-->

sobota, 27 kwietnia 2013

Orpelów

Czajkowski 1783-84 r.
Orpetow, parafia łask, dekanat szadkowski, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat piotrkowski, własność: 6 części, pierwsza Brocki, druga Trzepinski, trzecia Malinski, czwarta Gozdowski, piąta Baranowski, szósta Cholewscy.

Słownik Geograficzny:  
Orpelów,  w dok.Orpelow, wś i fol. pow. łaski, gm. Wymysłów, par. Łask. Wś ma 20 dm., 105 mk., 112 mr. ziemi włośc.; fol. 3 dm., 26 mk. i 496 mr. Według Lib. Ben. Łask. (I, 448) łany folwarczne dawały dziesięcinę proboszczowi w Łasku, kmiecie zaś dla kolegium mansyonarzy przy tymże kościele.

Spis 1925:
Orpelów, wś i folw., pow. łaski, gm. Wymysłów. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 26, folw. 2. Ludność ogółem: wś 180, folw. 17. Mężczyzn wś 95, folw. 7, kobiet wś 85, folw. 10. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 180, folw. 17. Podało narodowość: polską wś 180, folw. 17.

Spis 1925:
Orpelów-Bank, kol., pow. łaski, gm. Wymysłów. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 12. Ludność ogółem: 94. Mężczyzn 44, kobiet 50. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 94. Podało narodowość: polską 94.

Wikipedia:
Orpelów-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie pabianickim, w gminie Dobroń. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

Wikipedia:
Orpelów-Numerki-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie pabianickim, w gminie Dobroń. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego. W miejscowości działa wytwórnia podłoża do pieczarek.

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
ORPELÓW par. Łask, p. łaski, w 1783 roku kilku właścicieli; Baranowski, Józef Brodzki, Cholewiński, Gozdowski, Malinski, Trzepiński. Wieś ma 20 domów, 105 mieszkańców i 112 mg ziemi, a folwark 3 domy, 26 mieszkańców i 496 mg gruntów. Orpelów-Poleszyn sprzedane w 1803 przez Bartłomieja Malińskiego Stanisławowi Trzepińskiemu v.Oczepińskiemu. W 1937 r. Kazimierza Myszkowskiego, 78 ha. (Kobyłecki 1809 k.30, SGKP t.7, s.597)


1992 r.

Gazeta Warszawska 1815 nr 82

Uwiadomienia o wyieżdżaiących za Granicę. Po pierwszy Raz.
I.) Jędrzey Białoszycki, ze wsi Orpelow w Powiecie Szadkowskim, ma zamiar udania się wraz z żoną Anastazyią i synem Filipem, iednym koniem w kray Rossyyski, w Guberniią Kiiowską.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1849 nr 21

(N. D. 319) Sąd Policyi Prostej Okręgu Szadkowskiego.
Ww wsi Orpelowie w Okręgu tutejszym w stodole pustej włościańskiej znaleziono żebraka lat 50 mieć mogącego schorzałego wzrostu dobrego, ocz siwych, włosów żółto bląd, nosa małego, ubranego w kapotę sukienną siwą pod spodem kożuch stary, buty dość dobre, koszulę lnianą, czapkę lisią z suknem szaraczkowem, który w parę godzin życie zakończył, ktoby więc wiedział o nazwisku i pochodzeniu rzeczonego żebraka, zechce otem Sąd tutejszy zawiadomić.
Szadek d. 1 (13) Stycznia 1849 roku.
J. Sztandynger.Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1856 nr 252

(N. D. 5950) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Piotrkowskiego.
Zapozywa Pawła Drożewskiego z wsi Orpelewa tejże gminy Ogu Szadkowskiego pochodzącego, ze służby fornala utrzymującego się, obecnie z pobytu niewiadomego, aby najdalej w ciągu dni 30 od daty niniejszego obwieszczenia licząc, w Sądzie tutejszym do publikacyi wyroku Sądu tutejszego się stawił, lub wiadomość o teraźniejszym swym pobycie Sądowi Naszemu udzielił, w przeciwnym bowiem razie według przepisów prawa z nim postąpionem będzie.
Piotrków d. 12 (24.) Paździer. 1856 r.
Sędzia Prezydujący,
Assessor Kollegialny, Chmieleński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1858 nr 103

(N. D. 2115) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci: a) Gerszona Dreher:    
63. rs. 600 pod N. 16 na dobrach Poleszyn. Orpelów, А В С i Poleszyn średni czyli Niewólka AB z Ogu Szadkowskiego;  
(…) otworzyły się spadki do uregulowania których termin na dzień 12 (24) Listopada 1858 r. przed sobą wyznaczam.
Kalisz d. 23 Kwiet. (5 Maja) 1858 r.
Stanisław Rościszewski.

Dziennik Warszawski 1874 nr 190

N. D. 5421. Sąd Policji Poprawczej w Petrokowie. Niniejszym ogłasza że 15 (27) Maja r. b. w lesie należącym do wsi Orpelowa gminy Wymysłów, Łaskiego powiatu, znaleziono ciało wiszące na drzewie niewiadomej z nazwiska i miejsca zamieszkania osoby dla tego poleca każdemu mającemu jaką kolwiek wiadomość o pochodzeniu i nazwisku wyżej wymienionego człowieka udzielić takową niniejszemu Sądowi. Rysopis jego: lat około 60 wzrost średni, budowy ciała dobrej, łysy, bez wąsów, baki siwe, broda mała siwa; odziany w bronzowy stary surdut i takiego koloru kamizelkę, czarną czapkę, cienką białą koszulę, płucienne spodnie i stare buty.
Petroków d. 22 Sierpnia (3 Września) 1874 r.

Dziennik Warszawski 1875 nr 33

N. D. 922. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
Wiadomo czyni, iż na żądanie Anieli Bilczyńskiej wdowy, właścicielki nieruchomości w m. Kaliszu zamieszkałej, a zamieszkanie prawne do subhastacji dóbr Poleszyn Orpelów z okręgu Szadkowskiego, u Antoniego Zgleczewskiego Patrona Trybunału w Kaliszu, w temże mieście zamieszkałego, obrane mającej, od której tenże Zgleczewski Patron stawać i kroki prawne czynić będzie, w poszukiwaniu sumy rs. 2,910 z procentem od Władysława Suchorskiego należnej, a na dobrach Poleszyn Orpelów hypotecznie ubezpieczonej, protokółem Franciszka Roweckiego Komornika z dnia 21 Sierpnia (2 Września) 1874 r., w drodze przymuszonego wywłaszczenia zajęte i zaaresztowane zostały i po podstawieniu żądającej wyrokiem Trybunału z dnia 30 Września (1 Października) t. r. w miejsce Józefy Wróblewskiej do dalszego popierania na podstawie powyższego zajęcia Roweckiego Komornika wystawiają się na sprzedaż ze wszystkiemi przynależytościami, z wyjątkiem gruntów włościańskich.
DOBRA ZIEMSKIE
Poleszyn Orpelów A. B. C. i Poleszyn Średni czyli Niewolka A. B. składające się z wsi i folwarku Poleszyn Orpelów A. В. C. i wsi Poleszyn Średni czyli Niewolka A. B. położone w okręgu Szadkowskim, powiecie Łaskim, gubernji Petrokowskiej, gminie Wymysłów, parafji Łaskiej. Graniczą na wschód z dobrami Ldzeń, na południe z dobrami Wierzchy, na zachód z dobrami Poleszyn Stary, a na północ z dobrami Dobroń. Odlegle od miasta Petrokowa wiorst 50, od osady Szadek wiorst 24, od miasta Łasku wiorst 6, od Pabianic wiorst 10. Dobra Poleszyn Orpelów A. В. C. stanowią własność Władysława Suchorskiego, zostają w dzierżawnem posiadaniu Grzegorza Rucińskiego z mocy urzędowego kontraktu od 12 (24) Czerwca 1870 r. do tejże daty 1877 r. za cenę przez pierwsze lat 4 po rs. 600, a następna po rs. 750. Folwark Poleszyn Średni czyli Niewolka należy do własności sukcesorów po Wojciechu Suchorskim pozostałych, obecnie stanowi wakujący spadek, którego kuratorem jest Leopold Kęczkowski Patron w Kaliszu zamieszkały, posiada go Józefa 1-go ślubu Suchorska, obecnie za Józefem Jelińskim zamężna.
Zabudowania znaczniejsze w dobrach Poleszyn Orpelów A. В. C. są następujące: dwór z drzewa o 4 pokojach i kuchni mieszka w nim Władysław Suchorski i Grzegorz Ruciński, dom do dworu przybudowany, ogród owocowy i warzywny, w ogrodzie obórka i sklep, dom dla ludzi dworskich, obórka, stodoła o 2-ch klepiskach, owczarnia, obory, stajnia i wozownia, dom na wsi, stara kuźnia, dom w polu, mieszka w nim Antoni Miakowski zięć, stodoła o 1 klepisku i obórka.
Na folwarku Poleszyn Średni A. B. dwór o 4 pokojach, mieszka w nim Józef Jeliński, ogród warzywny i owocowy, dom, obory, stodoła o 3 klepiskach. W tym folwarku Jan Nikiel ma 150 owiec na zimowej i letniej paszy i za to płaci rs. 97 kop. 50. Inwentarze inne należą do dzierżawcy. Rozległość tych dóbr wynosi włók 30, mórg 20, prętów 50, czyli dziesiatyn 464. Grunta należą do klasy II, III, IV, V. Podatków rocznie opłaca się rs. 133 kop. 97. Zaległe wynoszą rs. 50 kop. 25.
Obszerniejszy opis dóbr zajętych znajduje się w protokóle zajęcia i w zbiorze objaśnień warunków licytacyjnych, które tak u Pisarza Trybunału sprzedaż popierającego przejrzane być mogą.
Zajęcie w kopjach doręczono: Józefowi Gadomskiemu Pisarzowi Sądu Pokoju w Szadku i Augustowi Kokelemu Wójtowi gminy Wymysłów obu do rąk własnych d. 13 (25) Września 1874 r., a zaregestrowano w hypotece dóbr Poleszyna Orpelowa d. 11 (23) Października 1874 r., w księdze zaś utrzymywanej na ten cel w Trybunale Cywilnym w Kaliszu wpisano i zaregestrowano d. 16 (28) Października t. r.
Pierwsza publikacja zbioru objaśnień i warunków sprzedaży odbędzie się na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu dnia 3(15) Grudnia 1874 r. o godzinie 10 z rana.
Kalisz d. 16 (28) Października 1874 r.
Po odbyciu trzech publikacji zbioru objaśnień i warunków sprzedaży, wyrokiem Trybunału z d. 31 Grudnia (12 Stycznia) 1874/5 r. do wspólnego popierania subhastacji i Józefa Wróblewska panna pełnoletnia z własnych funduszów utrzymująca się w mieście Kaliszu zamieszkała, a zamieszkanie prawne u Antoniego Zgleczewskiego Patrona w Kaliszu obrane mająca wierzycielka sumy rs. 1,500 z procentem, upoważnioną została i tak na żądanie Bilczyńskiej jako i Wróblewskiej dobra te na sprzedaż są wystawione, z tem nadmienieniem że gdy kuratela wakującego spadku po Wojciechu Suchorskim, decyzją Trybunału z d. 25 Listopada (7 Grudnia) 1874 r. za ustałą została uznana, przeto tytuł folwarku Poleszyn Średni czyli Niewolka A. B. na Józefę z Osockich Suchorską 2-go ślubu Józefa Jelińskiego żonę Władysława Suchorskiego ojca, Antoniego Suchorskiego brata, Franciszkę Mijakowską Antoniego Mijakowskiego żonę, Józefę Mijakowską Franciszka Mijakowskiego żonę, Marjannę Koszucką Edmunda Koszuckiego żonę, Władysławę Serwińską Antoniego Serwińskiego żonę, i Antoninę Suchorską pannę, siostry Wojciecha Suchorskiego, zamieszkanie prawne w dobrach Poleszyn Orpelów w spisie inwentarza przez Zborowskiego Rejenta w Szadku d. 17 (29) Sierpnia 1868 r. sporządzonym obrane mających uregulowanym został.
Przygotowawcze przysądzenie odbyło się d. 6 (18) Lutego 1875 r. i dobra te temczasowo Antoniemu Zgleczewskiemu Patronowi za rs. 7,500 przysądzone zostały i termin do stanowczej sprzedaży na d. 27 Marca (8 Kwietnia) 1875 r. godzinę 10 z rana oznaczonym został.
Licytacja rozpocznie się od sumy rs. 7,500.
Kalisz d. 7 (19) Lutego 1875 r.
Skoczyński.

Dziennik Warszawski 1875 nr 102

N. D. 1072. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
2. Marjanny z Trzepińskich Suchorskiej wierzycielki sumy rs. 2702 kop. 2 1/2 z sumy poprzednio większej rs. 5,404 kop. 5 w dziale IV pod N. 5 wykazu dóbr Orpelów Poleszyn A. В. C., z p-tu Petrokowskiego zahipotekowanej.
(...) rozwiniętem zostało postępowanie spadkowe, do ukończenia którego wyznacza się termin na dzień 20 Sierpnia (1 Września) 1875 r., w którym strony interesowane w Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu przed podpisanym Rejentem z prawami swemi zgłosić się winny.  
Kalisz d. 1 (13) Lutego 1875 r.
Teofil Józef Kowalski.

Dziennik Warszawski 1875 nr 106

N. D. 2962. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po śmierci:  
8. Franciszka Szczudłowskiego co do rs. 300, sposobem ostrzeżenia na nieruchomości w Kaliszu pod Nr. 96 położonej w Dziale IV Nr. 6 oraz dobrach Osiny, Koźmin i Poleszynic Orpelowic z okręgu Szadkowskiego w Dz. IV ad Nr. 22 i 24.
 (…) otworzyły się spadki, do regulacji których wyznaczony został termin na dzień 18 (30) Listopada 1875 r. w kancelarji Rejenta podpisanego.  
Kalisz d. 2 (14) Maja 1875 r.
Wilhelm Grabowski.

Tydzień Piotrkowski 1876 nr. 20

(Nadesłane). W powiecie łaskim, w dobrach dziedzicznych, od lat z górą 40-ci, Orpelów w dniu 9 maja r. b. po kilko-miesięcznej dolegliwej chorobie zakończył życie b. oficer b. wojsk polskich ś. p. Władysław Suchorski, przeżywszy lat 72, opatrzony na drogę wieczności śś-mi sakramentami przez miejscowego wikaryjusza księdza Patockiego. Wieloletnie sąsiedztwo w miłej harmonijnej zgodzie zjednało zmarłemu miłość powszechną, czego ostatnim dowodem było liczne zebranie rodziny przyjaciół, sąsiadów i ościennych włościan, w dniu 14 b. m. we wsi Orpelowie, skąd na barkach swych zanieśli zwłoki sędziwego starca o milę do kościoła parafialnego w Łasku. Przewodniczył konduktowi czcigodny ksiądz Patocki w asystencyi duchowieństwa idącego pieszo całą drogę. —Niezbyt dawno dopiero będąc pasterzem swej parafii szanowny ten kapłan nie znał całego przebiegu życia ś. p. Władysława, w krótkich więc tylko słowach wypowiedział w dniu 15 t. m. przy grobie, że najlepszym świadectwem chrześcijańskich cnót zmarłego jest nieutulony żal i smutek głęboki rodziny, przyjaciół i sąsiadów wszystkich klas społeczeństwa. Za oddaną tę ostatnią chrześcijańską przysługę zmarłemu, wszystkim obecnym i duchowieństwu a szczególniej czcigodnemu ks. Patockiemu serdeczne składam w imieniu rodziny podziękowanie. M.

Tydzień Piotrkowski 1882 nr. 15


Goniec Łódzki 1901 nr 100

Kolej Warsz -Kalisz. W dniu dzisiejszym u Rejenta Filipskiego w Piotrkowie przez adw. przys. Rodkiewicza pod budowę Kolei Kaliskiej dokonane zostało kupno około 20 morgów (300 prętowych) ziemi z dóbr Orpelów-Poleszyn w powiecie łaskim położonych tuż przy szosie kaliskiej, a należących do p. Gonzagi-Myszkowskiego. Cena kupna wynosiła 135 rb. za dużą morgę.

Właściciel nadto otrzymał odszkodowanie za zasiewy, zagajniki oraz łąki z pokładem.

Goniec Łódzki 1902 nr 288

Z sądów gminnych. W ubiegłą sobotę w zjeździe sędziów pokoju przyjął przysięgę nowoobrany sędzia gminny I rewiru pow. łaskiego w Pabianicach, p. Kazimierz Gonzaga — Myszkowski, właściciel majątku Poleszyn i Orpelów. P. Myszkowski jest obecnie najmłodszy wiekiem z pośród sędziów gminnych w Królestwie Polskiem, liczy bowiem 27 lat.


Goniec Łódzki 1903 nr 333

Proces z koleją kaliską. Z chwilą pobudowania nasypu pod linię kolei Kaliskiej w powiecie łaskim w majątkach Chechło, Dobroń, Orpelów, Kopyść i innych zatrzymano spadek wód, które przez lat trzy niszczą zasiewy, przyprawiając właścicieli majątków o olbrzymie straty.
Właściciele niektórych majątków z tego powodu starali się sprzedać swe dobra lecz wskutek tych okoliczności cena za włókę znacznie się obniżyła.
Występowano do zarządu kolei z zażaleniami i prośbami o zwrot strat poniesionych i zaradzeniu złemu, lecz skończyło się na obietnicy przeprowadzenia pod linią kolejową kanału i przyznaniu jednemu z właścicieli majątków wymienianych 700 rub. odszkodowania za poniesione straty w roku bieżącym.
Obecnie właściciele majątków wyżej wymienionych wystąpili do sądu okręgowego piotrkowskiego z akcyą cywilną przeciw kolei kaliskiej o odszkodowanie za ubiegłe trzy lata i zażądali przymusowego przeprowadzenia przez kolej kanałów, do odprowadzenia napływu wód podług spadku na drugą stronę linii kolejowej.

Ciekawy to będzie proces, straty bowiem poniesione w roku bieżącym wynoszą poważne sumy, gdyż wskutek obfitości wód w rzeczułkach, stanowiących dopływy rzek Neru i Grabi, które, mając zatamowane ujścia, rozlały, wszystkie niemal zbiory zostały zniszczone.

Gazeta Świąteczna 1904 nr 1206

Sprawa z koleją kaliską. Przy budowie drogi żelaznej z Warszawy do Kalisza, porobiono w nasypie kolejowym, w okolicy Pabjanic i Łaska w guberńji piotrkowskiej, zamało otworów dla przepływu wody. Z tego powodu właściciele gospodarstw przyległych do nasypu, a położonych z tej jego strony, gdzie pola są wyższe, miewają bardzo duże straty. Wał kolejowy zatrzymuje tam wodę spływającą z pól, woda więc, zwłaszcza na wiosnę, rozlewa się szeroko wzdłuż nasypu i niszczy zasiewy na polach. Trwa to już od trzech lat i naraziło gospodarzy na duże straty. Więc właściciele niektórych majątków, jak Chechła, Dobronia, Orpelowa, Kopyści i innych, występowali do zarządu koleji kaliskiej z żądaniem, żeby zwrócił im to, co już stracili, i zaradził złemu nadal. Kolej zapłaciła wtedy jednemu z właścicieli majątków 700 rubli odszkodowania za straty w roku zeszłym poczynione i obiecała porobić w nasypie potrzebne przekopy. Niektórzy gospodarze, niezadowoleni z tego, wytoczyli obecnie w sądzie okręgowym w Piotrkowie sprawę przeciw koleji kaliskiej, prosząc, aby sąd nakazał koleji wynagrodzić ich za straty w ciągu wszystkich trzech lat poniesione i zmusił ją nadto do rychłego zbudowania w tem miejscu odpowiednich przepływów w nasypie.

Łowiec Polski 1911 nr 3

W dniu 7-ym stycznia r. b. odbyło się doroczne polowanie u p. Adama Sulimierskiego w majątkach Dobrej i Woli Marzeńskiej. W 12 strzelb zabito: 208 sztuk, t. j. 180 zajęcy, 26 kuropatw, cietrzewia i królika. Do saren nie strzelano. Królami polowania byli: pp. Stanisław Murzynowski z Sędzimirowic i Kazimierz Gonzaga- Myszkowski z Orpelewa, którzy na rozkładzie mieli po 23 sztuki.


Obwieszczenia Publiczne 1922 nr 12

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
1) Witoldzie-Ludwiku Marxie, synu Henryka, właśc. dwóch działek gruntu Nr. Nr. 15 i 16, przestrzeni: Nr. 15—1 dzies. 60 sąż. kw. i Nr. 16— 1 dzies. 350 sąż. kw., z os. Poleszyn i Orpielów Nr. II, pow. Łaskiego.

Termin regulacji powyższych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 14 sierpnia 1922 r. w kancelarji pisarza wydziału hipotecznego sądu okręgowego w Piotrkowie, w którym to dniu osoby interesowane mają się stawić, pod skutkami prekluzji.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1927 nr 17


Na zasadzie postanowienia Wojewody Łódzkiego z dnia 6.5. 1927 r. L. BP. 1022/2, wciągnięto do rejestru Stowarzyszeń i Związków Nr. 1537, Kółko Rolnicze „Orpelów-Niewólką-Poleszyn" w Orpelowie, pow. Łaskiego.


Obwieszczenia Publiczne 1927 nr 59

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, że toczą się postępowania spadkowe po zmarłych:
11) Stanisławie Pytko, synu Jana, właśc. działki gruntu, zawierającego przestrzeni 10 dziesięcin 598 sążni kw. w kol. Poleszyn-Orpelów Nr. I pow. łaskiego (rep. hip. Nr. 15264);


Termin regulacyj powyższych postępowań spadkowych wyznaczo­ny został na dz. 3 lutego 1928 r. co do punktów 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 i 16 w kancelarji wydziału hipotecznego sądu okręgowego w Piotrkowie, co do punktu 5 w kancelarji Seweryna Żarskiego zaś co do punktu 12 w kancelarji Feliksa-Tadeusza Kokczyńskiego, notarjusza przy tymże wydziale hipotecznym, w którym to dniu osoby zainteresowane winny się stawić pod skutkami prekluzji.


Rozwój 1927 nr 165

Nowe organizacje i stowarzyszenia na terenie woj. łódzkiego.

Urząd Wojewódzki zarejestrował (...) Kółko Rolniczego w Orpelowie pow. łaskiego, (...) "Kółko Myśliwski" w Rzeszczewicach pow. łaskiego (...). (U)


Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 80

Wydział hipoteczny w Łasku obwieszcza, że na dzień 9 stycznia 1929 r., na godz. 10 rano, wyznaczono termin pierwiastkowych regulacyj hipotek dla:
2) osady rolnej włościańskiej we wsi Orpelowie, gm. Wymysłów o obszarze 3 ha 7846 metr., kw., stanowiącej połowę większej osady, zapisanej w tabeli, pod Nr. 3, mającej stanowić własność Marjanny Ma­linowskiej.

Osoby interesowane winny zgłosić się w oznaczonym terminie z prawami swojemi, pod skutkami prekluzji.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1929 nr 4

WYKAZ STOWARZYSZEŃ I ZWIĄZKÓW zarejestrowanych przez Wojewodę Łódzkiego.
L. p. 2053 d. 13. XII. 1928 r. L. II Zw. 9044 Straż Pożarna w Opelowie, pow. Łaski


Łódzki Dziennik Urzędowy 1930 nr 9

WEZWANIE.
Na podstawie art . 1 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 lutego 1928 r. o przymusowym wykupie na cele reformy rolnej nieruchomości ziemskich osób nieobecnych (Dz. Ust. R. P. z r. 1928 Nr. 16, poz. 119). Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie wzywa osoby, pozostające w stosunku wskazanym w tymże artykule do niżej podanych nieobecnych właścicieli nieruchomości ziemskich, a mianowicie;
1) do Gleba Szostackiego, b. sędziego pokoju w Pabjanicach, właściciela nieruchomości ziemskiej w kolonji Orpelów, gminy-Wymysłów, powiatu Łaskiego o obszarze około 2,24 ha.
(...) do zgłoszenia się w Okręgowym Urzędzie Ziemskim w terminie 1-miesięcznym zgodnie z art. 1 p. 2 tegoż rozporządzenia, a to pod rygorem zastosowania przymusowego wykupu wskazanych wyżej nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa.

Okręgowy Urząd Ziemski.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1931 nr 14

WYKAZ
Stowarzyszeń i Związków, które decyzją Wojewody łódzkiego w dniach i przy liczbach niżej wyszczególnionych zarejestrowane zostały.
L. p. rej. 2810 Kółko Rolnicze w Orpelowie, pow. Łaski, z dn. 23. IV. 1931 r. L. BP. II. 1a/205.
Naczelnik Wydz. Bezp. Publ.

(—) Szutowski.

Echo Łódzkie 1931 czerwiec

Pożary pod Łaskiem. Pracowita noc strażaków. Gminę Dobroń nawiedziła burza z piorunami. Od pioruna pierwszy pożar powstał we wsi Orpelów u Dobrosława Pytko. Spaliła się stodoła z przybudówkami i dach na piwnicy. Do pożaru tego przybyły straże: z Orpelowa, Dobronia. Mogilna i Kolumny. Akcja obrony była bardzo utrudniona, ponieważ deszcz lał jak z cebra. Pożar zagrażał poważnie chacie tegoż gospodarza. Podkreślić należy energiczne kierownictwo akcją ze strony naczelnika straży z Dobronia, p. Bonińskiego i odwagę strażaków: Sujeckiego Pawła i Jana Adamka którzy zaledwie w odległości 25 metrów od zagrożonego domu potrafili, pomimo ulewy i piorunów wytrzymać w dymie przez półtorej godziny. Przy pożarze spisał się dzielnie również druh Prusisz Antoni, ze straży z Dobronia. W czasie pożaru piorun uderzył w odległości około 100 metrów, zapalając stodołę gospodarza Jabłońskiego. Stodoła ta spaliła się doszczętnie.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
VI. Obszar gminy wiejskiej Dobroń dzieli się na gromady:
9. Orpelów, obejmującą: wieś Niewólka, kolonję Niewólka, wieś Orpelów, kolonję Orpelów-Poleszyn, folwark Orpelów.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak

Wojewoda.

Obwieszczenia Publiczne 1933 nr 66

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Łodzi, sekcja ziemska, niniejszem obwieszcza, że po niżej wymienionych zmarłych toczą się po­stępowania spadkowe:
2) Tomaszu Okrasa, synie Antoniego, zmarłym w Pabjanicach w dniu 13 lutego 1933 r., współwłaścicielu działki gruntu Nr. 7, powie­rzchni 1 ha 6796 metrów kw., uregulowanego pod Nr. 7 Działu II, księgi wieczystej, Kolonji Poleszyn i Orpelów Nr. VIII, pow. łaskiego rep. Nr. 15296;
Termin zamknięcia powyższych postępowań spadkowych wyzna­czony został na dzień 28 lutego 1934 roku w tutejszym wydziale hipo­tecznym.

We właściwym terminie osoby zainteresowane osobiście lub przez pełnomocników winne zgłosić swoje prawa pod skutkami prekluzji.


 Orędownik 1936 nr. 225

Życzenia dla narodowej Łodzi Pabjanice, 24. 9, — Ubiegłej niedzieli odbyły się dwa wielkie zebrania S. N. we wsi Orpelów i Poleszyn, gm. Dobroń, pod Pabjanicami. Na obu zebraniach uchwalono rezolucję następującej treści: "Na ręce mec. Kazimierza Kowalskiego, przywódcy Narodowej Łodzi. "Żebrani członkowie Str. Narod, z gminy Dobroń na wielkich zebraniach we wsi Orpelów i Poleszyn w niedzielę dnia 20 b. m. uchwalają przesłać wyrazy czci i uznania dla Narodowej Łodzi z jej niestrudzonym przywódca mec. Kazimierzem Kowalskim na czele, dążącej do odebrania praw żydostwu nietylko w Łodzi, lecz w całej Polsce. Ze swej strony życzymy narodowcom łódzkim, by w nadchodzących wyborach do rady miejskiej w dniu 27 bm. odnieśli zwycięstwo nad rozpanoszonem w Polsce żydostwem. Zapewniamy całą Łódź narodową, że stoimy z nimi w jednym szeregu, by walczyć o Polskę dla Polaków. Niech żyje Łódź Narodowa! Niech żyje przyszła narodowa rada miejska w Łodzi! Niech żyje przywódca narodowej Łodzi, mec. K. Kowalski!"

 Orędownik 1937 nr. 117


Śmierć wskutek własnej nieostrożności. Dnia 16. bm. we wsi Orpielów, gm. Łask wskutek nieostrożnego manipulowania browningiem pozbawił się życia Kazimierz Bielski, lat 18. Śledztwo prowadzi policja.

 Orędownik 1938 nr. 48

Z życia Kółka Rolniczego w Orpelowie. W ub. niedzielę Kółko Rolnicze w Orpelowie urządziło zabawę karnawałową, która cieszyła się wielkim poparciem. Przy dźwiękach orkiestry bawili się wszyscy do rana, wynosząc dużo miłego wrażenia. Z uzyskanego zysku 40 zł postanowiono zakupić opryskiwacz do drzew.

 Orędownik 1938 nr. 275

Porąbał siekierą narzeczoną Łódź, 29. 11. — W Orpelowie na tle zazdrości 23-letni furman Marian Sobola siekierą poranił swą narzeczoną 18-letnią Stefanię Nowicką., z zawodu służącą, której siekierą, porąbał głowę i ręce. Ranną w stanie nieprzytomnym przewieziono do szpitala. Sobola został aresztowany.

Echo Łódzkie 1938 listopad

W miejscowości Orpelów koło Pabianic, w majątku ziemskim Totora miał miejsce krwawy wypadek usiłowania zabójstwa. W dworze tym zatrudniona była w charakterze służącej dworskiej Stefania Nowicka, lat 18. Przyjęty niedawno na pastucha jakiś osobnik o nieustalonym na razie nazwisku sprowokował zajście z wymienioną wyżej Nowicką i podczas kłótni porwał leżącą w pobliżu siekierę i zadał nią kilka ran nieszczęśliwej dziewczynie. Gdy ofiara bestialskiego pastucha padła na ziemię zalewając się krwią, sprawca zbiegł w niewiadomym kierunku. Porąbaną i potłuczoną Nowicką w stanie ciężkim odwieziono do szpitala miejskiego w Pabianicach, gdzie walczy ze śmiercią. Stan jej ostatnio poprawił się nieco jest nadzieja utrzymania jej przy życiu. Za zbiegłym pastuchem wszczęto poszukiwania.

Dziennik Łódzki 1951 nr 283

Trzech prawdziwych sołtysów
i jeden Piechulski
Wykonywanie planów gromadzkich zależy również od prowadzonej przez sołtysów pracy uświadamiającej w gromadzie. Tam, gdzie sołtysi zabrali się z pełnym zapałem do pracy, chłopi odstawiają systematycznie zboże i ziemniaki oraz wpłacają podatek gruntowy i wykonują inne zobowiązania.
Często przykład dobrego sołtysa w gromadzie, który wywiązał się jako jeden z pierwszych ze swych obowiązków, jest wzorem i zachętą dla chłopów.
Sołtysa Antoniego Rogalewskiego z Wymysłowa Francuskiego w gm. Dobroń zna cała gromada i gmina. Jako jeden z pierwszych wpłacił on podatek gruntowy, FOR oraz I ratę Narodowej Pożyczki Rozwoju Sił Polski. Wykonał już roczny plan sprzedaży państwu zboża i ziemniaków. Za jego przykładem poszła cała gromada i dziś wykonała już w 90 proc. roczny plan dostawy zboża i ziemniaków. Gromada nie może jednak zameldować o całkowitej spłacie podatku gruntowego i FOR, bo ociąga się Zofia Błaciszewska, mająca 15 ha dorodnej ziemi. Gromadzie brakuje do wykonania planu 4 tys. zł, których nie chce zapłacić oporna bogaczka.
Również sołtys gromady Róża nie chce, by go wyprzedzili inni. Sam uregulował już wszystkie zobowiązania wobec państwa, a obecnie rozmawia z chłopami, chodząc od chałupy do chałupy, uświadamia rolników o znaczeniu wykonania obowiązków wobec państwa. Pomogło to wiele, bo już dziś gromada w 100 proc. spłaciła podatki, a wykonanie planowego skupu zboża i ziemniaków znacznie się poprawiło.
Także i sołtys grom. Dobroń — Ludwik Partyka nie chce, by wieś jego pozostała na szarym końcu.
Gromada wpłaciła I-szą ratę Narodowej Pożyczki Rozwoju Sił Polski, już 154 chłopów spłaciło podatek gruntowy i FOR. Zwleka jeszcze 6-ciu, ale i oni zapłacą, jak się z nimi porozmawia i wytłumaczy — mówi sołtys. Gromada wykonała już 65,6 proc. rocznego planu skupu zboża.
Wszędzie tam, gdzie dobrze pracują sołtysi i aktyw gminny, plan roczny dobiega końca, jak np. w grom. Dobroń Poduchowny, która wykonała już 70,3 proc. rocznego planu skupu zboża i Chechło 50,8 proc.
Zdarzają się jednak sporadyczne wypadki, że sołtysi sami nie spełniając swych zobowiązań, namawiają jeszcze rolników, by nie śpieszyli się z odstawą, żeby nie odstawiali wszystkiego, a tylko tyle, „ile mogą". Tak rozumie swe obowiązki sołtys Piechulski, z gromady Orpelów, a skutki tego jasne. Gromada wlecze się w ogonie za innymi. Plan roczny skupu zboża wykonała zaledwie w 37 proc., a miesięczny w 35 proc.
Piechulscy będą osamotnieni — za Rogolewskimi idzie coraz więcej chłopów.

(jek)

1 komentarz: