-->

poniedziałek, 22 kwietnia 2013

Ławiana

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Ławiany, województwo Kaliskie, obwód Piotrkowski, powiat Radomski, parafia Siemkowice, własność prywatna. Ilość domów 1, ludność 10, odległość od miasta obwodowego 7.

Słownik Geograficzny:  
Ławiany,  folw., pow. wieluński, gm. i par. Siemkowice, odl. od Wielunia w. 31; dm. 4, mk. 6. Por. Chorzów.

Spis 1925:
Ławiany, kol., pow. wieluń, gm. Siemkowice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 22. Ludność ogółem: 157. Mężczyzn 74, kobiet 83. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 157. Podało narodowość: polską 157.

Wikipedia:
Ławiana-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie pajęczańskim, w gminie Kiełczygłów. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Dziennik Warszawski 1869 nr 212

N. D. 6857 Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu.
Zawiadamia wszystkich interesowanych a głównie, wierzycieli hypotecznych, nie mających obranego zamieszkania prawnego, a z pobytu niewiadomych, poniżej przy każdych dobrach, na których ich wierzytelności prawa lub ostrzeżenia są zamieszczone, imiennie wyszczególnionych, że dobra takowe, jako zalegające w opłacie rat Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych, wystawione są na pierwszą, przymusową przedaż przez licytację publiczną w mieście Kaliszu w gmachu Sądowym przy ulicy Józefiny położonym w Kancelarji Rejenta wyznaczonego lub jego zastępcy odbyć się mającą, a w szczególności co do dóbr:
4. Chorzew z wsią Tuchan, folwarkiem Łowiana, oraz pustkowiem Bugaj i Józefina, z wszystkiemi przynależytościami lecz z włączeniem uwłaszczonych gruntów włościańskich, w Okręgu Nowo-Radomskim położonych, zalegających w opłacie rat Towarzystwu Kredytowemu należnych rsr. 2,037 kop. 15 1/2. Sprzedaż odbywać się będzie przed Rejentem Józefem Białobrzeskim dnia 3 (15) Marca 1870 r. Vadium do licytacji oznaczone zostało na rsr. 3,900. Licytacja rozpocznie się od sumy rs. 22,575.
Zawiadowienie to ogłasza się dla 1° niewiadomych z imion nazwisk i pobytu legataryuszów Augustyna Karśnickiego wierzyciela hypotecznego dóbr Chorzew.  
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent przed którym przedaż ma się odbywać był przeszkodzonym, licytacja odbędzie się przed innym Rejentem który go zastąpi.
Vadium do licytacji złożyć się mające, winno być w gotowiźnie, która wszakże zastąpioną być może listami zastawnemi lub likwidacyjnemi, lecz w takiej ilości, jaka podług kursu giełdowego wyrównywać będzie cyfrze gotowizną oznaczonej.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biórze Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej.
W razie nie dojścia do skutku powyższej przedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna przedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez nowych dalszych doręczeń, w terminach jakie Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi (art. 25 Postanowienia Rady Administracyjnej z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r.)
Kalisz d. 25 Sierpnia (6 Września) 1869 r.
Prezes, Chełmski.
Pisarz, Bierzyński.

Kaliszanin 1886 nr. 88

Tegoż dnia we wsi Lawiana, powiecie wieluńskim, wynikły z niewiadomej przyczyny pożar, zniszczył murowany i drewniany dom, dwie drewniane stodoły i oborę, ubezpieczone na 410 rs.

Echo Sieradzkie 1933 4 wrzesień

ZAJŚCIE W CZASIE ZCALANIA WSI CHODZIEŻ.
Mieszkańcy wsi Ławiany gm. Siemkowice postawili opór mierniczemu Sychlinowi Tymentesowi — przy prowadzeniu zcalenia wsi Chodzież.

Zawiadomiona o powyższem policja zajście zlikwidowała spisując winnym protokóły.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XXII. Obszar gminy wiejskiej Siemkowice dzieli się na gromady:
7. Kol. Ławiana, obejmującą kol. Ławianę.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza