-->

poniedziałek, 22 kwietnia 2013

Piskornik

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Piskornik, województwo Kaliskie, obwód Wieluński, powiat Wieluński, parafia Rudlice, własność prywatna. Ilość domów 1, ludność 5, odległość od miasta obwodowego 1 1/2.

Słownik Geograficzny:  
Piskornik,  kol., pow. wieluński, gm. Skrzynno, par. Rudlice, odl. od Wielunia 9 w., ma 14 dm., 120 mk.

Spis 1925:
Piskornik, wś, pow. wieluń, gm. Skrzynno. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 21. Ludność ogółem: 146. Mężczyzn 65, kobiet 81. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 146. Podało narodowość: polską 146.

Wikipedia:
Piskornik-osada w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie wieluńskim, w gminie Ostrówek. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego. Miejscowość wchodzi w skład sołectwa Dębiec.

1992 r.

Dziennik Powszechny 1834 nr 93

Komornik Trybunału Cywilnego Woiewództwa Kaliskiego. Dobra ziemskie Skrzynna, złożone z folwarku i wsi zarobney Skrzynna, z folwarku Kopiec, młyna spustoszałego Kidula zwanego, i Pustkowia, Piskornik, w Powiecie i Obwodzie Wieluńskim położone, których intrata wypośrodkowaną być niemogła, w trzech-letnią dzierzawę, poczynaiąc z dniem S. Jana Chrzciciela r. b. w terminie licytacyi dnia 7 Maia r. b. przed Reientem Powiatu Wieluńskiego. W. Antonim Kowalskim, lub iego legalnym zastępcą, w mieście Wieluniu, w Kancellaryi tegoż o godzinie 10 z rana odbyć się maiącą, wypuszczone będą, a to podług warunków iakie każdy z interessentów u tegoż Reienta odczytać może. Kalisz dnia 22 Marca 1834 Józef Narczyński.

Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 99

Wdrożenie postępowań w sprawie uznania zaginionych za zmarłych.
Sąd okręgowy w Kaliszu, na mocy art. 1777-6 U. P. C., obwieszcza, iż na skutek decyzji sądu z dnia 11 stycznia 1929 roku zostało wdrożone postępowanie o uznanie za zmarłego Rocha Zajuczka, wobec czego sąd wzywa go, aby w terminie 6-miesięcznym, od dnia wydrukowania niniejszego, zgłosił się do sądu, gdyż w przeciwnym razie, po upływie tego ter­minu zostanie przez sąd uznany za zmarłego; wzywa się wszystkich, którzyby wiedzieli o życiu lub śmierci Rocha Zajuczka, aby o znanych sobie faktach zawiadomili sąd okręgowy w Kaliszu w powyższym terminie; nad­to sąd nadmienia, że Roch Zajuczek był stałym mieszkańcem wsi Piskornik, gminy Skrzynno, powiatu wieluńskiego. (Sprawa Nr. II. Z. 155/28).


Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 24a

Wpisy do rejestru handlowego.
Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu, wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
dnia 16 października 1929 roku
10938. „Kazimierz Juszczak", sklep kolonjalno - spożywczy w Piskorniku, gminy Skrzynno, powiatu wieluńskiego. Istnieje od 1928 roku. Właśc. Kazimierz Juszczak, zam. w Piskorniku.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 1a

Wpisy do rejestru handlowego.

Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu, wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
dnia 27 października 1930 roku
11782. „Franciszek Ćwiartka", sklep spożywczo - kolonjalny oraz sprzedaż wyrobów tytoniowych w Piskorniku, gm. Skrzynno, pow. wie­luńskiego. Właśc. Franciszek Ćwiartka, zam. w Piskorniku.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XXIII. Obszar gminy wiejskiej Skrzynno dzieli się na gromady:
10. Piskornik, obejmującą: wieś Dębice, wieś Piskornik.

§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 8 marzec

ZAPALNICZKI I KAMYSZKI W KOMINIE.
W czasie przeprowadzenia rewizji pomieszczeń przez Str. Gran. u Jana Sieradzkiego we wsi Piskornik gm. Skrzynno — znaleziono ukryte w przewodzie kominowym około 1000 sztuk kamieni do zapalniczek i 15 sztuk zapalniczek — których sprzedażą trudnił się Sieradzki. Przemyt skonfiskowano.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza