-->

poniedziałek, 22 kwietnia 2013

Obrów

Taryfa Podymnego 1775 r.
Obrów, wieś, woj. sieradzkie, powiat radomszczański, własność królewska, 34 dymów.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Obrów, województwo Kaliskie, obwód Piotrkowski, powiat Radomski, parafia Rząśnia, własność rządowa. Ilość domów 40, ludność 280, odległość od miasta obwodowego 7.

Słownik Geograficzny:  
Obrów,  kol., os., pow. wieluński, gm. Kiełczygłów, par. Rząśnia, odl. od Wielunia 33 w.; kol. ma 11 dm., 424 mk.; os. 1 dm., 3 mk.

Spis 1925:
Obrów, wś, pow. wieluń, gm. Kiełczygłów. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 62. Ludność ogółem: 387. Mężczyzn 198, kobiet 189. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 376, mojżeszowego 11. Podało narodowość: polską 387.

Wikipedia:
Obrów-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie pajęczańskim, w gminie Kiełczygłów. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Lustracja 1789 r.

Mieszkańcy wsi Obrow:

Jakub Jedurny, Roch Jedurny, Mateusz Sędrak, Józef Sędrak, Joachim Zbikowski, Antoni Jedynak, Wojciech Jedynak, Jakub Kołodzi, Błazy Jedurny, Jakub Pawlak, Franciszek Pawlak, Paweł Kołodzi, Mikołaj Beska, Kacper Ławnik, Piotr Ławnik, Kacper Słomian, Paweł Słomian, Wawrzeniec Ławniczek, Paweł Ławniczek, Wojciech Konieczka, Mikołaj Konieczka, Sobestyjan Konieczka, Roch Mizerka, Kacper Kubera, Wawrzeniec Kubera, Błazy Kieruzel, Antoni Kieruzel, Tomasz Cichanski, Łukasz Kołodzieyczyk, Wojciech Słumian, Benedykt Słomian, Jan Pierzyna, Błazy Pierzyna, Łukasz Mularz komornik, Kazimierz Szewczyk.

Gazeta Warszawska 1826 nr 46

Trybunał Cywilny Pierwszey Instancyi Woiewództwą Kaliskiego.
Na skutek Postanowienia Nayiaśnieyszego Pana z daty 12/24 Stycznia r. b. Regulacyią Hypotek Dóbr Narodowych, z któremi Skarb Publiczny do Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego przystępuie, nakazuiącego, i na skutek Reskryptów Kommissyy Rządowych Sprawiedliwości i Przychodów i Skarbu d. d. 22 i 24 Lutego r. b. rozpoczynaiąc regulacyią takową hypotek, podaie do wiadomości publiczney, iż do przyymowania Aktów pierwiastkowego regulowania hypotek Dóbr i realności niżey wymienionych w Woiewództwie Kaliskiem położonych, wyznaczył termin (...)
Na dzień 16 Maia 1826 roku dla:
13. Dóbr Narodowych Ekonomii Paięczno, składaiącey się z folwarków Paięczno i Barany, z wsi Dylów Narodowy i Siedlec, z folwarku Wistka, z młyna Winiowka, z wsi Wisthu, z folwarku Makowiska, z wiatraka, z wsi Makowiska, z Pustkowia Ładzin Makowiski, z Pustkowiów Niepoń, Garbacze, Maydy Makowiskie, i Osada Nadleśniczego Ładzin, z folwarku i wsi Gaięcice, z Pustkowiów Ładzin Gaięcki, Wóytostw Zabranow i Grobelne, z młyna Grobelna, z Pusthowia Strzelce, z wsi Patrzykow, z Pustkowia Maydy Gaięckie i Ciegielnia, z folwarku i wsi Kiełczygłow, z Pustkowiów Kule i Otok, z młyna Otok, z Pustkowia Studziennia, z karczmy Strąg, z Pustkowia Jasień, z folwarku i młyna Chruścińskie, z Pustkowiów Skoczylasy, Wyranba, Beresie, Dryganek, z wsi: Osina Gumnisko, Kiełczygłowek, Huta, Dąbrowa, z Pustkowia Pierzyny, z wsi Obrow, i z wsi Glina w Powiecie Radomskim Obwodzie Piotrkowskim; z folwarku i wsi Szczyrczowska Wieś, z Wóytostwa Szczyrczow i austeryi tamże, z domu szynkownego, z Wóytostwa Lubosznia, z Wóytostwa i wsi Chrząstawa, z wsi młyna Rudzisko, z folwarku wsi Dubie, z wsi Restażow, z Pustkowia Goryń, z karczmy Restażow i z młynem we wsi Szczyrczowskiey w Powiecie i Obwodzie Sieradzkim, z folwarku i wsi Wąsosze, z Pustkowiów Kamienna, Kule, Koły, Wroże i Łyk w Powiecie i Obwodzie Wieluńskim; z miasta Szczyrcow w Powiecie i Obwodzie Sieradzkim, tudzież z miasta Paięczno w Powiecie Radomskim Obwodzie Piotrkowskim sytuowanych.  
(...) W moc Art: 3 postanowienia powyższego Nayiaśnieyszego Pana, oznaymia Trybunał, iż ktokolwiek sądziłby mieć prawo do własności Dóbr wyżey wymienionych, lub iakie prawo rzeczowe ściągaiące się do tychże Dóbr, może i powinien się zgłosić w terminach oznaczonych, a naypóźniey do dnia 14 Cztrwca r. b., który się w skutek Art: z tegoż postanowienia, ze względu na czas do obwieszczeń potrzebny, iako ostateczny i prekluzyyny oznacza.
Nadto dodaie Trybunał wskutek Art: 4 postanowienia Nayiaśnieyszego Pana, iż żadne reklamacyie przeciw Inkameracyi Dóbr na mocy urządzeń, iakie nastąpiły za Rządu Pruskiego, Austryiackiego, oraz na mocy Prawa na Seymie Xięztwa Warszawskiego dnia 23 Grudnia 1811 roku uchwalonego, ani też kompetencyie do Hypoteki przyiętemi nie będą, rozpoznawaniu Sądowemu nie ulegaią, niemniey żadne inne pretensyie prócz wymienionych powyżey w Artykule 3 do Hypoteki przyymowanemi bydź nie maią.
Regulacyia takowa odbywać się będzie w Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny położonym, przed delegowanemi przez Trybunał wyznaczonemi, o których w Kancellaryi Hypoteczney dowiedzieć się będzie można. — Kalisz d. 4 Marca 1826 r.
Rembowski Prezes.
Karnecki Sekretarz.


Kurjer Warszawski 1857 nr 252

W Gm: Obrowie Pow: Wieluńskim, dwie stodoły, stajnia i owczarnia, ubezpieczone na rs. 3,650; strata pogorzelca na rs. 2,333 podaną została; pożar wynikł z uderzenia piorunu.

Kaliszanin 1875 nr 43

Ważniejsze wypadki w Gubernji Kaliskiej.
Samobójstwa. Tegoż dnia, we wsi Obrow, gm. Kiełczygłów, pow. wieluńskiego, włościanin Michał Pierzyna, poderżnął sobie gardło brzytwą: przy­czyna samobójstwa niewiadoma.

Gazeta Świąteczna 1891 nr. 549

Dla przestrogi rodzicom. Z długiego spisu dzieci, które poniosły temi czasy śmierć wskutek niedozoru, wybieramy tylko imiona tych, co potonęły w rzekach, stawach, studniach, rowach i t. p., gdyż w taki sposób najwięcej ich zeszło ze świata. Były to: Marysia Musiałówna we wsi Ryćhłocicach i Franuś Słomian we wsi Obrowie-w powiecie Wieluńskim; Samuelek Szulc we wsi Krobanowie, Staś Jezierski we wsi Kamionaczu i Leoś Pijewski we wsi Męce-w powiecie Sieradzkim.


Gazeta Kaliska 1907 nr 89

We wsi Obrów, w pow. wieluńskim, spłonęły dwa chlewy, dwie stodoły i murowany sklep, ubezpieczone na 560 rb., jak również ubezpieczona obora, wartości 560 rb., należące do Józefa Szczepanika i Wojciecha Świędraka, straty obliczono na 668 rb.

Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 24a

Wpisy do rejestru handlowego.
Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu, wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:

dnia 16 października 1929 roku
11018. „Franciszek Wróblewski", sklep spożywczy i wyroby tytonio­we w Obrowie, gminy Kiełczygów, powiatu wieluńskiego. Istnieje od 1926 roku. Właśc. Franciszek Wróblewski, zam. w Obrowie.

Echo Sieradzkie 1932 9 kwiecień

POŻAR.
We wsi Obroń gm. Kiełczygłów spaliła się zagroda gospodarcza, stanowiąca własność J. Słomierza.
Pożar powstał prawdopodobnie wskutek podpalenia. Dzięki energicznej akcji ratowniczej pożar nie przybrał większych rozmiarów.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
IX. Obszar gminy wiejskiej Kiełczygłów dzieli się na gromady:

10. Obrów, obejmującą: wieś Obrów.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 22

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 31 października 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o sprostowaniu błędów, powstałych przy ogłoszeniu w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim Nr. 19 z dnia 16. IX. 1933 r. poz. 242, str. 473 rozporządzenia Wojewody Łódzkiego z dnia 16. IX. 1933 r. L. SA. II. 12/15/33 o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu wieluńskiego na gromady.
Na podstawie § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1928 r. w sprawie dzienników wojewódzkich (Dz. U. R. P. Nr. 72, poz. 648) zarządzam co następuje:
Rozporządzenie Wojewody Łódzkiego z dnia 16. IX. 1933 r. L. SA. II. 12/15/33 o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu wieluńskiego na gromady (Łódzki Dziennik Wojewódzki Nr. 19 z dnia 16. IX. 1933 r. poz. 242, str. 473) ulega następującym zmianom:
19) w § 1 p. IX. w gromadzie Obrów, oznaczonej liczbą 10, po słowach: „wieś Obrów" dodaje się „kol. Obrów-Wójtostwo".
(—) Hauke-Nowak
Wojewoda.

Obwieszczenia Publiczne 1933 nr 72a

Do rejestru handlowego sądu okręgowego w Kaliszu, działu A, wciągnięte zostały następujące firmy pod Nr. Nr.:
dnia 9 marca 1933 roku.

13163. Józef Słomian — sklep kolonjalno-spożywczy w Obrowie, gminy Kiełczygłów, powiatu wieluńskiego. Istnieje od 1932 roku. Wła­ściciel Józef Słomian, zam. tamże.

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 3 styczeń

KARY ZA NIE LEGALNE POSIADANIE BRONI.
W drodze administracyjnej skazani zostali przez Starostwo za nielegalne posiadanie broni następujące osoby:
Konieczny Wojciech z kol. Lisowice gm. Działoszyn na 40 zł. grzywny i 3 tyg. aresztu. Pólka Stefan z kol. Lisowice gm. Działoszyn na 60 zł. grzywny i 3 tyg. aresztu.
Wiśniewski Bronisław ze wsi Obrów gm. Kiełczygłów na 30 zł. grzywny i 2 tyg. aresztu.
Wymienionym wyżej posiadana przez nich broń, została skonfiskowana bez żadnego odszkodowania.

Echo Łódzkie 1937 październik

Krwawy spór o tancerkę
Śmiertelny cios bagnetem.
WIELUŃ, 1. 10. — Do szpitala W. W. św. w Wieluniu przywieziony został śmiertelnie ranny bagnetem w brzuch 27-letni Franciszek Owczarek ze wsi Obrów, gm. Kiełczygłów pow. wieluńskiego.
Owczarek udał się na odpust do pobliskiej wioski Chabielice, gdzie też pozostał na zabawie tanecznej.
W czasie zabawy jeden z tańczących w sporze o tancerkę zadał Owczarkowi śmiertelny cios bagnetem w brzuch.
Owczarek, który doznał przebicia wnętrzności i innych obrażeń przewieziony został w stanie beznadziejnym do szpitala wieluńskiego.

Władze bezpieczeństwa wszczęły natychmiast energiczne dochodzenie, celem wykrycia bestialskiego mordercy, który zbiegł.

Echo Łódzkie 1939 maj

WIELUŃ, 23.5 — W czasie zabaw tanecznych tzw. „majówek", które mimo niepewnej pogody odbyły się w wielu miejscowościach — doszło w kilku wypadkach do krwawych bójek.

We wsi Dąbrowa-Kiełczygłowska na tle sporu o dziewczyne ugodzony został niebezpiecznie nożem w brzuch 22-letni Stefan Kołodziejczyk ze wsi Obrów, którego w stanie b. groźnym, gdyż doznał on rozprucia nożem żołądka — umieszczono w szpitalu wieluńskim. Nożownikiem, niejakim Malisakiem ze wsi Gliny — zajęła się policja.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza