-->

środa, 24 kwietnia 2013

Przegorzałe / Pogorzele

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Przegorzałe, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Sieradzki, parafia Woyków, własność prywatna. Ilość domów 1, ludność 8, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny:  
Przegorzałe,  pustkowie, pow. sieradzki, gm. Gruszczyce, par. Wójków, odl. od Sieradza 23 w.

Pogorzele, osada pod Włocinem gm. Gruszczyce pow. sie­radzki. SG XIII. 697 (1. c. str. 183 Przegorzałe). (Ks. Stanisław Kozierowski: Badania nazw topograficznych na obszarze dawnej wschodniej Wielkopolski, Poznań, 1926.)

Spis 1925:
Przegorzałe, wś, pow. sieradzki, gm. Gruszczyce. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 3. Ludność ogółem: 28. Mężczyzn 16, kobiet 12. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 28. Podało narodowość: polską 28.

Przegorzałe, obecnie część wsi Kolonia Włocin w gminie Błaszki.

1992 r.

Dziennik Warszawski 1867 nr 200

(Ν. D. 5029). Dyrekcya Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcję Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie za zaległość w ratach Towarzystwu należnych, wystawione są na sprzedaż pierwszą przymusową przez licytacją publiczną, w mieście Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny w Kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych:
25. Włóczyn A. i Grzymaczew A., do których należą pustkowia Kije i Stelmach, Niwa, Pęczek, Chudoba i Przegołe, czyli Przegorzałe z przyległościami i przynależytościami w Okręgu Sieradzkim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rsr. 542 kop. 32 1/2, wadium do licytacji rsr. 2,100, licytacja rozpocznie się od sumy rsr. 7.688, termin do sprzedaży d. 16 (28) Maja 1868 r., przed Rejentem Edwardem Milewskim.
26. Włóczyn B. i Grzymaczew B, do których należy osada Wcisłe zwana, z przyległościami i przynależytościami w Okręgu Sieradzkim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rsr. 157 kop. 38 1/2, wadium do licytacji rsr. 900, licytacja rozpocznie się od sumy rsr. 2,337, termin do sprzedaży d. 17 (29) Maja 1868 r. przed Rejentem Edwardem Milewskim.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent, przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzony, licytacja odbędzie się przed innym Rejentem, który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Kalisz d. 8 (20) Sierpnia 1867 r.
Prezes, Chełmski.
Pisarz, Bierzyński.


Dziennik Warszawski 1874 nr 219

N. D. 6515. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
W zastosowaniu się do art. 682 K. P. S. wiadomo czynimy, iż na żądanie Franciszki Amowicz po Szymonie Amowicz pozostałej wdowy, oraz Józefy z Witońskich Woźniakowskiej Piotra Woźniakowskiego żony, czyli obojga tychże małżonków Woźniakowskich, w mieście gubernjalnem Kaliszu zamieszkałych, a zamieszkanie prawne do tego interesu u swego Obrońcy Ignacego Jabłońskiego Patrona Trybunału w Kaliszu tamże zamieszkałego subhastację dóbr poniż wyrażonych prowadzącego, obrane mających, w poszukiwaniu należności rs. 1450 z procentem i kosztami od Jana Nepomucena Bogusławskiego właściciela dóbr Włoczyn A. z przyległościami w tychże dobrach okręgu Sieradzkim zamieszkałego przypadających, zajęte zostały w drodze przymuszonego wywłaszczenia, protokółem Franciszka Roweckiego Komornika Trybunału Cywilnego w Kaliszu dnia 29 Maja (10 Czerwca) 1871 r. dopełnionym
DOBRA ZIEMSKIE
Włoczyn A i Grzymaczew lit. A. z wszelkiemi przyległościami, a mianowicie: pustkowiem Kije, Stelmach, Niwa, Pęczek, Chudoba i Pogorzała jedną księgą wieczystą objęte, w okręgu i powiecie Sieradzkim położone, na wschód słońca z dobrami Wrzącą i Wojkowem, na południe z dobrami rządowemi Salomony, na zachód z dobrami Rożenna, na południe z dobrami Grzymaczew graniczące.
Budowle są następujące: dwór o czterech pokojach, dwóch sieniach, z garderobką, schowaniem, o dwóch facjatach, z drzewa i cegły pod gontami, sklep w ziemi, drwalnik i chlewiki, kloaka, ogród owocowy i warzywny, stawków z upustami siedm, lodownia w ziemi, inspekta, słup z dzwonkiem, gorzelnia i browar z piwnicami bez aparatów, kurniki i karmniki, spichrz, stajnie, owczarnia i obory, gołębnik na słupie, obory i wozownia, obora druga, studnia balami ocembrowana, budynek na porządki i wolarnia, stodoła o dwóch klepiskach z młocarnią i sieczkarnią, stodoła druga o jednem klepisku, domy dwa dla służby, kuźnia z mieszkaniem bez narzędzi, karczma gdzie mieszka Wawrzyniec Księżak, z propinacji wsi Włoczyna rs. 420 rocznie płacący, przy karczmie jest stajnia. W Grzymaczewie i pustkowiu Kije jest dom karczemny, chlewik studnia, stodoła i obora.
Na pustkowiu Chudoba jest dom z którego wraz z gruntem mórg 12 i łąki mórg 3, Józef Osiewalski, płaci rocznie rs. 68, dalej jest obora, stodoła, chlewik, kuźnia i karczma z stajnią z której Antoni Wolski szynkarz płaci rocznie rs. 90. Na innych pustkowiach żadnych budowli i gruntów nie masz. Obszerność tych dóbr w przybliżeniu obejmuje włók nowopolskich 37, mórg 20, prętów kw. 150, grunta należą do klasy II, III, IV i V granice są jawne, a podatków płaci się rocznie rs. 603 kop. 50 i pół.
Obszerniejszy opis dóbr tych obejmuje protokół zajęcia u popierającego sprzedaż Ignacego Jabłońskiego Patrona Trybunału w Kaliszu pozostający. Zaś zbiór objaśnień i warunki sprzedaży tak u tegoż Patrona, jako też w kancelarji Pisarza Trybunału przejrzane być mogą.
Akt zajęcia wyż z daty powołany doręczonym został w kopjach: Janowi Nepomucenowi Bogusławskiemu właścicielowi dóbr jako ustanowionemu dozorcy, Ignacemu Gerlach Wójtowi Gminy Gruszczyce dnia 8 (20) Czerwca i Władysławowi Porczyńskiemu Pisarzowi Sądu Pokoju w Sieradzu dnia 30 Czerwca(12 Lipca) 1871 r. którzy oryginał zawidymowali.
Poczem akt rzeczony w dniu 8 (20) Lipca r. b., do właściwej księgi wieczystej wniesiony, a pod dniem dzisiejszym w biórze Pisarza Trybunału zaregestrowany został.
Sprzedaż dóbr tak zajętych odbędzie się na jawnej audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu i tamże pierwsze ogłoszeniu warunków tej sprzedaży nastąpi w dniu 7(19) Września r. b. o godzinie 10 z rana.
Kalisz d. 19 (31) Lipca 1871 r.
Ases. Koleg. J. Migórski.
Po ogłoszeniu warunków w dniach 7 (19) Września 21 Września (3 Października) i 5 (17) Października r. b. termin do tymczasowego przysądzenia dóbr Włoczyn A. i Grzymaczew A. przez Trybunał na dzień 5 (17) Listopada r. b. godzinę 10 z rana oznaczonym został, w którym toż przysądzenie nastąpi. Licytacja rozpoczętą będzie od sumy rs. 10,000 przez popierające sprzedaż podanej. Vadjum zaś w sumie rs. 1,500 ma być złożonem.
Kalisz d. 5 (17) Października 1871 r. Ases. Kol. J. Migórski.
W dniu 5 (17) Listopada r. b. po oddaleniu sporów dobra ziemskie Włoczyn A. i Grzymaczew A. tymczasowo na własność Patrona Jabłońskiego za sumę rs. 10,000 zasądzone zostały, a zarazem Trybunał termin do stanowczej sprzedaży na dzień 28 Grudnia (9 Stycznia) 1871/2 r. o godzinie 10 z rana na swej audjencji oznaczył.
Kalisz d. 6 (18) Listopada 1871 r.
Ases. Kol. J. Migórski.
Po roztrzygnięciu wreszcie wyniesionych sporów wyrokiem Trybunału z d. 1 (13) Grudnia 1871 r. wyrokiem Sądu Apelacyjnego z d. 20 Kwietnia (2 Maja) 1872 r. z d. 8 (20) Czerwca t. r. i Rządzącego Senatu z d. 18 (30) Lipca 1873 r. a na koniec po dopuszczeniu raz jeszcze taksy i sporządzenia takowej nowy termin do ostatecznego przysądzenia dóbr Włoczyna i Grzymaczewa lit. A. wyrokiem Trybunału na dzień 9 (21) Października r. b. zapadłym na dzień 13 (25) Listopada r. b. godzinę 10 z rana oznaczonym został. W tym więc terminie ostateczna przedaż nastąpi licytacja rozpoczynać się będzie od sumy rs. 52,723 jako 2/3 części szacunku taksą ustanowionego. Kalisz d. 9 (21) Października 1874 r.
Skoczyński.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
VII. Obszar gminy wiejskiej Gruszczyce dzieli się na gromady:
15. Włocin Kolonja, obejmującą: wieś Przegorzałe, kolonję Włocin A. Grzymaczew Nr. 1, kolonję Włocin A. Grzymaczew Nr. 2, kolonję Włocin A. Grzymaczew Nr. 3.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza