-->

środa, 24 kwietnia 2013

Stawki

Słownik Geograficzny:  
Stawki,  pustka, pow. sieradzki, ob. Grzymaczów.

Spis 1925:
Stawki, kol., pow. sieradzki, gm. Gruszczyce. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 5. Ludność ogółem: 33. Mężczyzn 17, kobiet 16. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 33. Podało narodowość: polską 33.

Stawki, obecnie część wsi Grzymaczew w gminie Błaszki.

1992 r.

Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 5

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Stanisław Bzowski, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowa­nia spadkowe po zmarłych:
5) Józefie Chabelskim, współwłaścicielu majątku realność Stawki w powiecie sieradzkim o obszarze 33 morg. 70 pręt. i współwłaśc. 6 morg. 150 pręt. gruntu z majątku Stok, pow. kaliskiego;

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 24 lipca 1930 roku w kancelarji notarjusza Stanisława Bzow­skiego w Kaliszu.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
VII. Obszar gminy wiejskiej Gruszczyce dzieli się na gromady:
4. Grzymaczew, obejmującą: wieś Grzymaczew C, kolonję Grzymaczew C, wieś Grzymaczew A, B, kolonję Grzymaczew A, osadę Grzymaczew Nr. 1, osadę Grzymaczew A. Nr. 4, kolonję Grzymaczew B, osadę Grzymaczew B. Nr. 3, wieś Grzymaczew D, kolonję Grzymaczew D, wieś Kąśnia, wieś Stawki, kolonję Stawki.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza