-->

sobota, 27 kwietnia 2013

Niewólka

Słownik Geograficzny:  
Niewólka,  w XVI w. Nyewolya al. Poliessyn Bolków, wś i fol., pow. łaski, gm. Wymysłów, par. Łask, odl. 6 w. od Łasku, Wś ma 6 dm., 62 mk., ziemi włośc. 45 mr.; fol. 2 dm., 13 mk., ziemi dwor. 437 mr. Według regestr. pobor. ziemi sieradzkiej, pow. Szadkowskiego, z 1553 r. wś „Poliessyn Bolkow dicta Nyewolya" należała do dwóch Szczerbów i miała 11 łana (Pawiński, Wielkop., II, 247).

Spis 1925:
Niewólka, wś i kol., pow. łaski, gm. Wymysłów. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 7, kol. 16. Ludność ogółem: wś 60, kol. 106. Mężczyzn wś 29, kol. 55, kobiet wś 31, kol. 51. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 60, kol. 106. Podało narodowość: polską wś 60, kol. 106.

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
NIEWULKA czyli Poleszyn Stary, par. Łask, p. łaski, Wężyków Ma obszar 437 mg. (SGKP t.7, s.138) 


1992 r.

  Gazeta Południowo-Pruska 1802

Do sprzedania. Gdy dobra w wydziale Przświetney Regencyi Kaliskiey w powiatach Szadkowskim i Lutomirskim sytuowane, Urodz. Antoniemu Wyganowskiemu należące, wolne szlacheckie, to iest: miasto Łask i do niego należące wsie, iako: Ostrow, Barycz, Rokitnica, Wiewiorczyn, Wierzchy, Wronowice, Orchow, Wesołka, Krzucz, Poleszyn, Stary Niewolka czyli Poleszyn średni część C. Wola Łaska część A. młyn Pułusznica i wieś Janowice, których wartość na summę 373,606 reis. tal. I dr. gr. 6 fen. sądownie iest wyrachowana, ad instantiam fisci z okazyi długu drogą subhastacyi publicznie plus offerenti sprzedane bydź maią. A przeto maiący chęć kupienia ich i będący zdolni do ich posiadania także będący w stanie ich zapłacenia, tym pismem zapozywaią się, aby na terminach dnia 3. Marca, 3. Junii i 3. Septembris 1802 zawsze o 10 godzinie rano przed konsyliarzem Regencyi Matuszką stanęli i podanie swoie oświadczyli, także spodziewali się, że na poźnieysze podanie po terminie ostatnim zważano nie będzie. Taxę tych dóbr w registraturze Regencyi tuteyszey i Regencyi Poznańskiey, tudzież w Kreys Justyc Kommissyi Piotrkowskiey żądaiący przeyrzeć może. W Kaliszu dnia 22. Septembris 1801.

Krolewska Południowo- Pruska Regencya.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1858 nr 103

(N. D. 2115) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci: a) Gerszona Dreher:    
63. rs. 600 pod N. 16 na dobrach Poleszyn. Orpelów, А В С i Poleszyn średni czyli Niewólka AB z Ogu Szadkowskiego;  
(…) otworzyły się spadki do uregulowania których termin na dzień 12 (24) Listopada 1858 r. przed sobą wyznaczam.
Kalisz d. 23 Kwiet. (5 Maja) 1858 r.
Stanisław Rościszewski.

Dziennik Warszawski 1868 nr 93

N. D. 2704. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Z powodu nastąpionej śmierci:  
3. Wojciecha Suchorskiego, właściciela folwarku Poleszyn średni czyli Niewolka w Okręgu Szadkowskim, (...) ogłasza się postępowanie spadkowe, którego termin prekluzyjny na dzień 12 (24) Listopada 1868 r. w Kancelarji podpisanego Rejenta w Kaliszu został wyznaczony.  
Kalisz d. 19 Kwietnia (1 Maja) 1868 r.
A. Paszkowski.

Dziennik Warszawski 1875 nr 33

N. D. 922. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
Wiadomo czyni, iż na żądanie Anieli Bilczyńskiej wdowy, właścicielki nieruchomości w m. Kaliszu zamieszkałej, a zamieszkanie prawne do subhastacji dóbr Poleszyn Orpelów z okręgu Szadkowskiego, u Antoniego Zgleczewskiego Patrona Trybunału w Kaliszu, w temże mieście zamieszkałego, obrane mającej, od której tenże Zgleczewski Patron stawać i kroki prawne czynić będzie, w poszukiwaniu sumy rs. 2,910 z procentem od Władysława Suchorskiego należnej, a na dobrach Poleszyn Orpelów hypotecznie ubezpieczonej, protokółem Franciszka Roweckiego Komornika z dnia 21 Sierpnia (2 Września) 1874 r., w drodze przymuszonego wywłaszczenia zajęte i zaaresztowane zostały i po podstawieniu żądającej wyrokiem Trybunału z dnia 30 Września (1 Października) t. r. w miejsce Józefy Wróblewskiej do dalszego popierania na podstawie powyższego zajęcia Roweckiego Komornika wystawiają się na sprzedaż ze wszystkiemi przynależytościami, z wyjątkiem gruntów włościańskich.
DOBRA ZIEMSKIE
Poleszyn Orpelów A. B. C. i Poleszyn Średni czyli Niewolka A. B. składające się z wsi i folwarku Poleszyn Orpelów A. В. C. i wsi Poleszyn Średni czyli Niewolka A. B. położone w okręgu Szadkowskim, powiecie Łaskim, gubernji Petrokowskiej, gminie Wymysłów, parafji Łaskiej. Graniczą na wschód z dobrami Ldzeń, na południe z dobrami Wierzchy, na zachód z dobrami Poleszyn Stary, a na północ z dobrami Dobroń. Odlegle od miasta Petrokowa wiorst 50, od osady Szadek wiorst 24, od miasta Łasku wiorst 6, od Pabianic wiorst 10. Dobra Poleszyn Orpelów A. В. C. stanowią własność Władysława Suchorskiego, zostają w dzierżawnem posiadaniu Grzegorza Rucińskiego z mocy urzędowego kontraktu od 12 (24) Czerwca 1870 r. do tejże daty 1877 r. za cenę przez pierwsze lat 4 po rs. 600, a następna po rs. 750. Folwark Poleszyn Średni czyli Niewolka należy do własności sukcesorów po Wojciechu Suchorskim pozostałych, obecnie stanowi wakujący spadek, którego kuratorem jest Leopold Kęczkowski Patron w Kaliszu zamieszkały, posiada go Józefa 1-go ślubu Suchorska, obecnie za Józefem Jelińskim zamężna.
Zabudowania znaczniejsze w dobrach Poleszyn Orpelów A. В. C. są następujące: dwór z drzewa o 4 pokojach i kuchni mieszka w nim Władysław Suchorski i Grzegorz Ruciński, dom do dworu przybudowany, ogród owocowy i warzywny, w ogrodzie obórka i sklep, dom dla ludzi dworskich, obórka, stodoła o 2-ch klepiskach, owczarnia, obory, stajnia i wozownia, dom na wsi, stara kuźnia, dom w polu, mieszka w nim Antoni Miakowski zięć, stodoła o 1 klepisku i obórka.
Na folwarku Poleszyn Średni A. B. dwór o 4 pokojach, mieszka w nim Józef Jeliński, ogród warzywny i owocowy, dom, obory, stodoła o 3 klepiskach. W tym folwarku Jan Nikiel ma 150 owiec na zimowej i letniej paszy i za to płaci rs. 97 kop. 50. Inwentarze inne należą do dzierżawcy. Rozległość tych dóbr wynosi włók 30, mórg 20, prętów 50, czyli dziesiatyn 464. Grunta należą do klasy II, III, IV, V. Podatków rocznie opłaca się rs. 133 kop. 97. Zaległe wynoszą rs. 50 kop. 25.
Obszerniejszy opis dóbr zajętych znajduje się w protokóle zajęcia i w zbiorze objaśnień warunków licytacyjnych, które tak u Pisarza Trybunału sprzedaż popierającego przejrzane być mogą.
Zajęcie w kopjach doręczono: Józefowi Gadomskiemu Pisarzowi Sądu Pokoju w Szadku i Augustowi Kokelemu Wójtowi gminy Wymysłów obu do rąk własnych d. 13 (25) Września 1874 r., a zaregestrowano w hypotece dóbr Poleszyna Orpelowa d. 11 (23) Października 1874 r., w księdze zaś utrzymywanej na ten cel w Trybunale Cywilnym w Kaliszu wpisano i zaregestrowano d. 16 (28) Października t. r.
Pierwsza publikacja zbioru objaśnień i warunków sprzedaży odbędzie się na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu dnia 3(15) Grudnia 1874 r. o godzinie 10 z rana.
Kalisz d. 16 (28) Października 1874 r.
Po odbyciu trzech publikacji zbioru objaśnień i warunków sprzedaży, wyrokiem Trybunału z d. 31 Grudnia (12 Stycznia) 1874/5 r. do wspólnego popierania subhastacji i Józefa Wróblewska panna pełnoletnia z własnych funduszów utrzymująca się w mieście Kaliszu zamieszkała, a zamieszkanie prawne u Antoniego Zgleczewskiego Patrona w Kaliszu obrane mająca wierzycielka sumy rs. 1,500 z procentem, upoważnioną została i tak na żądanie Bilczyńskiej jako i Wróblewskiej dobra te na sprzedaż są wystawione, z tem nadmienieniem że gdy kuratela wakującego spadku po Wojciechu Suchorskim, decyzją Trybunału z d. 25 Listopada (7 Grudnia) 1874 r. za ustałą została uznana, przeto tytuł folwarku Poleszyn Średni czyli Niewolka A. B. na Józefę z Osockich Suchorską 2-go ślubu Józefa Jelińskiego żonę Władysława Suchorskiego ojca, Antoniego Suchorskiego brata, Franciszkę Mijakowską Antoniego Mijakowskiego żonę, Józefę Mijakowską Franciszka Mijakowskiego żonę, Marjannę Koszucką Edmunda Koszuckiego żonę, Władysławę Serwińską Antoniego Serwińskiego żonę, i Antoninę Suchorską pannę, siostry Wojciecha Suchorskiego, zamieszkanie prawne w dobrach Poleszyn Orpelów w spisie inwentarza przez Zborowskiego Rejenta w Szadku d. 17 (29) Sierpnia 1868 r. sporządzonym obrane mających uregulowanym został.
Przygotowawcze przysądzenie odbyło się d. 6 (18) Lutego 1875 r. i dobra te temczasowo Antoniemu Zgleczewskiemu Patronowi za rs. 7,500 przysądzone zostały i termin do stanowczej sprzedaży na d. 27 Marca (8 Kwietnia) 1875 r. godzinę 10 z rana oznaczonym został.
Licytacja rozpocznie się od sumy rs. 7,500.
Kalisz d. 7 (19) Lutego 1875 r.
Skoczyński.

Tydzień Piotrkowski 1882 nr. 15


Łódzki Dziennik Urzędowy 1927 nr 25

WYKAZ
wydanych odpisów kart ewidencyjnych w kwartale III. 1927 r. w Starostwie Łaskim.
Karta ewidencyjna za Nr. 5123, wystawiona Ziemkiewiczowi Romanowi, zam. w kol. Niewólka, gm. Wymysłów. — Duplikat wystawiono dnia 26.7 1927 roku.
Kierownik Starostwa: (—) Wallas Jan.


Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 50

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, że po śmierci niżej wymienionych osób toczą się postępowania spad­kowe, a mianowicie po zmarłych:
13) Wacławie Wągrowskim, synu Edmunda vel Andrzeja Edmun­da, wierzycielu kaucji 5000 rubli zabezpieczonej na folwarku Niewólka B, pow. łaskiego;
Termin do regulacji powyższych postępowań spadkowych wyzna­czony został na dzień 18 kwietnia 1929 roku co do punktów 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 i 20 w kancelarji wydziału hipotecz­nego sądu okręgowego w Piotrkowie co do punktów 4, 5 i 6 w kance­larji Marjana Byczkowskiego, zaś co do punktu 8 w kancelarji Sewery­na Żarskiego, notarjuszów przy tymże wydziale hipotecznym, w któ­rym to dniu osoby zainteresowane winny się stawić, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 84

Dyrekcja Główna Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w War­szawie, na zasadzie artykułów 218 i 219 Ustawy Towarzystwa, zawia­damia:
I. Okrąg Piotrkowski.
36. Wierzyciela hipotecznego dóbr Folwark Niewólka lit. D, po­wiatu łaskiego, a mianowicie: Franciszka Bogusławskiego.


Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 31


Dyrekcja Główna Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w War­szawie, na zasadzie art. 218 i 219 Ustawy Towarzystwa, zawiadamia:
III. Okrąg Piotrkowski
8) Wierzyciela hipotecznego dóbr Folwark Niewólka lit. D, po­wiatu łaskiego, a mianowicie: Franciszka Bogusławskiego.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
VI. Obszar gminy wiejskiej Dobroń dzieli się na gromady:
9. Orpelów, obejmującą: wieś Niewólka, kolonję Niewólka, wieś Orpelów, kolonję Orpelów-Poleszyn, folwark Orpelów.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak
Wojewoda.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1934 nr 16

OBWIESZCZENIA O LICYTACJI RUCHOMOŚCI.
Sygnatura: 1163/34.
Komornik Sądu Grodzkiego w Łasku, mający kancelarję w Łasku przy ul. Dworskiej
Nr. 1. na podstawie art. 602 k. p. c. podaje do publicznej wiadomości, że dnia 17 września 1934 r. w Niewólce, gm. Dobroń odbędzie się 1-sza licytacja ruchomości, należących do Kazimierza Szymańskiego, składających się z mebli, oszacowanych na łączną sumę zł. 544.—.
Ruchomości można, oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie wyżej oznaczonym.
Sprawa Skarbu Państwa p-ko Kazimierzowi Szymańskiemu.
Komornik

(—) St. Skopiński.

Obwieszczenia Publiczne 1935 nr 9

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Łodzi, sekcja ziemska, niniejszem obwieszcza, że po niżej wymienionych zmarłych toczą się postępowania spadkowe:
7) Janie Karolu-Auguście Reimelcie, zmarłym w Łodzi w dniu 25 listopada 1934 roku, właścicielu niepodzielnej połowy Folwarku Niewólka, pow. łaskiego, rep. hip. Nr. 122-D;
Termin zamknięcia powyższych postępowań spadkowych wyzna­czony został na dzień 2 sierpnia 1935 roku w tutejszym wydziale hi­potecznym.

We wskazanym terminie osoby zainteresowane osobiście lub przez pełnomocników winne zgłosić swoje prawa pod skutkami prekluzji. Dz. Nr. 40/35 r.

 Orędownik 1937 nr. 121

Pabianice. (Tel. wł.) W Święto Bożego Ciała, po godzinie 22.30 we wsi Miewulka, gm. Dobroń pod Pabianicami wybuchł pożar, podczas którego pastwą płomieni padło 7 gospodarstw. Pożar groził nawet spaleniem całej wsi. Ogień powstał w stodole rolnika Bączka W., a następnie przeniósł się na jego dom mieszkalny i stodołę, które spłonęły wraz z inwentarzem żywym i martwym. Pożar rozszerzał się z taką szybkością, że zajął kolonie sąsiadujących obok siebie zabudowań rolnika Malinowskiego, Zawiaty Kazimierza, Węclewskiego Błażeja, Dominika Józefa, Węclewskiego Szczepana i stodołę Bączyka. Ogółem straciło dach nad głową 9 rodzin. Wszystkie zabudowania, za wyjątkiem jednego, kryte były słomą. Na miejsce przybyły straże ogniowe z Kordelowa, Dobronia, Łasku, Kolumny, Szesła, Mogilna i Parkówka, które zdołały dopiero nad ranem pożar umiejscowić. Pożar powstał prawdopodobnie przez nieostrożność. W stajni, gdzie ogień powstał, uprzątano inwentarz. Bączek, właściciel pierwszego gospodarstwa, spał w stodole w czasie pożaru, lecz na szczęście został w ostatniej chwili obudzony. 
Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza