-->

czwartek, 25 kwietnia 2013

Pipie

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Pipia, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Sieradzki, parafia Woyków, własność rządowa. Ilość domów 2, ludność 50, odległość od miasta obwodowego 4.

Słownik Geograficzny:  
Pipie,  pustk., pow. sieradzki, gm. Godynice, par. Wojków, odl. od Sieradza, 26 w., ma 7 dm. Należało do obszaru dóbr Brąszewice.

Spis 1925:
Pipie, wś, pow. sieradzki, gm. Godynice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 14, inne zamieszkałe 1. Ludność ogółem: 94. Mężczyzn 43, kobiet 51. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 94. Podało narodowość: polską 94. 

Wikipedia:
Pipie-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Brąszewice. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 91aDnia 7 września 1928 roku.
9288. „Jakób Faktorczyk" — sklep kolonjalno - spożywczy i sprze­daż jaj we wsi Pipie, gminy Godynice, pow. sieradzkiego. Istnieje od 1928 r. Właśc. Jakób Faktorczyk, zam. tamże.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
VI. Obszar gminy wiejskiej Godynice dzieli się na gromady:
6. Kamieniki, obejmującą: wieś Grabostaw, leśn, Grabostaw, wieś Kamieniki, wieś Łyszczarze, pustkowie Narty, wieś Pipie.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Obwieszczenia Publiczne 1933 nr 74

Regulacje hipotek
Wydział hipoteczny przy sądzie grodzkim w Sieradzu obwiesz­cza, że na dzień 21 grudnia 1933 r., wyznaczony został termin do pier­wiastkowych regulacyj hipotek następujących nieruchomości:
1) osada włościańska we wsi Pustkowie - Pipie, gminie Godynice, zapisana w tabeli pod Nr. 7 na imię Marjanny Trzcińskiej, po­wierzchni 11 ha 7439 mtr. kw. na żądanie Tomasza Trzcińskiego;

W oznaczonym wyżej terminie osoby interesowane winne zgło­sić prawa swoje w kancelarji hipotecznej w Sieradzu pod skutkami prekluzji.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza