-->

czwartek, 25 kwietnia 2013

Olszaki

Słownik Geograficzny:
Olszaki,   por. Pyszków.

Spis 1925:
Olszaki, kol., pow. sieradzki, gm. Barczew. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 19. Ludność ogółem: 118. Mężczyzn 61, kobiet 57. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 118. Podało narodowość: polską 118.

Olszaki, obecnie część wsi Pyszków w gminie Brzeźnio.

 1992 r. 

Łódzki Dziennik Urzędowy 1928 nr 9

OGŁOSZENIE.
Starostwo Sieradzkie stosownie do art. 222 p. 4 Ust. z dnia 19, IX. 1922 r. Dz. Ust. 102, poz. 936 — ogłasza, że dnia 13 stycznia 1927 r. zatwierdzony został statut spółki wodnej we wsi Olszaki Pyszków.
Spółka wodna nosi nazwę „Olszaki".
Celem spółki jest osuszenie gruntów członków spółki według przedłożonego Starostwu projektu technicznego.
Statut Spółki wodnej uchwalony przez członków na zebraniu w dniu 16 grudnia 1926 r., ułożony został według wymogów okólnika Min. Rob. Publ. z dnia 20. VII. 1923 r. Nr. 417/23 (Monitor Polski Nr. 161, poz. 225).
Sieradz, dnia 4 czerwca 1928 r.
Starosta; w z. (—) Drożański

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
I. Obszar gminy wiejskiej Barczew dzieli się na gromady:
7. Pyszków, obejmującą: kolonję Malinówka, wieś Olszaki, wieś Pyszków, folwark Pyszków, kolonję Psój.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki

Wicewojewoda


 Orędownik 1935 nr. 33

Niezwykłe widowisko na ulicy. Fr. Wolny ze wsi Olszaki, gm. Brzeźno, z powodu zabrania mu przez rodzinę 15 tysięcy złotych dostał obłędu. Gdy z przyczyn formalnych nie został przyjęty do szpitala psychiatrycznego w Warcie, "opiekunowie" pozostawili go w Sieradzu na ulicy zaczął odbywać "przechadzki" po ulicach w "adamowym" stroju. Ostatecznie dopiero policja zaopiekowała się nieszczęśliwym, gdyż woźnica z pomocnikami ulotnili się z miasta.




Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza