-->

środa, 24 kwietnia 2013

Pogoń

Słownik Geograficzny:  
Pogoń,  młyn, pow. sieradzki, gm. Gruszczyce, par. Wojków, odl. od Sieradza 18 w., 1 dm., 1 mk. Br. Ch.

Spis 1925:
Pogoń, os. mł., pow. sieradzki, gm. Gruszczyce. Spisano łącznie z wsią Jasionna.

Pogoń, obecnie część wsi Niedoń w gminie Błaszki.

1992 r.

Notariusz Antoni Pstrokoński 1812


Pogoń


Nro 12o Młyn na Stawie zrzodelnym z drzewa rzniętego nowy, z iedną Izbą i Komorą, Drzwi pięcioro na biegunach, Dach pod szkudłami, w Izbie okien dwa, Kominek z piecem, Komin z gruntu murowany. We Młynie Koło iedno, Jagielnik ieden, Kamieni dwa z wrzecionem, paprzycą i ponewką żelaznemi. Na wale cztery ryfy, i dwa czopy żelazne. Kosz sosnowy ieden, Schod dwoie iedne ze dworu drugie do Kosza, Skrzynia i puł Skrzynek sosnowe, Pogrodki przy Młynie i Upust z dwiema mostami.

Gazeta Świąteczna 1913 nr 1711

Sprzedam 25 morgów ziemi w jednym dziale (można podzielić na działki po 5 m.). Cena za mórg 280 rubli. Stanisław Balcerzak w Pogoni, gmina Gruszczyce, poczta Błaszki, w guberńji kaliskiej.

Gazeta Świąteczna 1919 nr 2015

20 morgów ziemi ornej, w tem około trzech morgów łąki w jednym dziale do sprzedania zaraz. Osada Pogoń, gm. Gruszczyce, poczta Błaszki, w pow. sieradzkim. Ziemia Sieradzka 1930 maj

W dniu 3 maja 1930 r. o godz, 12-ej wybuchł pożar w lesie Checwo — Pogoń, gminy Gruszczyce, należącym do Tadeusza Stojewskiego, zemieszkałego w Kaliszu, podczas którego spaliło się około 2-ch mórg zagajnika. Pożar umiejscowiono, straty spowodowane przez pożar poszkodowany Stojewski ocenia na sumę 500 złotych. Jak ustalono przeprowadzonego dochodzenia to ogień wybuchł skutkiem porzucenia niedopałka papierosa.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 48

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kali­szu, Stanisław Bzowski, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte po­stępowania spadkowe po zmarłych:
3) Antoninie Balcerzakowej, współwłaścicielce działki gruntu, o pow. 10 morg. czyli 5 ha 5987 mtr. ze składu osady młynarskiej Po­goń, w pow. sieradzkim;

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 23 grudnia 1931 roku w kancelarji notarjusza Stanisława Bzowskiego w Kaliszu.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
VII. Obszar gminy wiejskiej Gruszczyce dzieli się na gromady:
9. Niedoń, obejmującą: osadę Adamczyki, folwark Hecwoda, wieś Dworek, kolonję Emiljanów, lasy gruszczyckie, wieś Niedoń, przysiółek Nowoleśna, osadę Pogoń-Młyn, folwark Polesie, wieś Wiercin.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki


Wicewojewoda

Obwieszczenia Publiczne 1934 nr 79

Komornik sądu grodzkiego w Kaliszu, rewiru I-szego, zam. w Ka­liszu, przy ulicy Kościuszki Nr. 6, na zasadzie art. 1146 U. P. C. obwie­szcza, że w dniu 14 grudnia 1934 roku, o godzinie 10-ej zrana, w sali posiedzeń wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu, sprzedawa­na będzie osada młynarska, położona we wsi Pogoń, gminy Gruszczyce, powiatu sieradzkiego przestrzeni 7 mórg czyli 3 ha 9191 m., na której znajdują się dom mieszkalny murowany, budynek młyński drewniany pobudowany na strudze jednopiętrowy pod papą z cylindrem, kamie­niem francuskim i trybem drewnianym.
Powyżej wymieniona nieruchomość w zastawie nie znajduje się, ma książkę hipoteczną w wydziale hipotecznym przy sądzie okręgo­wym w Kaliszu, prawo własności zapisane jest czystym wpisem na imię Julji Brzozowskiej. Nieruchomość obciążona jest długami na sumę 11.423 zł. 50 gr. z rygorami zapisanemi w dziale III wykazu, sprzedana będzie w całości stosownie do opisu z dnia 18 marca 1933 r. na żądanie Mieczysława Stanka.
Licytacja rozpocznie się od sumy 5.000 złotych, przyczem do prze­targu dopuszczone będą osoby, które złożą wadjum w kwocie 10% su­my szacunkowej.

Akta, tyczące się sprzedaży, mogą być przeglądane w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu. (Nr. I. Km. 1228/33).

Echo Kaliskie Ilustrowane 1934 r.

OBWIESZCZENIE Komornik Sądu Grodzkiego w Kaliszu, rew. I., zam. w Kaliszu, przy ulicy Kościuszki Nr. 6, na zasadzie art. 1146 U. P. C. obwieszcza, że w dniu 14 grudnia 1934 roku, o godzinie 10-ej z rana, w sali posiedzeń Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Kaliszu, sprzedawana będzie osada młynarska, położona we wsi Pogoń, gminy Gruszczyce, powiatu sieradzkiego, przestrzeni 7 mórg czyli 3 ha. 9191 m., na której znajdują się: dom mieszkalny murowany, budynek młyński drewniany, pobudowany na strudze jednopiętrowy pod papą z cylindrem, kamieniem francuskim i trybem drewnianym. Powyżej wymieniona nieruchomość w zastawie nie znajduje się, ma książką hipoteczną w Wydziale Hipotecznym przy Sądzie Okręgowym w Kaliszu, prawo własności zapisane jest czystym wpisem na imię Julji Brzozowskiej. Nieruchomość obciążona jest długami na sumę 11,423 zł. 50 gr. z rygorami zapisanymi w dziale III wykazu, sprzedana będzie w całości stosownie do opisu z dnia 18 marca 1933 r, na żądanie Mieczysława Stanka. Licytacja rozpocznie się od sumy 5,000 złotych, przyczem do przetargu dopuszczone będą osoby, które złożą vadjum w kwocie 10 proc. sumy szacunkowej. Akta, tyczące się sprzedaży, mogą być przeglądane w Kancelarji Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Kaliszu. Kalisz, dnia 20 września 1934 roku. Nr. I. Km. 1228/33. Komornik Władysław Tęsiorowski.Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza