-->

czwartek, 25 kwietnia 2013

Podcabaje

Spis 1925:
Podcabaje, kol., pow. sieradzki, gm. Brzeźno. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 10. Ludność ogółem: 68. Mężczyzn 31, kobiet 37. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 68. Podało narodowość: polską 68.

Wikipedia:
Podcabaje-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Brzeźnio. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego. Obecnie w Podcabajach zamieszkuje ok. 160 osób.

 1992 r. 

Ziemia Sieradzka 1921 styczeń

Ostrów. W kraju naszym posiadamy wiele miejsc pamiątkowych jako to: cmentarzyska pogańskie, mogiły poległych w różnych wojnach, lub mogiły masowo wymarłych na jakąś epidemję. Na miejscach takich spotykamy krzyże. Niektóre z krzyżów postawili nasi przodkowie na miejscu pogańskich bożków lub miejsc modlitwy. Miejsca takie, jak uważam, należy uszanować, tymczasem rzecz dzieje się inaczej: krzyże z miejsc pamiątkowych przestawiamy bezmyślnie w miejsca bez znaczenia. W kolonii Podcabaje, gm. Brzeźnio, jest miejsce gdzie kopiąc nawet nie głęboko można spotkać kości ludzkie. Na miejscu tem pradziadowie nasi postawili krzyż, pamięć pierwszego krzyża jako i samego miejsca już zanika, ale na miejscu starych spróchniałych krzyży stawiano nowe. Mieszkaniec wsi Ostrowa, idąc do Brzeźnia, przechodził około krzyża jako i miejsca z uszanowaniem. Każdy był pewien, że miejsce to będzie zawsze uszanowane, a nowe krzyże na miejscu starych nadal będą wyrastać. Czy Ostrowianie zapomnieli o miejscu pamiątkowym, bo Podcabajanie, niedawni przybysze z innych wsi, może nie znają tego miejsca, bowiem przeszło rok, jak ostatni krzyż pod wpływem działań atmosferycznych zniszczał, a nowego dotychczas nie postawiono? Wprawdzie Podcabajanie wybudowali żelazny krzyż, ale na życzenie gospodarza X. umieszczono go przed jego domem, nie na dawnym, jakby należało, starym miejscu. Czy pan gospodarz X. jest rzeczywiście tak pobożnym, że życzył sobie mieć krzyż blizko domu? Uważam, że bardziej ujawniłby swoją pobożność, idąc pomodlić się pod krzyż na stare miejsce, gdyż byłaby to modlitwa połączona z kilkakrokową pielgrzymką. Mamy w naszym kraju wiele mogił cudzoziemców na których są krzyże z ogrodzeniem, tymczasem w Podcabaju mogiła nieznanych nieboszczyków a może to są nawet bohaterowie polegli za Ojczyznę w czasie powstania, straciła ostatni znak widowni, w chwili zmartwychwstania Ojczyzny. Tutejszemu mieszkańcowi przechodzącemu tamtędy wzbudza się w sercu żal na widok ogołoconego miejsca i ogarnia go tęsknota za krzyżem. Pożądanem by było aby Ostrowianie z Podcabajanami w dawnym miejscu wyfundowali nowy krzyż. Bo gdy tak będziemy robić nadal, to nam zanikną wszystkie miejsca pamiątkowe. "Ostrowiak".

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.


IV. Obszar gminy wiejskiej Brzeźno dzieli się na gromady:
15. Podcabaje, obejmującą: kolonję Podcabaje, kolonję Podrybnicze.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
WicewojewodaBrak komentarzy:

Publikowanie komentarza