn. na przedstawienie sędziego śledczego powiatu Kalisko-Tureckiego, poszukuje Stanisława Zasinę, mieszkańca wsi Sarny, gminy Gruszczyce, oskarżonego z art. 585 kod. karn.
Rysopis: wiek koło 33 lat, wzrost 1 mtr. 70 ctm., włosy ciemno-blond, wąsy rudawe, nosi szare ubranie i długie buty.
W razie odnalezienia poszukiwanego, o miejscu jego zamieszkania należy natychmiast zawiadomić sędziego śledczego pow. Kalisko-Tureckiego, lub też najbliższą władzę.
Kalisz, dnia 12 lutego 1918 r.
Za prezesa sądu: Różycki.
Podsekretarz:

J. Cichecki.

Obwieszczenia Publiczne 1918 nr 29

K. P. sąd pokoju w Bukowcu, pow. Sieradzkiego, poszukuje Marjanny Świderskiej, lat 28, zamieszkałej do ostatniego czasu we wsi Sarny, gm. Gruszczyce, pow. Sieradzkiego, a osądzonej za kradzież na jeden miesiąc więzienia.
Każdy, komu jest znane miejsce pobytu Świderskiej, winien wskazać je władzy śledczej.

Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 17


Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Stanisław Bzowski, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
10) Ludwiku Pieszyńskim, właścicielu działki gruntu Nr 14, przestrzeni 3 dzies. 2025 saż., ze składu folw. Sarny, pow. Sieradzkiego, — i
Termin zamknięcia wymienionych wyżej postępowań spadkowych wyznaczony zostaje na d. 30 sierpnia 1920 r.

Obwieszczenia Publiczne 1921 nr 12


Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Stanisław Bzowski, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
3) Marcinie Jurku, właścicieiu działki gruntu Nr 7, przestrzeni 3 dzies. 2025 sąż.,— zapisanej w dziale II wykazu hipot. dóbr Sarny, pow. Sieradzkiego, pod Nr 3;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 27 sierpnia 1921 r. w kancelarji notarjusza Stanisława Bzowskiego w Kaliszu.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
VII. Obszar gminy wiejskiej Gruszczyce dzieli się na gromady:
12. Sarny, obejmującą: osadę Nr. 4 z maj. Żelisław B, osadę Nr. 3 z maj. Żelisław B, osadę Nr. 2 z maj. Żelisław B, wieś Sarny, kolonję Sarny, wieś Zaborów, osadę Żelisław A, część osady Żelisław B, Żelisław B. Sarny Młyn, majątek Żelisław C.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda


Echo Łódzkie 1935 listopad

PO ABISYŃSKU. TRAGEDJA 65-LETNIEGO MĘŻA SIERADZ. 30.11. 65-letni Józef ,Wagrowski zam. we wsi Sarny gm. Gruszczyce żył od dłuższego czasu źle ze swą 60-letnią połowicą. Źródło ustawicznych waśni leżało w tem, iż oboje małżonkowie mieli sprzeczne poglądy na t. zw. "prawa i przywileje małżeńskie" Gdy Józef Wagrowski pewnego razu stał się zanadto natarczywy, żona w celach samoobrony dokonała zabiegu stosowanego przez Abisyńczyków powodując prócz tego zakażenie krwi. Nieszczęśliwy mąż został przewieziony na kurację do szpitala kaliskiego. Powiadomiona o powyższem policja wdrożyła energiczne dochodzenie.


Zorza 1937 nr 43

List z Gruszczyc, pow. sieradzki.
Przed laty, bardzo wielu laty, za borów i pogaństwa nie było tu, jak później, znacznie później nie tylko dworu jaśnie państwa, ale i nawet kmieciej chaty. Tylko wśród podszycia różnorakich drzew olbrzymów, beztrosko i swobodnie używały życia miłe sarny sarenki.
I te psotnice wciągnęły tu w zasadzkę ze swawoli myśliwca na swoją niedolę, ale i jego niewolę w jaką każdego myśliwego oddaje jego łowca namiętność. Czuł się on tu samotnik—jak samotna leśna gruszka, to też tak go i zaczęto nazywać i potąd nazywano, pokąd z woli Bożej nie zaczęło mu przybywać tych gruszek, wtedy bowiem zaczęto mawiać, że tu mieszkają już Gruszczyce, czyli synowie Gruszki.
Przybywało ich za łaską Bożą, przybywało, więc i osiedli przybywało i dostatku i ambicji Pobudowano tedy on „kasztel" czyli zamek, na mokradłach nadrzecznych powstało wprost niego (miasteczko za rzeczką, dwór i wieś ku Zachodowi od zamku, Gruszczyce Górne i kościół ku południowi. Ale na świecie dziwnie się plecie: zmieniają się czasy, zmieniają się ludzie. Byli tu Gruszczyce, Gruszczyńscy, Krzykowscy, Grodziccy, Neugebauerowie, Paciorkowscy i odeszli; był zamek pozostała tylko po nim kupa ziemi i wzmianka w Aktach parafialnych, było miasteczko, a dziś usłyszysz o niem zaledwie czasem w miejscowej pogwarce przeczytasz w starych aktach; gdzie karczmą była czas jakiś szkoła, to sklep spółkowy, to sklepik, znów karczma i nazwisko Kaczmarek. I inne nazwy i nazwiska przypomną ci dawne czasy, jak Cienia Wielka, Cienia Mała, Olszynka, Sarny Zaborów, lub—Kołodziej, Olszewski, Wyrębski. A Gruszczyce? O nazwisku i nazwie wsi pouczy cię uczony ks. Kozierowiski, że Gruszczyce to dziś zarówno nazwa wsi, parafii, jak i gminy. A kościół w Gruszczycach? zabytkową legendą osnuty. Przypisują jego fundację Gruszczyńskiemu Janowi i Grodzickiemu Kajetanowi. Pierwszego zostawimy w spokoju bo nie masz pewnych danych zarówno o fundatorze, jak i o przypisywanej mu fundacji — natomiast jest dowód autentyczny, że nie K. Grodzicki był fundatorem istniejącego kościoła w Gruszczycach, a zbudował go z drzewa modrzewiowego ks. Stan. Miedziński, ówczesny proboszcz przez rok 1753. W tym kościele na baczną uwagę zasługuje obraz św. Walentego, zdawien dawna i na całą okolicę łaskami słynący. Tych łask doznawali możni tego świata i prostaczkowie, składali wota dziękczynnie jedni i drudzy, dziś zaś już tylko prosi o łaskę wyzdrowienia do swoich dzieci sam lud okoliczny.
W Gruszczycach jest sklepik spożywczo-wędliniarski, ale już trzeci raz zmienia właściciela, 2 stelmachów, 2 kowali, 3 szewców, prywatny skup zboża, no i karczma oczywiście, 2 braci, stolarzy, z których jeden zarazem pszczelarz i ogrodnik, parę krawcowych. Żyda nie masz w całej parafii ani jednego.
Gruszczyce mają szosę do Błaszek i Kalisza, do Sieradza i Łodzi i 2 stacje kolejowe: do Błaszek w stronę Kalisza i Sędzic w stronę Łodzi.
Gruszczyce, kwiecień 1937 r.
Znajomek.

Obwieszczenia Publiczne 1938 nr 83

Wydział Hipoteczny, sekcja III, przy Sądzie Okręgowym w Kali­szu, obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmar­łych:
2) Józefie Pawlik, współwłaścicielce działki nr 17, o powierzchni 3 dziesięciny 2025 sażeni, czyli 4 ha 20 arów w majątku Sarny, powiatu sieradzkiego;

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 21 kwietnia 1939 roku, w którym to terminie osoby zain­teresowane winny zgłosić swoje prawa w kancelarii wyżej wymienione­go Wydziału Hipotecznego, pod skutkami prekluzji. 227/38.

 Orędownik 1938 nr. 180 bis

Zwłoki noworodka w zbożu Łódź, 7. 8. Na polach w pobliża wsi Sarny, pow. sieradzkiego, dokonano makabrycznego odkrycia. W mendlach zboża, znaleziono mianowicie zwłoki noworodka, na którego szyi znaleziono ślady pogryzienia. Według wszelkiego prawdopodobieństwa, jakaś nieznana kobieta porodziła dziecko w pola i sama dokonała mordu na niemowlęciu. Policja wszczęła dochodzenia w poszukiwaniu wyrodnej matki i morderczyni własnego dziecka.


Dziennik Łódzki 1951 nr 134

Gminny Komitet Obrońców Pokoju w Gruszczycach rozpoczął przygotowania do Plebiscytu 22 kwietnia br. — opowiada przewodniczący Komitetu ob. Stefan Jurek.
Do pracy przystąpiło 99 agitatorów pokoju. W 16 gromadach gminy, wszczęły ożywioną działalność miejscowe Komitety Obrońców Pokoju.
Agitatorów przeszkolono. Świadomi swoich zadań ruszyli w teren — dotarli do każdej rodziny, do każdego mieszkańca gminy.
Uświadamiająca praca takich agitatorów jak Jan Bobrowski z Jasionnej, Władysław Pietrucha z Wojkowa, Jan Piotrowski z Włocina Wsi, Jan Wyrębski z Grzymaczewa, Bronisław Szczeciński z Brudzewa — przyniosła świetne rezultaty. Znalazły one wyraz na zebraniach gromadzkich zorganizowanych w związku z przygotowaniami do Plebiscytu. We wsi Sarny na przykład chłopi entuzjastycznie wyrazili swą wolę walki o pokój, wolę podpisania kart plebiscytowych. Okrzyki na cześć pokoju padały co chwila w czasie pogadanki agitatora o Plebiscycie.
Mówiąc o przygotowaniach do Plebiscytu w gm. Gruszczyce nie sposób pominąć roli, jaką spełniły tu Koła Gospodyń Wiejskich.
Regina Woźniakowska i Janina Chojnacka z Gruszczyc, Janina Grobelna z Sarn, Maria Jarosławska z Jasionnej, Anna Klimaszewska z Wojkowa i wiele innych —oto członkinie kół, które aktywnie włączyły się do akcji plebiscytowej, prowadząc na równi z mężczyznami i młodzieżą pracę uświadamiającą i organizacyjną.
Chcemy się uczyć, chcemy budować naszą kroczącą ku socjalizmowi ojczyznę i dlatego walczymy o pokój — mówi młodzież szkolna.
W 6 szkołach podstawowych gm. Gruszczyce również czyni się staranne przygotowania do Plebiscytu. Powołane w nich Kom. Obrońców Pokoju wyłoniły agitatorów dla klas 6 i 7. W Plebiscycie głosować będą uczniowie, którzy, ukończyli 15 lat życia. Ze wzruszeniem myślą oni o pierwszym swoim głosowaniu w ramach Narodowego Plebiscytu.
Akcja przygotowawcza do Plebiscytu dojrzała w dniu 14 bm. na tyle, że można już było zająć się rozdaniem kart plebiscytowych. Do dnia 15 maja każdemu uprawnionemu do głosowania mieszkańcowi gminy Gruszczyce agitatorzy doręczyli kartę plebiscytową.
— W gromadzie Wojków — mówi młody agitator Jan
Domagała — wszyscy ze zrozumieniem przyjmowali karty plebiscytowe zapewniając, że podpiszą je i złożą w przewidzianym terminie.
Dzień Plebiscytu poprzedzą uroczyste capstrzyki, które odbędą się dnia 16 maja w godzinach wieczornych, we wszystkich gromadach.
17 maja tłumy ludzi — kobiet, mężczyzn i młodzieży — popłyną do umajonych zielenią, udekorowanych flagami i transparentami lokali plebiscytowych, aby oddać tam swój głos — sprzeciwiający się niecnym knowaniom imperialistycznych podżegaczy aby zamanifestować niezłomną wolę utrzymania pokoju.

W radosnym tym dniu przed lokalami plebiscytowymi młodzież szkolna i zespoły muzyczne wystąpią z programem artystycznym. Dzień Plebiscytu będzie dla mieszkańców Gruszczyc dniem wielkiej manifestacji w obronie pokoju.

Dziennik Łódzki 1969 nr 222

Również sterta zboża spaliła się w Sarnach, pow. Sieradz (15 tys. zł), (...)


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza