-->

czwartek, 25 kwietnia 2013

Próba

Słownik Geograficzny:  
Próba,  kol., pow. sieradzki, gm. i par. Brzeźnio, odl. od Sieradza 11 w., ma 19 dm.; stanowi jedną całość z wsią Zapole.

Spis 1925:
Próba, wś, pow. sieradzki, gm. Brzeźno. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 29. Ludność ogółem: 228. Mężczyzn 115, kobiet 113. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 222, ewangelickiego 6. Podało narodowość: polską 228. 

Wikipedia:
Próba-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Brzeźnio. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

 1992 r. 

Gazeta Świąteczna 1916 nr 1866

Z okolicy Złoczewa, w guberńji kaliskiej, piszą do nas: We wsi Starej-Hucie pod Złoczewem wynikł w tych dniach pożar w domu gospodarza Pająka i spaliły się 4 zagrody. We wsi Próbie spaliła się 1 zagroda, a w Zapolu dwie. Mówią, że sprawcami wszystkich tych pożarów były dzieci. Oj ludzie, ludzie! weźmy to sobie do serca i starajmy się o lepszą opiekę nad dziećmi! Wiedzmy o tem, że za każde nieszczęście wynikłe z niedozoru dzieci na nas spada odpowiedzialność. Bo my więcej staramy się o bydlę, niż o dziecko. Ojcowie i matki, zakładajmy po wsiach ochronki, posyłajmy dzieci do szkół, nie żałujmy im na książki i gazety! Rodzice za mało odczuwają ten swój obowiązek. Szczęście, że chociaż młodzież zaczyna się ruszać pomimo przeszkód ze strony ludzi ciemnych. Młodzież sama się zgromadza, czytuje książki i gazety i przygotowuje do przedstawień teatralnych. Zbratanie się takie jest bardzo chwalebne, bo właśnie przez spólne czytanie i przedstawienia teatralne młodzież urabia się, staje się bardziej ludzką, budzi w sobie poczucie piękna nietylko tego, które się oczami widzi, ale i piękna ducha. Lepsi to będą ludzie z takiej młodzieży, która spędza już czas nie na tańcach i pijatyce, ale na pracy szlachetnej. Tak właśnie postępuje między innemi młodzież w parafji Godynicach, choć, co prawda, nie wszystka. Niedawno urządzono tam w szkole widowisko teatralne, a dochód z niego obrócono na ubogich. Oby młodzież wszędzie pracowała nad sobą i garnęła się do dobrego, a da Bóg, że lepsza dola zabłyśnie nad skołataną ziemią Polską. T. O.

Echo Sieradzkie 1932 16 maj

Z SĄDU OKRĘGOWEGO.
Sąd Okręgowy w Kaliszu na sesji wyjazdowej w Sieradzu rozpatrywał sprawę mieszkańca wsi Grujce gm. Złoczew Stanisława Pęczka, mieszkańców wsi Ostrów gm. Brzeźno, Józefa Szydłowskiego ojca i Józefa syna oskarżonych o napad.
W sierpniu ub. roku na mieszkankę wsi Ostrów Józefę Kowalczykową lat 56*, pasącą bydło w polu, napadło 2-ch bandytów, pobili ją i odebrali jej zawieszoną na szyi torebkę, zawierającą 6.500 zł., poczem ulotnili się.
Napadu dokonali Stanisław Pęczek i Orłowski z Próby. Do czynu tego miał namówić ich, młody Józef Szydłowski, syn 12-to morgowego gospodarza. Łup zabrał Orłowski, dał Pęczkowi tylko 850 zł. Ten zkolei dał Szydłowskiemu 500 zł., zaś z resztą gotówki ulotnił się w niewiadomym kierunku. Na ślad jego dotychczas nie natrafiono. Kowalczykowa przed rokiem ożeniła syna, zapisując mu całe gospodarstwo.
Zrabowane pieniądze otrzymała od synowej. Zamierzając kupić gospodarstwo, gotówkę tę stale nosiła przy sobie.

Sąd po zbadaniu sprawy skazał Pęczka na 3 lata więzienia, zaś Szydłowskich, ojca i syna, uniewinnił. —

*nieczytelne, przypis autora bloga

Echo Sieradzkie 1932 2 grudzień

Z LUSTRACJI ODDZIAŁÓW Z. S.
W POWIECIE SIERADZKIM.
W ubiegłym tygodniu przewodniczący komitetu P. W. i W. F. p. starosta Boryssowicz, prezes zarządu pow. Z. S. p. Bartosz i komendant por. Zielenkiewicz, dokonali lustracji oddziałów Z. S. w Rossoszycy, Ralewicach, Zadzimiu, Próbie, Zapolu i Dębołęce. We wszystkich oddziałach stwierdzono dobry stan. Oddziały w Rossoszycy, Próbie, i Dębołęce odznaczają się zdrowym zespołem chłopców. Naogół we wszystkich oddziałach zorganizowane jest życie świetlicowe. Wychowanie obywatelskie stanowiące jeden z najgłówniejszych czynników pracy nad młodzieżą,. spoczywa wszędzie w rękach nauczycielstwa, co daje gwarancje, że praca ta idzie we właściwym kierunku i daje należyte wyniki. Należy podkreślić, że nauczycielstwo z prawdziwym zapałem i ofiarnością poświęca się pracy w związku strzeleckim, spełniając przez to szczytną idee wychowania młodzieży na pełnowartościowych obywateli.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
IV. Obszar gminy wiejskiej Brzeźno dzieli się na gromady:
15. Podcabaje, obejmującą: kolonję Podcabaje, kolonję Podrybnicze.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 5 kwiecień

CO MOGĄ DOBRZE ZORGANIZOWANE PLACÓWKI SPEŁNIĆ?
We wsi Próbie gm. Brzeźno w miejscowej świetlicy Z. S. w dniu 19 marca b. r. odbyła się niezwykła uroczystość obchodu imienin Pierwszego Marszałka Polski.
Na treść akademji złożyły się odczyty, prelekcje, inscenizacje, pieśni oraz deklamacje i śpiewy. Całość wypadła bardzo efektownie. Zgromadzona ludność miejscowa i bliższej okolicy niechętnie opuszczała progi świetlicy. Uroczystość została zorganizowana przez miejscową placówkę Zw. Rezerwistów i Zw. Strz. żeńskiego i męskiego.
Na szczególną uwagę zasługują kierownik placówki Z. R. p. M. Krysiński, komendant p. S. Stąpiński oraz komendantka p. M. Jagiełłowa, którzy są duszą tych organizacji. Życzymy im na tej niwie społecznej owocnej pracy.

Dziennik Łódzki 1975 nr 84


W Próbie, pow. Sieradz, kierowca "Stara" 3007 TR, Kazimierz K., uderzył w stojącego na poboczu "Jelcza". Ofiar nie było. Straty ok. 30 tys. zł.


_______________________________________________________________________________

Na Sieradzkich Szlakach 2000/4
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza