-->

poniedziałek, 22 kwietnia 2013

Oleśnica

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Oleynica, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Sieradzki, parafia Złoczew, własność prywatna. Ilość domów 3, ludność 26, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny:  
Oleśnica,  fol. nad strum. Oleśnicą, pow. sieradzki, gm. i par. Złoczew, odl. od Sieradza 26 w., ma 2 dm.

Spis 1925:
Oleśnica, kol., pow. sieradzki, gm. Złoczew. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 11. Ludność ogółem: 62. Mężczyzn 34, kobiet 28. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 45, ewangelickiego 17. Podało narodowość: polską 62. 

Wikipedia:
Oleśnica-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie wieluńskim, w gminie Ostrówek. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego. Miejscowość wchodzi w skład sołectwa Janów. Przez wieś przepływa rzeka o tej samej nazwie (Oleśnica)

1992 r.

Notariusz Antoni Pstrokoński 1813

X. Folwark Oleśnica.

67.o Dom folwarczny z drzewa rzniętego podmurowany. Dach pod snopkami, na około u dołu szkudły maiący. Komin z gruntu nad wierzch wymurowany. Ma sień, dwie izby, dwie komory. W kazdey izbie po dwa okna, w iednym oknie po siedem szyb, w iedney komorze iest okno w ktorym trzy szyby stłuczone. Posowy są i podłogi w izbach, a w komorze zła, w drugiey cale iey nie masz. Drzwi szescioro, na zawiasach, u czworga drzwi są klamki i wrzecądze na szkoblach, u piątych i szostych wrzecądze z szkoblami.— Obora w osiem słupow murowanych wybielonych budowana z drzewa rzniętego podmurowana. Dach słomiany. Wrot dwoie na wylot na biegunach. Drzwi małych dwoie także na biegunach. Złoby są z drabinami.— Stodoła o dwoch klepiskach w dziewięc słupow murowanych wybielonych między słupami sciany z drzewa rzniętego. Dach pod snopkami naporządzany. Wrot dwoie na wylot z tarcic, z przodu zamykane na wrzecądze i szkoble z dwiema kłotkami, a w tyle na wrzecądze i szkoble, zatykane.— Studnia ocembrowana, z sochą żurawiem i wiadrem bez okucia. Podworze ogrodzone płatami z dwiema wrotami.
68.o Karczma z drzewa rzniętego. Dach pod dranicami. Komin z gliny. Ma dwie izby, dwie komory i sień. W izbie okien dwa iedney, a w drugiey izbie okno iedno, piece z kominkami z gliny. Drzwi wszystkich osmioro na biegunach.— Studnia— Stodołka o dwoch samsiekach, pod snopkami dach.—
69.o Kuznia z drzewa kostkowego pod dranicami. Komin z gruntu murowany. Drzwi na biegunach z wrzecądzem i dwiema szkoblami. Ta kuznia pusto stoi i nie ma kowalskich statkow.
70.o Młyn z młynicą z drzewa rzniętego, nowo wybudowany. Dach pod dranicami. W młynicy iedno koło, kamienie dwa z wszelkiemi porządkami, bez pytlow.— W izbie okien dwa, kominek z piecem, i komin wielki z gruntu murowany. Komora iedna. Drzwi wszystkich pięcioro na biegunach. Podloga w młynicy i w izbie, posowy także są. Stodoła o dwoch samsiekach spustoszała. Obora nowa.— Staw z pogrodkami i mostkiem na nich.—
71.o Blisko młyna iest stodoła o dwoch samsiekach na skład siana, pod snopkami, z drzewa kostkowego olszowego. Wrot dwoie na wylot na biegunach zamykane na dwa wrzecądze, cztery szkoble z iedną kłotką i kluczem.—
Dalszy opis stanu dobr, dnia dwudziestego dziewiątego miesiąca maja.

Gazeta Warszawska 1822 nr 85

Sędzia T ybunału Cywilnego Woiewództwa Kaliskiego.
Podaie do publiczney wiadomości, iż dobra spadkowe po niegdy JW. Ignacym Błeszyńskim, mianowicie:
I. Miasto Złoczew z folwarkami, Złoczewski i Oleśnica zwanymi, tudzież z wsiami zarobnemi, to iest: wsią Złoczewską, Hutą starą i Hutą szklanną.
II. Folwark Buynów z wsiami zarobnemi, Buynow i Cegielnia.
III. Folwark Czarna z wsiami zarobnemi, Czarna i Zapowiednik.
IV. Folwark Miklesz z wsiami zarobnemi Miklesz i Borzęckie.
V. Folwark Nowawieś z zarobnemi wsiami, Nowawieś, Potok, Pustkowie, Dury, Pustkowie Borowiska; na koniec
VI. Folwark Gruiec mały, Stanisławów i Łagiewniki, wszystkie w Powiecie i Obwodzie Sieradzkim Woiewództwie Kaliskiem leżące, z mocy Wyroku P. S. Trybunału Cywilnego Woiewództwa Kaliskiego, dnia 17 Maia r. b. na illacyią Sukcessorów powyżey rzeczonego JW. Ignacego Błeszyńskiego zapadłego, przez publiczną licytacyią w trzechletnią dzierżawę od S. Jana, to iest, od dnia 24 Czerwca r. b. poczynaiąc, każdy z powyższych rozdziałów oddzielnie przed W. Delegowanym tu w Kaliszu w sali Audyencyionalney Trybunału, w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny dnia 20 Czerwca r. b. o godzinie 3 z południa wypuszczone będą.
O warunkach licytacyi powyższych dóbr, inwentarzach gruntowych, czynszach, wysiewie, sprzętach siana, opłatach i daninie, oraz robociźnie, każdy pretendent licytacyi u Patronów: Woyciecha Probus, Jana Miczka, Xawerego Wołowskiego i Mateusza Rubach, iako też na gruncie dóbr Złoczewa u W. Buszyńskiego i Wolskiego dowiedzieć się zechce, i takowe przeyrzeć może.— Kalisz dnia 20 Maia 1822 r.
(podpisano) J. Michalski.


Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1857 nr 108

(N. D. 2427) Dobra Ziemskie Złoczew składające się: z miasta Złoczew oraz probostwa tegoż nazwiska, z wsi czasowo-czynszowej Złoczewka wieś, folwarku głównego tegoż nazwiska, folwarku pomocniczego Borki, wsi zarobnej Huta Szklanna, wsi czasowo-czynszowej Miklerz, folwarku tegoż nazwiska, wsi czasowo-czynszowej Borzeckie, Zapowiednik, wsi zarobnej Czarne, wsi takiejże Huta Stara, folwarku pomocniczego Aleśnica, wsi zarobnej Bujnów, folwarku tegoż nazwiska, wsi zarobnej Cegielnia, wsi takiejże Grójec mały, folwarku tegoż nazwiska, wsi czasowo-czynszowej Stanisławów nareszcie z pustkowiów czyli osad czasowo czynszowych: Lesiak, Garbarczyk i Syberya, w O-gu i Pcie Sieradzkim Gubernii Warszawskiej położone, należące prawem własności w 4j5 częściach do Gabryeli Hr. Małachowskich owdowiałej, Hr. Tarnowskiej, a w 1j5 części do beneficyalnych SS-rów po niegdy: Ignacym Hr. Stadnickim jako to Konstancyi Maryanny Józefy Zofii czterech imion Hr. Stadnickiej, Bronisława Juljana Jana Nepomucena Józefa czterech imion Hrabiego Stadnickiego na skutek wyroku w Trybunale Cywilnym Gubernii Warszawskiej w Kaliszu dnia 27 Lutego (11 Marca) 1846 r. między Prokuratoryą w Królestwie Polskiém na rzecz Skarbu Królestwa czyniącą, a Gabryelą z Hr. Małachowskich Hr. Tarnowską i wymienionymi SS mi niegdy Ignacego H. Stadnickiego zapadłego i od dawna już prawomocnego sprzedane będą z wszelkiemi przynależytościami, tak jak poniżej wzmiankowaną taxą opisane zostały, przez publiczną licytacya w drodze działów przed W. Assessorem Kollegialnym Juljanem Wąsowiczem Sędzią Delegowanym; w temże mieście Kaliszu w miejscu zwykłych posiedzeń Trybunału Cywilnego w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny odbywających się.
Od Skarbu Królestwa nabył wszelkich praw tak co do wierzytelności hypotecznych, jak i co do dalszego popierania przedaży w drodze działów Jan Zaklika aktem dnia 11 (23) Marca 1855 r. przed Regentem Janem Niwińskim zeznanym, a ten dla doprowadzenia do skutku przedaży, ustanowił swym obrońcą Mateusza Rubach Adwokata; nateraz Karola Rozdejczer Patrona przy Tryb. Cyw. Gub. Warszaw. w Kaliszu.
Dobra te oszacowane są taxą przez 3-ch biegłych w dniach 16 (28) Marca 20 Marca (1 Kwietnia) 8 (20); 11 (23), 14 (26), 15 (27), 18 (30) Maja 1856 r. sporządzoną na rub. sr. 97650 kop. 95, potwierdzoną wyrokiem Trybunału Kaliskiego dnia 25 Kwietnia (7 Maja) 1857 r. zapadłym.
Taksa i warunki przedaży w Kancellaryach Pisarza Trybunału Kaliskiego, podpisanego Obrońcy Sądowego każdego czasu przejrzane być mogą.
Po ogłoszeniu w d. 24 Kwietnia (6 Maja) t. r warunków do przedaży tej ułożonych, termin do temczasowego przasądzenia na d. 7 (19) Czerwca r. b godzinę 3 z południa wyznaczony został. Licytacya rozpocznie się od summy rs. 97651.
Kalisz d. 27 Kwiet. (9 Maja) 1857 r.
M. Rozdejczer, Patron.

Dziennik Warszawski 1869 nr 282

N. D. 9115. Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu.
Podaje do wiadomości powszechnej, że na zasadzie art. 7, postanowienia b. Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, z d. 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcję Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie za zaległość w ratach Towarzystwu należnych, wystawione są na sprzedaż przymusową pierwszą przez licytację publiczną, która odbędzie w mieście Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny, w Kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych.
55. Złoczew, składające się z miasta Złoczew, z wsi Złoczewska, Huta stara, Huta szklanna, Czarna, Miklesz i Bujnów, z pustkowiów: Baby, Olesnica, Mikla i Nowa Huta, tudzież dobr Grojca małego z przyległością Stanisławów; do dóbr tych należą jeszcze realności folwark Borki, osada młynarska, wieś Borzęckie, pustkowie Leśniak, pustkowie Garbierka, karczma Syberja i wieś Cegielnia, oraz z wszystkiemi przynależytościami, w Okręgu Sieradzkim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rs. 5,79l kop. 85, vadium do licytacji rsr. 10,000, licytacja rozpocznie się od sumy rub. sr. 43,750, termin sprzedaży dnia 9 (21) Października 1870 r., przed Rejentem Kanc. Ziem. Alfonsem Paszkowskim.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 z rana, w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej; gdyby zaś Rejent, przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzony, licytacja odbędzie się przed innym Rejentem który go zastąpi.
Vadium do licytacji złożyć się mające, winno być w gotowiźnie, która wszakże zastąpioną być może Listami Zastawnemi lub Likwidacyjnemi lecz w takiej ilości, jaka podług kursu giełdowego wyrównywać będzie cyfrze gotowizną oznaczonej.
Warunki do licytacji są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej.
W razie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży, dla braku licytantów, druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku, odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń w terminach jakie Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi. (artyk. 25 Postanowienia Rady Administracyjnej z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 roku).
(…) Kalisz dnia 3 (15) Listopada 1869 roku.
Prezes, Chełmski.
Pisarz, Bierzyński.

Dziennik Warszawski 1870 nr 151

N. D. 5453. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
Zawiadamia iż w dniu 5 (17) Sierpnia 1870 r. w godz. przedpołudniowych na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu w miejscu zwykłych posiedzeń Wydziału I ogłoszona zostaną poraz pierwszy warunki licytacyjne ułożone do sprzedaży dóbr ziemskich Złoczew z przyległościami w okręgu i powiecie Sieradzkim gubernji Kaliskiej położonych, a należących do gminy Złoczew.
Dobra to na żądanie Franciszka Hrabiego Mycielskiego z własnych funduszów utrzymującego się, w mieście Krakowie Cesarstwie Austrjackiem zamieszkałego zamieszkanie zaś obrane mającego u Patrona przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu urzędującego, Jana Daniela Wojciechowskiego w temże mieście zamieszkałego, który przymuszoną sprzedaż przeciwko wywłaszczanemu z nich dłużnikowi Faustynowi Dobrowolskiemu właścicielowi dóbr Złoczew w tychże dobrach zamieszkałemu popiera, przez akt Franciszka Roweckiego Komornika przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu w dniu 24 Marca (5 Kwietnia) 1870 r. rozpoczęty, a w d. 18 (30) Kwietnia t. r. zakończony. Akt ten doręczony został Pisarzowi Sądu Pokoju w Sieradzu Józefowi Sołeckiemu, Wójtowi osady dawniej miasta Złoczew Aleksandrowi Orłowskiemu, Wójtowi gminy Złoczewska wieś Kasprowi Turek, wszystkim w d. 12 (24) Maja 1870 r. następnie wpisany został do księgi wieczystej dóbr Złoczew w d. 29 Maja (10 Czerwca) 1870 r. do księgi zaś przez Pisarza Trybunału Cywilnego w Kaliszu utrzymywanej w d. 12 (24) Czerwca 1870 r.
TAK ZAJĘTE DOBRA SKŁADAJĄ SIĘ:
1. Z miasta dziś osady Złoczew należącej do gminy osady Złoczew, w osadzie tej są dwa domy zajezdne w jednym mieszka Franciszek Pluciński w drugim Ludwik Mączyński obadwaj szynkują trunki i opłacają czynsz dzierżawcy propinacji.
2. Z dóbr wsi Złoczewskiej, folwarków Miklosz, Borki, wsi Cegielnia, Stanisławów, Huta Szklanna, Borzęckie, Czarnej, Huty Starej, i Karczmy Syberja zwanej. W Hucie szklannej szynk prowadzi Mateusz Kuźniak, a w karczmie Syberja Jacenty Pluciński, za opłatą czynszu propinatorowi. Powyższe dobra są w posiadaniu i zarządzane przez Dobrowolskiego Faustyna wywłaszczanego dłużnika.
3. Z folwarku Oleśnicy który dzierżawi Stanisław Kowalski.
4. Z wsi i folwarku Bujnów, będącej w dzierżawie Wincentego Baranowicza. W karczmie tej wsi szynkuje trunki propinatora, za opłatą czynszu temuż Antoni Bardziński.
5. Z osady młynarskiej z zabudowaniem i wiatrakiem dzierżawionej przez Stanisława Brzozowskiego.
Dochód z propinacji w całych dobrach zajętych, dzierżawiony jest przez Icka Perkal.
Dobra pod N. 2, 3, 4 i 5 należą do gminy Złoczewska wieś, wszystkie zaś położone są w okręgu i powiecie Sieradzkim gubernji Kaliskiej.
Rozległość zajętych dóbr wynosi w przybliżeniu włók 195, mórg 15 prętów 50 miary nowopolskiej. Kalisz d. 12 (24) Czerwca 1870 r.
Asesor Kolegjalny, J. Migórski.
Wywieszono na tablicy sali audjencjonalnej Trybunału Cywilnego Kaliskiego d. 12 (24) Czerwca 1870 r.
Pisarz Trybunału,
Asesor Kolegjalny, J. Migórski.

Gazeta Kaliska 1901 nr. 277

Relicytacja. Dyrekcja szczegółowa towarzystwa kredytowego ziemskiego ogłasza, że z powodu podwyższenia o 1/4 części szacunku na dobra Oleśnicę, pow. sieradzkiego, sprzedane w dniu 15 listopada r. b. przez publiczną licytację, nastąpi t. zw. relicytacja tegoż majątku od sumy 5312 rb. 50 w dniu 6 grudnia r. b. Relicytacja odbędzie się u rejenta Białobrzeskiego.

Ziemia Sieradzka 1919 lipiec

Tegoż dnia w nocy 2-ch uzbrojonych bandytów napadło na dom gospodarza, Ignacego Wasilewskiego, zamieszkałego we wsi Oleśnica, gm. Złoczew, któremu zrabowano około 500 mk.Obwieszczenia Publiczne 1922 nr 52

Notarjusz przy sądzie okręgowym w Kaliszu, Jan Wyganowski, obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po śmierci:
3) Adama Tomczyńskiego, właśc. 10 mórg, zapis. w II dziale wyk. hip. maj. Oleśnica, pow. Sieradzkiego pod Nr. 9, i współwłaśc. 25 mórg, zapis. w III dziale wyk. hip. Realność Siekanie, pow. Sieradzkiego pod Nr. 2;

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 25 stycznia 1922 r. i w dniu tym osoby interesowane winny stawić się w kancelarji notarjusza Jana Wyganowskiego w Kaliszu.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 40

Wydział hipoteczny, sekcja II, przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
11) Zofji Frąsiównie, współwłaścicielce działki Nr. 5, obszaru 2 dziesięciny 1350 sążni z pod Nr. 13 działu II wykazu hip. z majątku Oleśnica, pow. sieradzkiego;

Termin zamknięcia tego postępowania spadkowego wyznaczony zo­stał na dzień 21 listopada 1931 roku, w którym to terminie osoby in­teresowane winny zgłosić się do kancelarji wymienionego wyżej wydziału hipotecznego w celu ujawnienia swoich praw, pod skutkami prekluzji.Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
 XIX. Obszar gminy wiejskiej Złoczew dzieli się na gromady:
6. Dąbrowa-Miętka, obejmującą: wieś Dąbrowa-Miętka, kolonję Oleśnica.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:

wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza